katalog na hasło.txt

(0 KB) Pobierz
Jak zrobi� dost�p do katalogu wymagaj�cy podania has�a?

W katalogu, kt�ry chcesz zabezpieczy�, stw�rz nowy plik o nazwie .htaccess [kropka na pocz�tku nazwy jest potrzebna]. Wpisz w tym pliku nast�puj�c� tre��:
AuthType Basic
AuthName "Strefa prywatna"
AuthUserFile /home/accounts_a/anonim/public_html/sekret/.htpasswd
Require user uzytkownik

W linijce zaczynaj�cej si� od Require user w miejsce u�ytkownika uzytkownik mo�esz wymy�li� sobie jaki� login, kt�ry b�dzie trzeba poda�. Linijka zaczynaj�ca si� od AuthUserFile wskazuje �cie�k� do pliku z has�ami. Musi to by� pe�na �cie�ka na serwerze, inaczej nie zadzia�a. Przyk�adowo dla u�ytkownika anonim b�dzie to:
/home/accounts_a/anonim/public_html/sekret/.htpasswd
Tre�� tego pliku mo�esz wygenerowa� u�ywaj�c skryptu htpasswd-generator. W pierwszym polu tekstowym wpisz login, kt�ry sobie wymy�li�e�, a w drugim has�o, i naci�nij "Create .htpasswd file". Wygenerowan� tre�� skopiuj i wklej do pliku .htpasswd .
Zgłoś jeśli naruszono regulamin