Nowe wzory odmian czasowników. Język niemiecki - ebook(1).pdf

(558 KB) Pobierz
352312911 UNPDF
S Z Y B K A P O M O C
doklasówki
doegzaminu
domatury
Język niemiecki
Nowe wzory odmian
czasowników
tabliceodmian•wskazówkigramatyczne•rekcja
352312911.008.png 352312911.009.png
 
352312911.010.png
 
352312911.001.png
 
352312911.002.png 352312911.003.png 352312911.004.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
Język niemiecki
Nowe wzory odmian
czasowników
Warszawa
352312911.005.png
Opracowanie: Jolanta Zàbecka
Ok∏adka: Gra˝yna Ficenes
Redakcja techniczna: Jadwiga Szcz´snowicz
Korekta: Anna Wróbel
Produkcja: Marzena Baranowska
Koordynacja projektu: Ewa Czarnowska-Fenrych
Sk∏ad i ∏amanie: GABO s.c., Milanówek
Druk i oprawa: Drukarnia Naukowo-Techniczna oddzia∏ PAP SA
© 2007 Langenscheidt Polska Sp. z o.o., Warszawa
Langenscheidt Polska Sp. z o.o.
02-548 Warszawa
ul. Gra˝yny 13
ISBN 978-83-7476-992-1
Cena: 9,90 z∏
352312911.006.png
Spis treÊci
ObjaÊnienia poj´ç gramatycznych
4
Wst´p
5
Czasowniki posi∏kowe
7
Czasowniki s∏abe
11
Czasowniki mocne
41
Czasowniki mieszane
101
Czasowniki modalne
107
Zestawienie gramatyczne
112
Czasy proste
113
Czas teraêniejszy ( Präsens )
113
Czas przesz∏y niedokonany ( Präteritum )
113
Czasy z∏o˝one
115
Czas przesz∏y dokonany ( Perfekt )
115
Czas zaprzesz∏y ( Plusquamperfekt )
116
Czas przysz∏y niedokonany ( Futur I )
117
Czas przysz∏y dokonany ( Futur II )
117
Tryb rozkazujàcy ( Imperativ )
119
Tryb przypuszczajàcy ( Konjunktiv )
120
Mowa zale˝na ( Indirekte Rede )
122
Forma opisowa trybu przypuszczajàcego ( Konditional )
122
Strona bierna ( Passiv )
123
Imies∏owy ( Partizipien )
125
Bezokolicznik ( Infinitiv )
126
Czasowniki zwrotne ( Reflexivverben )
127
Czasowniki z∏o˝one rozdzielnie i nierozdzielnie
( Trennbar und untrennbar zusammengesetzte Verben )
127
Wzory typów zmian samog∏oski rdzennej
w formach czasowników mocnych i mieszanych ( Ablautreihen )
129
Alfabetyczny spis najwa˝niejszych czasowników
z podaniem rekcji i polskich odpowiedników
138
3
352312911.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin