kosel.pdf

(15247 KB) Pobierz
Rysunek2
PIOTR KALINOWSKI
KATALOG
LATA 1303 - 1923
KALETY 2009
649208934.001.png
© Piotr Kalinowski, Kalety 2009
Wydawca:
Wydawnictwo
Piotr Kalinowski
Ks Drozdka 20
42-660 KALETY
ISBN 978-83-61755-16-6
S³owo wstêpu
Katalog, który Pañstwo macie przed sob¹ powsta³ na podstawie
wydanego w 1901 roku dzie³a Friedensburga Schlesiens Münzen und
Medaillen der neueren Zeit . W katalogu tym znajduj¹ siê emisje miejskie
KoŸla, oraz medale tematycznie powi¹zane z miastem.
Katalog zosta³ u³o¿ony nomina³owo odpowiednimi epokami
historycznymi. Przy wiêkszoœci monet podano ich ceny w euro osi¹gane
wspó³czeœnie na aukcjach zarówno stacjonarnych jak i internetowych (dane
pochodz¹ z portali Coinarchives, WCN, e-Bay, iAllegro).
Wszystkie uwagi do wyszukanych odmian, uk³adu katalogowego czy
wyceny mo¿na sk³adaæ pod adresem
Piotr Kalinowski
1
pk99@op.pl
MONETY KSIÊSTWA
KOZIELSKIEGO
2
W£ADYS£AW II (1303 - 1334)
Nr
Nomina³
Rok Metal FuS Kop RzadkoϾ Ostatnie notowania
1Kwartnik
--- Ag 1,67g
216
-- R*
2Brekteat
--- Ag
--
-- R*
3
649208934.002.png 649208934.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin