Nostradamus - wszystkie centurie.txt

(99 KB) Pobierz
2010 (t�umaczenia i interpretacje)
*
po roku 3797

Persage II 13

Dusza bez cia�a nie b�dzie d�u�ej cierpie�,
Przywdzieje ona swoje nowe odzienie,
Dzie� �mierci stanie si� dniem Narodzenia,
Duch �wi�ty zn�w si� w nim rozraduje,
Kiedy dusza z nowego cia�a ujrzy �wiat,
Dla niej wieczny w ca�ej swej okaza�o�ci.

Persage III 2

S�owo Bo�e obr�ci w czyst� substancj� Niebiosa, Ziemi� i gwiazdy,
A wszelkie z�o tajemne zostanie zniszczone, kiedy �mier� zostanie powalona,
Dusze z otch�ani mrocznej obleczone w nowe cia�a przywitaj� �ywych,
I zaludni� niesko�czone Niebiosa na �wietlistych �aglowcach mrocznego Oceanu na chwa�� Swojego Stw�rcy,
Pan po��czy wszystkie jego dusze obleczone w nieznane cia�a nad niebem i Ziemi�,
Taki b�dzie ostateczny rezultat!

*
o III w�.

Alamach III 1

Za wielk� wod� oceanu, gdzie Atlantyk ma sw�j drugi brzeg,
W wielkim mie�cie pieni�dza b�dzie s�ycha� wielki grzmot,
Dwaj wielcy szklani bracia upadn� pogr��eni w chaosie,
Kiedy �elazne ptaki zniszcz� ich swoimi dziobami,
Ale forteca przetrwa cho� b�dzie op�akiwa�a cia�a niewinnych,
Ich zaskoczony przyw�dca nie ulegnie i wyda nieprzemy�lane rozkazy.

)
Trzecia Wojna si� rozpocznie w 10 lat,
Nim jego wojska zgin� w azjatyckim kraju Tamerlana.
Niespodziewanie i nagle Wielki Grzyb ognia w si�dmym miesi�cu zniszczy armie sprzymierzonych,
A p�acz i �a�oba b�dzie og�lna, bo trumny b�d� puste.
Odt�d powoli pod zielonymi sztandarami Mahometa p�ksi�yc rozpocznie sw�j zwyci�ski marsz na ziemie chrze�cija�skiej Europy,
Jednooki Talib og�osi si� kalifem zjednoczonego imperium Allaha.

*
Persage II 3, 14

Kiedy b�dzie og�oszony i zawarty wielki pok�j i ludzie b�d� si� bawi�,
W nocy jak z�odziej przyjdzie III wojna i wszystkie traktaty b�d� rzucone na �mieci,
Wielki Smok Azjatycki zawrze tajny uk�ad z Wielb��dem P�ksi�yca,
Jeden ruszy na Ru� zajmuj�c ogromne przestrzenie, a z�ociste strza�y i p�omienne grzyby b�d� burzy�y jego miasta,
Drugi wrzuci do morza niep�odn� Synagog� i poprzez wewn�trzne morze i kraj Osman�w ruszy na Europ�,
A jego pobratymcy tam mu pomog� i wita� ich b�d� zielonymi sztandarami.

*
Persage I 13

Tw�rca z�a wszelkiego pocz�wszy od roku �wi�tej Liturgii,
Ukryje swoj� posta� w g�rach �nie�nej Azji,
Potw�r okrutny i bezlitosny mod�y b�dzie odprawia� w nocy przy �wietle p�ksi�yca,
A� wszystkich wrog�w swoich wytraci od broni zdobycznej na swoich wsp�braciach.

)
Obali s�abego w�adc� w pa�stwie nad Indusem, gdzie kiedy� Macedo�czyk ustali� swoje granice,
A jej mieszka�cy og�osz� go kalifem pa�stwa Wielkiego Talibanu,
Wielk� armi� utworzy o 5 milionach g��w, a znakiem �o�nierzy b�dzie czerwony turban Mahometa,
Pocz�wszy od roku '607 liturgii jego nowej ery.

)
W z�otym pa�acu u st�p niebotycznej g�ry og�osz� go Wielkim Mahdim i Nowym Mesjaszem,
W czasie wielkich uczt prze�amie nog� w p� przyniesiony mu krzy�, a w d�oniach zgniecie gwiazd� Dawida,
Wielkie ogniste zdobyczne grzyby i �wietliste strza�y spadaj�c z nieba b�d� towarzyszy�y jego zwyci�skiemu pochodowi,
Wojna! Wojna! przyb�dzie do dumnych i chorych republik Zachodu.

)
Trw�cie si� bo z�odziej Wojny w nocy Was zaskoczy, a u wszystkich b�dzie bia�a krew i czyraki,
Zawrze tajny uk�ad ze Smokiem Azji, a obok niego b�dzie widoczny znak Wielkiego Wielb��da.
Ostrzegam ci� wieki kraju S�owianina, bo ciebie pierwszy wysmaga ci�ki bicz Mahometa,
A nim co� poczn� twoi os�abieni przyw�dcy w 3 tygodnie wasz kraj b�dzie liza� stopy przyw�dcy.

*
Persage I 51

Saturn i Jowisz spotkaj� si� w znaku Barana: (2024?/2025?)
O Wieczny Bo�e, jakie� przyjd� zmiany!
Jakie wzburzenia w Italii, Hiszpanii, Brytanii i Francji,
Gdy powolny obr�t historii zn�w niesie ci�kie czasy.

)
Afryka�czyk zza wielkiej wody j�zykiem g�adkim,
Rozbudzi� ukryte wewn�trz demony.
Wp�ywowi biali mu tego nie daruj�!
Nie on b�dzie rz�dzi�, lecz s�owa jego genera��w!

)
W po�owie ksi�yca w Szcz�liwej Arabii przyjdzie na �wiat dzieci�,
Tw�rca z�a wszelkiego, '600 rok liturgii b�dzie rokiem chwa�y.
W wielkim mie�cie, gdzie dwie rzeki przep�ywaj� spotka si� z kalifem Wielkiego Talibanu,
Uznaj�c jego wy�szo�� i sojusz wojsk czarnego i czerwonego Turbanu.

)
Niech wielki kraj S�owianina si� szykuje, bo pierwszy b�dzie cierpia�,
Kiedy knuty islamskie biczowa� b�d� jego cia�o,
Wsz�dzie w Azji zapanuje duch walki, by zem�ci� si� na bia�ych,
Gryfonie, wzmacniaj swoje armie nim S�o� i Wielb��d przekrocz� i tw�j rubikon!

)
Germanio przekl�ta i zn�w zdradzi�a� Francj�! - podziw ca�ej Europy!
Bo pod twoim wp�ywem przyw�dcy gadaj�, gdy wal� si� wewn�trz mury chrze�cija�stwa,
Po wielkim grzybie, w jego strasznym ogniu, gdy spali si� ca�a jej armia,
Haniebny pakt w mie�cie Mahometa b�dzie podpisany za namow� twoj�.

)
W Jerozolimie wieczny pok�j zawr� synowie Izmaela i Izaaka,
Odt�d w jednym kraju maj� �y� i Arab i �yd dla wiecznej chwa�y i pokoju.
Nast�pnego dnia o wczesnym poranku wielkie armie wkrocz� na ziemie Tamerlana,
Po ich zdobyciu otworz� si� bramy Europy.

)
Tu� przed tym nim los republik si� wype�ni,
Z Persji przyb�dzie pos�aniec, nios�c do Francji swe s�owo,
Pr�ne nadzieje: odrzuc� go, przeciw Allahowi on blu�ni,
Got�w na niby odrzuci� jego s�owo!

)
Po zjednoczeniu muzu�ma�skiej Azji,
Czerwony Turban u wr�t Turcji stanie i znajdzie tam wielu swoich zwolennik�w.
Egipcie po kr�tkiej wojnie b�dziesz przy��czony,
A twoi ludzie wzmocni� armie Talibanu!

*
Persage XIII 44

W Maroku Kr�l zostanie obalony,
Afryka p�nocna w granicach Talibanu,
Wielka armia od Nilu po Atlas w 14 dni zaj�ta,
W '607 z Buchary do Kairu rz�d Antychrysta b�dzie przeniesiony.

)
Jednooki Potw�r z pi�tnem na twarzy zrodzony z matki ladacznicy,
Nast�pc� Mahometa i Jezusa zostanie og�oszony, a wielki harem s�u�y� mu b�dzie.
20 i 7 lat b�dzie trwa�a jego wojna, kt�ra p�niej trzeci� b�dzie nazwana,
Dwaj przyw�dcy czerwonego i czarnego Turbanu na krew wylan� pos�usze�stwo mu z�o��.

)
Po Ramadanie w Wielkim pa�acu hucznie bawi� si� b�d�,
A na g�ow� Antychrysta z�ot� koron� z diamentami na�o��.
Za dnia w wyniku zdrady Armia Turecka si� podda,
Otworz� si� bramy Stambu�u dla zielonych flag z portretem Potwora.

)
Oj! Wielki �ywicielu z za Oceanu pogr��ony w wieloletnim chaosie,
Nosiciele broni wojn� tam wywo�aj�, ile� krwi swojej wytocz� nim pok�j nastanie,
Dopiero Gruby Dyktator porz�dek tam ustanowi i przywr�ci warto�� pieni�dza,
Opuszczona Europo, szykuj si� na inwazj� hord z pod znaku p�ksi�yca!

*
Persage XI 27

Wszystkie porty po�udniowego wybrze�a b�d� wype�nione,
W '605 Dwie armie wezm� l�d w obj�cia,
Trw� si� Hellado, Italio i Hiszpanio,
Wielka szura z Kairu wzi�a Was w obj�cia.

)
Sinobrody w�dz naje�d�a Kret� i Ateny,
W Hiszpanii l�duj� armie Jednookiego,
Na morzu �r�dziemnym krew si� leje,
Arab zwyci�a moc� nowej broni.

)
Na Malcie desant zostaje zrzucony,
We Francji rewolta wyznawc�w Mahometa,
Ach Europo wierzy�a� w pakt haniebny,
Ufaj�c s�owom pokr�tnego Imama.

*
Persage III 10

Wielki �niady dostanie nagrod�,
P�niej zobacz� jak si� pomylili,
Jego pok�j b�dzie Wielkim z�udzeniem,
Kiedy uparty p�ksi�yc wys�czy wiele krwi.

A teraz par� werset�w z Centurii Nostradamusa, kt�re w/g jego badaczy ju� si� wype�ni�y:

Persage III 1, 60

Na Korsyce w pobli�u Italii urodzi si� Cesarz,
Za kt�rego kr�lestwo drogo zap�aci.
Narody, z kt�rymi zawrze przymierze powiedz�,
Jest bardziej rze�nikiem ni� ksi�ciem.

)
Ze zwyczajnego �o�nierz stanie si� cesarzem,
Od kr�tkiego munduru przejdzie do kr�tkiej szaty,
Dzielny pod broni�; w ko�ciele gdzie silniej p�onie ogie�,
Wysysa� b�dzie kr�l�w i ksi�y, tak jak g�bka czyni to z wod�.

)
Przedsi�wzi�cie do kraju S�owianina,
Zako�czy si� wielkim zam�tem:
Sroga zima przetrzebi jego �o�nierzy,
Nad �ab� dozna drugiej kl�ski.

)
Internowany na Elbie i pokonany cesarz,
Przeprawi si� ko�o Genui przez morze i dotrze a� do Marsylii,
Dzi�ki wielkim wysi�kom obcych narod�w w wielkiej bitwie zostanie pokonany,
Nie trafi go kula, beczka z miodem, lecz za morza na ma�� wysp� b�dzie zes�any.

*
A oto jak Nostradamus opisuje wybuch I wojny �wiatowej:

Persage IV 10, 8

Na Ba�kanach szaleniec przez Ferdynanda wywo�a Wielk� Wojn�,
Po wybuchu Drugiej, Pierwsz� j� b�d� nazywa�.
G�upi Serb zabije ksi�cia co wywo�a w Austrii wielkie wzburzenie,
Pochopna Germania wypowie wszystkim wojn�!

Oto wersety dotycz�cy Rewolucji Pa�dziernikowej w Rosji:

Persage II 13, 4

Z nad rzeki Leny, gdzie by� wi�ziony pojawi si� w�adca z krasom�wczym j�zykiem,
W czasie Wielkiej wojny wywo�a na Rusi wielk� Rewolt�,
W jego imieniu zes�a�cy awansuj� do partii panuj�cych,
A ich s�owa b�d� rozumiane jak boskie objawienie.

)
Od strony gdzie nar�d s�owia�ski s�ycha� �piewy, pie�ni i pro�by,
Tak d�ugo jak ksi���ta i wielcy panowie wtr�cali do wi�zie� ludzi,
W przysz�o�ci robi� to b�d� g�upcy bez rozumu,
Kt�rym nienawi�� ich przyw�dc�w zgotuje �mier� i wi�zienie.

A teraz o wojnie domowej w Hiszpanii w 1936 roku:

Persage IV 15, 1

FRANCO wyprowadzi swoich zwolennik�w z twierdzy,
Jest pos�a�cem, kt�ry nie �artuje i przynosi schizm�:
Ci wok� RIVERY wdali si� w bijatyk�,
Wst�puj�c do wielkiej topieli, to jest rozstrzygaj�cej walki.

*
o IV wojnie �wiatowej (ok. roku 2150)

Persage I 12

Ma�y Szkocki kraj zrodzi Wielkiego Uczonego,
Wielki Mastin wykorzysta jego now� bro�,
B�dzie zatrzymywa� wszystkie armie jak kuk�y w muzeum,
Czas zatrzyma na kr�tko tak jak zegar nienakr�cony.

*
Persage I 11, 2

U dw�ch jest tylko jeden j�zyk,
Ich s�owa u�pi� przeciwnik�w,
Hister i Mahdi, cho� w r�nym czasie,
B�d� ich biczowa�: s�owem, ogniem i �elazem.

*
Persage II 88

Mahdi Indus�w udobrucha paktem,
Z synami Izraela zawrze pok�j,
Zach�d b�dzie zadowolony,
I wszem i wobec b�dzie chwali� Taliba.

Persage IV 45, 2

Gdy �elazne or�y b�d� niszczy� z zachodu,
Mahdi zdradzi wiernego s�siada,
5-milionowa Armia stanie u wr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin