Matematyka-ZP-plan_wynikowy.pdf

(125 KB) Pobierz
LMX Pawlowski
8. Szczegó∏owy opis realizacji programu (zakres podstawowy)
Klasa I
ALGEBRA
I. Elementy logiki matematycznej
Has∏o
Realizowane treÊci
Cele kszta∏cenia i osiàgni´cia ucznia
UCZE¡:
Procedury osiàgania celów
NAUCZYCIEL:
1. Zdania
Poj´cie zdania w logice, wartoÊciowanie
zdania, funktory zdaniotwórcze, zdania
z∏o˝one, wartoÊciowanie zdaƒ z∏o˝o-
nych.
WiadomoÊci:
– podaje przyk∏ady zdaƒ w sensie logicznym
i zdaƒ, które takimi nie sà (WP)*.
Umiej´tnoÊci:
– ocenia wartoÊç logicznà tych zdaƒ (UP)**;
– tworzy zdania z∏o˝one i je wartoÊciuje (UP).
Wybiera z listy rozmaitych zdaƒ zdania
logiczne i ocenia ich wartoÊç logicznà;
uczeƒ poznaje zdania z∏o˝one (koniunk-
cj´, alternatyw´, implikacj´, równowa˝-
noÊç) i dedukuje ich wartoÊciowanie na
podstawie przyk∏adów takich zdaƒ z∏o-
˝onych.
2. Negacja zdania (zaprzecze-
nie)
Negacje zdania prostego i zdaƒ z∏o˝o-
nych.
Umiej´tnoÊci:
– tworzy zaprzeczenia zdaƒ prostych i zdaƒ
z∏o˝onych (UP).
Wyrabia i çwiczy u uczniów umiej´tnoÊç
zaprzeczania zdaƒ, odwo∏ujàc si´ do
konkretnych przyk∏adów takich zdaƒ
i ich zaprzeczeƒ.
3. Tautologie (prawa rachunku
zdaƒ)
Podstawowe prawa rachunku zdaƒ
(prawa de Morgana, prawo podwójnej
negacji, prawo sprzecznoÊci i wy∏àczo-
nego Êrodka, prawo negacji implikacji,
prawo kontrapozycji).
Umiej´tnoÊci:
– sprawdza metodà zero-jedynkowà tautolo-
gicznoÊç wyra˝eƒ (UP).
Podaje podstawowe prawa rachunku
zdaƒ i ich dowody metodà zero-jedyn-
kowà.
4. Formy zdaniowe proste i z∏o-
˝one
Definicja formy zdaniowej prostej – przy-
k∏ady i formy zdaniowe z∏o˝one, dziedzi-
na formy zdaniowej.
WiadomoÊci:
– omawia okreÊlenie formy zdaniowej i jej
dziedziny (WP).
Umiej´tnoÊci:
– podaje przyk∏ady form zdaniowych (UP).
Podaje definicj´ formy zdaniowej i jej
dziedziny oraz przyk∏ady; tworzy formy
zdaniowe z∏o˝one.
5. Kwantyfikatory, zdania z kwan-
tyfikatorami i ich negacja
Poznanie kwantyfikatorów: ogólnego
i szczegó∏owego; zdania z kwantyfikato-
rami i ich negacja.
Umiej´tnoÊci:
– ocenia wartoÊç logicznà zdania z kwantyfika-
torem oraz uk∏ada zaprzeczenia (UPP)***.
Zapoznaje uczniów z kwantyfikatorami
i u˝ywaniem ich do zapisu zdaƒ; oce-
nia wartoÊç logicznà zdaƒ z kwantyfika-
torem oraz tworzy negacje takich zdaƒ.
* WP – wiadomoÊci podstawowe ** UP – umiej´tnoÊci podstawowe *** UPP – umiej´tnoÊci ponadpodstawowe
704245309.002.png
II. Rachunek zbiorów
Has∏o
Realizowane treÊci
Cele kszta∏cenia i osiàgni´cia ucznia
UCZE¡:
Procedury osiàgania celów
NAUCZYCIEL:
1. Zbiory i dzia∏ania na nich
Poj´cie zbioru; przyk∏ady zbiorów; rela-
cja nale˝enia i zawierania; dzia∏ania: ilo-
czynu, sumy i ró˝nicy zbiorów.
WiadomoÊci:
– podaje przyk∏ady zbiorów (WP).
Umiej´tnoÊci:
– porównuje zbiory (UP);
– wykonuje dzia∏ania na zbiorach (UP).
Akcentuje, ˝e poj´cie zbioru, relacja
nale˝enia do zbioru, to poj´cia pierwot-
ne; uczniowie podajà przyk∏ady zbio-
rów, ustalajà relacje mi´dzy zbiorami,
wykonujà dzia∏ania na podanych zbio-
rach itp.
2. Prawa dzia∏aƒ na zbiorach
Poznanie praw rachunku zbioru: prawa
przemiennoÊci koniunkcji i alternatywy,
prawa ∏àcznoÊci koniunkcji i alternaty-
wy, prawa rozdzielnoÊci alternatywy
wzgl´dem koniunkcji i koniunkcji wzgl´-
dem alternatywy; prawa de Morgana.
Umiej´tnoÊci:
– sprawdza s∏usznoÊç podanych praw dzia-
∏aƒ na zbiorach (UPP) (przynajmniej na tzw.
diagramach Venne’a (UP)).
Podaje prawa rachunku zbiorów; ucz-
niowie sprawdzajà je na diagramach
Venne’a, (w miar´ mo˝liwoÊci) odwo∏u-
jàc si´ do odpowiednich praw rachunku
zdaƒ.
III. Rachunek algebraiczny
Has∏o
Realizowane treÊci
Cele kszta∏cenia i osiàgni´cia ucznia
UCZE¡:
Procedury osiàgania celów
NAUCZYCIEL:
1. åwiczenia w dzia∏aniach na
u∏amkach
Dzia∏ania ∏àczne na u∏amkach w oblicza-
niu wartoÊci wyra˝eƒ; rozwiàzywanie
równaƒ o wspó∏czynnikach u∏amko-
wych; rozwiàzywanie zadaƒ teksto-
wych.
Umiej´tnoÊci:
– çwiczy sprawnoÊç rachunkowà w dzia∏aniach
na u∏amkach (UP).
Wykonuje wiele çwiczeƒ w dzia∏aniach
na u∏amkach; rozwiàzuje zadania tek-
stowe.
2. Obliczenia procentowe
Obliczanie procentu danej liczby; wy-
znaczanie liczby, gdy dany jest jej pro-
cent; obliczanie, jakim procentem danej
liczby jest inna liczba.
WiadomoÊci:
– utrwala poj´cie procentu (WP).
Umiej´tnoÊci:
– stosuje obliczenia procentowe w zadaniach
z ˝ycia codziennego (oprocentowania kre-
dytu, oszcz´dnoÊci, obni˝ki i podwy˝ki cen
itp.) (UP).
Przypomina poj´cie procentu; zamienia
u∏amki na procenty i odwrotnie; wyko-
nuje obliczenia procentowe w zada-
niach nawiàzujàcych do ˝ycia codzien-
nego.
704245309.003.png
3. Pot´gowanie i pierwiastkowa-
nie liczb rzeczywistych
Przypomnienie poj´cia pot´gi o wyk∏ad-
niku ca∏kowitym oraz pierwiastka aryt-
metycznego z liczby nieujemnej, a tak˝e
w∏asnoÊci dzia∏aƒ na pot´gach i na pier-
wiastkach.
WiadomoÊci:
– definiuje pot´g´ liczby rzeczywistej o wy-
k∏adniku naturalnym i ca∏kowitym (WP);
– definiuje pierwiastek arytmetyczny (WP).
Umiej´tnoÊci:
– omawia w∏asnoÊci dzia∏aƒ na pot´gach
i pierwiastkach (UP).
Podaje definicj´ pot´gi o wyk∏adniku na-
turalnym i ca∏kowitym oraz w∏asnoÊci
dzia∏aƒ na pot´gach (z dowodem niektó-
rych z nich), a tak˝e definicj´ pierwiastka
i w∏asnoÊci dzia∏aƒ na pierwiastkach.
4. åwiczenia w dzia∏aniach na
pot´gach i pierwiastkach
åwiczenia i przyk∏ady na obliczanie po-
t´gi oraz pierwiastków.
Umiej´tnoÊci:
– podnosi do pot´gi liczby rzeczywiste (UP);
– wyciàga pierwiastki z liczb rzeczywistych
(UP).
Przypomina definicje pot´gi o wyk∏adni-
ku naturalnym i ca∏kowitym, pierwiastka
arytmetycznego z liczby nieujemnej,
w∏asnoÊci dzia∏aƒ na pot´gach i pier-
wiastkach, przekszta∏canie wyra˝eƒ
z pot´gami i pierwiastkami.
5. Wzory skróconego mno˝enia,
przekszta∏canie wyra˝eƒ alge-
braicznych
Wzory skróconego mno˝enia typu:
( a ! b ) n ,
dla n= 2, 3; a n – b n ,
dla n= 2, 3; a 3 + b 3 oraz przyk∏ady ich
zastosowaƒ do uproszczonych rachun-
ków i przekszta∏ceƒ wyrazów algebra-
icznych.
Umiej´tnoÊci:
– stosuje wzory do wykonywania obliczeƒ
i przekszta∏ceƒ wyra˝eƒ algebraicznych
(UP).
Przypomina wzory skróconego mno˝e-
nia: ( a ! b ) 2 i a 2 - b 2 (znane uczniom
z lekcji matematyki w gimnazjum); roz-
szerza znajomoÊç wzorów skróconego
mno˝enia o wzory: ( a ! b ) 3 , a 3 ! b 3
(stara si´ stosowaç te wzory do takich
przyk∏adów dzia∏aƒ na liczbach i wyra-
˝eniach, aby poznane wzory rzeczywi-
Êcie upraszcza∏y rachunki).
IV. Zbiór liczb rzeczywistych
Has∏o
Realizowane treÊci
Cele kszta∏cenia i osiàgni´cia ucznia
UCZE¡:
Procedury osiàgania celów
NAUCZYCIEL:
1. Liczby naturalne i ca∏kowite
W∏asnoÊci zbioru liczb naturalnych
i zbioru liczb ca∏kowitych, o podzielno-
Êci w zbiorze liczb ca∏kowitych.
WiadomoÊci:
– wyjaÊnia poj´cie liczby naturalnej i liczby
ca∏kowitej (WP);
– omawia podstawowe wiadomoÊci z teorii po-
dzielnoÊci w zbiorze liczb ca∏kowitych (WP).
Nawiàzuje do wiedzy z gimnazjum,
a nast´pnie poszerza jà o nowe wiado-
moÊci.
2. Zbiór liczb wymiernych
Poj´cie liczby wymiernej, dzia∏ania na licz-
bach wymiernych, równoÊç liczb wymier-
nych, liczby wymierne na osi liczbowej.
WiadomoÊci:
– wskazuje liczby wymierne (WP).
Umiej´tnoÊci:
– porównuje liczby wymierne (UP);
Wybiera spoÊród ró˝nych liczb te, które
sà wymierne; konstruuje niektóre liczby
wymierne (z zastosowaniem twierdze-
nia Talesa) i zaznacza na osi – çwiczenia
704245309.004.png
– zaznacza na osi liczbowej liczby wymierne
(UP);
– wykonuje dzia∏ania na liczbach wymier-
nych (UP).
sprawnoÊci rachunkowej na liczbach
wymiernych.
3. Zbiór liczb niewymiernych
Poj´cie liczby niewymiernej, wykonywa-
nie dzia∏aƒ na liczbach niewymiernych,
konstruowanie niektórych liczb niewy-
miernych i zaznaczanie ich na osi licz-
bowej, usuwanie niewymiernoÊci z mia-
nownika u∏amka.
WiadomoÊci:
– okreÊla liczb´ niewymiernà (WP).
Umiej´tnoÊci:
– wskazuje liczb´ niewymiernà wÊród poda-
nych liczb (UP);
– wykazuje niewymiernoÊç niektórych liczb
(np. : 2, : 3) (UPP);
– usuwa niewymiernoÊç z mianownika u∏am-
ka (UP);
– zaznacza liczb´ niewymiernà na osi liczbo-
wej (UP).
Wybiera, poprzez ró˝ne çwiczenia, licz-
by niewymierne spoÊród podanych
liczb; dowodzi niewymiernoÊci : 2, : 3,
: 5 oraz podaje ich konstrukcj´ (z zasto-
sowaniem twierdzenia Pitagorasa); usu-
wa niewymiernoÊç z mianowników
u∏amków (akcentujàc tutaj zastosowa-
nie poznanych wzorów skróconego
mno˝enia).
4. Rozwini´cia dziesi´tne liczb
rzeczywistych
Rozwini´cia dziesi´tne liczb wymier-
nych i niewymiernych.
Umiej´tnoÊci:
– zamienia u∏amek dziesi´tny skoƒczony lub
nieskoƒczony okresowy na u∏amek zwyk∏y
(UP);
– podaje przybli˝one rozwini´cie dziesi´tne
liczb niewymiernych (UP).
Podaje (bez dowodu) twierdzenie o roz-
wini´ciach dziesi´tnych liczb rzeczywi-
stych; çwiczy przedstawianie liczby wy-
miernej w postaci u∏amków dziesi´t-
nych, zamienia u∏amki dziesi´tne na
u∏amki zwyk∏e itp.
5. Uporzàdkowanie zbioru liczb
rzeczywistych
Porównywanie liczb rzeczywistych, w∏a-
snoÊci równoÊci i nierównoÊci w zbiorze
liczb rzeczywistych.
Umiej´tnoÊci:
– porównuje dwie liczby rzeczywiste, liczb´
wymiernà z liczbà niewymiernà, dwie liczby
niewymierne (UP).
Podaje w∏asnoÊci relacji równoÊci i rela-
cji nierównoÊci w zbiorze liczb rzeczywi-
stych.
6. WartoÊç bezwzgl´dna (mo-
du∏) liczby rzeczywistej
Definicja wartoÊci bezwzgl´dnej, wnio-
ski wynikajàce z definicji, podstawowe
w∏asnoÊci wartoÊci bezwzgl´dnej i jej in-
terpretacja geometryczna, proste rów-
nania i nierównoÊci z wartoÊcià bez-
wzgl´dnà.
WiadomoÊci:
– pos∏uguje si´ wartoÊcià bezwzgl´dnà (WP).
Umiej´tnoÊci:
– omawia jej w∏asnoÊci i interpretacj´ geome-
trycznà (UP);
– stosuje jà do rozwiàzywania równaƒ typu
| ax + b | = c i nierównoÊci typu
| ax + b | < ( # ) c,
| ax + b | > ( $ ) c (UPP) .
Podaje definicj´ wartoÊci bezwzgl´dnej
liczby rzeczywistej, wyznacza wartoÊç
bezwzgl´dnà danych liczb, interpretuje
wartoÊç bezwzgl´dnà na osi liczbowej
oraz rozwiàzuje równania i nierównoÊci
z wartoÊcià bezwzgl´dnà.
704245309.005.png
7. OÊ liczbowa, przedzia∏y licz-
bowe i dzia∏ania na nich
Przypomnienie wiadomoÊci o osi liczbo-
wej (znanych uczniom z gimnazjum),
okreÊlenie przedzia∏ów liczbowych
ograniczonych i nieograniczonych, dzia-
∏ania na przedzia∏ach.
Umiej´tnoÊci:
– pos∏uguje si´ osià liczbowà (UP);
– zaznacza na osi liczby i przedzia∏y liczbowe
oraz wyniki dzia∏aƒ mnogoÊciowych (UP).
Pos∏uguje si´ osià liczbowà, podaje
opis przedzia∏ów i wykonuje na nich
dzia∏ania: koniunkcji, alternatywy, ró˝ni-
cy i dope∏nienie przedzia∏ów do ca∏ej osi
(jako przestrzeni) – nawiàzuje przy tym
do wiedzy ucznia z nauki matematyki
w gimnazjum.
8. B∏àd przybli˝enia, szacowanie
wartoÊci liczbowych
Poj´cie b∏´du przybli˝enia liczb, b∏àd
bezwzgl´dny i wzgl´dny, regu∏a zaokrà-
glania przybli˝eƒ.
Umiej´tnoÊci:
– przeprowadza obliczenia, pos∏ugujàc si´
przybli˝eniami liczb (zarówno wymiernych,
jak i niewymiernych) (UP).
Podaje definicj´ b∏´du przybli˝enia, b∏´-
du bezwzgl´dnego i b∏´du wzgl´dnego;
omawia regu∏y zaokràglania; szacowa-
nie wartoÊci liczbowych.
V. Funkcje
Has∏o
Realizowane treÊci
Cele kszta∏cenia i osiàgni´cia ucznia
UCZE¡:
Procedury osiàgania celów
NAUCZYCIEL:
1. Poj´cie funkcji, funkcja liczbo-
wa i jej wykres
Definicja funkcji jako odwzorowania
zbioru w zbiór, argument funkcji, dzie-
dzina funkcji, wartoÊç funkcji w punkcie,
wykres funkcji jako zbiór par.
WiadomoÊci:
– utrwala poj´cie funkcji (WP).
Umiej´tnoÊci:
– wskazuje, które z odwzorowaƒ zbioru
w zbiór jest funkcjà, a które nie (UP);
– podaje podstawowe terminy zwiàzane
z funkcjà (UP).
Akcentuje, które odwzorowanie zbioru
w zbiór jest funkcjà; u˝ywa kwantyfika-
torów do zdefiniowania funkcji; rozpa-
truje ró˝ne przyk∏ady funkcji, w tym
funkcji liczbowych; uczy ucznia j´zyka
zwiàzanego z poj´ciem funkcji.
2. Sposoby okreÊlania funkcji
i ich zastosowanie do opisu
zale˝noÊci w przyrodzie, go-
spodarce i ˝yciu codziennym
OkreÊlanie na ró˝ne sposoby funkcji:
opis s∏owny, graf, tabelka, wzór jawny,
wykres.
WiadomoÊci:
– poznaje ró˝ne sposoby okreÊlania funkcji
(WP).
Umiej´tnoÊci:
– opisuje za pomocà funkcji zale˝noÊci wyst´pujà-
ce w ró˝nych dziedzinach ˝ycia.
OkreÊla funkcje ró˝nymi sposobami
oraz opisuje nimi ró˝ne zale˝noÊci
w przyrodzie, gospodarce i ˝yciu co-
dziennym.
3. Dziedzina funkcji, zbiór warto-
Êci
Wyznaczanie dziedziny i zbioru wartoÊci
podanych przyk∏adów funkcji, w tym
przede wszystkim funkcji liczbowych.
WiadomoÊci:
– podaje dziedzin´ i zbiór wartoÊci funkcji,
majàc jà okreÊlonà na ró˝ny sposób (WP).
Wyznacza dziedzin´ i zbiór wartoÊci
funkcji (dobiera takie przyk∏ady funkcji
liczbowych, aby mieç okazj´ wykorzy-
staç zdobyte wczeÊniej wiadomoÊci, np.
704245309.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin