Secret Space - 2 vol.2.txt

(16 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID  640x480 25.0fps 284.1 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{240}{316}--- CZʌ� DRUGA ---
{329}{430}OBCY KSIʯYC
{518}{697}Dlaczego NASA nigdy nie powr�ci�a na Ksi�yc?
{858}{1231}Po wszystkich sukcesach i p�dzie nadanym misjom Apollo |w p�nych 1960-tych NASA nigdy nie odpowiedzia�a w pe�ni |na pytanie dlaczego nigdy nie wr�cili na Ksi�yc.
{1245}{1947}Niekt�rzy byli pracownicy NASA znaj� odpowied� i jest ni� to, �e Ksi�yc |roi si� od obcych i, �e astronauci NASA ptwierdzili to w 1970-tych, co| doprowadzi�o wielu czo�owych badaczy UFO do wniosku, �e NASA zosta�o| ostrze�one by nigdy wi�cej nie wracali na powierzchni� Ksi�yca.
{2012}{2256}Aktywno�� UFO na Ksi�ycu nie by�a niczym nowym dla |eks-nazist�w kt�rzy opracowali misje ksi�ycowe Apollo. |(By�y SS-man i nazista Werner von Braun - by�y szef NASA.)
{2268}{2791}Przez stulecia astronomowie na ca�ym �wiecie nie wy��czaj�c nazist-|owskich Niemiec zg�aszali UFO unosz�ce si� nad powierzchni� Ksi�yca.| Raport o anomaliach ksi�ycowych zosta� zlecony przez NASA |w latach poprzedzaj�cych s�ynne misje Apollo w p�nych 1960-tych.
{2802}{3217}Przez ponad trzy lata NASA finansowa�o kilku badaczy naukowych |by zgromadzili katalog niezwy�ych �wiate� kt�re by�y zg�aszane |na powierzchni Ksi�yca przez czo�owych astronom�w |i naukowc�w od czas�w epoki el�bieta�skiej.
{3229}{3482}W 1968 publiczna wersja bada� NASA zosta�a| opublikowana pod tytu�em DOKUMENT R-277.
{3492}{3852}Ta publiczna wersja NASA i jej obserwacji ksi�ycowych |UFO nie wyklucza blisko 600-set dziwnych wydarze� kt�re |mia�y miejsce pomi�dzy latami 1540-tymi i 1967 rokiem.
{3862}{4088}Ten oficjalny katalog NASA o dziwnych ksi�ycowych UFO nie|wy��cza zg�osze� od niekt�rych astronom�w o �wiatowej s�awie.
{4098}{4440}Np. NASA w��czy�o raport s�ynnego francuskiego| astronoma Giano Cassini kt�ry zg�osi�, �e widzia� bia�� |chmur� unosz�c� si� nad powierzchni� Ksi�yca w 1671.
{4485}{4789}Inne zg�oszenia sugeruj�ce, �e Ksi�yc ma atmosfer�,| o b�yskawicach ponad powierzchni� Ksi�yca z�o�yli| dwaj astronomowie we wczesnych 90-tych w 1787.
{4801}{5264}Tylko miesi�c wcze�niej tego samego 1787 roku cz�owiek kt�ry |odkry� Urana, jeden z pionier�w wsp�czesnej astronomii Sir Frederick |William Herschel twierdzi�, �e zaobserwowa� kilka jasnych �wiate�| poruszaj�cych si� poprzez powierzchni� Ksi�yca.
{5278}{5755}Ma�e �wiec�ce kule �wiat�a cz�sto okre�lane jako luminescencje |by�y zg�aszane w ponad dwustu przypadkach. W styczniu 1877 |smuga bia�ego �wiat�a by�a obserwowana przez ponad godzin�.
{5767}{6279}23 kwietnia 1915-go promie� �wiat�a by� widziany wewn�trz |Krateru Clavius. Jednym z gor�cych punkt�w UFO na powierzchni |Ksi�yca jest Krater Platona gdzie dos�ownie tuziny kul �wiat�a |by�y zg�aszane przez atronom�w.
{6295}{6514}W zwi�zku z luminescencjami i UFO na powierzchni |Ksi�yca NASA zanotowa�o istnienie tajemniczych cieni.
{6524}{7071}W 1882 blisko Obszaru Arystotelesa widziano kilka ciemnych cieni.| 13 wrze�nia 1959-go nie byli w stanie sfotografowa� powierzchni |Ksi�yca z powodu du�ej ciemnej masy pokrywaj�cej teren.
{7092}{7656}I 11 wrze�nia 1967 kanadyjscy astronomowie zg�osili czarn�| chmur� z fioletowymi brzegami p�yn�c� poprzez Morze Spokoju, |dok�adnie ten obszar NASA wybra�o na pierwsze |l�dowanie ksi�ycowe Apollo w 1969-tym.
{8035}{8153}OPERACJA KSIʯYCOWE MRUGNI�CIE
{8527}{9016}"Znale�li�my si� w sytuacji mierzenia si� z mocami kt�re s� |o wiele silniejsze ni� nasze jak musieli�my to skrycie za�o�y�| i kt�rych baza operacyjna jest nam aktualnie nieznana".|Werner Von Braun - 1959.
{9157}{9551}Przed opublikowaniem raportu o ksi�ycowych niezwyk�o�ciach,| w 1965 NASA uruchomi�o OPERACJ� KSIʯYCOWE MRUGNI�CIE,|projekt w��czaj�cy najlepsze obserwatoria z ca�ej planety Ziemi.
{9563}{10042}Celem NASA by�o zebranie danych o du�ej liczbie luminescencji |widzianych gdy przelatuj� ponad powierzchni� Ksi�yca.| Operacja Ksi�ycowe mrugni�cie bada�a r�wnie� pewne du�e struktury| kt�re zosta�y sfotografowane przez bezza�ogowe satelity NASA.
{10087}{10223}SZTUCZNE STRUKTURY NA KSIʯYCU
{10237}{10787}Niekt�re z tych struktur wygl�da�y podejrzanie sztucznie. |W 1953 redaktor naukowy New York Herald Tribune zg�osi�, |�e widzia� 12-milowej (19,3 km) d�ugo�ci struktur�,| prawdopodobnie most na kraw�dzi Krateru Mare Crisium.
{10829}{11419}Ta struktura nie mog�a by� spowodowana przez aktywno�� wulkaniczn�.|Brytyjscy astronomowie - Dr H.P. Wilkins i prezenter najd�u�ej nadawanej|serii telewizyjnej "Niebo noc�" Sir Patrick Moore, obaj przyznali, |�e tzw. most z Krateru Mare Crisium "po prostu wyskoczy� znik�d".
{11446}{12000}W przygotowaniu na ksi�ycowe misje NASA - Apollo "Orbiter 3" zosta� |skierowany by sfotografowa� niekt�re z najbardziej interesuj�cych| ksi�ycowych struktur. Na widocznej stronie Ksi�yca du�a pionowa|struktura stoi dumnie na powierzchni Ksi�yca, przezwano j� "Iglic�".
{12025}{12430}Kolejny ciekawy obiekt sfotografowany przez Orbitera 3 to| tzw. "Wie�a" kt�ra jak twierdz� niekt�rzy astronomowie ma| mil� (1,6 km) grubo�ci i mo�e by� wysoka na 5 mil (8 km).
{12473}{12879}Po uwa�nym przejrzeniu setek fotografii NASA wys�anych na Ziemi� |przez Orbiter 3 i jego poprzednika Orbiter 2 ameryka�ski autor| George Lenerth opublkiowa� ksi��k� pt. "Kto� inny jest na Ksi�ycu".
{12890}{13248}George Lenerth prezentuje w swej ksi��ce wiele fotografii,| niekt�re pokazuj� bardzo d�ugie �lady w ksi�zycowym pyle,| �lady kt�re jak m�wi� zrobili obcy.
{13543}{14071}Obserwacje UFO przelatuj�cych poprzez powierzchni� Ksi�yca maj�| miejsce do dzi�. W Japonii astronomowie amatorzy nagrali nagrali kuliste |luminescencje przy u�yciu teleskop�w celestronowych. Ksi�ycowe UFO |sfilmowane przez Jasuo Mizushim�, Tokio - Pa�dziernik 1984&1985.
{15456}{15625}Kuliste UFO pojawiaj� si� na oficjalnych zdj�ciach NASA.
{16556}{17115}Inwestycje NASA w badania UFO na Ksi�ycu by�y dobrze |wydanymi pieni�dzmi. Dwaj byli specjali�ci od misji NASA ujawnili |w 1970-tych, �e atronauci NASA informowali Kontrol� Misji,| �e widzieli statki obcych na powierzchni Ksi�yca.
{17126}{17580}W 1976-tym by�y pracownik NASA Otto Binder oskar�y� NASA|o prze��czanie transmisji od astronaut�w Apollo przez zmienianie |cz�stotliwo�ci radiowych i u�ywanie s��w-kluczy dla UFO.
{17592}{18089}Otto Binder twierdzi�, �e s�ysza� astronaut�w Apollo m�wi�cych |Kontroli Misji, �e wielkie statki obcych sta�y zaparkowane na| powierzchni Ksi�yca w samym �rodku Morza Spokoju kt�re |zosta�o wybrane jako miejsce l�dowania dla Apollo 11.
{18101}{18215}Modu� Ksi�ycowy  nazwano "Orze�".
{18348}{18542}"To jeden ma�y krok dla cz�owieka |ale wielki skok dla ludzko�ci...".
{18782}{19392}Niewielu ludzi traktowa�o stwierdzenia Bindera powa�nie dop�ki kolejny| by�y pracownik NASA, Maroka�czyk nazwiskiem Maurice Chautelain |nie opublkowa� w 1978 ksi��ki w kt�rej twierdzi, �e dwa UFO unosi�y si� nad |Morzem Spokoju tu� przed historycznym ksi�ycowym spacerem Neila Armstronga.
{19406}{19978}Maurice Chatelain by� cz�owiekiem z wewn�trz NASA, wynalaz� wiele |radiowych i radarowych system�w komunikacyjnych dla Misji Apollo. Mia�| 11 patent�w nagrodzonych za innowacyjno�� i mia� upowa�niemie NASA| wysokiego stopnia i m�g� m�wi� swobodnie ze starszymi oficjelami NASA.
{19989}{20627}W swej ksi��ce opisa� transmisj� radiow� pomi�dzy astronautami Apollo| i Kontrol� Misji wg. Maurice'a Chatelaina astronauci informowali NASA, |�e statki obcych le�a�y po przeciwnej stronie pobliskiego krateru |obserwuj�c historyczny ksi�ycowy spacer Neila Armstronga.
{20663}{21061}Podczas swej pracy przy programie kosmicznym Apollo Chatelain uzna�, |�e obcy nie tylko istniej� ale te�, �e odgrywali du�� rol� w kszta�towaniu |i w niekt�rych przypadkach w niszczeniu (ziemskich) cywilizacji.
{21072}{21504}Tytu� ksi��ki Chatelaina "Dowody" wskazuje, �e nie mia� |w�tpliwo�ci, �e obcy naje�d�ali Ziemi� w przesz�o�ci.| NASI KOSMICZNI PRZODKOWIE - MAURICE CHATELAIN.
{21673}{21830}STARO�YTNE INWAZJE OBCYCH
{22282}{22762}Je�li zbadamy legendy p�nocnoameryka�skich szaman�w, mitologi� |staro�ytnej Europy, histori� stworzenia australijskich Aborygen�w,| wszystkie staro�ytne teksty indyjskich Wed z zw�aszcza sumeryjskie| gliniane tablice ze staro�ytnego Iraku. (Tablica z ok. 3900 P.N.E..)
{22790}{23264}Odkrywamy, �e wszystkie wielkie cywilizacje na powierzchni Ziemi |opowiadaj� jedn�, podobn� histori� o tym, �e w odleg�ej przesz�o�ci ludzie |z gwiazd odwiedzili Ziemi� i zamanifestowali fantastyczn� technologi�.|(Rysunek naskalny z Ufo sprzed 6000 P.N.E..)
{23278}{23733}Czasem dokonywali genetycznej in�ynierii ludzi, czasem |bezpo�rednio krzy�owali si� z lud�mi. Ci tzw. "Gwiezdni Bogowie"| zawsze przybywali w spektakularnych pojazdach lataj�cych.
{23840}{24701}"I obserwatorzy z nieba zobaczyki, �e c�rki cz�owieka by�y pi�kne...| i po��czyli si� z nimi... I ich dzieci by�y gigantami kt�rzy zostali |w�adcami o nieludzkim ciele i byli zwani Nephilim..." |Ksi�ga Genesis - Pismo �wi�te.
{24986}{25609}Najbardziej staro�ytny tekst na Ziemi datowany na czasy Doliny Indusu| i sk�adaj�cu si� z szeregu s��w zwanych Wedami - Bhagavad Gita,| staro�ytny indyjski tekst kt�ry ma conajmniej 5000 lat zainspirowa�| posta� Dartha Vadera znanego z cyklu film�w "Gwiezdne Wojny".
{25622}{25901}BHAGAVAD GITA opisuje wielu bog�w z gwiazd |zlatuj�cych na Ziemi� w obcych statkach |zwanych VIRMANAMI (w Polsce Vimanami).
{25912}{26656}Staro�ytne Wedy m�wi� nam, �e we wszech�wiecie s� wielokrotne, |zamieszkane systemy zwane DEWAMI kt�re s� rz�dzone przez uniwersalne |rz�dy istot z superludzkimi mocami i technologi� nie wy��czaj�c mocy telepatii| i broni nuklearnych wystarczaj�co pot�nych by zniszczy� ca�e planety.
{26705}{27183}Hinuskie legendy m�wi� nam, �e Virmany by�y jak lataj�ce talerze, |kt�re mia�y technologi� "stealth" co pozwala�o im sta� si� |niewidzialnymi i by�y w stanie wykry� wrogi statek na wielkich| dystansach u�ywaj�c jakiej� formy psychometrycznego radaru.
{27384}{27542}KO...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin