Nowelizacja wykazu chorób zawodowych.pdf

(300 KB) Pobierz
bezpi-4_2004-7sklad.indd
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 4/2004
prof. dr hab. med. KAZIMIERZ MAREK
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Nowelizacja wykazu chorób zawodowych
Artykuł stanowi komentarz do nowego wykazu chorób zawodowych wprowadzonego
w Polsce rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. (DzU nr 132 poz. 1115).
Wykaz został dostosowany do aktualnego stanu wiedzy i wymogów Unii Europejskiej.
Autor porównuje treść nowego wykazu ze starym wykazem, obowiązującym do roku
2002 i omawia wprowadzone zmiany.
W Polsce, w latach 1983 – 2002 obo-
wiązywał wykaz chorób zawodowych
zawierający 20 pozycji, wymieniający
choroby lub grupy chorób w sposób
bardzo ogólny i mało precyzyjny [4].
Wykaz ten wymieniał choroby bez
określenia ich nazwy, np. „zatrucie
ostre lub przewlekłe”, „pylice płuc”,
„choroby skóry”, „choroby zakaźne
i inwazyjne”. Niektóre pozycje wykazu,
np. „uszkodzenie słuchu wywołane dzia-
łaniem hałasu” nie zawierały kryteriów
ich rozpoznawania. Było to przyczyną
rozbieżności diagnostycznych między
różnymi orzecznikami i często pro-
wadziło do sporów, skarg i procesów
sądowych.
W obowiązującym wówczas rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 18
listopada 1983 r. zawarta była delegacja
zobowiązująca ministra zdrowia i opieki
społecznej do określenia szczegółowych
zasad dotyczących rozpoznawania cho-
rób zawodowych. Zasady takie, zawiera-
jące również kryteria rozpoznawania, zo-
stały wydane pod niefortunnym tytułem
„Wytyczne metodologiczne w sprawie
rozpoznawania chorób zawodowych”.
Było to przyczyną nieustannych zarzu-
tów organów sądowych, że tak zatytuło-
wane wytyczne mogą jedynie określać
metody, a nie kryteria rozpoznawania.
Zaistniała więc konieczność nowelizacji
tego wykazu, który stał się anachroniczny
i wymagał gruntownych zmian.
Podstawowymi założeniami noweliza-
cji wykazu chorób zawodowych były:
– dostosowanie wykazu do aktual-
nego stanu wiedzy i wymogów Unii
Europejskiej
– wprowadzenie do wykazu nowych
pozycji i usunięcie lub modyfi kacja tych,
które nie znajdowały uzasadnienia w ak-
tualnym stanie wiedzy
– uszczegółowienie zbyt ogólnych
pozycji wykazu
– wprowadzenie do niektórych pozycji
wykazu kryteriów rozpoznawania zmian
chorobowych jako choroby zawodowej
– ustalenie czasu, w jakim może nastą-
An amendment of the schedule of occupational diseases
This paper comments on the new schedule of occupational diseases introduced by the legal act
of the Council of Ministers Council (Dz.U. no. 132 item 1115). The list has been adapted to the
current state of knowledge and recommendations of the European Union. The author compares
the new schedule with the old one, valid until 2002 and discusses the changes which have been
introduced.
horoba zawodowa jest pojęciem
lekarsko-prawnym. Warunkiem
jej rozpoznania i stwierdzenia
przez inspektora sanitarnego jest wyka-
zanie bezspornie lub z wysokim praw-
dopodobieństwem, że choroba została
spowodowana działaniem czynników
szkodliwych dla zdrowia występujących
w środowisku pracy albo w związku ze
sposobem wykonywania pracy. Ponadto,
niezbędnym warunkiem jest umieszcze-
nie choroby w wykazie chorób zawodo-
wych.
Obowiązujący w Polsce wykaz cho-
rób zawodowych stanowi załącznik do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu cho-
rób zawodowych, szczegółowych zasad
postępowania w sprawach zgłaszania po-
dejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania
chorób zawodowych oraz podmiotów
właściwych w tych sprawach [1].
W większości krajów świata istnieją
wykazy chorób zawodowych. W Europie
jedynie dwa kraje – Szwecja i Holandia
nie posiadają takiego wykazu. Rozpozna-
nia choroby zawodowej w tych krajach
dokonuje się w wyniku odrębnej analizy
każdego indywidualnego przypadku.
Istnieje również Europejska Lista
Chorób Zawodowych rekomendowana
przez Unię Europejską, zawierająca 92
pozycje, w tym: 50 to choroby spowo-
dowane przez substancje chemiczne, 10
– choroby skóry, 13 – choroby układu
oddechowego, 5 – choroby zakaźne
i 14 – choroby wywołane czynnikami
fi zycznymi [2].
Propozycję wykazu chorób zawo-
dowych sformułowało również Mię-
dzynarodowe Biuro Pracy. Zawiera on
29 pozycji podstawowych i 27 pozycji
uzupełniających [3].
Wykazy niektórych krajów mają
charakter otwarty. Znaczy to, że w in-
dywidualnych przypadkach i po speł-
nieniu określonych warunków również
inne choroby, nie wymienione w danym
wykazie, mogą być uznane za chorobę
zawodową. Taka możliwość istnieje
w pięciu krajach Europy: Austrii, Danii,
Finlandii, Luksemburgu i we Włoszech.
16
249310413.012.png 249310413.013.png 249310413.014.png 249310413.015.png 249310413.001.png
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 4/2004
pić rozpoznanie choroby zawodowej od
zakończenia narażenia zawodowego.
Nowy wykaz chorób zawodowych
ukazał się jako załącznik do wspo-
mnianego na wstępie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r.
i zawiera 26 punktów głównych oraz 126
podpunktów.
Do nowego wykazu wprowadzono
następujące choroby:
1) choroby opłucnej lub osierdzia
wywołane pyłem azbestu, pod postacią
rozległych zgrubień lub blaszek opłucnej
lub osierdzia, lub wysięku opłucnowego
(pkt 4); poprzedni wykaz chorób zawo-
dowych uwzględniał jedynie pylicę azbe-
stową, a choroby opłucnej, niewątpliwie
związane z narażeniem na azbest, mogły
być rozpoznawane jedynie jako objawy
narażenia,
2) ostre uogólnione reakcje alergiczne
(pkt 8); wprowadzenie tego punktu było
uzasadnione, gdyż zdarzały się w prze-
szłości ostre reakcje alergiczne w następ-
stwie wprowadzenia do technologii pro-
dukcyjnych nowych substancji o silnych
właściwościach alergizujących; objawy
chorobowe dotyczyły zwykle większej
grupy pracowników i nie mieściły się
w wykazie,
3) choroby płuc wywołane pyłem
metali twardych (pkt 11); choroby te,
o zdefi niowanym obrazie klinicznym,
są następstwem narażenia na pył kobaltu
i wolframu, nie były wymienione w wy-
kazie; zwykle były kwalifi kowane jako
pylice, chociaż nie spełniały kryterium
defi nicji pylicy,
4) gorączka metaliczna (pkt 2); ob-
jawy tej choroby, podobne do grypy,
występują w wyniku narażenia na pary
cynku i niektórych metali; zwykle były
kwalifi kowane jako ostre zatrucia, mimo
że nie odpowiadały defi nicji zatrucia.
W nowym wykazie nie znalazły się
następujące choroby:
1) rozedma płuc u dmuchaczy szkła
i muzyków orkiestr dętych; w świetle
aktualnego stanu wiedzy brak jest do-
wodów, że natężone wydechy mogą
spowodować rozedmę płuc,
2) choroby wywołane działaniem
przeciążeń grawitacyjnych (przyspieszeń);
choroby te w większym stopniu odpo-
wiadają kryteriom wypadku, a ponadto
mogą się zdarzyć u lotników – zwłaszcza
samolotów wojskowych – i są wówczas
oceniane według odrębnych przepisów,
3) choroby ośrodkowego układu ner-
wowego, układu bodźcotwórczego i prze-
wodzącego serca oraz gonad wywołane
działaniem pól elektromagnetycznych;
wielu autorów opisuje ujemne skutki
zdrowotne tego narażenia, jednak wyni-
ki badań nie są jednoznaczne, a objawy
chorobowe mało swoiste i nie pozwalają
na wyodrębnienie określonych jednostek
chorobowych odpowiadających defi nicji
choroby zawodowej.
Obecnie obowiązujący wykaz cho-
rób zawodowych różni się znacznie od
poprzedniego także stopniem szczegó-
łowości, np.:
– wprowadzono 57 nazw substancji
chemicznych wywołujących zatrucia
ostre albo przewlekłe lub ich następstwa
– w pkt. 3 wymieniono 5 najczęściej
występujących pylic
– w pkt.16 wymieniono 6 chorób
wywołanych działaniem promieniowa-
nia jonizującego
– w pkt. 17 wymieniono 6 najczęściej
występujących nowotworów złośliwych
powstałych w następstwie działania
czynników występujących w środowisku
pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi
– w pkt.18 wyróżniono 10 różnych
chorób skóry
– w pkt. 25 wymieniono 6 chorób
układu wzrokowego wywołanych czyn-
nikami fizycznymi, chemicznymi lub
biologicznymi
– w pkt. 26 wymieniono 6 najczęściej
występujących chorób zakaźnych lub pa-
sożytniczych albo ich następstw.
W odrębne punkty ujęto następujące
jednostki chorobowe wymienione razem
w starym wykazie:
• astma oskrzelowa (pkt 6)
• zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie
pęcherzyków płucnych (tu mieści się tzw.
płuco rolnika), (pkt 7)
• byssinoza (pkt 9)
• beryloza (pkt 10)
Spośród przewlekłych zanikowych,
przerostowych i alergicznych zapaleń
błon śluzowych nosa, gardła, krtani
i tchawicy, w obecnym wykazie po-
zostawiono jedynie alergiczny nieżyt
nosa (pkt 12). Wyodrębniono natomiast
zapalenie obrzękowe krtani o podłożu
alergicznym (pkt 13) i przedziurawienie
przegrody nosa wywołane substancjami
o działaniu żrącym lub drażniącym (pkt
14). Przewlekłe choroby układu ruchu
wywołane sposobem wykonywania pra-
cy rozszerzono o przewlekłe uszkodzenie
torebki stawowej i przewlekłe zapalenie
okołostawowe barku (pkt 19).
17
249310413.002.png 249310413.003.png 249310413.004.png 249310413.005.png 249310413.006.png
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 4/2004
W przypadku niektórych chorób
w inny sposób określono kryteria ich
rozpoznawania.
1. Rozpoznanie etiologii zawodowej
przewlekłego obturacyjnego zapalenia
oskrzeli uwarunkowano znacznym
zaburzeniem sprawności wentylacyjnej
płuc stwierdzonym na podstawie badania
spirometrycznego (pkt 5).
2. W grupie przewlekłych chorób na-
rządu głosu, wprowadzono dwa ważne
ograniczenia – wysiłek głosowy winien
trwać co najmniej 15 lat, a niedowład
mięśni przywodzących i napinających
fałdy głosowe musi powodować trwałą
dysfonię (pkt 15).
Te dwa ograniczenia powinny dopro-
wadzić do istotnego zmniejszenia liczby
rozpoznań tych chorób.
3. Rozpoznanie etiologii zawodowej
nowotworów złośliwych uwarunkowa-
no uznaniem czynników występujących
w środowisku pracy za rakotwórcze
u ludzi (pkt 17).
Powinno to zapobiec dowolnemu
zaliczaniu do rakotwórczych różnych
czynników przez różnych orzeczników.
4. Określono kryteria uznawania
za chorobę zawodową ubytku słuchu
spowodowanego hałasem. Według tego
wykazu chorobą zawodową może być
obustronny trwały ubytek słuchu typu
ślimakowego spowodowany hałasem,
wyrażony podwyższeniem progu słuchu
o wielkości co najmniej 45 dB w uchu
lepiej słyszącym, obliczony jako średnia
arytmetyczna dla częstotliwości audio-
metrycznych 1, 2 i 3 kHz (pkt 21).
Wprowadzenie tych kryteriów ma
bardzo istotne znaczenie, gdyż położy
kres częstym sporom sądowym na tle
rozpoznawania ubytku słuchu jako cho-
roby zawodowej.
Wprowadzenie do wykazu kryteriów
rozpoznawania choroby zawodowej za-
burza nieco czystość formuły prawnej,
jest jednak bardzo potrzebne i istnieje
w około 1/4 wykazów chorób zawodo-
wych w krajach europejskich.
Ustalenie okresu, w którym roz-
poznanie choroby zawodowej będzie
możliwe, pomimo wcześniejszego
zakończenia narażenia zawodowego,
zostało wprowadzone do wykazu po raz
pierwszy. Tego rodzaju regulacja istnieje
w niektórych krajach. Okres ten waha się
od jednego dnia do 10 lat, a w niektórych
przypadkach okres ten nie może być
ustalony. Wprowadzenie tej regulacji
pozwoli uniknąć wielu trudności zwią-
zanych z orzekaniem w przypadkach tzw.
zaległych roszczeń.
Obowiązujący wykaz chorób za-
wodowych w niektórych punktach ma
charakter „półotwarty”. Dotyczy to tych
punktów, w których wymieniono nazwy
chorób, ale wyliczenie to nie wyczerpuje
wszystkich przypadków, co pozwala na
rozpoznanie także innych chorób, które
w tym wykazie nie zostały wymienione.
Sytuacja taka ma miejsce w odniesieniu
do pkt.1 ( Zatrucia ostre albo przewlekłe ),
pkt.3 ( Pylice płuc ), pkt.17 ( Nowotwory
złośliwe ), i pkt.26 ( Choroby zakaźne lub
pasożytnicze ).
Nowy wykaz znacznie ułatwia orze-
kanie przez wyraźne określenie, jakie
choroby mogą być rozpoznane jako za-
wodowe. Jego znacznie większa szczegó-
łowość w istotny sposób poprawia jakość
uzyskiwanych danych statystycznych.
Wykaz ten, na etapie projektu, uzyskał
akceptację odpowiedniego biura Unii
Europejskiej w Luksemburgu, które
zajmuje się unifi kacją zasad konstrukcji
wykazów chorób zawodowych w krajach
Unii Europejskiej.
Mimo że obecnie obowiązujący wy-
kaz chorób zawodowych jest bardziej
szczegółowy i w odniesieniu do niektó-
rych chorób określa także kryteria rozpo-
znawania, niezbędne jest przygotowanie
obszerniejszego komentarza, który ułatwi
posługiwanie się nim. Taki komentarz pn.
„Wytyczne diagnostyczno-orzecznicze”
jest w trakcie opracowania.
hemiczne zanieczyszczenia po-
wietrza mają zasadniczy wpływ
na jakość powietrza w pomiesz-
czeniach biurowych. Źródłem szkodli-
wych dla zdrowia substancji (głównie
lotnych związków organicznych) są same
budynki oraz prawie wszystkie elemen-
ty stanowiące wyposażenie pomiesz-
czeń – pokrycia ścian i podłóg (farby
i lakiery, boazerie, tapety, wykładziny
itp.), meble i wyposażenie – w znacznej
mierze wyprodukowane z surowców
syntetycznych. Potencjalnym źródłem
zanieczyszczeń powietrza mogą też być
użytkowane w tych pomieszczeniach
takie urządzenia, jak kserokopiarki czy
drukarki laserowe.
Rozpowszechnienie nowoczesnych
technik drukowania i kopiowania z wy-
korzystaniem kserokopiarek oraz druka-
rek laserowych poszerzyło krąg pracow-
ników narażonych na czynniki szkodliwe
– fi zyczne i chemiczne – towarzyszące
pracy tych urządzeń. Coraz częściej pra-
cownicy pomieszczeń biurowych kojarzą
występujące u nich dolegliwości zdro-
wotne (uczucie zmęczenia, bóle głowy,
złe samopoczucie, kłopoty z koncentracją
itp.) ze stosowaniem tych urządzeń lub
z przebywaniem w pomieszczeniach,
w których urządzenia te są użytkowane.
Dotychczasowe badania krajowe i za-
graniczne dotyczą jedynie oceny parame-
trów zagrożeń fi zycznych generowanych
przez drukarki laserowe i kserokopiarki.
Nie został natomiast wyjaśniony problem
zagrożeń chemicznych jakie mogą być
wynikiem emisji szkodliwych substancji
do powietrza pomieszczeń biurowych
podczas użytkowania tych urządzeń.
Substancjami chemicznymi które należy
brać pod uwagę w tych rozważaniach są
ozon i tlenki azotu. Brak danych odnośnie
do skali zagrożeń związanych z emisją
tych substancji – istnieją jedynie na ten
temat sugestie niepotwierdzone badania-
mi naukowymi.
Podczas realizacji przez Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy projektu dotyczą-
cego jakości powietrza w pomieszcze-
niach biurowych przeprowadzono m.in.
badania mające na celu sprawdzenie czy,
PIŚMIENNICTWO
[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30
lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawo-
dowych, szczegółowych zasad postępowania
w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpozna-
wania i stwierdzania chorób zawodowych oraz
podmiotów właściwych w tych sprawach. DzU
nr 132 poz.1115
[2] European Schedule of Occupational Diseases.
Rekomendacja z dnia 22 maja 1990 r. nr 90/326/
EEC. OJ NoL 160/41
[3] List of occupational Diseases (ILO). ILO
1991
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawo-
dowych. DzU nr 65, poz. 294 (utraciło moc
obowiązującą)
18
249310413.007.png 249310413.008.png 249310413.009.png 249310413.010.png 249310413.011.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin