Secret Space - 2 vol.4.txt

(17 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID  640x480 25.0fps 296.0 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{116}{206}--- CZʌ� CZWARTA ---
{261}{395}GADZIE BRACTWO WʯA
{1231}{1876}3500 lat temu podczas rz�d�w kr�la Totmesa III-go staro�ytny| Egipt zosta� najechany przez sferyczne UFO kt�re by�y |opisywane jako "Kr�gi Ognia". Wg. staro�ytnych papirus�w| te kuliste UFO wype�nia�y niebo przez kilka dni.
{1928}{2045}�WI�TYNIA HATHOR
{2189}{2706}W swej fascynuj�cej ksi��ce brytyjski autor Matthew Delooze |pokazuje fotografie dziwnych obcych gad�w, niekt�re z nich |mia�y cia�a ma�p i g�owy jaszczurek, mo�na je znale��| na murach �wi�tyni Hathor w Denderze w Egipcie.
{2722}{3209}Widzimy tu gadzie, humanoidalne stworzenia| obok faraon�w i ptasiog�owych istot.|�WI�TYNIA W DENDERZE DATOWANA NA| �REDNIE KR�LESTWO - ROK 2250 P.N.E..
{3220}{3411}THOTH BY� PTASIOG�OWYM MAGIKIEM - ARCHITEKTEM|BY� EGIPSKIM BOGIEM WIEDZY.
{3472}{3883}Dziwne, gigantyczne �ar�wki, mo�liwe, �e jaki� rodzaj |promienistej broni plazmowej mo�na wyra�nie zobaczy� w |�wi�tyni Hathor, wewn�trz tych dziwnych urz�dze� s� w�e.
{3898}{4309}Mo�liwe, �e jest to obrazkowa wiadomo�� o tym, �e ta obca |technologia plazmowa zosta�a dana elicie staro�ytnego| Egiptu przez w�owat� lub gadzi� ras� obcych.
{4321}{4558}Czy ten solidny kamienny blok zosta� wyrze�biony| przy u�yciu plazmy lub technologii laserowej?
{4585}{4777}Kr�lewska Komora zosta�a skonstruowana z czerwonego |granitu, bloki s� wyci�te z laserow� precyzj�.
{4795}{4966}Wiele staro�ytnych egipskich p�askorze�b| ukazuje maszyny i dziwne urz�dzenia.
{5203}{5640}Jak Mechanizm z Anitkythery ze staro�ytnej Grecji i bagdadzkie| baterie ta technologia plazmowa by�a �ci�le strze�on� tajemnic�| zarezerwowan� dla u�ytku elit w staro�ytnym Egipcie.
{5651}{6131}Tak samo widzimy dzi� jak kr�lewska, polityczna elita ma |tajne podziemne bazy trzymaj�ce tajne technologie"stealth" |i pojazdy typu "lataj�cego talerza". STREFA 51 - JEDEN Z| TAJNYCH O�RODK�W ROZWOJU TECHNOLOGII W USA.
{6151}{6305}TO NAJD�U�SZY NA �WIECIE PAS STARTOWY|CO TUTAJ L�DUJE?
{6488}{6693}By�y pu�kownik z Pentagonu o�wiadczy�, �e technologia |STEALTH zosta�a pozyskana ze statk�w obcych.
{6975}{7096}OBCA KREW BABILONU
{7544}{8214}Bardziej staro�ytne ni� Kr�lestwo Maj�w z Ameryki Centralnej, starsze| ni� staro�ytna Grecja i poprzedzaj�ce dynasti� faraon�w egipskich| sumeryjskie imperium zosta�o uformowane ponad 6000 lat temu| rozci�gaj�c si� od Doliny Indusu i Pakistanu ze stolic� zwan� URUK.
{8356}{8851}Sumeria jest znana jako kolebka cywilizacji, to tutaj |bia�osk�rzy ludzie z g�r Kaukazu rozprzestrzenili |�wiatowy kult krwawych rytua��w i magii na ca�y �wiat.
{9156}{9582}Dwaj autorzy - Zecharia Sitchin i brytyjski geniusz|John Marco Allegro kt�ry przt�umaczy� du�� cz�� |zwoj�w znad Morza Martwego badali staro�ytne gliniane |tablice kt�re zosta�y odkryte w Niniwie w 1800-nych.
{9597}{10079}Te gliniane tablice opowiada�y histori� imperium sumeryjskiego,| imperium kt�re zosta�o uformowane przez obcych naje�d�c�w |zwanych Annunaki."WOJOWNIK" ANNUNAKI, ptasiog�owy obcy| wyrze�biony w Sumerze 3800 lat P.N.E..
{10218}{10553}ORYGINALNA NAZWA SUMERU BRZMIA�A |KI.EN.GIR CO OZNACZA KRAIN�| KR�L�W Z GRZMI�CYMI RAKIETAMI.
{10590}{11066}Sumeryjskie gliniane tablice opisuj� jak obcy Annunaki |genetycznie zmanipulowali ludzkos� i stworzyli ras� hybryd |z obcych gad�w i ludzi kt�rzy stali si� znani jako NEPHILIM.
{11148}{11825}Nephilim s� znani r�wnie� jako ELOHIM w Biblii, by�a to genetycznie |zmodyfikowana rasa w�adc�w kt�rzy mieli swoje ludzkie DNA zmieszane |z DNA obcych naje�d�c�w Annunaki. Odniesienia do tych obcych hybryd |w�adc�w mo�na znale�� w staro�ytnych tekstach z ca�ej planety.
{11849}{12451}"W tych dniach upad�e anio�y Nephilim (demony) chodzi�y po Ziemi.|Gdziekolwiek Synowie Boga (Obserwator�w) spotykali ludzkie kobiety | dawa�y one narodziny wysokim dzieciom - Nephilim, te (hybrydyczne) dzieci |sta�y si� wojownikami i arystokracj�, s�ynnymi w�adcami staro�ytnych czas�w".
{12465}{12594}KSI�GA GENESIS 6:4 |PRAWDZIWA TAJEMNICZA BIBLIA
{12718}{12942}SUMERYJSKA FIGURKA GADZIEGO HUMANOIDA| Z OKO�O 3900 P.N.E.,WIELE Z TYCH FIGUREK| SKRADZIONO Z BAGDADZKIEGO MUZEUM.
{12955}{13307}Imperium sumeryjskie by�o miejscem gdzie Zoroastryzm| (p�niejszy Islam), hinduizm i judaizm - wszystkie si� rozpocz�y.|HINDUSKIE LEGENDY S� PE�NE BOG�W KT�RZY| MIELI ZDOLNO�CI ZMIENIANIA KSZTA�TU.
{13326}{13497}Liderzy �ydowskiego Kap�a�stwa Lewit�w| maj� wed�ug pog�osek gadzi typ sk�ry.
{13551}{13899}Hybrydy, obco - ludzcy w�adcy stali si� |znani jako ZAZZUMMIN, REPHAIM i ANAKIM.
{14213}{14395}Najs�ynniejszy na �wiecie autor w materii |okultyzmu i ludzkiej �wiadomo�ci to David Icke.
{14410}{14758}W swoich ksi��kach "Najwi�kszy sekret" i "Opowie�ci z p�tli| czasowej" David Icke ujawnia, �e krwawe ofiary stanowi�y wa�n� |cz�� w staro�ytnych kulturach Babilonu i Ameryki �rodkowej.
{14778}{15331}W legendach Babilonu kr�lestwo staro�ytnego Iraku |kt�re stanowi�o podwaliny Sumeru picie ludzkiej krwi i |ofiary z dzieci by�y odprawiane by sprawi� przyjemno�� |obcym bogom kt�rzy byli naje�d�cami z gwiazd.
{15348}{15649}Staro�ytna rz�dz�ca elita wierzy�a, �e picie ludzkiej krwi| pozwala im absorbowac ludzkie DNA od ich przodk�w.
{15783}{15875}MIASTO WATYKAN - RZYM|SKLASYFIKOWANE PRZEZ ONZ JAKO NIEPODLEG�Y KRAJ.
{15889}{16436}Watykan kontynuuje ten staro�ytny rytua� picia krwi do dzi� |przez symboliczne picie krwi Chrystusa. David Icke twierdzi, �e| rytua�y picia krwi by�y odprawiane przez cz�onk�w kr�lewskich| i politycznych elit przez ca�� histori� (a� do dzi�).
{16502}{16713}EL�BIETA I-a U�YWA�A GADZICH MOTYW�W |NA SWYCH UBRANIACH I ZNAKACH.
{16945}{17128}DZIECKO W SZCZ�KACH GADA JEST WIDOCZNE| W OGRODZIE SILVIO BERLUSCONIEGO.
{17321}{17416}AGENDA OBCYCH
{17433}{17590}Profesor Harvardu John E. Mack, autor ksi��ki:|"Porwania: Ludzkie spotkania z obcymi".
{17603}{17853}Profesor John Mack z Uniwersytetu Harvarda| dokona� szczeg�owych bada� ludzi kt�rzy |twierdz�, �e byli porwani przez obcych.
{17873}{18136}W swej ksi��ce John Mack przebada� porwanych kt�rzy| powiedzieli, �e Szarzy obcy s� tak naprawd� stworzonymi| przez in�ynieri� genetyczn� gadami.
{18146}{18558}Kt�re naje�d�aj� Ziemi� regularnie i zbieraj� ludzkie |DNA jako cz�� planu wyhodowania rasy hybryd| obcych i ludzi kt�ra pos�u�y pozaziemskiej elicie.
{18666}{19116}Wg. pu�kownika Philipa J. Corso odzyskana technologia| obcych jest zazdro�nie trzymana w tajemnicy| przez w�adc�w ludzko�ci (Iluminati).|ODZYSKIWANA TECHNOLOGIA?
{19160}{19357}WIELE S�YNNYCH BUDYNK�W U�YWA �WI�TEJ GEOMETRII| ZAPROJEKTOWANEJ BY PRZYCI�GA� OKULTYSTYCZNE SI�Y, |ZUPE�NIE JAK W STARO�YTNYM EGIPCIE.
{19368}{19579}STATUA WOLNO�CI TRZYMA POCHODNI� PROMETEUSZA |SYMBOLIZUJ�C� WOLN� MASONERI� KT�RA |POCHODZI ZE STARO�YTNEGO EGIPTU.
{19590}{19778}NASA ZOSTA�O STWORZONE PRZEZ NIEMC�W KT�RZY |BYLI CZ�ONKAMI NAZISTOWSKIEGO (SATANISTYCZNEGO) |KULTU SS PRZEWODZONEGO PRZEZ HIMMLERA I HITLERA.
{19793}{19956}NASA NAZWA�O WIELE MISJI KOSMICZNYCH|PO BOGACH STARO�YTNEGO �WIATA.
{20531}{20692}SPECJALNE U�CISKI D�ONI S� U�YWANE| PRZEZ OKULTYSTYCZNE GRUPY W| CELU WZAJEMNEGO ROZPOZNANIA SI�.
{20739}{20924}"U�CISK D�ONI ILUMINATI" U�YWANY PRZEZ| OFICJELI NASA W KONTROLI MISJI W HOUSTON.
{21064}{21176}--- GADZIE BRACTWO ---
{21202}{21272}ASTRONAUCI - MASONI
{21287}{21610}Elity u�ywaj� miedzynarodowej sieci tajnych stowarzysze� |by posiada� i kontrolowa� rz�dowych i wojskowych |oficjeli kt�rzy pracuj� nad tajnymi projektami dla elit.
{21623}{21923}W rzeczy samej najstarsze tajne stowarzyszenie |znane ludzko�ci zosta�o za�o�one w staro�ytnym |Babilonie i jest zwane "BRACTWEM WʯA".
{21994}{22532}Rz�dz�ce elity staro�ytnego Egiptu modyfikowa�y swe cia�a tak by| przypomina�y obcych, w ca�ym staro�ytnym Egipcie w�e, jaszczurki| i gady s� ��czone z monarchi� i w�adz� nad ludzk� populacj�.
{22679}{23230}Nowi kr�lowie mieli cialo masowane specjaln� mikstur� kt�ra| zawiera�a krokodyli t�uszcz, by� to rozpowszechniony na �wiecie |kult krokodyla, gadziego gatunku kt�ry utrzymuje swoj�| oryginaln� form� od czas�w zanim dinozaury chodzi�y po l�dzie.
{23234}{23657}Krokodyl jest przedstawiany obok Wand�in,| duch�w stw�rc�w z Zach. Australli.|Gady zawsze by�y wi�zane z ras� "UKRYTYCH PAN�W".
{23756}{23854}"UKRYCI PANOWIE"
{23866}{24302}Wiele okultystycznych tradycji kt�re s� zwi�zane z narodzinami| Wolnej Masonerii m�wi o "Ukrytych Panach". Niekt�rzy |okultystyczni historycy i autorzy twierdz�, �e "Ukryci Panowie"| kontroluj� Mi�dzynarodow� �wiatow� Woln� Masoneri�.
{24315}{24597}Staro�ytne maso�skie teksty sugeruj�, |�e ci "Ukryci Panowie" s� tak naprawd� |obcymi duchami z innego �wiata.
{24668}{25293}Niekt�re maso�skie teksty m�wi�, �e sekrety tego jak kontrolowa� i| wp�ywa� na spo�ecze�stwo i polityk� zza sceny by�a przekazana elitom |Wolnej Masonerii przez ras� gadzich obcych kt�rzy najechali planet� |Ziemi� i wyl�dowali w staro�ytnym Iraku ponad 12500 lat temu.
{25424}{25584}STARO�YTNY ZIGGURAT W IRAKU - 3000 ROK P.N.E..|SKONSTRUOWANY OD CZO�A BY G��WNE |PUNKTY UK�ADA�Y SI� W PIRAMID�.
{25598}{25746}TO TUTAJ ODPRAWIANO KRWAWE BABILO�SKIE |RYTUA�Y DLA  NAJE�D�C�W - "GWIEZDNYCH BOG�W" |ZWANYCH "ANNUNAKI".
{25766}{26022}OD TYSI�CY LAT WIEDZA O TYCH TZW.  "ANNUNAKI" | OBCYCH BY�A NAJWA�NIEJSZYM SEKRETEM |KR�LEWSKICH POLITYCZNYCH ELIT.
{26262}{26467}PIECZ�� "BAWARSKICH ILUMINAT�W" NA| AMERYKA�SKIM BANKNOCIE JEDNODOLAROWYM.
{26730}{26900}P�askorze�ba "Annunaki"- obcego "boga z gwiazd".|Sumer (obecnie Irak), ROK 3800 P.N.E..
{26914}{27102}Annunaki - obcy bogowie z gwiazd byli| cz�sto ukazywani trzymaj�c szyszki.
{27359}{27594}"CZARNA MADONNA" Z KLASZTORU MONTSERRAT| NIEDALEKO BARCELONY - HISZPANIA.|NAJS�YNNIEJSZE IKONY WATYKANU R�WNIE� TRZYMAJ�| SOSNOWE SZYSZKI CO OZNAJMIA "BRACTWO" ANNUNAKICH.
{27648}{27851}OBCY ANNUNAKI  BYLI R�WNIE� PRZEDSTAWIANI W |HISTORII JAKO BOGOWIE "DAGON" (SMOK) I "OANNES".
{27952}{28140}WATYKAN U�YWA SYMB...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin