Beats.of.Freedom.txt

(15 KB) Pobierz
{1357}{1411}Nazywam si� Chris Salewicz.
{1416}{1542}Od lat 70-tych pisz�|o muzyce dla brytyjskiej prasy.
{1734}{1865}By�em przy narodzinach punk rocka.|Widzia�em pocz�tki MTV Europe.
{1921}{2046}Napisa�em ponad 15 ksi��ek, m. in.|biografie Joe Strummera, Boba Marleya
{2056}{2092}i Paula McCartneya.
{2108}{2225}Ale to, co dzia�o si� w Polsce,|mia�o zupe�nie inny wymiar.
{2251}{2345}Do ko�ca lat 80. Polska by�a cz�ci�|bloku komunistycznego.
{2377}{2464}Mimo re�imu, Polacy|pr�bowali �y� normalnie
{2484}{2524}i mogli s�ucha� rocka.
{2545}{2651}By� on odbiciem rzeczywisto�ci,|w jakiej musieli �y�.
{3846}{3933}Na Zachodzie muzyka by�a|cz�ci� rewolucji obyczajowej.
{3966}{4115}W komunistycznej Polsce sta�a si�|tak�e wyrazem buntu przeciw re�imowi.
{4153}{4220}Muzyk�w wprawdzie|nie zamykano w wi�zieniach,
{4225}{4344}ale przekaz ich muzyki|ograniczano inaczej.
{4379}{4505}Jestem z pochodzenia Polakiem i przez lata|obserwowa�em to, co dzia�o si� w Polsce.
{4527}{4648}Przyjecha�em tu, by pozna� histori�|polskiego rocka i ludzi, kt�rzy j� tworzyli.
{5404}{5581}Kiedy w po�owie lat 50. Elvis Presley|nagrywa pierwsze piosenki,
{5589}{5697}w Polsce trwa najbardziej|krwawy i mroczny okres komunizmu.
{6006}{6070}Tysi�ce ludzi|skazuje si� na �mier�.
{6095}{6161}Miliony cierpi�|od stalinowskiego terroru.
{6205}{6340}A opowiadanie dowcip�w na temat w�adzy|mo�e sko�czy� si� wi�zieniem.
{6710}{6870}To tak�e wtedy, w centrum Warszawy,|buduje si� Pa�ac Kultury i Nauki.
{6903}{7010}To dar dla Polak�w|od Rosjan i J�zefa Stalina.
{7056}{7132}Pa�ac ma by� symbolem|dominacji komunizmu.
{7147}{7228}A staje si� najbardziej|znienawidzonym budynkiem w Polsce.
{7267}{7336}To tu odbywaj� si� zjazdy partii.
{7374}{7419}To na tym placu staje trybuna
{7435}{7522}u�ywana podczas wiec�w i defilad.
{7622}{7696}Paradoksalnie, Pa�ac staje si� te�
{7724}{7836}�wiadkiem wa�nych wydarze�|w rozwoju polskiego rock'n'rolla.
{9072}{9141}Wizyta The Rolling Stones|i podobne zdarzenia
{9151}{9228}maj� wp�yw na polsk� muzyk�|i zmieniaj� polsk� m�odzie�.
{9299}{9366}Polska by�a jak|wielkie wi�zienie:
{9389}{9429}brak paszportu,
{9442}{9498}prawa wyjazdu.
{9519}{9622}Zawsze zerkali�my|za �elazn� kurtyn�,
{9627}{9697}�eby sprawdzi�,|co tam si� dzieje.
{10884}{10972}Wyja�ni� kluczowe elementy|dla historii polskiego rocka.
{10993}{11073}Po pierwsze - polski katolicyzm,
{11150}{11298}kt�ry zawsze by�|ostoj� niepodleg�o�ci.
{11428}{11522}Rock te� m�wi o niezale�no�ci,|ale osobistej.
{11572}{11724}Czyli mamy naturalny konflikt mi�dzy|pojmowaniem niezale�no�ci przez m�odzie�
{11755}{11863}wychowan� w duchu patriotycznym|i katolickim oraz m�odzie�
{11875}{11963}my�l�c� o rocku,|o innym stylu �ycia.
{12000}{12143}Komunizm i katolicyzm s� w gruncie|rzeczy bardzo konserwatywne.
{12180}{12336}I nagle pomi�dzy nimi|rodzi si� w Polsce rock'n'roll.
{12341}{12361}Dok�adnie.
{12366}{12479}Jest form� ucieczki, sposobem|na wyrwanie si� z tego spo�ecze�stwa.
{12640}{12734}Rok 1967. Wydaje si�, �e w Polsce|wszystko jest dobrze.
{12739}{12791}Nadal panuje socjalizm.
{12797}{12917}Partyjni przyw�dcy pozdrawiaj� z trybun|podczas pochod�w pierwszomajowych.
{12945}{13038}I nagle, na najwi�kszym|polskim festiwalu,
{13043}{13118}jaki� artysta|przeciwko czemu� protestuje.
{15129}{15204}To pierwszy protest song|polskiego rocka.
{15214}{15331}Wtym samym czasie na zachodnim|wybrze�u USA kwitnie ruch hipisowski.
{15337}{15444}WPolsce te� pojawiaj� si� hipisi,|ale nie maj� �atwego �ycia.
{15535}{15655}"Niezb�dna jest og�lnopolska akcja wychowawcza,|kt�ra przywr�ci�aby ich spo�ecze�stwu.
{15660}{15764}Pozostawieni sami sobie stan� si�|kul� u nogi spo�ecze�stwa.
{15770}{15901}Pracowa� si� nie nauczyli, wi�c|wejd� chyba na drog� przest�pstwa".
{15907}{16008}Tak pisa�a o nich milicyjna|gazeta "W s�u�bie narodu".
{19628}{19747}Jednak nawet w tych czasach s� ludzie,|kt�rzy znajduj� swoje kawa�ki wolno�ci.
{19765}{19871}Muzyka, teatr, malarstwo,|kabaret - nawet je�li pozostaj� niszowe,
{19881}{19963}s� ucieczk� od szarej codzienno�ci.
{21905}{21956}Pom�wmy o latach 70-tych.
{21986}{22121}Nowe w�adze|obiecywa�y ludziom dostatek.
{22132}{22169}- Dobrobyt.|- Tak. Dobrobyt.
{22201}{22247}To by�a dla ludzi|du�a zmiana.
{22265}{22412}Zacz�to produkowa� ma�e fiaty,
{22483}{22539}budowa� domy,
{22584}{22640}sprowadzano zachodnie|kosmetyki i produkty.
{22645}{22725}Coca-Cola by�a|namiastk� zachodniej kultury.
{22736}{22806}W jaki spos�b odzwierciedla�a to muzyka?
{22816}{22924}Gierek, pierwszy sekretarz partii,|nie lubi� rocka.
{22947}{23057}Boney M by�o idealn� gwiazd�|dla ludzi takich jak on.
{23146}{23230}Weso�a muzyka dla radosnych ludzi
{23239}{23315}w szcz�liwym spo�ecze�stwie.
{23838}{23951}Byli�my sfrustrowani,|przepe�nieni gniewem.
{24002}{24125}Byli�my pozbawieni|perspektyw na przysz�o��.
{24144}{24245}To punk sta� si� iskr� zapaln�
{24293}{24346}i poczuli�my si� wolni.
{24573}{24658}Czym by� punk dla ciebie?
{24673}{24802}Nowym spojrzeniem na kultur�,|na tw�rczo��, na �ycie.
{24828}{24944}Samo �ycie stawa�o si�|dzie�em sztuki.
{24953}{25040}By� artyst� znaczy�o �y�|w�asnym �yciem.
{25156}{25304}Pod koniec lat 70-tych w du�ych polskich|miastach pojawiaj� si� pierwsi punkowcy.
{25337}{25404}Nie s� witani z otwartymi ramionami.
{25586}{25616}Paradoksalnie,
{25621}{25724}jeden z pierwszych koncert�w|pionier�w polskiego punku, grupy Tilt,
{25729}{25799}odbywa si� w Pa�acu Kultury.
{25807}{25969}W 1979 i 1980 roku wsz�dzie jako|pierwsi gramy t� now� muzyk�.
{25983}{26040}- I ludzie reaguj�.|- Dok�adnie.
{26053}{26199}A p�niej przychodz� do mnie z agrafkami|i m�wi� "Przebij mi tym ucho".
{26206}{26248}I musia�em przebija�!
{26254}{26359}- Nosi�e� agrafki?|- Nie. Wbitych w cia�o, nie!
{28907}{29048}W latach 70. propaganda sukcesu|przekonuje Polak�w, �e doganiaj� �wiat.
{29092}{29202}Ale po�yczki zaci�gni�te do rozdmuchania|"z�otej ery" trzeba sp�aci�.
{29225}{29271}Polacy zaczynaj� rozumie�,
{29276}{29413}�e realny socjalizm|oznacza wzrost cen,
{29425}{29506}puste p�ki i po prostu bied�.
{29522}{29607}Wybuch niezadowolenia jest nieunikniony.
{29805}{29914}W 1980 roku przez Polsk�|przelewa si� fala strajk�w.
{29925}{30041}Wpo�owie sierpnia stocznia im. Lenina|w Gda�sku jest sparali�owana.
{30365}{30489}Nie chodzi ju� o wy�sze pensje.|Polacy chc� prawdziwej zmiany.
{30914}{30946}To niewiarygodne.
{30959}{31039}Pierwszy raz w historii|socjalistyczny rz�d
{31044}{31104}musi ust�pi�|protestuj�cym robotnikom
{31114}{31198}i na pi�mie zagwarantowa�|wynegocjowane przywileje.
{31234}{31339}Rodzi si� Solidarno�� - niezale�ne|zwi�zki zawodowe.
{31369}{31465}Ludzie w Polsce wierz�, �e|to dopiero pocz�tek zmian.
{33408}{33481}Rok 1980 jest te� prze�omowy|dla polskiej muzyki.
{33508}{33628}To, co ignorowano przez lata,|teraz wybucha z nies�ychan� si��.
{33644}{33703}To czas boomu polskiego rocka.
{34375}{34462}Muzycy pisz� teksty|o otaczaj�cej ich rzeczywisto�ci
{34471}{34523}i opisuj� swoje frustracje.
{34540}{34690}Muzyka szybko zjednuje sobie|t�umy fan�w.
{34709}{34787}W ca�ej Polsce|odbywaj� si� tysi�ce koncert�w.
{35909}{35960}W ma�ym mie�cie|w �rodku Polski
{35965}{36060}powstaje najwi�kszy rockowy festiwal|w tej cz�ci Europy.
{36094}{36129}Przez ca�e lata 80-te.
{36134}{36226}ka�dego roku przyje�d�a tu|na kilka dni oko�o 20 tysi�cy ludzi.
{36299}{36339}Jarocin jest enklaw�,
{36344}{36419}jedynym tego typu miejscem|w bloku wschodnim.
{36497}{36602}Jarocin wyprzedzi�|narodziny Solidarno�ci,
{36607}{36671}bo odby� si� latem,
{36676}{36758}a Solidarno�� to by�|dopiero koniec sierpnia.
{36763}{36827}Czyli co� ju� wisia�o w powietrzu.
{36832}{36878}Dlaczego pozwolono na co� takiego?
{36944}{36996}Mo�e kto� po prostu stwierdzi�:
{37079}{37204}"Niech jad� tam, niech graj�|swoj� muzyk�, to nie b�d� protestowa�,
{37213}{37279}tylko cieszy� si�,|�e maj� sw�j festiwal".
{37284}{37336}Inteligentna decyzja.
{43080}{43230}13 grudnia 1981 roku armia|przejmuje w�adz� i ko�czy si� wolno��.
{43559}{43664}Tysi�ce dzia�aczy Solidarno�ci|zostaje internowanych.
{43671}{43751}Genera� Jaruzelski|wprowadza godzin� milicyjn�,
{43766}{43831}a w ca�ym kraju milkn� telefony.
{43856}{43928}Podr�owa� po kraju|mo�na tylko z przepustk�.
{43953}{44066}Fabryki zostaj� spacyfikowane,|a robotnik�w, kt�rzy walczyli o swoje prawa,
{44086}{44178}rozgania si� pa�kami, gazem �zawi�cym|i armatkami wodnymi.
{44198}{44261}Przeciw najbardziej opornym|wyje�d�aj� czo�gi.
{44266}{44327}Milicja u�ywa broni palnej.
{44415}{44490}S� pierwsze ofiary �miertelne.
{45609}{45708}To najsmutniejsze|Bo�e Narodzenie od lat.
{45746}{45840}Ale Polacy nie chc� zapomnie�|kr�tkiego okresu wolno�ci.
{45865}{45930}B�d� o ni� walczy�|do ko�ca dekady.
{48037}{48097}Nagle mieli�my stan wojenny.
{48102}{48295}To tak jakby pa�stwo|wypowiedzia�o wojn� swoim obywatelom.
{48309}{48452}I nagle sta�a si� dziwna rzecz.|Jedna z pa�stwowych firm fonograficznych
{48480}{48535}otworzy�a w Warszawie nowe studio.
{48540}{48641}Potrzebowali muzyk�w,|�eby je przetestowa�.
{48654}{48738}Nagrywali�my tam chyba z 6 tygodni.
{48753}{48826}Udawali�my, �e testujemy studio!
{50079}{50119}Kiedy nagrywali�my p�yt�,
{50124}{50292}mieli�my pozwolenie na poruszanie si�|w czasie godziny milicyjnej.
{50343}{50468}To by�o jak w filmie science fiction.|"Kim jeste�cie? Dok�d jedziecie?
{50473}{50579}Prosz� o dokumenty! Co macie w samochodzie?|0tw�rzcie samoch�d! Baga�nik! "
{50584}{50684}Na kolejnych skrzy�owaniach by�o|dok�adnie to samo. - Taka pokaz�wka.
{50704}{50823}Tak. "My tu rz�dzimy, a wam nie wolno je�dzi�,|nawet je�li macie te swoje pozwolenia".
{56293}{56414}Pierwszy paragraf polskiej ustawy|o cenzurze za czas�w komunizmu m�wi:
{56430}{56549}"Polska Rzeczpospolita Ludowa|zapewnia wolno�� s�owa
{56554}{56615}i druku w publikacjach i widowiskach".
{59089}{59142}Nie brakuje te� innych pomys��w.
{59165}{59209}Organizuje si� koncerty rockowe...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin