Nazywam się Khan.txt

(31 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  608x344 23.976fps 675.0 MB
{2837}{2946}NAZYWAM SI� KHAN
{3029}{3122}T�umaczenie: Mat166 & Jucha|Korekta: El.Dj.Daro007
{7269}{7296}Nie zd��y�em na samolot,
{7300}{7365}To by� dzi� ostatni do Washington D.C.
{7369}{7412}M�j samolot odlecia�,
{7416}{7535}A nast�pny b�dzie za 7 godzin i 5 minut,
{7555}{7698}Samolot nazywa si� United 59 i odlatuje o 6:10 |Bilet kosztuje $366. Nie mam du�o pieni�dzy.
{7733}{7837}Teraz b�d� musia� z�apa� busa do|Washington D.C.
{10722}{10786}Niech B�g b�ogos�awi ten list,
{10790}{10839}W ksi��ce  "R�ne umys�y" napisane jest, �e...
{10840}{10914}ludzie kt�rzy nas lubi�| nie potrafi� wyrazi� swoich emocji,
{10918}{10982}ale my mo�emy �atwo je napisa�.
{10986}{11050}Mog� to pisa� milion razy na tysi�cach kartek.
{11054}{11090}Kocham ci� Mandira,
{11094}{11194}Raz nie mog�em tego wyrazi� i| dlatego jeste� na mnie z�a.
{11198}{11218}Powiedzia�em ci,
{11222}{11317}�e spotkam si� z prezydentem i pr�buj�.
{11321}{11413}Gdy tylko b�d� mia� czas,| napisz� ci to,
{11417}{11467}czego ci nie powiedzia�em.
{11471}{11561}I zn�w mnie pokochasz.
{11715}{11768}M�j ojciec Dilawar Amanullah Khan,
{11772}{11843}pracowa� w warsztacie.
{11847}{11876}Zabiera� mnie ze sob�,
{11880}{11953}i odstawia� na wysypisko.
{11957}{12038}Wiedzia�em jak zreperowa� zepsute rzeczy,
{12042}{12145}Ale gdy m�j ojciec si� pomyli�,| nie mog�em go naprawi�.
{12149}{12251}To nie jest lampa twojego ojca.| Id� do domu.
{12979}{13038}Przemokniesz.
{13042}{13122}Abdul powiedzia� mi, �ebym naprawia� ten z�om.
{13214}{13261}Abdul ci tak powiedzia�?
{13265}{13356}Poka�e ci jak to zrobi�.
{13706}{13774}Przytul mnie raz,
{13899}{13966}Moja matka Razia.
{14010}{14070}Nale�a�a do Jalalpur U.P.
{14074}{14129}By�a krawcow�.
{14133}{14221}�aden lekarz nie |zna� powodu mojej choroby.
{14225}{14295}Ale moja mama nie musia�a tego wiedzie�.
{14299}{14414}Nie wiedzia�em jak ona mog�a mnie zrozumie�,| ca�kiem jak ty.
{14920}{14966}M�wi�am, �eby� nie wychodzi�,
{14970}{15007}Teraz co� zjedz.
{15011}{15119}Oni wszyscy to dranie,| powinno si� ich powystrzela�.
{15178}{15238}Co powiedzia�e�?
{15242}{15314}Gdzie to s�ysza�e�?
{15452}{15497}Sp�jrz.
{15501}{15538}To...
{15542}{15609}- To ty  Rizwan, |- Kto?
{15613}{15656}- Rizwan!|- Tak.
{15660}{15727}I on jest t� osob�,
{15731}{15806}kt�ra nosi kij i ci� bije.
{15810}{15870}To �le.
{15876}{15942}I to jeste� ty Rizwan.
{15946}{16020}A on jest t� osob�,
{16028}{16065}kt�ra trzyma lizaka.
{16069}{16174}- I on daje ci go.|- Lizak jest s�odki.
{16186}{16206}Teraz popatrz.
{16210}{16313}A teraz powiedz mi, kt�ry z nich| to hindus, a kt�ry muzu�manie.
{16384}{16457}Wygl�daj� tak samo.
{16500}{16554}Zapami�taj jedno.
{16558}{16650}Na tym �wiecie s� tylko dwa rodzaje ludzi.
{16654}{16736}Dobrzy ludzie, kt�rzy robi� dobre rzeczy,
{16740}{16809}i �li, kt�rzy robi� z�e rzeczy.
{16813}{16883}To jedyna r�nica mi�dzy lud�mi.
{16887}{16951}Tylko to.
{17009}{17089}Dobrzy ludzie i �li.
{17102}{17142}Nic innego ich nie r�ni.
{17146}{17230}Tej lekcji nie ucz� w �adnej szkole.
{17234}{17313}Przynajmniej nie w mojej.
{17613}{17699}Tak, to dom mistrza Vadia.
{17794}{17873}Rizzu!| Co ty robisz?
{18007}{18063}Id�!
{18084}{18174}Nazywam si� Razia, |a to m�j syn Rizwan.
{18178}{18252}S�ysza�am, �e jest pan| wykszta�conym cz�owiekiem.
{18256}{18330}Masz wiele stopni naukowych.
{18370}{18437}Ludzie m�wi�, �e nic pan nie robi.
{18441}{18511}To dobrze.
{18586}{18643}Rizwan jest bardzo inteligentny.
{18647}{18678}Dlatego pomy�la�am,
{18682}{18746}�e m�g�by go pan uczy� u siebie.
{18750}{18838}I dobrze wykorzysta pan sw�j czas.
{18872}{18918}M�wi� prawd�.
{18922}{19006}M�j Rizwan jest bardzo inteligentny.
{19014}{19090}Porozmawiaj z nim po angielsku.
{20074}{20160}Mama m�wi�a, �e pan Vadia| jest dobrym cz�owiekiem.
{20164}{20246}Dobrzy ludzie zawsze robi� dobre rzeczy.
{20250}{20309}Mistrz Vadia nauczy� mnie wielu rzeczy.
{20313}{20386}O ksi��kach i �yciu.
{20468}{20498}Rizwan!
{20502}{20569}Nie przychod� tu.
{20596}{20649}Id� st�d!
{21034}{21137}Rizwan! Co ty robisz?| Kaza�em ci i�� do domu.
{22300}{22378}Widzia�am na w�asne oczy.
{22514}{22570}Wygra�e� puchar.
{22574}{22650}Jestem bardzo szcz�liwa.
{22710}{22766}Rizwan te� si� cieszy.
{22770}{22822}Ty te� powiniene�.
{22826}{22909}Przecie� to tw�j brat.
{23223}{23282}Zakir mia� szcz�cie.
{23286}{23347}M�g� p�aka�.
{23380}{23454}Nie zapomnij niczego.
{23483}{23518}B�d� t�skni�a.
{23522}{23645}Je�li sp�dzisz troch� czasu |z moim bratem to b�dziesz t�skni�.
{23749}{23837}Gdy Zakir sko�czy� 18 lat.|Wyjecha� do Ameryki.
{23841}{23941}Dosta� stypendium na| uniwersytecie w Michigan.
{23982}{24060}Strasznie si� czu�em, gdy wyje�d�a�.
{24064}{24129}Ale nie powiedzia�em mu tego.
{24133}{24195}Po kilku dniach uzale�ni�em si�,
{24199}{24238}od jego nieobecno�ci.
{24242}{24310}Mamo!|Haseena uczy na uniwersytecie.
{24314}{24395}Ona nie mo�e przyjecha� i zostawi�| wszystkiego w po�owie roku.
{24399}{24465}Po �lubie.
{24506}{24572}Nie zobaczymy jej jeszcze.
{24576}{24630}Chod�!
{24672}{24693}Nie martw si�.
{24697}{24753}Za kilka dni sko�czy si� twoja imigracja,
{24757}{24841}wtedy zostaniesz z nami.
{24874}{24954}Nie mog� zostawi� Rizwana samego.
{24983}{25018}Wiem.
{25022}{25113}On te� przyjedzie.
{25117}{25205}Roz��czam si�, zadzwoni� p�niej.
{25786}{25825}Powinna� si� po�o�y�.
{25829}{25900}Poczujesz si� lepiej.
{25943}{26000}Nic mi nie jest.
{26004}{26074}T�sknie za Zakirem.
{26078}{26123}Jego u�miechem.
{26127}{26187}Jego z�o�ci�.
{27311}{27378}Te dwie minuty dotyczy�y tylko 6 miesi�cy,
{27382}{27454}4 dni i 17 godzin.
{27695}{27797}�mier� mamy spowodowa� Conjuste |Cardio Mayopathy.
{27801}{27899}Jej serce by�o wi�ksze ni� normalnie.
{28126}{28176}Przed �mierci� obieca�em mamie,
{28180}{28284}�e te� b�d� �y� szcz�liwie jak Zakir.
{28310}{28389}Te� pojad� do Ameryki.
{28694}{28758}I wtedy przyby�em tutaj,
{28762}{28856}do twojego ulubionego miasta, |San Francisco.
{29087}{29149}Jak si� czujesz?
{29786}{29869}Mam nadziej�, �e mia�e�| przyjemn� podr�.
{30019}{30077}�ona Zakira,| Haseena.
{30081}{30137}Nale�a�a do Brooklynu.
{30141}{30230}Wyk�ada�a psychologi� na uniwersytecie.
{30234}{30313}Jako pierwsza wykry�a,
{30526}{30612}�e mam syndrom Aspergera.
{30636}{30724}Strach przed nowymi miejscami i osobami.
{30789}{30890}Moj� nienawi�� do ��tego| koloru i g�o�nych d�wi�k�w.
{30930}{31002}To co czyni�o mnie innym od wszystkich,
{31006}{31079}zawiera�o si� w dw�ch s�owach,
{31083}{31155}syndrom Aspergera.
{31194}{31250}We� to, je�li b�dziesz przez to patrzy�,
{31254}{31318}to poczujesz si�, jakby� ogl�da� telewizj�.
{31322}{31415}Wtedy nie b�dziesz si� ba�| nowych miejsc i os�b.
{31419}{31511}Wci�nij ten przycisk i ogl�daj.
{31629}{31707}Zabra�am go do stowarzyszenia.
{31770}{31813}Pani Denim wierzy w to,
{31817}{31894}�e on jest lepszy od innych.
{31898}{31987}Mo�e wyrazi� swoj� mi�o��.
{32001}{32089}To dzi�ki twojej mamie.
{32250}{32333}To nasze biuro, chod� i rozejrzyj si�.
{32337}{32397}Co ty robisz?| Chod�.
{32401}{32465}Gdy przyby�em do Ameryki| nie mia�em nic.
{32469}{32523}A teraz sam zobacz.
{32527}{32607}Jestem najwi�kszym dealerem| produkt�w Mehnaz.
{32611}{32684}Dlaczego?| Bo to jest Ameryka.
{32688}{32750}Im ci�ej b�dziesz pracowa�,| tym wi�cej osi�gniesz.
{32754}{32811}Ameryka bardzo ci�ko pracuje.
{32815}{32880}- Ameryka!|- Chod�!
{33006}{33084}To nasze produkty i szczeg�y.
{33088}{33135}Mo�esz zobaczy� adresy i nazwy wszystkich salon�w.
{33139}{33197}Pojedziesz tam i to sprzedasz, rozumiesz?
{33201}{33271}- Nie!|- Wkr�tce zrozumiesz.
{37050}{37106}Boisz si�.
{37130}{37194}Strach to normalna rzecz,
{37198}{37243}ale niech strach nie b�dzie tak du�y,
{37247}{37337}�eby przeszkodzi� ci i�� dalej.
{38276}{38365}Jestem kierowniczk�,| mog� w czym� pom�c?
{38422}{38500}Chyba mnie rozpoznajesz.
{38704}{38746}Jeste� stara.
{38750}{38848}Mog�aby� by� Miss Indii |zanim si� jeszcze urodzi�em.
{38974}{39033}Psycholodzy maj� teori�.
{39037}{39063}Wed�ug niej,
{39067}{39187}Z powodu kilku specjalnych rzeczy| serce zaczyna bi� szybciej.
{39310}{39354}Dla mnie by�a to Mandira.
{39358}{39461}Przez ten �miech| zawsz� b�d� si� u�miecha�.
{39529}{39607}Wi�c przyszed�e�.
{39763}{39826}Nazywam si� Rizwan Khan, Khan.
{39830}{39868}Khan!
{39872}{39931}Mog� wydawa� ci si� dziwny,
{39935}{40025}bo mam syndrom Aspergera.
{40079}{40184}Ale to, �e go mam nie znaczy, �e jestem szalony.
{40188}{40262}Jestem bardzo inteligentny.
{40318}{40373}Nie rozumiem kilku rzeczy,
{40377}{40446}jak przychodzi si� do kogo� do domu,| to m�wi� wejd� Rizwan,
{40450}{40509}czuj si� jak u siebie w domu.|Ale jak ja mam to zrobi�,
{40513}{40552}je�li to nie m�j dom.
{40556}{40635}Ludzie co� m�wi�, a my�l� co innego.
{40639}{40722}Mama m�wi�a mi �e s� dwa| rodzaje ludzi, dobrzy i �li.
{40726}{40786}Ja jestem dobry,
{40790}{40838}robi� dobre rzeczy.
{40842}{40903}Przyszed�em tu, �eby sprzeda� produkty| Mehnaz Herbal Beauty.
{40907}{40974}Nie wiem jak to si� robi,| ale m�j brat Zakir powiedzia�,
{40978}{41022}�e tylko to mog� robi�.
{41026}{41100}Mehnaz Herbal Beauty to �wietne produkty.
{41104}{41152}Wypr�bowa�em ich na sobie.
{41156}{41240}Dlatego mam b�yszcz�c� sk�r�.
{41602}{41669}Od kt�rych b�d� wygl�da�a �adniej?
{41673}{41765}Od tego nie staniesz si� �adna.
{41792}{41862}Dzi�ki nim b�dziesz mia�a b�yszcz�c� sk�r�.
{41866}{41949}Nie b�dziesz �adniejsza.
{42031}{42098}- Ile masz tych produkt�w? |- 22.
{42102}{42152}- Daj mi po 6 z ka�dego.|- Nie, nie!
{42156}{42250}Data wa�no�ci ka�dego ko�czy| si� po 3 miesi�cach.
{42373}{42441}Imi�?
{42489}{42549}Twoje imi�?
{42558}{42637}- Rizwan Khan!|- Ja jestem Mandira.
{49613}{49677}I jak?
{51464}{51532}Rozwiod�a� si�,
{51565}{51642}Rodzice zaaran�owali ci |ma��e�stwo gdy mia�a� 19 lat.
{51643}{51678}Przyjecha�a� z m�em do Ameryki.
{5167...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin