Mapy pamięci i techniki zapamiętywania.pdf

(241 KB) Pobierz
Mapy pamięci i techniki zapamiętywania
Mapy pamiķci i techniki
zapamiķtywania
Autor: Ingemar Svantesson
TĀumaczenie: Joanna Sugiero
ISBN: 83-7361-619-5
Format: 121
Jesteľ znuŃony przekĀadaniem stosw dokumentw w poszukiwaniu konkretnych
informacji? ChciaĀbyľ rozwinĴě umiejķtnoľě twrczego myľlenia? Masz kĀopoty
z odczytywaniem wĀasnych notatek?
DoskonaĀĴ receptĴ na Twoje problemy mogĴ byě mapy pamiķci. To wyjĴtkowa technika
sporzĴdzania notatek. Poprawia pamiķě, pozwala zaoszczķdziě czas i rozwija
umiejķtnoľě twrczego myľlenia. Mapy pamiķci sĴ uŃytecznym narzķdziem
wspomagajĴcym wiele procesw, takich jak:
¤ rozwiĴzywanie problemw;
¤ sporzĴdzanie notatek;
¤ zapamiķtywanie faktw i liczb;
¤ burzķ mzgw;
¤ zapamiķtywanie najwaŃniejszych punktw spotkania.
W ksiĴŃce znajdziesz mnstwo ěwiczeĺ, dziķki ktrym bķdziesz mgĀ ľledziě swoje
postķpy zarwno w doskonaleniu zdolnoľci zapamiķtywania, jak i w nauce tworzenia
map pamiķci. JeŃeli zastosujesz proponowane metody i techniki, szybko dostrzeŃesz
radykalnĴ poprawķ zdolnoľci zapamiķtywania, a Twoje notatki bķdĴ speĀniaĀy swojĴ
rolķ lepiej niŃ kiedykolwiek wczeľniej.
O autorze:
Ingemar Svantesson jest wybitnym wykĀadowcĴ uniwersyteckim. Specjalizuje siķ
w mapach pamiķci i technikach zapamiķtywania. Mieszka i pracuje w Szwecji.
PrzeprowadziĀ ponad tysiĴc seminariw w Skandynawii, Holandii, Wielkiej Brytanii,
Australii i Nowej Zelandii.
194, stron: 120
×
9466148.004.png 9466148.005.png 9466148.006.png 9466148.007.png 9466148.001.png 9466148.002.png
Spis treci
Wprowadzenie
7
Jak korzysta z tej ksiki?
8
1. Co to jest mapa pamici? 9
I dlaczego warto z niej korzysta?................................................... 9
2. Rozpoczcie pracy
13
3. „Zwykłe” robienie notatek 15
Za duo i bez systemu.....................................................................15
4. Słowa-klucze 19
W skrócie...........................................................................................21
„Wła$ciwe” słowo ............................................................................21
Poziomy w j'zyku...........................................................................22
5. Umysł ludzki 25
Nieznany umysł..............................................................................27
Sk+d si' bior+ pomysły?.................................................................28
Burza mózgów..................................................................................31
Inteligencja laboratoryjna i inteligencja
w naturalnym $rodowisku.......................................................... 32
6. Mapy pamici 35
Wykorzystywanie słów-kluczy ...................................................... 38
Polowanie na pami' .....................................................................42
Naturalna droga.............................................................................. 43
Twoje własne pismo i mowa..........................................................44
Styl .....................................................................................................51
Reguły................................................................................................53
4 APY PAMICI I TECHNIKI ZAPAMITYWANIA
7. Cudze teksty 57
Przegl+d cało$ci............................................................................... 58
8. Korzystanie z map pamici 65
Tekst 1. Głodówka........................................................................... 66
Tekst 2. McDonald’s...................................................................... 69
9. Czym jest pami? 73
Mózg jako hologram...................................................................... 73
Wzory pami'ci................................................................................74
Na pocz+tku był obraz................................................................... 75
Czy pami' pogarsza si' z wiekiem?............................................ 75
Efekt „von Restorffa” ....................................................................79
Jeden dzie? jest jak perła… ...........................................................79
Motywacja do nauki.......................................................................80
Róne rodzaje pami'ci....................................................................81
W+tki pami'ci.................................................................................82
W skrócie.......................................................................................... 83
10. Mnemotechnika 85
Historia Simonidesa....................................................................... 86
Logika i wyobraDnia .......................................................................87
Skojarzenia.......................................................................................88
Rymowanie i argumentowanie......................................................91
Spacer z pami'ci+............................................................................94
Ogniwa tworz+ce ła?cuch ............................................................. 95
W skrócie.......................................................................................... 96
11. Zastosowania map pamici 97
Planowanie nauki ...........................................................................97
„Metoda szwajcarskiego sera”.......................................................98
Planowanie spraw osobistych .......................................................99
Uzupełnianie terminarza mapami pami'ci...............................101
Zebrania......................................................................................... 102
Budety............................................................................................103
Mapy pami'ci w biznesie i analizach finansowych................. 104
S PIS TRECI
5
A Mapy pamici — podsumowanie
109
B Wybrana bibliografia
111
C Rozwizanie zagadki
113
D :wiczenie na pami
115
Co to jest mapa pamici?
Mapy pamici to
technika robienia notatek
. Mona j wykorzysta
Do planowania : projektów, sprzeday, własnych spraw,
jednym słowem do takiego planowania, w którym chcesz
uzyska pogld na cało" zagadnienia.
Do rozwizywania problemów .
Aby streci ksik, wykład, audycj radiow
lub telewizyjn.
Do utworzenia struktury .
Do wymy"lania nowych pomysłów , podczas burzy
mózgów .
Do robienia notatek : z zebra%, wykładów, debat, wywiadów,
a take w wielu innych sytuacjach. Ksika ta zawiera wiele
pomysłów i przykładów, które moesz wykorzysta w praktyce.
I dlaczego warto z niej korzysta?
Gdy tylko zaczniesz stosowa mapy pamici, natychmiast zauwa-
ysz pewne korzystne zmiany:
Robienie notatek w tradycyjny, linearny sposób zabiera duo
czasu, poniewa wikszo" ludzi zapisuje zbyt wiele słów.
Gdy zaczniesz korzysta z techniki map pamici, zobaczysz,
e pozwala ona zaoszczdzi sporo czasu . Nie musisz
w rónych sytuacjach:
Jeeli masz trudno"ci z zapamitywaniem tego, co notujesz,
na przykład podczas zebrania lub wykładu, szybko
przekonasz si, e stosowanie map poprawia Twoj pami .
9466148.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin