Przewodnik metodyczny cz4 Nasza Klasa 0.pdf

(2720 KB) Pobierz
142451379 UNPDF
Nasza klasa „0”
część 4
marzec–kwiecień
1
142451379.019.png 142451379.020.png 142451379.021.png 142451379.022.png 142451379.001.png
MARZEC, TYDZIEÑ I
TREŒCI
PROGRAMOWE
TEMAT
TYGODNIA
DZIEÑ
TYGODNIA
TEMAT
DNIA
AKTYWNOή
I DZIA£ALNOŒÆ
DZIECKA
1
2
3
4
5
Nasza edukacja ma-
tematyczna
– Rozwijanie umiejêt-
noœci okreœlania
czasu poprzez:
• poznanie wybra-
nych mierników
czasu od staro¿yt-
noœci do dnia dzi-
siejszego,
• wskazywanie pe³-
nych godzin na ze-
garze,
• nazywanie pór dnia:
rano, po³udnie, po-
po³udnie, wieczór,
noc,
• odpowiednie stoso-
wanie okreœleñ:
przedwczoraj,
wczoraj, jutro, po-
jutrze,
• zwrócenie uwagi na
up³ywaj¹cy czas
uwidoczniony, np.
w rozwoju dzieci
(Program wychowa-
nia przedszkolnego
„Nasze przedszkole”,
MAC EDUKACJA
S.A., Kielce 2007,
s. 35).
Tak mija nam
czas
1
Kolorowe ule
• Kolorowe ule
Urbana – wpro-
wadzenie litery
u: ma³ej i wiel-
kiej, drukowa-
nej i pisanej na
podstawie wyra-
zów: ule, Urban
• Zabawa dydak-
tyczna Wolno
czy szybko?
2
Pory dnia
• S³uchanie opo-
wiadania H. Be-
chlerowej Wio-
senna wêdrówka
• Wykonanie pra-
cy plastycznej
w formie filmu
Mój dzieñ
3
Co by³o naj-
pierw, a co
bêdzie potem
• Zabawa dydak-
tyczna W jakiej
kolejnoœci
• Zabawa przy
piosence Stary
zegar.
4
W zak³adzie
zegarmis-
trzowskim
• Wycieczka do
zak³adu zegar-
mistrzowskiego
2
142451379.002.png 142451379.003.png 142451379.004.png 142451379.005.png
MARZEC, TYDZIEÑ I
CELE
G£ÓWNE
CELE
OPERACYJNE
KSI¥¯KA, CZ. 2
KARTY PRACY,
CZ. 2
ZAJÊCIA
RUCHOWE
6
7
8
9
– zapoznanie z li-
ter¹ u: ma³¹
i wielk¹, druko-
wan¹ i pisan¹
Dziecko:
– rozpoznaje i nazy-
wa literê u: ma³¹
i wielk¹, druko-
wan¹ i pisan¹
s. 34-37
nr 16, 17
• Æwiczenia poranne –
zestaw XXII (u³o¿one
przez autora)
• Zabawa orientacyjno -
porz¹dkowa Pszczó³ki
(u³o¿ona przez autora)
• Æwiczenia gimnastycz-
ne – zestaw VII (u³o-
¿one przez autora)
– okreœlanie tem-
pa wykonywa-
nych czynnoœci
– pos³uguje siê okreœ-
leniami: szybko,
wolno, szybciej,
wolniej
– zwrócenie uwa-
gi na mijaj¹cy
czas na podsta-
wie przyk³adów
z ¿ycia ludzi,
przyrody i lite-
ratury dzieciêcej
– wyra¿enie
w ekspresji pla-
stycznej jednego
dnia z ¿ycia
dzieci
– dostrzega zmiany
zachodz¹ce
w przyrodzie
w zwi¹zku z up³y-
waj¹cym czasem
i zmianami pór
roku
– wyra¿a w formie
plastycznej swój
dzieñ w ró¿nych
porach
s. 38
– okreœlanie co
by³o najpierw,
co jest teraz, a
co bêdzie potem
– nauka kroku i fi-
gur tañca Troja-
ka
– stosuje s³owa: naj-
pierw, teraz, potem
nr 18
– tañczy Trojaka
– przybli¿enie wy-
gl¹du i wyposa-
¿enia zak³adu
– wyjaœnia, na czym
polega praca zegar-
s. 39
3
142451379.006.png 142451379.007.png 142451379.008.png 142451379.009.png
• Rozmowa na te-
mat wizyty u
zegarmistrza z
wykorzystaniem
ilustracji W za-
k³adzie zegar-
mistrzowskim
5
Podró¿ w
przysz³oœæ
• Rozmowa na te-
mat wygl¹du
najbli¿szego
otoczenia w
przysz³oœci, in-
spirowana wier-
szem M. Prze-
woŸniaka Wyna-
lazki
MARZEC, TYDZIEÑ II
W œwiecie sztuki
Muzyka
– S³uchanie i œpiewa-
nie piosenek:
• zbiorowe i indywi-
dualne œpiewanie
piosenek.
– Gra na instrumen-
tach perkusyjnych:
• wykonywanie
akompaniamentu
do piosenek na in-
strumentach perku-
syjnych indywidu-
alnie lub grupowo
(tworzenie orkie-
stry),
• wykonywanie in-
strumentów perku-
syjnych z ró¿nych
Muzyka jest
wszêdzie
1
Z batut¹
w d³oni
• Wprowadzenie
litery b: ma³ej
i wielkiej, dru-
kowanej i pisa-
nej na podsta-
wie wyrazów:
batuta, Borys.
• Zabawa dydak-
tyczna Bawimy
siê w dyrygen-
tów.
2
Œpiewamy
i gramy
• S³uchanie opo-
wiadania M. Or-
³onia Zbunto-
wana orkiestra
• Wykonanie in-
strumentów do
gry
4
142451379.010.png 142451379.011.png 142451379.012.png 142451379.013.png 142451379.014.png
zegarmistrzow-
skiego oraz pra-
cy zegarmistrza
mistrza i jakie na-
rzêdzia potrzebne
s¹ do jej wykonania
– rozwijanie
mowy
– wypowiada siê na
temat wycieczki
– zachêcanie do
wypowiedzi na
temat przysz³oœci
– wypowiada siê na
temat przysz³oœci
nr 19
– przedstawienie
wyobra¿eñ doty-
cz¹cych przy-
sz³oœci w eks-
presji plastycz-
nej
– wyra¿a swoje wy-
obra¿enia w pracy
plastycznej
MARZEC, TYDZIEÑ II
Dziecko:
– rozpoznaje i nazy-
wa literê b: ma³¹
i wielk¹, druko-
wan¹ i pisan¹
s. 40-43
• Æwiczenia poranne – ze-
staw XXIII (u³o¿one
przez autora).
• Zabawa ruchowo-naœla-
dowcza Naœladujemy in-
strumenty (u³o¿ona
przez autora).
• Æwiczenia gimnastycz-
ne – zestaw VII (u³o¿o-
ne przez autora).
– zapoznanie z li-
ter¹ b: ma³¹ i
wielk¹, druko-
wan¹ i pisan¹
– ukazanie roli ba-
tuty w pracy dy-
rygenta
– œpiewa znane pio-
senki, stosuj¹c siê
do gestów dyry-
genta
– wypowiadanie
siê na temat
opowiadania
– wypowiada siê na
temat opowiadania
nr 20
– akompaniowa-
nie na wykona-
nych instrumen-
tach
– wykonuje prosty
instrument i akom-
paniuje na nim
5
142451379.015.png 142451379.016.png 142451379.017.png 142451379.018.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin