Obcy - decydujące starcie - Aliens (1986) (Wersja Reżyserska) CD1.txt

(38 KB) Pobierz
{1675}{1745}< <   OBCY   > >|<  DECYDUJ�CE  STARCIE  >
{3929}{3979}OSTRZE�ENIE O ZBLI�ENIU
{7140}{7229}Bio-wska�niki s� jeszcze zielone.|Wygl�da na to, �e ona �yje.
{7322}{7379}C�, ratunek w�a�nie nadszed�.
{8022}{8070}Jak si� dzisiaj mamy?
{8088}{8117}O okropnie.
{8117}{8181}C�, przynajmniej lepiej ni� wczoraj.
{8183}{8247}- Gdzie jestem?|- Jeste� bezpieczna.
{8250}{8316}Jeste� na Stacji Gateway.|Ju� od kilku dni.
{8316}{8403}Na pocz�tku by�a� do�� s�aba,|ale ju� jest wszystko w porz�dku.
{8403}{8458}Wygl�da, �e masz odwiedziny.
{8499}{8543}Jonesy! Chod� tu!
{8586}{8624}Hej, chod� tu.
{8624}{8684}Jak si� masz, ty g�upiutki kotku?
{8686}{8724}Jak si� masz?
{8724}{8772}Gdzie� si� podziewa�?
{8784}{8842}Zdaje si�, �e ju� si� znacie, co?
{8842}{8923}Jestem Burke. Carter Burke.|Pracuj� dla firmy. Ale...
{8927}{9008}nie sugeruj si� tym.|Jestem naprawd� w porz�dku go��.
{9017}{9073}Ciesz� si�, �e czujesz si� lepiej.
{9073}{9171}Powiedziano mi, �e uczucie s�abo�ci|i dezorientacji powinno wkr�tce ust�pi�.
{9171}{9266}To tylko naturalne skutki uboczne|tak niezwykle d�ugiej hibernacji.
{9273}{9316}Czy co� w tym stylu.
{9316}{9356}Co to znaczy?
{9372}{9419}Jak d�ugo tam by�am?
{9460}{9525}Nikt z tob� o tym jeszcze nie rozmawia�?
{9525}{9579}Nie. Ale, znaczy, ja nie...
{9608}{9659}rozpoznaj� tego miejsca.
{9670}{9708}Wiem, wiem.
{9748}{9815}To znaczy, wiesz,|to mo�e by� dla ciebie szok.
{9815}{9860}- D�u�ej...|- Jak d�ugo?
{9860}{9894}B�agam.
{9928}{9962}57 lat.
{10023}{10048}Co?
{10048}{10111}W�a�nie to.|By�a� tam przez 57 lat.
{10133}{10215}Sta�o si� to, �e przedryfowa�a�|prosto przez g��wne systemy.
{10215}{10275}I to tylko �lepe szcz�cie, �e...
{10290}{10362}tamta ekipa ratownicza|odnalaz�a ci� na czas.
{10362}{10420}Jedna szansa na tysi�c, naprawd�.
{10420}{10487}Masz cholerne szcz�cie,|�e �yjesz, dziecino.
{10487}{10550}Mog�aby� tam tak dryfowa� bez ko�ca.
{10577}{10620}Nic ci nie jest?
{10850}{10893}Nic ci nie jest?
{11102}{11134}Bo�e!
{11180}{11228}Piel�gniarka! Szybko!
{11249}{11292}Niech kto� tu natychmiast przyjdzie!
{11292}{11323}Nie!
{11334}{11373}Natychmiast!
{11373}{11404}Trzymaj!
{11404}{11428}Prosz�!
{11428}{11466}Trzymaj j�!
{11503}{11544}Zabijcie mnie!
{11723}{11754}Nie!
{11761}{11792}Nie!
{11934}{11976}Znowu koszmary?
{11986}{12041}- Chcesz co� na sen?|- Nie.
{12086}{12144}Ju� si� wystarczaj�co wyspa�am.
{12173}{12218}Jonesy.|Chod� tu.
{12422}{12467}Nic si� nie sta�o.
{12500}{12542}Ju� w porz�dku.
{12595}{12639}Ju� po wszystkim.
{13246}{13315}Cze��. Przepraszam za sp�nienie.|Ca�y ranek nie nad��am.
{13315}{13372}Czy wiadomo co� o mojej c�rce?
{13384}{13464}Chyba powinni�my si� teraz|skoncentrowa� na sprawie.
{13488}{13527}Czyta�em twoje zeznania|i s� �wietne.
{13527}{13598}Jak to b�dziesz m�wi�a,|to b�dzie w porz�dku.
{13598}{13657}Tam b�dzie sporo wielkich szych.
{13671}{13725}FBI, Komisja ds. Handlu Mi�dzygwiezdnego,...
{13725}{13790}Administracja Kolonialna,|faceci z ubezpieczalni.
{13790}{13856}Czy macie jakie� wie�ci|o mojej c�rce?
{13895}{13977}C�, dotar�y do nas pewne informacje.|Mo�e usi�dziemy?
{13995}{14079}Mia�em zamiar poczeka� z tym|do zako�czenia dochodzenia.
{14171}{14255}Amanda Ripley McClaren...|To chyba jej nazwisko po m�u?
{14273}{14312}Wiek 66 lat.
{14323}{14380}To wiek w dniu jej �mierci,...
{14419}{14476}kt�ra nast�pi�a dwa lata temu.
{14505}{14550}Bardzo mi przykro.
{14807}{14840}Amy...
{14887}{14937}Zosta�a poddana kremacji...
{14937}{15009}i pochowana w Grobowcu Westlake|w Wisconsin.
{15026}{15079}Brak wzmianki o dzieciach.
{15192}{15239}Obieca�am jej, �e...
{15260}{15315}b�d� w domu na jej urodziny.
{15397}{15450}Na jej jedenaste urodziny.
{15570}{15670}Chcieliby wr�ci� do tego punktu|o pr�bie anulowania rozkazu zniszczenia.
{15712}{15759}Nie bardzo rozumiem.
{15766}{15833}Siedzimy tu ju� od trzech i p� godziny.
{15850}{15927}Na ile r�nych sposob�w|chcecie us�ysze� t� sam� histori�?
{15927}{15996}Prosz�, sp�jrz na to z naszej perspektywy.
{16043}{16077}Prosz�.
{16147}{16262}Przyznajesz - wysadzenie silnik�w,|a przez to zniszczenie statku kosmicznego klasy M...
{16280}{16327}Raczej drogi sprz�t.
{16337}{16410}42 miliony w przeliczeniu|na dzisiejsze dolary.
{16410}{16471}I to, oczywi�cie,|nie wliczaj�c �adunku.
{16471}{16572}Zapis lotu statku ratunkowego potwierdza|pewne elementy twojego zeznania.
{16600}{16688}To, �e z nieznanych powod�w|Nostromo wyl�dowa� na LV-426,...
{16723}{16791}w tamtym czasie|planecie jeszcze niezbadanej.
{16791}{16904}Kontynuowa� lot i nast�pnie zosta� przez ciebie|zaprogramowany na samozniszczenie,...
{16911}{16947}z nieznanych powod�w.
{16947}{17001}Nie z nieznanych powod�w.|Ju� wam m�wi�am.
{17001}{17104}Na polecenie firmy mieli�my zniszczy� to co�,|co zniszczy�o moj� za�og�,...
{17148}{17207}razem z tym waszym drogim statkiem.
{17207}{17311}Zesp� badaczy nie znalaz� fizycznych|dowod�w na istnienie opisanego stwora.
{17350}{17388}No w�a�nie!
{17392}{17471}Bo ja wysadzi�am to|z cholernej komory powietrznej.
{17500}{17551}Tak jak ju� wspomnia�am.
{17600}{17708}Czy na LV-426 istniej� jakie� agresywne|pozaziemskie organizmy, jak ten opisany?
{17717}{17790}Nie. Sama ska�a.|Brak miejscowych form �ycia.
{17811}{17895}Czy jak mnie nie by�o,|to bardzo spad� wsp�czynnik inteligencji?
{17895}{17944}Prosz� pani, ju� powiedzia�am,...
{17944}{18038}�e to nie by�o miejscowe.|Przyby�o na pustym statku kosmicznym. Na obcym statku.
{18038}{18088}To nie by�o stamt�d.|Rozumiecie?
{18088}{18150}Natrafili�my na jego sygna� pozycyjny.
{18150}{18226}I znale�li�cie co�, co nigdy dot�d|ani razu nie by�o zarejestrowane...
{18226}{18287}w ponad 300 przebadanych �wiatach.
{18300}{18354}"Stworzenie, kt�re rozwija si�...
{18354}{18422}- ...wewn�trz �ywego organizmu ludzkiego."|- Tak.
{18422}{18450}To s� twoje s�owa.
{18450}{18527}- "I zamiast krwi ma st�ony kwas."|- Zgadza si�.
{18575}{18668}Pos�uchajcie, widz�, dok�d to wszystko zmierza,|ale m�wi� wam,...
{18694}{18775}- ...�e te stwory istniej�.|- Dzi�kuj�, oficerze. To wszystko.
{18775}{18847}Prosz�! Nie s�uchacie.|Kane, cz�onek za�ogi...
{18847}{18946}Kane, wszed� do tego statku i m�wi�,|�e widzia� tysi�ce jajek. Tysi�ce.
{18963}{19012}Dzi�kuj�. To wszystko.
{19014}{19132}Do cholery, to nie jest wszystko!|Jak jeden z nich si� tu dostanie, wtedy b�dzie wszystko!
{19132}{19243}A wtedy to ca�e g�wno, kt�re uwa�acie za tak wa�ne...|b�dziecie mogli si� po�egna�!
{19430}{19506}Niniejszy panel s�dziowski|orzeka, co nast�puje:
{19506}{19556}Podoficer E. Ripley,...
{19558}{19598}NOC 14472,...
{19632}{19698}wykaza�a si� w�tpliw� ocen� sytuacji...
{19701}{19809}i nie kwalifikuje si� do posiadania licencji ICC|jako oficer statk�w handlowych.
{19850}{19931}Wspomniana licencja ulega|zawieszeniu bezterminowemu.
{19975}{20077}Nie zostanie wszcz�te post�powanie|karne przeciwko tobie i jeste� wolna...
{20105}{20203}na w�asne zobowi�zanie do|6-miesi�cznego nadzoru psychometrycznego,...
{20206}{20282}z comiesi�cznym przegl�dem|przez psychiatr� ICC.
{20400}{20455}Posiedzenie uznaj� za zako�czone.
{20455}{20503}STATUS AKT: ZAMKNI�TE
{20709}{20756}Mog�o by�... lepiej.
{20761}{20830}- S�uchaj. S�dz�... Ripley?|- Van Leuwen.
{20843}{20910}Dlaczego po prostu nie sprawdzisz LV-426?
{20910}{20950}Bo nie musz�.
{20962}{21063}Od 20 lat s� tam ludzie i nigdy nie skar�yli si�|na �adne obce organizmy.
{21074}{21132}Co masz na my�li?|Jacy ludzie?
{21139}{21175}Formuj�cy teren.
{21175}{21221}In�ynierowie planetarni.
{21221}{21325}Ustawiaj� procesory atmosferyczne,|�eby mo�na by�o oddycha�. To trwa dekady.
{21349}{21418}Nazywamy to|"koloni� gotow� do spo�ycia".
{21419}{21483}Ilu ich tam jest?|Ilu kolonizator�w?
{21510}{21567}Nie wiem.|60, mo�e 70 rodzin.
{21582}{21621}Przepraszam.
{21670}{21704}Rodzin.
{21789}{21821}Jezu!
{22201}{22257}HADLEYS HOPE|158 MIESZKA�C�W
{23610}{23671}B�d� na dole w maszynowni,|dobra?
{23675}{23714}- Al?|- Co?
{23720}{23764}- Hej, Al?|- Co?
{23767}{23865}Pami�tasz, w zesz�ym tygodniu|wys�a�e� ludzi na fuch� poza nasz teren.
{23865}{23892}No i co z tego?
{23892}{23944}Jeden z nich jest na linii.
{23944}{24034}Twierdzi, �e na co� natrafi�.|Chce wiedzie�, czy mu to uznacie.
{24034}{24093}Dlaczego mieliby�my mu tego nie uzna�?
{24093}{24164}Bo mo�e wys�a�e� ich|na polecenie s�u�bowe?
{24180}{24292}Chryste! Jaki� bubek w wygodnym biurze na Ziemi m�wi:|"Id�, sprawd� te wsp�rz�dne."
{24294}{24371}My sprawdzamy.|Oni nie m�wi� dlaczego, a ja nie pytam.
{24371}{24455}Ja nie pytam, bo to zajmuje dwa tygodnie,|zanim otrzyma si� tu odpowied�.
{24455}{24509}I odpowied� zawsze brzmi:|"Nie pyta�."
{24509}{24561}To co ja mam|temu facetowi powiedzie�?
{24561}{24648}Powiedz, �e je�li o mnie chodzi,|to jak co� znajdzie, to jego.
{24648}{24693}- Lydecker?|- Co?
{24717}{24809}Dzieciaki, nie wolno wam si� kr�ci�|na tym poziomie! Jazda st�d!
{24940}{25014}"WEYLAND-YUTANI CORP"|"Budujemy lepsze �wiaty"
{25581}{25640}Pchasz si� w miejsca,|do kt�rych my nie w�azimy.
{25640}{25705}To co? Dlatego ja jestem tu najlepsza!
{25711}{25738}Przesta�cie!
{25738}{25830}Jak jeszcze raz z�api� kt�re� przy|przewodach powietrznych, to z�oj� mu sk�r�.
{25830}{25881}Mamo, wszystkie dzieci si� bawi�...
{25881}{25941}Annie,|chod� i sp�jrz na to, co?
{26190}{26261}Koledzy,|tym razem trafili�my w dziesi�tk�.
{26417}{26464}Co to takiego, tato?
{26572}{26617}Nie jestem pewien.
{26646}{26723}Zobaczmy, czy mo�emy si�|temu przyjrze� z bliska.
{26727}{26766}Nie powinni�my tego zg�osi�?
{26766}{26841}Poczekajmy, a� b�dziemy wiedzie�,|co zg�aszamy.
{26926}{26983}To chyba najbli�ej jak mo�emy.
{27016}{27070}Mo�e zagl�dniemy do �rodka?
{27422}{27506}Wy, dzieciaki, zostajecie tu.|Bez �art�w. Zaraz wracamy.
{27519}{27564}- Dobra.|- Cze��.
{29415}{29471}Timmy,|ju� ich d�ugo nie ma.
{29500}{29565}Nic si� nie martw.|Tata wie, co robi.
{29613}{29693}Mayday! Mayday!|Tu Alfa Kilo 2...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin