Energia jądrowa i jej wykorzystanie - L. Dobrzyński, A. Strupczewski.pdf

(1097 KB) Pobierz
Microsoft Word - ENERGIA JADROWA_1v7.doc
ENERGIA JĄDROWA I JEJ WYKORZYSTANIE
Ludwik Dobrzyński 1 i Andrzej Strupczewski 2
ROZDZIAŁ I. WSTĘP
Tytuł wykładu wskazuje na konieczność wyjaśnienia sobie już na początku, co będziemy
rozumieli przez energię jądrową. Generalnie można mówić tu o dwóch procesach:
naturalnych rozpadów promieniotwórczych, w których emitowane są cząstki (alfa, beta,
neutrony, ...) lub fotony (promieniowanie gamma) oraz o procesach, w których
doprowadzamy do reakcji jądrowej, w wyniku której wyzwolona zostaje energia. Do
pierwszej grupy zaliczymy np. spontaniczne rozszczepienie jądra uranu. To jednak następuje
rzadko, natomiast możemy względnie łatwo spowodować rozszczepienie tego jądra (przede
wszystkim izotopu 235 U) przez neutron o niewielkiej energii. Również w wypadku syntezy
(fuzji) jąder, np. jak na rys. 1.2, wydziela się energia. A wszystko to bierze swój początek w
zależności energii wiązania , przypadającej na nukleon, od liczby masowej A . Zależność tę,
przedstawioną na rys.1.1, nazwał Hrynkiewicz 3 „najważniejszym wykresem Wszechświata”.
Rys.1.1 Energia wiązania na nukleon w funkcji liczby masowej
1 Instytut Fizyki Doświadczalne Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Problemów Jądrowych w Świerku
2 Instytut Energii Atomowej w Świerku
3 A.Hrynkiewicz, Energia. Wyzwanie XXI wieku , Wyd. UJ, Kraków (2002)
1
77219238.005.png
Przypomnijmy, że energia wiązania na nukleon jest średnio tą energią, którą trzeba dostarczyć
do jądra, aby uwolnić z niego jeden nukleon. Podobnie, jeśli nukleony wiążą się ze sobą w
jedno jądro, wydziela się energia równa sumie energii wiązania nukleonów w tym jądrze. Z
rys.1.1 wynika, że energia wiązania dla A = 4, a więc dla helu-4 ( 4 He), wynosi ponad 7
MeV/nukleon 4 , podczas gdy dla 3 He wynosi ona ok. 2,5 MeV. Synteza jąder wodoru w jądro
helu (reakcja zachodząca często na Słońcu), rys.1.2, powoduje wydzielenie energii 26,1 MeV.
Widać także, że energia wiązania nukleonu zmniejsza się dla ciężkich jąder, a to oznacza, że
rozpad ciężkiego jądra oznacza zysk energetyczny. Właśnie dlatego, że przedstawiony na
rys.1 wykres wyjaśnia z jednej strony źródło energii gwiazd, a z drugiej możliwość
uzyskiwania energii z rozpadów, a w szczególności z rozszczepienia jąder ciężkich, jak np.
uran, wykres ten można rzeczywiście uznać „najważniejszym wykresem Wszechświata”.
Rys. 1.2 Reakcje syntezy prowadzące od wodoru do tlenu
Dla ilustracji rozpatrzmy przypadek reakcji jądrowej neutronu z protonem, w wyniku której
tworzy się deuter oraz foton gamma:
1
1
H
+
n
2
1
H
(
D
)
+
γ
Utworzone jądro (deuter) doznaje odrzutu, a ponadto foton też unosi część energii. Suma tych
dwóch energii, wynosząca w tym wypadku ΔE = 2,22 MeV, jest energią wiązania deuteronu.
Aby rozbić deuteron należy teraz użyć pocisku o energii przekraczającej 2,22 MeV. Energia
ta jest związana z ubytkiem masy:
ΔE = Δm·c 2 ,
(1.1)
gdzie Δm oznacza różnicę mas cząstek przed i po reakcji, a więc
Δm = (m p + m n ) - M D
(1.2)
W jednostkach masy atomowej [u] 5 wynosi ona (1,0078252+1,0086554)-2,0141022 =
0,0023784, co odpowiada energii 2,22 MeV, a więc 1,11 MeV na nukleon.
Teoretyczne obliczenia energii wiązania opierają się modelach i związanych z nimi
przybliżeniach, niemniej jednak otrzymywane na ich podstawie wartości są w dobrej
4 1 eV = 1,602·10 -19 J
5 1 u = 1,66053 A 10 -27 kg = 931 MeV
2
77219238.006.png
zgodności z danymi doświadczalnymi. W tzw. modelu kroplowym , sprawdzającym się
szczególnie dobrze w wypadku jąder ciężkich, a te nas będą głównie interesować, nukleony w
jądrze traktuje się w podobny sposób jak cząsteczki w kropli cieczy, której gęstość nie zależy
od rozmiarów kropli. Całkowita energia wiązania w takiej kropli jest proporcjonalna do liczby
cząsteczek, a kształt powierzchni kropli jest ściśle związany z pojęciem napięcia
powierzchniowego, zmniejszającego energię układu. Zgodnie z tym modelem energia
powierzchniowa jest proporcjonalna do liczby nukleonów na powierzchni, a więc A 2/3 .
Energia ta będzie obniżała energię wiązania, podobnie jak energia związana z odpychaniem
kulombowskim pomiędzy protonami, której wielkość jest proporcjonalna do Z(Z - 1), gdzie Z
jest liczbą atomową, a odwrotnie proporcjonalna do średniej odległości między nukleonami,
proporcjonalnej do A 1/3 . Tak więc w takim podejściu quasi-klasycznym energię wiązania
możemy przedstawić jako
E
=
a
A
a
A
2
/
3
a
Z
Z
1
(1.3)
b
0
s
C
A
1
/
3
Sam obraz jądra jako kropli cieczy jest o tyle dobrym modelem, że podobnie jak w cieczy tak
i w jądrze poszczególne nukleony oddziałują tylko z najbliższymi sobie nukleonami, zjawisko
napięcia powierzchniowego zaś jest obserwowane w obu obiektach. Podobnie, jak cząsteczki
w cieczy, nukleony także cechuje pewna energia ruchu – energia kinetyczna. Nawet takie
zjawisko, jak parowanie kropli, można uznać za model straty nukleonów podczas różnych
reakcji jądrowych.
Do wyrażenia (1.3) należy jeszcze wprowadzić poprawki kwantowe, które uzależnione są od
asymetrii pomiędzy liczbą protonów i neutronów oraz od tzw. efektu pairingu , tj. parzystości
liczb protonów i neutronów. Pierwszy efekt opisujemy parametrem (A-2Z) 2 /A, który jest
tożsamościowo równy zeru, gdy liczba neutronów w jądrze jest równa liczbie protonów.
Drugi efekt opisuje różnicę energii wiązania związaną z konfiguracją parzysto-parzystą i
nieparzysto-nieparzystą. Efekt ten nie występuje dla jąder parzysto-nieparzystych i
nieparzysto-parzystych. Ostatecznie, z dobrym przybliżeniem 6
Z
Z
1
(
A
/
2
Z
2
34
E
=
15
,
75
A
17
,
2
/
3
0
71
94
,
±
(1.4)
b
A
1
/
3
A
A
3
/
4
gdzie energia wiązania wyrażona jest w MeV, znak plus obowiązuje dla jąder parzysto-
parzystych, a minus dla jąder nieparzysto-nieparzystych.
Model kroplowy nie jest jedynym modelem i nie wszystko wyjaśnia. W szczególności, masy
obliczane z relacji (1.4) różnią się od wyznaczanych doświadczalnie. Wyjątkowo duże
różnice, polegające na energii wiązania na nukleon ( E b /A ) wyraźnie większej od obliczonej,
obserwujemy dla tzw. jąder magicznych , przy czym liczbami magicznymi są: 2 (np. 4 He, w
którym magiczną jest zarówno liczba protonów, jak i neutronów), 8 ( 16 O – podobnie jak 4 He
jądro podwójnie magiczne), 20 (podwójnie magiczne 40 Ca), 28 (Ni ze względu na liczbę
protonów i 51 V ze względu na liczbę neutronów), 50 (Sn ze względu na liczbę atomową i Zr
ze względu na liczbę neutronów), 82 (odpowiednio Pb i 136 Xe) oraz 126 (podwójnie magiczny
208 Pb: Z=82 i N=126). Przypomina to silnie konfiguracje elektronowe w atomie –
maksymalne liczby elektronów, które mogą znaleźć się na poszczególnych orbitach.
6 Wartości współczynników podane są w podręczniku K.N.Muchina, Doświadczalna fizyka jądrowa , t.I, WNT,
Warszawa (1978)
3
77219238.007.png
 
Z wielu interesujących cech jąder magicznych zwracamy uwagę na wyraźnie zmniejszone
wartości przekrojów czynnych na absorpcję powolnych neutronów. Jednocześnie z tych
właśnie jąder jest stosunkowo najłatwiej wyrwać neutrony. Istnienie liczb magicznych
nadzwyczaj przypomina sytuację w atomie, w którym mamy powłoki elektronowe, na których
można maksymalnie umieszczać ściśle określoną wartość elektronów. Spowodowało to
rozwój tzw. modelu powłokowego jądra , którego podwaliny zawdzięczamy laureatom
Nagrody Nobla Marii Goeppert-Mayer i Hansowi Jensenowi.
Rys. 1.3 Maria Goeppert-Mayer i Johannes Hans Jensen
Świat potrzebuje energii i to coraz
większej, tym większej im większa jest
liczba mieszkańców naszego globu.
Tymczasem dane z różnych krajów
wskazują, że im więcej energii
elektrycznej produkują one na
mieszkańca, tym średnia długość życia
się wydłuża. Zależność tę
przedstawiamy na rys. 1.4 (w istocie
rysunek ten dotyczy tylko kobiet, to
jednak wiąże się z faktem, że są kraje,
w których dyskryminacja kobiet
powoduje skrócenie ich życia, tak więc
wyniki powinny być reprezentatywne
tam, gdzie tej dyskryminacji nie ma).
Rys. 1.4 Oczekiwany średni czas
życia kobiet w różnych krajach
Świata w zależności od rocznego
zużycia energii przypadającej na
mieszkańca 7
7 A.Strupczewski, Analiza korzyści i zagrożeń związanych z różnymi źródłami energii elektrycznej , Raport PTN
3/1999, Warszawa (1999)
4
77219238.001.png 77219238.002.png 77219238.003.png
Bardzo ważną okolicznością jest też fakt, że istnieją całe połacie Ziemi (Azja, Afryka), w
których obecnie mamy wyraźny deficyt energii (patrz rys. 1.5) i należy przewidywać, że tam
przyrost wytwarzanej energii powinien być bardzo znaczący. Około 2 miliardy mieszkańców
Ziemi nie ma energii elektrycznej! Dziś, udział energetyki jądrowej w ogólnym bilansie
produkcji energii elektrycznej wynosi średnio ok. 16-17%. Nie jest to bynajmniej mała
liczba, a można oczekiwać, że udział ten będzie wzrastał. Ponieważ obecnie cała ta energia
pochodzi z reaktorów jądrowych, których działanie opiera się na rozszczepianiu jąder uranu
neutronami, nasz wykład zaczniemy od scharakteryzowania neutronu jako cząstki
elementarnej.
Rys.1.5 Zużycie energii w funkcji PKB przypadającego na mieszkańca 8
Przed rozpoczęciem regularnego wykładu nie można jednak pominąć kilku faktów z historii
rozwoju energii jądrowej. Zaczyna się ona od przypadkowego odkrycia przez Henri
Becquerela (rys. 1.6) dziwnej emanacji z rudy uranowej, która to emanacja zaczerniła film
rentgenowski owinięty w czarny papier. Wykazał on, że promieniowanie to składało się z
promieniowania alfa i beta, nieco później zaś Villard odkrył, że w promieniowaniu znajduje
się także składowa elektromagnetyczna – promieniowanie gamma.
8 E.Boeker, Fizyka Środowiska , PWN, Warszawa (2002)
5
77219238.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin