Były ksiądz o Watykanie raj bogatych i możnych.txt

(2 KB) Pobierz
By�y ksi�dz o Watykanie: raj bogatych i mo�nych
Zwolniony przez Benedykta XVI ze stanu kap�a�skiego znany w ca�ych W�oszech by�y ju� ksi�dz Pierino Gelmini, podejrzewany o molestowanie seksualne ostro skrytykowa� Watykan nazywaj�c go "rajem bogatych i mo�nych".
Wypowiedzi za�o�yciela dobroczynnej Wsp�lnoty Spotkanie, prowadz�cej o�rodki odwykowe dla m�odych narkoman�w, przytacza "La Repubblica".

By�y 81-letni ksi�dz, kt�ry sam prosi� papie�a o zwolnienie ze stanu kap�a�skiego, by m�c broni� si� w s�dzie przed zarzutami, dzie� po og�oszeniu tej decyzji podczas spotkania w siedzibie wsp�lnoty w miejscowo�ci Amelia ko�o Terni m�wi� o zako�czonym w�a�nie pobycie w Ameryce �aci�skiej: "Widzia�em piek�o. Pi�cioletnie dzieci, umieraj�ce na AIDS, dziesi�ciolatk�w, kt�rzy mnie pytali: co ze mn� b�dzie". - Piek�o nie istnieje gdzie� tam na tamtym �wiecie; istnieje tutaj, na tej ziemi. Powinni to zrozumie� ci, kt�rzy s� w pa�acach, w Watykanie, gdzie jest najlepszy z mo�liwych raj bogatych i mo�nych - m�wi� by�y ksi�dz swym zwolennikom.

- Odrzucam ide� Watykanu jako centrum religijnego: to centrum polityczne, nieraz dwuznaczne i prowadz�ce na manowce - doda�.

Jego zdaniem "nale�y powr�ci� do Chrystusa", a nie do "cezaropapizmu". - Doszli�my do punktu, w kt�rym wi�cej m�wimy o papie�u ni� o Chrystusie - podkre�li�.

Relacjonuj�c spotkanie "La Repubblica" informuje o entuzjazmie podopiecznych za�o�yciela Wsp�lnoty i pisze, �e traktuj� go oni jako swego wybawc� i ojca. Gazeta dodaje, �e Gelmini nie wykluczy� zaanga�owania si� w polityk�.

Dochodzenie w sprawie ksi�dza Gelminiego prokuratura w Terni wszcz�a ponad rok temu na podstawie zezna� dziewi�ciorga jego by�ych podopiecznych, kt�rzy przebywali w o�rodku w Amelii. On sam od pocz�tku twierdzi�, �e jest niewinny i odrzuca� wszelkie oskar�enia.

W najbli�szych tygodniach prokuratura podejmie decyzj�, czy postawi zarzuty za�o�ycielowi znanej wsp�lnoty katolickiej, kt�ry od lat cieszy� si� ogromnym autorytetem we W�oszech i utrzymywa� zawsze przyjacielskie kontakty z wieloma w�oskimi politykami. Jednym ze sponsor�w jego wsp�lnoty by� by�y premier Silvio Berlusconi.
http://wiadomosci.onet.pl/1703426,12,item.html
Zgłoś jeśli naruszono regulamin