Inner Worlds, Outer Worlds - Part 1 - Akasha.txt

(22 KB) Pobierz
[191][214]Na poczštku był Logos,
[215][251]Wielki Wybuch, pierwotne Om.
[252][291]Teoria Wielkiego Wybuchu mówi, że wszechwiat fizyczny
[292][316]wyłonił się z niewyobrażalnie goršcego i gęstego
[317][348]pojedynczego punktu nazwanego "osobliwociš",
[349][390]miliardy razy mniejszego niż główka szpilki.
[391][440]Nie mówi, dlaczego i jak. Im co jest bardziej tajemnicze,
[441][473]tym bardziej skłonni jestemy przyjšć,
[474][543]że to rozumiemy.
[544][614]Sšdzono, że w końcu grawitacja
[630][687]spowolni ekspansję lub skurczy wszechwiat z wielkim zgrzytem.
[688][724]Jednak obrazy z teleskopu kosmicznego Hubble'a
[725][760]pokazujš, że ekspansja Wszechwiata wydaje się w rzeczywistoci przyspieszać.
[761][807]Rozszerza się on coraz szybciej i szybciej, w miarę jak ronie
[808][865]od momentu Wielkiego Wybuchu. Jakkolwiek, we wszechwiecie jest więcej masy
[866][933]niż przewiduje fizyka. Jako wytłumaczenie dla brakujšcej masy,
[934][974]fizycy podajš, że wszechwiat zawiera tylko 4% materii atomowej,
[975][1045]czy też tego co uważamy za normalnš materię. 23% wszechwiata to ciemna materia,
[1071][1141]a 73% to ciemna energia - to co wczeniej bralimy za pustš przestrzeń.
[1157][1203]To jest jak niewidzialny układ nerwowy, który działa w całym wszechwiecie
[1204][1274]łšczšc wszystkie rzeczy.
[1281][1312]Starożytni głosiciele Wed, nauczali "Nada Brahma" -
[1313][1338]wszechwiat jest wibracjš.
[1339][1374]Pole wibracyjne jest ródłem wszelkich prawdziwych dowiadczeń duchowych
[1375][1407]i badań naukowych.
[1408][1457]To dokładnie to samo pole energetyczne, które więci,
[1458][1513]buddowie, jogini, mistycy, kapłani, szamani i jasnowidzšcy
[1514][1584]zaobserwowali patrzšc w głšb siebie. Zostało ono nazwane Akasha, pierwotnym Om,
[1625][1672]sieciš pereł Indry, muzykš sfer,
[1673][1743]i tysišcem innych nazw w całej historii.
[1752][1822]Jest to wspólny korzeń wszystkich religii,
[1851][1921]i wię pomiędzy naszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi wiatami.
[2142][2166]W Buddyzmie Mahajany w III wieku
[2167][2196]kosmologia była opisywana jako odpowiednik
[2197][2224]dzisiejszej fizyki współczesnej.
[2225][2254]Sieć pereł Indry jest metaforš używanš do opisu
[2255][2296]znacznie starszych nauk wedyjskich, który ilustruje sposób, w jaki
[2297][2316]utkana jest struktura wszechwiata.
[2317][2353]Indra, król bogów, urodziła
[2354][2424]Słońce, oraz porusza wiatry i wody.
[2443][2491]Wyobra sobie pajęczynę, która rozcišga się w każdym kierunku.
[2492][2506]Sieć utkana jest z kropel rosy,
[2507][2551]a każda kropla zawiera odbicie wszystkich innych kropli
[2552][2595]i w każdym odbiciu znajdziesz
[2596][2629]odbicia wszystkich innych kropelek.
[2630][2669]Cała sieć, w tym odbiciu i tak dalej,
[2670][2690]aż do nieskończonoci.
[2691][2722]Sieć Indry może być opisana jako holograficzny wszechwiat,
[2723][2749]gdzie nawet najmniejszy strumień wiatła
[2750][2820]zawiera pełny wzór całoci.
[2826][2859]Serbsko-amerykański naukowiec, Nikola Tesla
[2860][2892]jest czasem okrelany jako człowiek,
[2893][2906]który wynalazł 20 wiek.
[2907][2932]Tesla był odpowiedzialny za odkrycie pršdu przemiennego w elektrycznoci
[2933][2957]oraz wielu innych zjawisk,
[2958][2992]które obecnie sš częciš codziennego życia.
[2993][3023]Z powodu swojego zainteresowania starożytnymi tradycjami wedyjskimi,
[3024][3055]Tesla był w wyjštkowej sytuacji, umożliwiajšcej zrozumienie nauki
[3056][3101]zarówno poprzez model wschodni jak i zachodni.
[3102][3129]Jak wszyscy wielcy naukowcy, Tesla spojrzał głęboko
[3130][3151]do tajemnic wiata zewnętrznego,
[3152][3195]ale również spojrzał głęboko w siebie.
[3196][3234]Tak jak starożytni jogini, Tesla używał terminu Akasha
[3235][3305]aby opisać eterycznš atmosferę, która rozcišga się poprzez wszystkie rzeczy.
[3318][3358]Tesla był uczniem Swamiego Wiwekanandy - jogina, który propagował
[3359][3385]starożytne nauki Indyjskie, na Zachodzie.
[3386][3425]W naukach wedyjskich Akasha jest przestrzeniš samš w sobie;
[3426][3451]przestrzeń, która wypełnia pozostałe elementy,
[3452][3490]istnieje jednoczenie z wibracjš.
[3491][3561]Obydwie sš nierozłšczne. Akasha jest yin, do yang Prany.
[3639][3689]Nowoczesna koncepcja, która może pomóc nam w konceptualizacji Akashy,
[3690][3759]lub też pierwotnej istoty, to idea fraktali.
[3760][3801]Nie istniała ona do 1980 roku, kiedy to rozwój komputerów
[3802][3833]pozwolił nam wizualizować i odtwarzać matematycznie
[3834][3863]wzory w przyrodzie.
[3864][3888]Termin fraktal, został wymylony w 1980 r.
[3889][3913]przez matematyka Benoit Mandelbrota
[3914][3945]który studiował pewne proste matematyczne równania.
[3946][3967]Odkrył, że gdy sš powtarzane, wytwarzajš nieskończone cišgi
[3968][4001]zmieniajšcych się w ograniczonym zakresie
[4002][4018]form matematycznych i geometrycznych.
[4019][4080]Sš one skończone, ale jednoczenie, nieskończone.
[4081][4115]Fraktal to szorstki kształt geometryczny
[4116][4159]który może być podzielony na częci, z których każda jest w przybliżeniu
[4160][4185]pomniejszonš kopiš całego wzoru.
[4186][4256]Jest to właciwoć nazwana samopodobieństwem.
[4257][4268]Fraktale Mandelbrota, nazwane zostały
[4269][4339]odciskiem palca Boga.
[4428][4467]Widzisz grafiki generowane przez samš naturę.
[4468][4494]Gdy odwrócisz figurę Mandelbrota w okrelony sposób,
[4495][4536]wyglšda ona trochę jak hinduskie bóstwo lub Budda.
[4537][4607]Figura ta została nazwana "Buddabrot".
[4752][4802]Jeli spojrzysz na niektóre formy starożytnej sztuki i architektury,
[4810][4834]zobaczysz, że ludzie od dawna
[4835][4905]wišżš piękno i sacrum, z wzorami fraktalnymi.
[4980][5013]Nieskończenie złożone, ale każda częć zawiera ziarno
[5014][5043]zdolne odtworzyć całoć.
[5044][5068]Fraktale zmieniły poglšdy matematyków na wszechwiat
[5069][5096]oraz to, jak on działa.
[5097][5124]Z każdym nowym poziomem powiększenia,
[5125][5158]występujš różnice w stosunku do oryginału.
[5159][5184]Cišgła zmiana i transformacja, zachodzi podczas przechodzenia
[5185][5225]z jednego poziomu szczegółowoci fraktalnej, na kolejny.
[5226][5261]Transformacja ta jest Kosmicznš Spiralš.
[5262][5332]Inteligencja osadzona w formie czasoprzestrzeni.
[5546][5589]Fraktale sš z natury chaotyczne, pełne hałasu ale i porzšdku.
[5590][5626]Kiedy nasze umysły rozpoznajš lub definiujš wzorzec,
[5627][5666]skupiamy się na nim tak, jakby był rzeczš.
[5667][5698]Staramy się odnaleć wzory, które odbieramy jako piękne,
[5699][5726]ale aby utrzymać je w naszych umysłach,
[5727][5797]Musimy odsunšć resztę fraktala.
[5932][5957]Aby pojšć fraktal zmysłami,
[5958][6010]musimy ograniczyć jego ruchliwoć.
[6011][6050]Cała energia we wszechwiecie jest neutralna,
[6051][6100]ponadczasowa, bezwymiarowa.
[6101][6135]Nasza własna kreatywnoć i zdolnoć do rozpoznawania wzorców
[6136][6175]jest więziš pomiędzy mikro- i makrokosmosem.
[6176][6239]Ponadczasowy wiat fal i stały wiat rzeczy.
[6240][6292]Obserwacja jest aktem tworzenia, poprzez ograniczenia
[6293][6314]tkwišce w myleniu.
[6315][6340]Tworzymy złudzenie trwałoci rzeczy
[6341][6372]przez etykietowanie, przez nazywanie.
[6373][6395]Filozof Kierkegaard powiedział,
[6396][6431]"Gdy mnie nazywasz, negujesz mnie."
[6432][6463]Dajšc mi nazwę, etykietę, negujesz wszystkie
[6464][6498]inne rzeczy, którymi mógłbym być.
[6499][6525]Przez nazywanie, blokujesz czšstkę
[6526][6556]i zobowišzujesz jš do bycia danš rzeczš,
[6557][6573]ale w tym samym czasie, kreujesz jš
[6574][6634]definiujšc jej istnienie.
[6635][6663]Kreatywnoć to nasza najwyższa natura.
[6664][6699]Wraz z tworzeniem rzeczy, przychodzi czas,
[6700][6764]czyli to, co tworzy iluzję stałoci.
[6765][6827]Einstein był pierwszym naukowcem, który zrozumiał
[6828][6864]że to, co uważamy za pustš przestrzeń nie jest nicociš,
[6865][6884]ma właciwoci,
[6885][6902]a wewnętrzna natura przestrzeni
[6903][6950]zawiera niezgłębione pokłady energii.
[6951][6982]Słynny fizyk Richard Feynman powiedział kiedy:
[6983][7008]"W jednym metrze szeciennym przestrzeni, jest wystarczajšco dużo energii
[7009][7079]aby zagotować wszystkie oceany wiata."
[7086][7110]Zaawansowane medytujšcy wiedzš, że w ciszy
[7111][7141]leży największš moc.
[7142][7191]Budda miał jeszcze inne okrelenie dla pierwotnej istoty;
[7192][7233]nazwał to "kalapas", które sš jak małe czšstki albo falki,
[7234][7276]powstajšce i przemijajšce tryliony razy na sekundę.
[7356][7376]Rzeczywistoć jest, w tym sensie,
[7378][7412]jak seria klatek w holograficznej kamerze filmowej
[7413][7473]zmieniajšcych się szybko, aby stworzyć iluzję cišgłoci.
[7474][7501]Kiedy wiadomoć staje się doskonale spokojna,
[7502][7520]iluzja jest zrozumiana
[7521][7591]ponieważ to sama wiadomoć, napędza iluzję.
[7980][8000]W starożytnych tradycjach Wschodu,
[8001][8025]Rozumiane było od tysišcy lat
[8026][8054]że wszystko jest wibracjš.
[8055][8107]"Nada Brahma" - wszechwiat jest dwiękiem.
[8108][8152]Słowo "Nada" oznacza dwięk lub wibracje,
[8153][8177]a "Brahma" jest imieniem Boga.
[8178][8235]Brahma, jednoczenie JEST wszechwiatem i JEST stwórcš.
[8236][8288]Artysta i sztuka sš nierozłšczne.
[8289][8306]W Upaniszadach,
[8307][8338]jednych z najstarszych kronik ludzkoci, w starożytnych Indiach, zapisane jest:
[8339][8385]"Brahma stwórca, siedzi na lotosie,
[8386][8456]otwiera oczy i wiat powstaje.
[8457][8472]Brahma zamyka oczy,
[8473][8540]i wiat wychodzi z bycia ".
[8541][8559]Starożytni mistycy, jogini i jasnowidzšcy
[8560][8575]utrzymywali, że na najgłębszym poziomie wiadomoci
[8576][8606]istnieje pole.
[8607][8643]"Pole Akashy" lub "Kronika Akashy"
[8644][8681]gdzie wszystkie informacje, cała dowiadczona przeszłoć,
[8682][...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin