Część 18 Przepisy dla pieszych.pdf

(179 KB) Pobierz
Część-18
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 18:
Przepisy dla pieszych
Na 5 ofiar miertelnych na naszych drogach przypada 1 pieszy. Ta cz
zawiera informacje dotyczce zasad poruszania si wzdu jezdni i
przechodzenia przez jezdni.
Najwaniejsza zasada obowizujca wszystkich pieszych to zachowywa
si odpowiedzialnie, by ostronym, nie stwarza zagroenia i nie
przeszkadza pozostaym uytkownikom drogi.
Poruszanie siwpobliu lubwzdu jezdni
Jeeli istnieje chodnik musisz z niego korzysta.
W razie braku chodnika, musisz porusza si moliwie najbliej
prawej strony drogi (twarz w kierunku nadjedajcych pojazdów).
Liczba osób idcych obok siebie nie moe przekracza dwóch. Jeeli
droga jest wska lub ruchliwa osoby powinny i jedna za drug.
W nocy, jeeli poruszasz si poza terenem zabudowanym,
powiniene zawsze nosi odzie odblaskow.
W nocy powiniene zawsze mie przy sobie latark.
164
325842195.011.png 325842195.012.png 325842195.013.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Przechodzenie przez jezdni
Zapoznaj si z poniszymi wskazaniami i przeciwwskazaniami, aby upewni
si, e bezpiecznie przechodzisz przez jezdni.
Zalecenia
Przeciwskazania
Poszukaj bezpiecznego miejsca do
przejcia.
Nie przechod na rogu ulicy lub
zakrcie.
Zatrzymaj si i zaczekaj na skraju
chodnika. W razie braku chodnika,
stój blisko krawdzi jezdni.
Nie przechod w pobliu
wierzchoka wzniesienia.
Popatrz na prawo i lewo, i
nasuchuj czy nie nadjedaj
pojazdy.
Nie przechod w pobliu i nie
wychod spoza zaparkowanych
pojazdów.
Przepu pojazdy poruszajce si
w obu kierunkach, nastpnie
ponownie popatrz na prawo i lewo.
Nie przechod, jeeli wzdu
chodnika s bariery
zabezpieczajce.
Jeeli droga jest wolna przejd
szybko przez jezdni.
Nie czepiaj si lub nie wdrapuj na
poruszajce si pojazdy.
Podczas przechodzenia przez
jezdni nadal patrz i nasuchuj czy
nie nadjedaj pojazdy.
Nie przebiegaj przez jezdni.
Ostronowpobliu autobusów i tramwajów
Zachowaj szczególn ostrono przechodzc przez jezdni, która ma
wydzielony pas dla autobusów (zwaszcza, jeeli pas jest przeznaczony dla
autobusów jadcych w kierunku przeciwnym), drog dla rowerów lub tory
tramwajowe. Powiniene równie zachowa ostrono wsiadajc i
wysiadajc z autobusu i przechodzc przez jezdni na lub w pobliu
przystanku autobusowego.
PAMITAJ
Nigdy nie przechod bezporednio przed stojcym autobusem.
165
325842195.014.png 325842195.001.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Punkty bezpiecznegoprzejcia przez jezdni
Aby przej bezpiecznie przez jezdni przechod w nastpujcych
miejscach.
Pasy
Tego rodzaju przejcie jest oznaczone za pomoc supków z pulsujcym
ótym wiatem. Waciwe miejsce do przechodzenia jest oznaczone
biaymi i czarnymi pasami.
Kierowcy musz si zatrzyma i ci przepuci. Zbliajc si do przejcia
powinni zwolni i przygotowa si do zatrzymania. Jeeli jest namalowana
linia stopu musz si przed ni zatrzyma i nie wolno im wjeda na
adn cz przejcia.
Kierowcom nie wolno wyprzedza lub parkowa po obu stronach przejcia,
w miejscach oznakowanych zygzakiem. Wicej informacji na ten temat
zawiera cz 10 powicona parkowaniu.
Nie masz pierwszestwa przed innymi pojazdami dopóki rzeczywicie
nie wejdziesz na przejcie. Nigdy nie wchod na przejcie, jeeli
zmusioby to kierowc do gwatownego hamowania lub gwatownego
skrtu.
Nie wolno ci przechodzi przez jezdni w miejscu oznakowanym
zygzakowatymi biaymi liniami, które znajduj si po obu stronach
przejcia. W razie braku tego rodzaju oznakowania nie wolno ci
przechodzi przez jezdni w odlegoci 15 metrów od przejcia.
Jeeli porodku przejcia jest wysepka traktuj przejcie po kadej jej
stronie, jako odrbne.
166
325842195.002.png 325842195.003.png 325842195.004.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Zawsze rozgldaj si uwanie czy nie nadjedaj samochody.
Postaw jedn stop na przejciu dajc znak, e chcesz przej.
Zanim ruszysz zaczekaj a pojazdy si zatrzymaj.
wiata dla pieszych
wiata dla pieszych skadaj si z sygnalizacji wietlnej dla kierowców i
sygnalizacji wietlnej dla pieszych. Zwykle sygnalizacja jest wyposaona w
przycisk dla pieszych po naciniciu którego, po krótkiej chwili, wiato
sygnalizacji zmieni si na czerwone.
Nie przechod jeeli pali si napis “wait” lub czerwone wiato.
Ostronie przejd przez jezdni, gdy pali si napis “cross now” lub
zielone wiato.
Jeeli porodku przejcia jest wysepka, zielone wiato lub znak
“cross now” oznacza to, e moesz doj tylko do wysepki. Aby
przej do koca jezdni musisz nacisn przycisk na kolejnych
wiatach.
Na potrzeby osób niewidomych i niedowidzcych niektóre przejcia
zostay wyposaone w sygnalizacj dwikow i/lub wibrujc pytk
umieszczon na przycisku, która informuje kiedy mona bezpieczne
przej przez jezdni.
Przejcie z sygnalizacj uruchamian przez pieszych
Na przejciu tego rodzaju óte wiato bdzie pulsowao przez krótki czas
po tym jak zganie czerwone dla kierowców. Podobnie zielone wiato dla
167
325842195.005.png 325842195.006.png 325842195.007.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
pieszych bdzie pulsowao przez krótki czas zanim zmieni si na czerwone.
Jeeli na przejciu z sygnalizacj uruchamian przez pieszych pulsuje óte
wiato pierwszestwo maj piesi.
Sygnalizacja wietlna
Jeeli przechodzisz na wiatach przez drog, która nie ma sygnalizacji dla
pieszych, sprawd wiata w obu kierunkach. Jeeli na drodze przez któr
chcesz przej pojazdy zatrzymay si na czerwonym wietle, ostronie
przejd. Uwaaj na pojazdy, które mog skrca w drog która chcesz
przej i pamitaj, e niektóre wiata nie zatrzymuj ruchu na niektórych
pasach pomimo, e na pozostaych pasach ruch zosta wstrzymany.
Zachowaj szczególn ostrono na skrzyowaniach z pasami dla
skrcajcych.
Przejcia niekontrolowane
Wysepka jest uatwieniem dla pieszych. Zapewnia bezpieczniejsze przejcie,
poniewa rozdziela je na dwa etapy.
Nie przechod przez drog bezporednio przed ciarówk – to jest jej
martwy punkt.
PAMITAJ
Jeeli nie widzisz kierowcy on ciebie równie nie widzi.
168
325842195.008.png 325842195.009.png 325842195.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin