Część 19 Poszanowanie dla innych użytkowników dróg.pdf

(250 KB) Pobierz
Część-19
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 19:
Poszanowanie dla innych
uytkowników dróg
Ta cz skierowana jest do kierowców pojazdów silnikowych i rozwija
informacje zawarte w czci 5, powiconej dobrym nawykom w kierowaniu
pojazdami. Poniewa pojazd nie ma pierwszestwa przed innym
uytkownikiem drogi, dla bezpieczestwa, jed defensywnie. Oznacza to, e
powiniene by przygotowanym na nieoczekiwane sytuacje i jeeli to
konieczne ustpowa innym uytkownikom.
Niektóre dziaania, które moliwe, e przyjdzie ci podj w zwykych
warunkach to:
ustpi miejsca pogotowiu ratunkowemu, stray poarnej lub Gardzie
obserwowa czy spomidzy samochodów nie wychodz dzieci,
zatrzyma si przed nimi, i
przed wyjazdem z bocznej drogi zaczeka, a nadjedajcy pojazd
rozpocznie zakrt w lewo.
Aby zapewni bezpieczestwo wszystkim uytkownikom dróg nie zapominaj
o odpowiedzialnoci wobec:
pieszych, dzieci, osób starszych, osób niepenosprawnych i
uytkowników wózków inwalidzkich,
rowerzystów, motocyklistów, i
jakichkolwiek zwierzt uczestniczcych w ruchu drogowym.
Piesi
Jako kierowcy nie wolno ci naraa pieszego na ryzyko. Musisz go
przepuci zwaszcza:
na lub w pobliu pasów dla pieszych (nawet jeeli piesi tylko czekaj,
aby przej),
na lub w pobliu przejcia z sygnalizacj uruchamian przez pieszych
gdy pulsuje óte wiato
jeeli ruszasz z miejsca (na przykad na wiatach lub z miejsca
postojowego) a pieszy przechodzi przez jezdni, i
na skrzyowaniu, jeeli pieszy wanie przechodzi przez jezdni.
169
325842196.011.png 325842196.012.png 325842196.013.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Uwaaj na pieszych, którzy mog usiowa przej przez jezdni wychodzc
nagle spoza zaparkowanych samochodów. Zwró uwag na osoby starsze,
niepenosprawne i dzieci. Uwaaj na pieszych idcych do i z autobusów.
PAMITAJ
Kierowanie pojazdem czciowo lub cakowicie wzdu lub w
poprzek chodnika, chyba e przejedasz przez chodnik, aby
wjecha lub wyjecha z budynku lub innego miejsca
znajdujcego si w pobliu, jest uznane za wykroczenie.
Dzieci
Z natury dzieci maj mniejsze dowiadczenie w korzystaniu z jezdni, dlatego
powiniene zwróci szczególn uwag na ich zachowanie.
Zachowaj ostrono jeeli:
kierujesz pojazdem obok chodnika, na której przebywaj mae dzieci,
wyjedasz z bocznej drogi wjazdowej lub podjazdu,
kierujesz pojazdem na parkingu, i
cofasz, zwaszcza w miejscach, w których przebywaj mae dzieci.
Nie jeste w stanie dostrzec przez lusterko maego dziecka
znajdujcego si z tyu pojazdu. Jeeli masz wtpliwoci, wysid i
sprawd.
Szkoy
Nie parkuj przed wejciem do szkoy. Nierozwane parkowanie moe
wprowadzi zamieszanie wród rodziców i ich dzieci lub zablokowa
wejcie/wyjcie do/ze szkoy. Moe równie spowodowa, e dzieci bd
zmuszone wyj na drog, aby omin twój pojazd.
Jeeli twój pojazd blokuje chodnik lub drog dla rowerów jest to uznane za
wykroczenie.
Powiniene równie zachowa ostrono w pobliu autobusu szkolnego,
zwaszcza jeeli wyprzedzasz w momencie, gdy dzieci wsiadaj lub
wysiadaj z autobusu. Autobusy szkolne s wyranie oznaczone naklejkami.
Nie wahaj si. Jeeli widzisz dzieci w wieku szkolnym, zwaszcza mae
dzieci, moesz uy klaksonu, aby je zawiadomi o swojej obecnoci
170
325842196.014.png 325842196.001.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Bd ostrony, gdy w pobliu s dzieci na rowerach. Zachowaj szczególn
ostrono w pobliu szkoy, gdzie rowerzyci mog pojawi si grupach.
Pamitaj, e trudno przewidzie zachowanie modego rowerzysty i jego
zdolno utrzymania równowagi.
Opiekun drogowy
Doroli opiekunowie drogowi zapewniaj dzieciom bezpieczne
przechodzenie przez jezdni w pobliu i przed budynkiem szkolnym. S
ubrani w czapk i paszcz z elementami z materiau odblaskowego. S
wyposaeni w specjalny znak drogowy i maj prawo wstrzyma ruch.
Jeeli opiekun unosi znak “Stop” (pokazany poniej, po lewej stronie),
musisz si zatrzyma i sta do momentu, gdy:
dzieci przejd przez ulic,
znak zostanie opuszczony,
opiekun bezpiecznie wróci na chodnik.
171
325842196.002.png 325842196.003.png 325842196.004.png 325842196.005.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Modsi opiekunowie
Modsi opiekunowie s uczniami klas starszych szkoy podstawowej, którzy
w szecioosobowych grupach zapewniaj ten sam rodzaj usug, co dorosy
opiekun. Jeeli chc wstrzyma ruch, daj znak pojazdom po obu stronach
jezdni. Gdy ruch zostanie wstrzymany, opiekunowie zajmuj swoje miejsca i
przeprowadzaj modsze dzieci przez ulic. Wszystkie pojazdy musz sta
dopóki wszyscy modsi opiekunowie nie wróc na chodnik.
Nigdy nie parkuj w miejscu, które blokuje widoczno opiekunowi.
Opiekunowie drogowi musz wyranie widzie drog, aby wykonywa
swoj prac waciwie i bezpiecznie.
Rowerzyci i motocyklici
Nigdy nie naraaj na ryzyko rowerzystów lub motocyklistów i pamitaj o
obowizku zachowania wobec nich ostronoci, poniewa s szczególnie
naraeni w razie zderzenia.
Na rowerzystów i motocyklistów uwaaj zwaszcza:
na skrzyowaniach,
w miejscach, gdzie cieki dla rowerów cz si z jezdni,
172
325842196.006.png 325842196.007.png 325842196.008.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
gdy zmieniasz pasy,
gdy otwierasz drzwi, aby wysi z pojazdu
gdy zatrzymujesz si lub skrcasz, zwaszcza, gdy skrcasz w lewo, i
gdy cofasz.
Najlepszym sposobem na zachowanie ostronoci w pobliu rowerzystów i
motocyklistów jest posugiwanie si lusterkami i wielokrotnie sprawdzanie
martwych punktów.
Wyprzedzanie
Nigdy podczas wyprzedzania nie zajedaj drogi rowerzystom lub
motocyklistom. Zachowaj odpowiedni odstp, zwaszcza:
przy mokrej i deszczowej pogodzie,
jeeli droga jest oblodzona,
gdy ruszaj. Rowerzyci maj tendencje do chwiania si dopóki nie
nabior prdkoci, i
przy zej nawierzchni. Rowerzyci i motocyklicie mog by zmuszeni
do ominicia dziur w jezdni
Skrcanie w lewo
Skrcajc w lewo, uwaaj na rowerzystów i motorowerzystów jadcych
przed tob blisko krawnika lub nadjedajcych z twojej lewej strony. Nie
wyprzedzaj rowerzysty jeeli zbliasz si do skrzyowania, na którym
zamierzasz skrci w lewo. Rowerzyci mog jecha prosto.
Skrcanie w prawo
Gdy skrcasz w prawo wykorzystujc przerw wród nadjedajcych
pojazdów (na przykad na skrzyowaniu z ót stref), uwaaj na
rowerzystów, którzy mog si przemieszcza po stronie wewntrznej (na
rodku drogi) lub mog si porusza pasem dla rowerów lub autobusów w
przeciwnym kierunku przy przeciwlegym brzegu jezdni . Korzystaj równie z
lusterek, aby sprawdzi czy gdy zbliasz si do zakrtu motocyklista nie
zacz ci wyprzedza.
173
325842196.009.png 325842196.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin