The Disclosure Project.txt

(102 KB) Pobierz
{33}{210} Tlumaczenie: mkudranski & Q - ufotofakt@gmail.com
{240}{444} - Lata temu, wielki aktor Jimmy Kagney pracowa� z m�od� aktork�, kt�ra mia�a by� zwolniona.
{450}{563} - Poszed� do dyrektora i powiedzia� �dajcie mi z ni� porozmawia�.
{569}{800} - Poszed� do niej i powiedzia� �s�uchaj to jest proste � wejd� do pokoju, popatrz mi w oczy...
{809}{911}   ...i powiedz prawd�.
{959}{1148} - Logo (motto) X-files to - �prawda jest gdzie� tam�, prawda jest tam.
{1229}{1364} - B�d� parafrazowa� � prawda jest tutaj.
{1409}{1493} - Us�yszycie tutaj prawd�.
{1498}{1612} - Ja jestem aktorem, nazywam sie Jon Cypher.
{1618}{1732}  - Przez 7 lat wchodzi�em na ekran i stara�em si� powiedzie� prawd�,
{1738}{1942} jako Chief Daniels w �Hill Street Blues�, jako genera� Craig w serialu �Major Dad�
{1948}{2062} przez 2 lata wyst�powa�em w Dynastii,
{2068}{2182}poza tym w 5 operach, 12 wyst�pach na Broadway'u oraz 20-stu filmach.
{2188}{2380} - Jednym z musicali, jakie zrobi�em, by� �Man of la Mancha� na Broadwayu.
{2458}{2601} - Pokaza�em tam �wiatu jak marzy� o niemo�liwym �nie, jak walczy� z niepokonanym nieprzyjacielem...
{2607}{2781} jak ud�wign�� niewyobra�alny smutek, jak biec tam, gdzie najodwa�niejsi nie o�mielaj� si� i��.
{2787}{2961} - Jestem tutaj aby zapowiedzie� gospodarza, doktora Stevena Greera.
{2967}{3141} - Jest to cz�owiek kt�ry prowadzi� �pell-mell� (sprawa pe�na kontrowersji)
{3147}{3261} w spos�b, kt�ry nie poszed� na marne.
{3267}{3500} - By� lekarzem internist�, by� prezesem wydzia�u medycyny pourazowej w szpitalu w P�nocnej Karolinie.
{3506}{3683} - Trzy lata temu powiedzia� swojej �onie i swoim czterem c�rkom:
{3716}{3887} �Robi�em to jako prac� dodatkow�, goni�c za prawd� od 7 lat,
{3926}{4010} ...teraz b�de to robi� na ca�y etat�.
{4016}{4193} - Odszed� i zostawi� wszystkie te pieni�dze, �eby �ciga� prawd�.
{4286}{4567} - My�l� teraz o cytacie z Hamleta �Jest wi�cej rzeczy mi�dzy niebem a piek�em, ni�eli �ni�o si� Twoim filozofom, Horacio�.
{4615}{4894} - Zapowiem teraz cz�owieka kt�ry mawia: �Jest wi�cej rzeczy mi�dzy niebem i piek�em, ni� ktokolwiek z nas zaakceptowa�...
{4915}{5128} a ja mam �wiadk�w i dokumenty, �eby to udowodni�. Panie i Panowie, Dr Steven Greer.
{5365}{5589} - Dzi�kuje bardzo Jon, cz�onkowie prasy, ameryka�ska publiko, oraz ludzie z ca�ego �wiata.
{5604}{5838} - Jeste�my tutaj dzisiaj, aby odtajni� prawd� o temacie, kt�ry by� traktowany jako niedorzeczny, kwestionowany,
{5844}{5985}  oraz zaprzeczany przez przynajmniej 50 lat.
{5994}{6228} - Kobiety i m�czy�ni tutaj, w liczbie 350, z kr�gu wojskowego i wywiadu, kt�rzy s� �wiadkami...
{6234}{6480} w sprawie UFO oraz pozaziemskiej inteligencji, kt�rzy mog� udowodni� i udowodni�, �e nie jeste�my sami.
{6593}{6797} - Chcia�bym podzi�kowa� Sarze McClendon, kt�ra jest z nami dzisiaj, jako rzecznik Bia�ego Domu,
{6803}{6980} za sponsorowanie przez ni� tego spotkania. Dzi�kuje bardzo Saro.
{7133}{7397} - W 1993 grupa wojskowych doradc�w, kt�rzy wchodz� w sk�ad tego projektu, spotka�a si� ze mn� gdzie� na wsi w Virginii.
{7403}{7654} I zdecydowali�my, �e najwy�szy czas aby cywile, wojskowi , ludzie wywiadu oraz inni spotkali si� razem,
{7702}{7816} aby odtajni� prawd� ukryt� pod nazw� U F O.
{7822}{8095}  Od tamtego czasu, osobi�cie poinformowa�em James'a Woolsey'a, pierwszego dyrektora CIA prezydentury Billa Clintona.
{8122}{8296} - Osobi�cie poinformowa�em szefa Agencji Obrony Narodowej, szefa wywiadu Intelligence Joint Staff,
{8302}{8565} cz�onk�w senatu, wielu cz�onk�w Kongresu, cz�onk�w europejskich organ�w w�adczych, Japo�ski Gabinet oraz innych.
{8601}{8715} I co znalaz�em, to, �e nikt nie by� zaskoczony, �e to jest prawda.
{8721}{8865} Lecz byli oni ogromnie przera�eni, �e nie posiadaj� dost�pu do tych projekt�w.
{8871}{8985} Mo�emy ustali�, dzi�ki tym �wiadkom, kt�rych zidentyfikowali�my,
{8991}{9225} kt�rzy stanowi� teraz liczb� ponad 400-stu i s� to ludzie, kt�rzy byli wewn�trz CIA, NSA (Biuro Bezpiecze�stwa Narodowego),
{9231}{9345}  NRO (biuro wywiadu), AIR FORCE (si� powietrznych USA), NAVY (marynarki wojennej),
{9351}{9494} Marines (piechota morska), Armii, wszystkich dywizji wywiadu oraz spo�eczno�ci wojskowej,
{9500}{9614} jak r�wnie� ludzi zatrudnionych i pracuj�cych na zlecenie rz�du.
{9620}{9848} S� to osoby, ktore wmieszane by�y w tzw. �czarno bud�etowe� lub � okryte niewiedz�� projekty.
{9860}{10079} Te okryte niewiedz� specjalne projekty zabieraj� oko�o 40-80 miliard�w dolar�w rocznie.
{10100}{10244} Oraz opieraj� si� one na technologii, kt�ra mo�e zmieni� �wiat na zawsze.
{10250}{10484} - Oto pow�d, dla kt�rego wychodzimy naprzeciw teraz: prosimy ameryka�ski Kongres i prezydenta Busha
{10489}{10723} o rozpocz�cie oficjalnej sprawy i odtajnienie tematu. Ma on bardzo g��bokie znaczenie dla przysz�o�ci ludzi,
{10729}{10873} dla bezpiecze�stwa narodowego i dla �wiatowego pokoju.
{10879}{11077} Dok�adniej: technologie, kt�re s� po��czone z UFO i pozaziemskimi pojazdami,
{11089}{11287}a kt�re odtajnione, mog� s�u�yc do cel�w pokojowych dla przysz�ych generacji,
{11299}{11413} kt�re mog� rozwi�za� problem kryzysu energetycznego, DEFINITYWNIE,
{11419}{11649} zako�czy� globalne ocieplanie, oraz poprawi� warunki, kt�rym nasza planeta musi stawia� czo�o.
{11658}{11901} - Jest r�wnie� niezwykle wa�ne, �eby�my zacz�li debatowa� jako spo�ecze�stwo nad uzbrajaniem kosmosu.
{11958}{12192} - Je�li to prawda, i je�li udowodnimy, �e to prawda, �e nie jeste�my sami, a kosmos jest terytorium,
{12198}{12438} kt�re dzielimy z innymi cywilizacjami, to mo�e by� bardzo nieroztropne, aby kierowa� bro� w kosmos.
{12497}{12641} - To nie by�o poruszane, poniewa� by�o to poza zasi�giem ekran�w pa�stwowych.
{12647}{12761} - A powinno by� pokazane, i po to tu w�a�nie jeste�my, aby to umo�liwi�.
{12767}{12911} - Na podstawie tych zezna� mo�emy ustali�, �e te obiekty o pozaziemskim pochodzeniu,
{12917}{13091}�ledzone przez radary, porusza�y si� w pr�dko�ciach tysi�cy mil na godzin�, po czym zatrzymywa�y w miejscu, robi�c nag�y zwrot.
{13097}{13271} �e u�ywaj� one systemu nap�d�w antygrawitacyjnych, kt�rych zasady dzia�ania ju� znamy,
{13277}{13421} poprzez zatajone projekty z USA, GB i z innych kraj�w.
{13427}{13687} - �e obiekty, kt�re l�dowa�y w danych miejsach z powodu usterek, by�y odzyskiwane przez specjalne grupy z USA.
{13696}{13810} - Wiemy, �e pozaziemskie istoty by�y wydobywane
{13816}{13990} oraz ich pojazdy by�y brane i studiowane przez 50 ostatnich lat.
{13996}{14194} - Mo�emy udowodni� poprzez zeznania i dokumenty, kt�re b�dziemy prezentowa�,
{14206}{14440} �e ten temat by� ukrywany przed cz�onkami Kongresu i co najmniej dwoma organami zarz�dzaj�cymi,
{14446}{14559} o kt�rych wiemy, aministracje prezydenckie,
{14565}{14775}  i �e ameryka�ska konstytucja zosta�a podkopana przez rosn�c� si�� tych projekt�w,
{14805}{14919} i �e to jest gro�ne dla bezpiecze�stwa narodowego.
{14925}{15129} - Nie ma �adnych dowod�w - chcia�bym wyra�nie podkre�li� - �e te istoty s� dla nas nieprzyjaci�mi.
{15135}{15279} Ale jest mn�stwo dowod�w, �e s� one przej�te nasz� wrogo�ci� w stosunku do nich.
{15285}{15488} - By�y przypadki, kiedy neutralizowali lub unieruchamiali programy balistycznych rakiet mi�dzykontynentalnych.
{15494}{15638}- �wiadkowie tutaj obecni, opisz� pa�stwu te wydarzenia.
{15644}{15878} - Pokazali nam dok�adnie, �e nie chc�, aby�my uzbrajali kosmos, a mimo tego wci�� zmierzamy t� niebezpieczn� �cie�k�.
{15884}{16100} Oraz ustalimy, �e poniewa� te projekty nie by�y nadzorowane odpowiednio przez Kongres,
{16154}{16388} przez prezydenta USA i przez mi�dzynarodow� spo�eczno��, sta�o si� to zagro�eniem dla bezpiecze�stwa narodowego.
{16394}{16534} I dlatego czujemy, �e musimy odtajni� fakty.
{16573}{16837} - Jest to pocz�tek kampanii odtajnienia, i w przypomnieniu kt�re napisa�em prezydentowi Bushowi w zesz�ym tygodniu
{16843}{17077} o�wiadczy�em, �e ta kampania b�dzie istnia�a dop�ty, dop�ki nasze warunki nie zostan� spe�nione. Oto one:
{17083}{17254} Mo�liwo�� uczciwego, otwartego przes�uchania w Kongresie USA,
{17263}{17496}oraz trwa�y zakaz uzbrajania kosmosu oraz namierzania jakichkolwiek pojazd�w pochodzenia pozaziemskiego.
{17502}{17706} Chcemy pe�nego �ledztwa, dotycz�cego tajnych technologii powi�zanych z tym tematem,
{17712}{17946} aby zobaczy� jak mog� by� odpowiednio odtajnione i w��czone do pokojowych cel�w energetycznych,
{17982}{18246} aby �wiat odci�� si� od paliw pochodzenia mineralnego i zyska� wi�cej czasu, aby zapobiec wi�kszemu zniszczeniu ekosystemu,
{18252}{18485} lub wojny spowodowanej kryzysem energetycznym - kt�ry na pewno dotknie Ziemi� w nadchodz�cej dekadzie.
{18491}{18635} To jest sprawa najwy�szej wagi. By�a ona uwa�ana za niedorzeczn�, tak.
{18641}{18785} Wy�miewana przez media � sprowadzaj�ce j� do opowie�ci o ma�ych zielonych ludzikach.
{18791}{18905} W rzeczywisto�ci sprawa ta nie by�a nigdy poruszona, poniewa� jest tak bardzo wa�na.
{18911}{19115}Pozna�em doros�ych ludzi, kt�rzy wycierali oczy, kt�rzy wci�� pracuj� w Pentagonie i w Kongresie,
{19121}{19265}i kt�rzy pytali mnie �Co mo�emy z tym zrobi�?
{19271}{19361} Oto, co zrobimy.
{19391}{19564}Upewnimy si�, �e ta sprawa zostanie efektywnie odtajniona, i �e ci odwa�ni �wiadkowie,
{19570}{19774}pierwszych 21 z przesz�o 100 (do tej pory), kt�rych zeznania zebrali�my ju� na ta�mach wideo,
{19780}{19864}ujawni� si�, aby m�wi� o prawdzie.
{19870}{20044} - Oczekuj� od ludzi, �e bed� sceptyczni, ale nie irracjonalnie,
{20080}{20284}poniewa� ci m�czy�ni i kobiety, kt�rzy ujawni� si� publicznie, maj� �yciorysy, kt�re potwierdz� kim oni s�,
{20290}{20553} i byli naocznymi �wiadkami wydarze� z kategorii, kt�ra teraz jest jedn� z najbardziej wa�nych w historii rasy ludzkiej.
{20559}{20733} Jak to zosta�o mi przedstawione, byli oni odpowiedzialni zajmowaniem si� broniami nuklearnymi USA,
{20739}{20943}powierzone im by�y najpoufniejsze zadania be...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin