Pamięć i Sprawiedliwość nr. 2 2002 r..pdf

(2011 KB) Pobierz
Strony tytulowe
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
PISMO INSTYTUTU PAMI¢CI NARODOWEJ
ISSN 1427-7476
2
3242168.001.png 3242168.002.png
PAMI¢å
I
SPR AWIEDLIWOÂå
PAMI¢å
I
SPR AWIEDLIWOÂå
2 (2) / 2002
Warszawa
R ADA PROGR AMOWA:
prof. dr hab. Leon Kieres,
prof. dr hab. Jerzy Borejsza, prof. dr hab. W∏odzimierz Borodziej,
prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Jerzy Eisler,
dr hab. Andrzej Friszke, Antoni Galiƒski,
dr Janusz Gmitruk, dr Andrzej Grajewski,
Bernadetta Gronek, dr Franciszek Gryciuk,
prof. dr hab. Jerzy Holzer, prof. dr hab. Cezary Kuklo,
prof. dr hab. Marcin Kula, prof. dr hab. Witold Kulesza,
dr hab. Janusz Kurtyka, prof. dr hab. Grzegorz Mazur,
dr Zbigniew Nawrocki, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski,
dr S∏awomir Radoƒ, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski,
prof. dr hab. Tomasz Strzembosz, prof. dr hab. W∏odzimierz Suleja,
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, J´drzej Tucholski,
prof. dr hab. Wojciech Wrzesiƒski
REDAKCJA:
dr Antoni Dudek, dr ¸ukasz Kamiƒski,
El˝bieta Lewczuk, dr hab. Pawe∏ Machcewicz,
dr Rafa∏ Wnuk (redaktor naczelny), dr Zdzis∏aw Zblewski
Projekt graficzny:
Krzysztof Findziƒski
Opracowanie redakcyjne :
Dorota Mazek, Anna Mirecka
Korekta :
Anna Kaniewska
Sk∏ad i ∏amanie :
Katarzyna Szubka
Druk i oprawa:
Drukarnia nr 1, Warszawa, ul. Rakowiecka 37
© Copyright by Instytut Pami´ci Narodowej
Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ISSN 1427-7476
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej
00-869 Warszawa, ul. Towarowa 28, tel. (0-22) 581 89 00, 581 89 01, 581 89 07,
fax (0-22) 581 89 26, e-mail: bep@ipn.gov.pl, www.ipn.gov.pl
PAMI¢å I SPR AWIEDLIWOÂå
2 (2) 2002
SPIS TREÂCI
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
I. Dyskusja
Janusz Marszalec – Polskie Paƒstwo Podziemne. Ciàg∏oÊç
i trwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Polskie Paƒstwo Podziemne. Nadzieje i rzeczywistoÊç . . . . . . . . 35
II. Esej
W∏odzimierz Suleja – II wojna Êwiatowa w pami´ci
Polaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
¸ukasz Kamiƒski – Polskie Paƒstwo Podziemne – d∏ugie
trwanie w PRL (1956–1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
III. Studia
Waldemar Grabowski – Rada JednoÊci Narodowej
– parlament Polskiego Paƒstwa Podziemnego . . . . . . . . . . . . . . . 67
Jacek Wo∏oszyn – Reakcja prasy konspiracyjnej
na wydarzenia w Zamojskiem z lat 1942–1943 . . . . . . . . . . . . . 95
Piotr Chmielowiec, El˝bieta Ràczy – Polskie Paƒstwo Podziemne
na Rzeszowszczyênie – stan badaƒ i postulaty badawcze . . . . . . 121
S∏awomir Kalbarczyk – Sowieckie represje wobec polskiego
podziemia niepodleg∏oÊciowego w Warszawie i okolicach
na prze∏omie 1944 i 1945 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Tomasz Balbus – „Ostatni kapitanowie”.
Epilog Komendy Obszaru Lwowskiego „Nie”
ewakuowanej na ziemie zachodnie Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
S∏awomir Poleszak – Antykomunistyczne podziemie zbrojne
w ¸om˝yƒskiem i Grajewskiem w latach 1945–1957 . . . . . . . . . 179
Konspiracja 1939–1945
Konspiracja 1945–1956
3242168.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin