Plytki_drukowane_w_domu_cz2.pdf

(222 KB) Pobierz
Płytki drukowane w domu, część 2
N O T A T N I K P R A K T Y K A
Płytki drukowane w domu, część 2
Miesi¹c temu zrobiliúmy
ekspresowy przegl¹d taniego
oprogramowania do
projektowania p³ytek
drukowanych. Poniewaø nie
wszyscy elektronicy maj¹
dostÍp do komputerÛw lub
projekty przez nich realizowane
s¹ na tyle proste, øe
stosowanie komputera wydaje
siÍ byÊ ìarmat¹ na muchÍî,
postanowiliúmy przedstawiÊ
inne moøliwoúci wykonania
wzoru úcieøek. Rozpoczynamy
od prezentacji najprostszych
metod - rÍcznego rysowania
úcieøek przy pomocy
specjalnego pisaka lub ich
wyklejania oraz sposobu
przeniesienia wzoru z†wydruku
na powierzchniÍ miedzi.
Artyku³ opracowaliúmy
w†oparciu o†katalog firmy
Elfa, ktÛra oferuje szeroki
wybÛr materia³Ûw do
samodzielnej produkcji
obwodÛw drukowanych.
SposÛb pierwszy -
wykorzystujesz umiejÍtnoúci
z†przedszkola
Najprostszym sposobem wykonania
wzoru úcieøek na powierzchni p³ytki
drukowanej jest ich wyrysowanie przy
pomocy pisaka ( fot. 1 ) nape³nionego
specjaln¹ farb¹, ktÛra doskonale znosi
k¹piel trawi¹c¹ miedü.
Przy pomocy tego pisaka moøna
rysowaÊ dowolne wzory bezpoúrednio
na powierzchni laminatu. Bardzo waø-
ne jest, aby przed uøyciem pisaka
bardzo dok³adnie oczyúciÊ warstwÍ
miedzi, na ktÛrej rysowany bÍdzie
wzÛr. Do czyszczenia najlepiej jest
uøyÊ acetonu (np. zwyk³ego zmywacza
do paznokci), rozpuszczalnika nitro
lub spirytusu.
DoúÊ dobre efekty daje takøe czysz-
czenie powierzchni miedzi g¹bk¹ úcier-
n¹ lub drobnoziarnistym papierem
úciernym (powyøej 150). Wad¹ mecha-
nicznych metod czyszczenia jest ko-
niecznoúÊ zwrÛcenia uwagi na dok³ad-
ne, rÛwnomierne przetarcie ca³ej po-
wierzchni miedzi. Niewielkie rysy po-
wstaj¹ce na powierzchni miedzi mog¹
stanowiÊ doúÊ istotn¹ przeszkodÍ pod-
czas rysowania úcieøek, poniewaø koÒ-
cÛwka pisaka Dalo ma tendencje do
ìpoddawaniaî siÍ im.
Technika rysowania úcieøek jest
ca³kowicie dowolna. Jak wykaza³y do-
úwiadczenia prowadzone przez autora,
technika rysowania pisakiem Dalo j e s t
taka sama, jak w przypadku stan-
dardowych flamastrÛw. Jako wzorzec
úcieøek moøna wykorzystaÊ np. mat-
ryce z†EP, znacznie lepszej jakoúci
wzory zamieszczone na p³ycie CD-EP4
moøna wykorzystaÊ takøe dowolne in-
ne opracowania, w†zaleønoúci od
potrzeb.
Przed rozpoczÍciem pracy
z†pisakiem naleøy silnie wcisn¹Ê jego
koÒcÛwkÍ pisz¹c¹, co spowoduje na-
s¹czenie siÍ jej farb¹ (ma ona kolor
niebeski). Podczas uøytkowania pisaka
naleøy pamiÍtaÊ o†tym, øe farba na
koÒcÛwce ma tendencje do szybkiego
zasychania (ok. 2..4 minut), w†zwi¹zku
z†czym naleøy kaødorazowo dbaÊ o†do-
k³adne za³oøenie kapturka zabezpiecza-
j¹cego. W†przypadku zaschniÍcia koÒ-
cÛwki pisz¹cej moøna wykorzystaÊ dru-
g¹, ktÛra jest standardowo do³¹czana
do pisaka.
wania problem ten jest znacznie bar-
dziej z³oøony, poniewaø trudno jest
zachowaÊ takie roz³oøenie punktÛw
lutowniczych, ktÛre dok³adnie pokry-
wa siÍ ze standardowym rastrem (1,27
lub 2,54mm). Jeøeli podczas projekto-
wania raster nie zostanie zachowany
montaø urz¹dzenia zw³aszcza, gdy sto-
sowane s¹ w†nim uk³ady scalone, nie
bÍdzie praktycznie moøliwy.
Pomys³owi ludzie znaleüli oczywiú-
cie lekarstwo takøe i†na ten problem
- wymyúlono bowiem folie rastrowe,
ktÛre moøna wykorzystaÊ jako wzorce
podczas projektowania rozk³adu úcie-
øek. Na fot. 2 przedstawiony zosta³
wycinek takiej folii (o†rastrze 2,54mm).
Czytelnicy potrafi¹cy pos³ugiwaÊ siÍ
programami graficznymi bÍd¹ w†stanie
samodzielnie wykonaÊ sobie taki wzo-
rzec, ktÛry moøna wydrukowaÊ na
drukarce laserowej lub atramentowej
i†ewentualnie zafoliowaÊ. Poniewaø
matryca rastrowa moøe byÊ wykorzys-
tywana wielokrotnie wydatek na zakup
profesjonalnie wykonanej folii wydaje
siÍ byÊ uzasadniony.
Jak zatem wykorzystaÊ foliÍ rast-
row¹? Najprostszym sposobem jest na-
klejenie na jej powierzchniÍ warstwy
przeüroczystej folii, stosowanej do
przygotowywania prezentacji rzutniko-
wych (do kupienia w†niemal kaødym
sklepie papierniczym) lub specjalnej
folii z†oferty firmy Elfa. Folie te
naleøy skleiÊ dwustronn¹ taúm¹ samo-
przylepn¹ ( rys. 1 ) - nie pozostawia ona
po sobie úladÛw, dziÍki czemu foliÍ
rastrow¹ bÍdzie moøna wykorzystaÊ
wiele razy.
Po sklejeniu folii ze sob¹ rozpo-
czynamy przenoszenie wzoru na foliÍ
przeüroczyst¹, wykorzystuj¹c podczas
planowania rozk³adu punktÛw lutow-
niczych raster widoczny na powierz-
chni folii rastrowej.
WzÛr moøna wyrysowaÊ na folii
przy pomocy dowolnego, czarnego pi-
saka przystosowanego do pisania po
takim materiale. Jest to metoda stosun-
kowo prosta, ale nie gwarantuje naj-
lepszych efektÛw. Znacznie lepszym
wyjúciem (przynajmniej w†przypadku
rozmieszczania uk³adÛw scalonych) jest
zastosowanie specjalnych wyklejek. Do-
stÍpne s¹ dwie zasadnicze odmiany
wyklejek - tzw. ìwyciskaneî ( fot. 3 )
Fot. 1.
Rys. 1.
WzÛr úcieøek
- to nie takie trudne!
Korzystanie podczas projektowania
uk³adu úcieøek z†pomocy komputera
powoduje, øe konstruktor moøe siÍ
skupiÊ na realizacji g³Ûwnego zadania,
czyli optymalnym roz³oøeniu úcieøek
i†elementÛw.
W†przypadku ìrÍczegoî projekto-
Fot. 2.
Elektronika Praktyczna 6/98
17
10349949.015.png 10349949.016.png 10349949.017.png
N O T A T N I K P R A K T Y K A
p³ytki wykonany w†opisany tutaj spo-
sÛb na powierzchniÍ miedzi opowiemy
w†EP7/98.
toneru przylega³a do laminatu. NastÍp-
nie naleøy przy³oøyÊ do folii øelazko
(zalecana temperatura to 120..150 o C)
i†silnie docisn¹Ê na czas ok. 8..15sek.
Naleøy unikaÊ przesuwania stopki øe-
lazka po folii, poniewaø grozi to roz-
myciem przenoszonego wzoru. W†przy-
padku, gdy powierzchnia reprodukowa-
nej p³ytki jest wiÍksza od powierzchni
stopki øelazka naleøy j¹ przyk³adaÊ
w†tyle miejsc, aby przenieúÊ toner z†ca-
³ej powierzchni folii. Podczas transferu
toneru powstaj¹ jego niewielkie ubytki,
ktÛre moøna usun¹Ê bezpoúrednio na
powierzchni miedzi, przy pomocy pisa-
ka Dalo . W†ten sposÛb otrzymaliúmy
gotow¹ do trawienia p³ytkÍ, ktÛrej ja-
koúÊ przy odpowiednio starannym wy-
konaniu jest naprawdÍ dobra.
Piotr Zbysiński, AVT
Skomputeryzowani maj¹ lepiej
Jak juø wczeúniej wspomniano, Czy-
telnicy ìuzbrojeniî w†komputer i†od-
powiednie oprogramowanie maj¹ nieco
mniej trudnoúci do pokonania. Dzieje
siÍ tak przede wszystkim dziÍki folii
TES200. Jest to produkt znany w†na-
szym kraju od d³uøszego juø czasu, ale
stosunkowo ma³o popularny.
Folia TES200 umoøliwia bezpo-
úrednie przeniesienie na powierzchniÍ
miedzi wzoru p³ytki, nadrukowanego
na jej powierzchniÍ przy pomocy
drukarki laserowej lub kserografu. Tak
wiÍc projekt wykonany przy pomocy
dowolnego programu CAD moøna wy-
drukowaÊ na zwyk³ym papierze i†zro-
biÊ jego kopiÍ na folii TES na kse-
rografie lub wydrukowaÊ wzÛr bezpo-
úrednio na folii. W†obydwu przypad-
kach bardzo waøne jest, aby toner
i†bÍben by³y ma³o zuøyte.
Podczas drukowania wzoru na folii
naleøy pamiÍtaÊ o†tym, øe naleøy wy-
drukowaÊ lustrzany widok warstwy,
ktÛr¹ chcemy wykonaÊ (wszystkie wzo-
ry p³ytek zamieszczone na CD-EP4
spe³niaj¹ ten warunek). Na rys. 2
przedstawiono w†pewnym uproszcze-
niu zasadÍ wykonywania p³ytek z†wy-
korzystaniem procesu naúwietlania
(opiszemy go za miesi¹c). Podobne
zaleønoúci obowi¹zuj¹ podczas ìwgrze-
waniaî wzoru w†powierzchniÍ miedzi.
Bowiem w³aúnie poprzez wgrzewanie
wzÛr nadrukowany na folii TES prze-
noszony jest na laminat.
Zasada przenoszenia nadruku jest
doúÊ prosta, ale jego prawid³owe wy-
konanie wymaga dok³adnoúci od wyko-
nawcy, no i†posiadania... øelazka! Za-
drukowan¹ foliÍ k³adziemy na powierz-
chni dok³adnie oczyszczonej miedzi (za-
lecane czyszczenie chemiczne) w†taki
sposÛb, aby warstwa wgrzanego w†ni¹
Fot. 3.
W†artykule wykorzystano materia³y
udostÍpnione przez firmÍ Elfa.
Wszystkie przedstawione w†artyku-
le narzÍdzia i†materia³y s¹ dostÍpne
w†firmie Elfa - poniøej podajemy ich
numery katalogowe i†ceny netto:
- numer katalogowy pisaka ìDalo Mar-
kerî (z dodatkow¹ koÒcÛwk¹): 49-
523-05, cena: 30,07z³;
- numer katalogowy pisaka ìMarkerî
do pisania po folii przeüroczystej:
49-524-20, cena: 7,10z³;
- numer katalogowy folii rastrowej
1,27mm (gruboúÊ 0,1mm): 49-511-25,
cena: 19,90z³;
- numer katalogowy folii rastrowej
2,54 (gruboúÊ 0,08mm): 49-511-58,
cena: 13,74z³;
- numer katalogowy folii przeüroczys-
tej A4 (w opakowaniu 5†arkuszy):
49-510-00, cena: 18,71z³;
- numer katalogowy folii TES200 (jeden
arkusz A4): 49-516-38, cena: 15,89z³.
Bezp³atny katalog Elfa moøna za-
mÛwiÊ pod numerem telefonu
(0-22) 652-38-80 lub poprzez e-mail:
obsluga.klienta@elfa.se.
oraz naklejane w†rolkach o†d³ugoúci 16
metrÛw. W†grupie wyklejek ìwyciska-
nychî dostÍpna jest bardzo szeroka
gama punktÛw, linii, ³ukÛw, itp. W†dru-
giej grupie dostÍpne s¹ tylko úcieøki
(o szerokoúciach 0,38..5,08mm). PrÛby
prowadzone w†naszym laboratorium do-
wiod³y, øe najbardziej optymalnym wy-
júciem jest ìwyciskanieî punktÛw lu-
towniczych i†wyklejanie úcieøek z†îrol-
kiî. Korzystanie z†îrolkowychî úcieøek
u³atwia ostry nÛø ( fot. 4 ).
Poniewaø gama oferowanych przez
ElfÍ punktÛw lutowniczych i†úcieøek
jest bardzo duøa (s¹ wúrÛd nich takøe
litery i†cyfry), a†ich dobÛr silnie uza-
leøniony od wymagaÒ uøytkownika,
CzytelnikÛw zainteresowanych t¹ ofer-
t¹ zachÍcamy do zamÛwienia sobie
bezp³atnego katalogu z†pe³n¹ ofert¹
Elfy (informacje o†sposobie zamÛwie-
nia katalogu znajduj¹ siÍ na koÒcu
artyku³u).
O†tym w†jaki sposÛb przenieúÊ wzÛr
Fot. 4.
Rys. 2.
18
Elektronika Praktyczna 6/98
10349949.018.png 10349949.001.png 10349949.002.png 10349949.003.png 10349949.004.png 10349949.005.png 10349949.006.png 10349949.007.png 10349949.008.png 10349949.009.png 10349949.010.png 10349949.011.png 10349949.012.png 10349949.013.png 10349949.014.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin