H. M. S. Richards - Co mówił Jezus.pdf

(1851 KB) Pobierz
452579997 UNPDF
H. M. S. Richards
Co mówił
JEZUS
452579997.001.png
Spis treści
Co mówił Jezus o pokoju w twym sercu .................................... 4
Co mówił Jezus o twoim szczęściu........................................... 14
Co mówił Jezus o modlitwie..................................................... 23
Co mówił Jezus o Bogu ............................................................ 38
Co mówił Jezus o sobie............................................................. 47
Co mówił Jezus o Duchu Świętym........................................... 53
Co mówił Jezus o aniołach ....................................................... 61
Co mówił Jezus o Piśmie Świętym........................................... 69
Co mówił Jezus o szatanie ........................................................ 76
Co mówił Jezus o zbawieniu..................................................... 85
Co mówił Jezus o wierze .......................................................... 94
Co mówił Jezus o swym ponownym przyjściu ...................... 105
Co mówił Jezus o znakach swego powtórnego przyjścia ...... 120
Co mówił Jezus o dziesięciu przykazaniach .......................... 142
Co mówił Jezus o dniu odpocznienia ..................................... 159
Co mówił Jezus o sądzie ostatecznym ....................................176
Co mówił Jezus o Kościele ..................................................... 184
Co mówił Jezus o małżeństwie............................................... 195
Co mówił Jezus o uzdrowieniu Bożym .................................. 203
Co mówił Jezus o chrzcie ........................................................213
Co mówił Jezus o naszej śmierci ............................................ 225
Co mówił Jezus o przyszłym życiu ........................................ 238
Co mówił Jezus o piekle ......................................................... 244
Co mówił Jezus o królestwie „kamienia”............................... 252
Co mówił Jezus o nadejściu swego światowego królestwa .... 262
Co mówił Jezus o siedmiu zborach ........................................ 274
Co mówił Jezus o Kościele cierpiącym i triumfującym......... 288
Co mówił Jezus o pieczęci i znakach ostatnich dni ............... 296
Co mówił Jezus o aniele z otwartą księgą.............................. 305
Co mówił Jezus o niepokutującym świecie.............................315
Co mówił Jezus o nadchodzącym tysiącleciu ........................ 324
Co mówił Jezus o niebie na ziemi .......................................... 332
3
Od wydawcy
Wydawca zawsze odczuwa satysfakcję, kiedy czytelnicy upomi-
nają się o wznowienie jakiejś książki, a tym bardziej teraz, gdy rynek
księgarski jest wprost zalewany nowymi tytułami. Czwarte wydanie
książki „Co mówił Jezus” uważamy więc za swego rodzaju sukces
wydawniczy. Jesteśmy przekonani, że sięgną po nią nie tylko ci, któ-
rzy już o coś o tej książce słyszeli, lub przeczytali jej fragmenty wy-
dane w formie ulotek. W czasie, kiedy istnieje wolność wypowiada-
nia różnych poglądów, w tym także teologicznych, warto przyjrzeć
się słowom naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa, by znaleźć w nich
odniesienie do nieraz sprzecznych ze sobą zapatrywań głoszonych
przez różne autorytety religijne. Autor książki przez wiele łat był re-
daktorem i spikerem znanej w Stanach Zjednoczonych stacji radio-
wej, co niewątpliwie miało wpływ na atrakcyjność formułowania
i ilustrowania pewnych treści teologicznych.
Wydawca
Warszawa, 4 kwietnia 2006 roku
452579997.002.png
4
Rozdział 1
Co mówił Jezus o pokoju w twym sercu
Od najdawniejszych czasów serca ludzkie tęskniły do pokoju. Nie
tylko do takiego pokoju, jakim jest zwykłe zaprzestanie wojny, ale
również do pokoju myśli, serca i duszy. Ludowi izraelskiemu w zara-
niu jego państwowości błogosławiono: Niech obróci Pan twarz swoją
ku tobie i niech ci da pokój” (4 Mojż. 6,26). Podróżując po ziemi ma-
hometan, po całym Bliskim i Środkowym Wschodzie, wszędzie spo-
tykałem się z pozdrowieniem: „Salaam aleikum” — „Pokój niechaj
będzie z tobą”.
Co Jezus mówił więc o pokoju? W swych naukach głoszonych
nie tylko do użytku współczesnych, ale wszystkich po wieki wieków,
wypowiedział cudowne słowa, zanotowane przez apostoła Jana: „Po-
kój zostawiam wam, mój pokój daję wam (...). To powiedziałem wam,
abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale
ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Jan 14,27; 16,33).
Pokój taki przynosi harmonię, równowagę wewnętrzną, spokój
ducha całemu światu i każdej jednostce ludzkiej, jest darem możli-
wym jedynie w Chrystusie — Księciu Pokoju. Nigdzie indziej nie
znajdzie się pokoju! To tylko Jezus kładzie naprawdę kres niesna-
skom, to tylko On przynosi słodką, kojącą muzykę wiecznego święta
i wieczną radość naszego istnienia, naszego trwania. Radość ta jest
iskrą Bożą.
Gdziekolwiek zostaje popełniony grzech, gdziekolwiek narusza
się prawo Boże, tam już nie ma i nie może być królestwa pokoju.
„Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspoko-
ić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają poko-
ju bezbożnicy — mówi mój Bóg” (Izaj. 57,20.21).
Oto dlaczego zawodzi tyle różnych planów zapewnienia świa-
tu wiecznego pokoju. Ludzie genialni, utalentowani, nieraz już na
wpół święci, różnych ras i narodowości, pracowali na rzecz poko-
ju dla świata wyrzekłszy się wszystkiego i wydając na ten cel mi-
452579997.003.png
5
liony. Utworzono wiele organizacji międzynarodowych i stowarzy-
szeń celem zapewnienia światu pokoju. Opracowano wzory trakta-
tów i układów, które miały wykluczyć wojnę jako środek polityki!
Mimo to wcześniej czy później znów zaczynano uderzać w werble
i znów rozlegały się dźwięki trąb wojennych. Dlaczego tak się dzie-
je? Ponieważ ludzie — mimo swej woli — nie byli w stanie usunąć
grzechu ze świata. A tam gdzie grzech jest nie zmazany i towarzyszy
człowiekowi w dzień i w nocy, tam wznieca wojnę najpierw w sercu
człowieka, a potem między ludźmi.
Kiedy zakończyła się pierwsza wojna światowa, pewien Ame-
rykanin ustalił nagrodę w wysokości stu tysięcy dolarów dla tego,
kto opracuje plan uniwersalnego pokoju. Zgłoszono ponad dwadzie-
ścia dwa tysiące planów i propozycji! Sąd konkursowy oceniał każdą
z nich długo i nadzwyczaj wnikliwie, w końcu jednak odnalazł plan
najkrótszy, najbardziej lapidarnie sformułowany i jednocześnie naj-
bardziej przekonywający. Składał się on tylko z dwóch słów: „Przyj-
mijcie Jezusa”. Dlaczego nie mielibyśmy wypróbować Jezusa?
Oto jedyny plan zdolny zagwarantować światu pokój. A jednak
ludzie wciąż jeszcze próbują leczyć schorzenia świata półśrodkami,
które zawiodły już tysiące razy
Pewien uczony angielski opowiadał, jak przed laty stał wraz z in-
nymi pełnymi podziwu obserwatorami przed modelem najnowsze-
go karabinu maszynowego, skonstruowanego przez Maxima. Wszy-
scy pytali: „Czy ta broń nie uczyni wojny czymś najokropniejszym?”
Wielki konstruktor i wynalazca odparł wtedy: „Nie, ona uczyni woj-
nę niemożliwą”. Jednak jego karabin nie sprawił, że wojna jest nie-
możliwa, stała się tylko bardziej krwawą i morderczą. Karabin ma-
szynowy jest dzisiaj sto razy bardziej udoskonalony. Zdawało się, że
ów nowy karabin uczyni wojnę niemożliwą, ponieważ może wyrzu-
cić z siebie do ośmiu tysięcy pocisków na minutę! Świat nie uwolni
się jednak od widma wojny dopóty, dopóki w sercu człowieka miesz-
kać będzie grzech. Nowe bronie i wynalazki, nawet najstraszliwsze,
nie kładą kresu coraz okrutniejszym wojnom. Konferencje i trakta-
ty pokojowe nie są w stanie usunąć ich na zawsze, ani uwolnić ludz-
kości od perspektywy wybuchu nowej wojny. Karol Evans Hughes,
były sekretarz Stanów Zjednoczonych Ameryki, oświadczył, że „po-
kój wydaje się niemal jakąś chwilową ciszą wśród rozszalałych burz
452579997.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin