Nauki Świadków Jehowy w świetle Pisma Św. (wyd. Epifania).pdf

(770 KB) Pobierz
455628154 UNPDF
Nauki
"Świadków Jehowy"
w świetle Pisma Św.
Nazwę „ Świadkowie Jehowy ” w 1931 roku nadał swoim
zwolennikom nieżyjący obecnie sędzia J.F. Rutherford, którzy
wówczas ją przyjęli. Z powodu masowego charakteru swoich
zebrań propagatorskiego zapału w głoszeniu nauk od drzwi do
drzwi i ogromnego wzrostu ich liczebności w następnychlatach,
stali się znani szerokim rzeszom społeczeństwa. W wielu
wypadkach są źle traktowani i fałszywie przedstawiani, niektórzy
posuwają się aż do stosowania wobec nich uwłaczających
określeń – od komunistów po maniaków Nie pochwalamy
takiego postępowania chociaż uważamy że ich nauki powinny
być poddawane właściwej publicznej krytyce. Jesteśmypouczani,
by poddawać próbie z pomocą ( 1) Pisma Świętego (Iz. 8:20;
Dz.Ap. 17:11; 1 Jana 4:1-4), ( 2 ) rozumu (Iz. 1:18; Dz.Ap.17:2; 18:4)
i ( 3 ) faktów , wszelkie nauki przedstawiane nam jako prawda i
trwać jedynie przy tych (1 Tes. 5:21), które są „dobre” to znaczy
w dokładnej zgodności z tymi trzema sprawdzianami. W tym
duchu pragniemy dokonać ogólnej analizy ich nauk. Ufamy, że
wszyscy ci, którzy pragną jedynie Prawdy, włączając w to osoby
związane z ruchem „Świadków Jehowy” dokładnie zastanowią się
nad naszymi uwagami.
HISTORIA TOW ARZYS T W A ST R AŻN IC Y
POCZĄTKOWO niektórzy z braci, którzy później przyjęli nazwę
ŚwiadkowieJehowybylizwiązanizTowarzystwemStrażnicyi
Broszur, które pierwotnie zostało założone przez Pastora
Charlesa T. Russella w 1879 roku. Wówczas rozpoczął on
wydawanie czasopisma Strażnica Syjonu i zwiastun Chrystusowej
obecności. Wcześniej w 1870 roku, Pastor Russell założył
niezależny zbór biblijny w Allegheny, stan Pensylwania. Z tych
małych początków Towarzystwo rozwinęło się za życia Pastora
w ruch religijny o zasięguświatowym Bracia z Towarzystwa
byli związani z ruchem biblijnym pod opieką i przewodnictwem
Pastora Russella od samego początku przez około 46 lat. Po jego
nagłym odejściu w 1916 roku dla braci zrzeszonych w
Towarzystwie nadeszła wyraźna zmiana. Dni służby Pastora
Russella były radosnymi dniami ucztowania w Prawdzie Żniwa,
społeczności z Panem i wzrostu w chrześcijańskiej służbie.
Pewna osoba, która przeszła przez te zmienione po 1916 roku
warunki, wyraziła to w następujący sposób „Wszyscy mieliśmy
te same więzy pokoju, tego samego ducha jednościtę samą
nadzieję naszego wysokiego powołania to samo dziełosłużby
tego samego Pana, tę samą wiarę ten sam chrzest oraz tego
samego Boga jako Ojca i to wszystko było naszą radością i
pociechą naszych serc (Iz. 52:8). Lecz w tych wielu aspektach
zaszłyzmiany i teraz już nie jesteśmy zjednoczonym ludem; pod
wieloma względami nie wierzymy już w te same nauki. Niektórzy
z nas odrzucili nasze wcześniejsze wierzenia i przyjęli w ich
miejsce nieharmonijne poglądy. Liczne nasze poprzednie
praktyki zostały porzucone, a w ich miejsce przyjęto inne.
Niektórzy spośród nas zbuntowali się przeciwko wielu naukom i
zarządzeniom którychPan udzielił nam przez „wiernego Sługę”
Z naszych kręgów powstali wodzowie, którzy dokonali wśród nas
podziałów Jeśli oczy naszego zrozumienia są otwarte,
powinniśmy dostrzec, że te liczne wydarzenia dziejące się wokół
nas, z biblijnego punktu widzeniasąznaczące”
Ten Ruch Prawdy Żniwa został oddzielony od systemów
nominalnego chrześcijaństwa na ponad 40 lat, 1874 – 1916, aż
do czasu przejścia poza zasłonę Pastora Russella. To dzieło
Prawdy zostało potem wprowadzone w stan zamieszania. To
zdarzyło się pierwszy raz w historii chrześcijańskiego Kościoła, od
czasów Jezusa i Apostołów aż do 1874 roku, że grupa religijna
była w pełni wolna od skażonego wpływu oraz błędnych doktryn
i praktyk „wielkiego Babilonu”. To właśnie w tym ruchu
chrześcijańskich braci po raz pierwszy nauki Biblii zostały
uporządkowane i uwolnione z zamieszania. Podkreślono
znaczenie Okupu jako centralnej doktryny Biblii, natomiast różne
wspierające go doktryny na temat Boga, stworzenia, człowieka,
zła, Przymierzy, Chrystusa, Ducha Świętego, wysokiego powołania
i Restytucji – zostały harmonijnie przedstawione.
Dlatego ci, którzy wówczas nie byli w pełnej harmonii z
Prawdą i jej duchem, dostrzegali ogólne znaczenie dane do
zrozumienia przez pewne wydarzenia, lecz nie widzieli w nich
szczególnego biblijnego znaczenia. Wierzymy, że te wydarzenia
są wskazane w Biblii. Czy nie przypominamy sobie Pańskiego
zapewnienia, żeOn nie czyni niczego w Swym planie, prócz tego,
co przedstawiłw Swym Słowie (Amosa 3:7)? Wierzymy, że te
wydarzenia były dozwolone przez Pana w celu specjalnego
wypróbowania klas spłodzonych z ducha w szczególności, a także
próbnie usprawiedliwionych z wiary w owym czasie. Był to czas
określający, którzy poświęceni kwalifikowali się by być częścią
Pomazańca 144 000, Maluczkiego Stadka, a którzy będą należeć
do Wielkiej Kompanii, klasy spłodzonej z ducha, w naturze
niższej niż Boska (Obj. 7:1-17; 14:1).
Kilka lat przed śmiercią Pastora Russella wielu ludzi z zewnątrz
połączyło się z braćmi w ruchu Prawdy, jako bezpośredni rezultat
Wojny Światowej, która wybuchła w 1914 roku. Nauki Pastora
Russella dużo wcześniej ogłaszały ten rok jako początek
wielkiej pożogi wspomnianej przez Proroka Daniela w Dan.
12:1; Mat. 24:21. Ci „obserwatorzy” zdecydowali, że było to
prawdą i zostało wypełnione na ich oczach. Krótko po śmierci
Brata Russella nowy zarząd Towarzystwa wiele z tych nauk
zaczął zmieniać i przekręcać. Ten punkt widzenia byłpopierany
w 1931 roku wraz ze zmianą na nową nazwę „Świadkowie
Jehowy” Pięć lat wcześniej w 1926 roku, wszystkie pisma
Pastora Russella zostały złożonedo magazynu i przestano ich
używać, zastępując je pismami nowego kierownictwa. W
wyniku tego duża grupa nowych członków i innych, miała
trudności w rozpoznaniu, czy te zmiany były korzystne, czy nie,
ponieważ nie byli właściwie ugruntowani w Piśmie Świętym
Twierdzono, że ta zmiana nazwy Towarzystwa znajduje
poparcie w wersetach Iz. 62:2 i Obj. 2:17. Zacytujemy najpierw
Izajasza„I oglądają poganie sprawiedliwość twoją i wszyscy
królowie sławę twoją Będziesz nazwany imieniem nowym,
które usta PANAokreślą” (Iz. 62:2, KJV); a teraz Objawienie: „Kto
ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi zborom: Temu, co
zwycięży, dam jeść z manny skrytej, i dam mu kamyk biały, a na
tym kamyku imię nowe napisanektórego nikt nie zna, tylko ten,
który je przyjmuje” (Obj2:17). Oni twierdzą, że te wersety
odnoszą się wyłącznie do ich Towarzystwa ( Strażnica , 1931, s.279
i ich publikacja NOWE NIEBIOSA I NOWA ZIEMIA, s.234,241).
Jednakże to twierdzenie jest bezpodstawne, ponieważ Izajasz
mówi że kiedy Kościół będzie nazwany nowym imieniem,
poganie (świat w ogólności) oglądają (dostrzegą) jego
sprawiedliwość, a wszyscy królowie ujrzą jego chwałę; lecz ogół
świata nie rozpoznał Kościoła jako takiego, gdy on znajdowałsię
w ciele (1 Jana 3:1). Podobnie nowe imię na białym kamieniu
(Obj. 2:17) nie może odnosić się do nazwy nadanej w tym życiu,
ponieważ werset ten wskazuje, że to nowe imię nie będzie znane
nikomu prócz tych, którzy je przyjmują, podczas gdy nazwa
„Świadkowie Jehowy” jest powszechnie znana ogółowi. Nowe imię
w tych wersetach wyraźnie odnosi się do nowej natury i urzędu,
który BógJehowa udzieli Swemu wiernemu Kościołowi, „Małżonce
Baranka”w niebie, a nie do jakiejkolwiek nazwy nadanej w tym
życiu
Zgłoś jeśli naruszono regulamin