lecture 2.pdf

(111 KB) Pobierz
D:/Z poprzedniego Komputera/BO2011/W_s.letni/w1mfolie.dvi
Wykład 1
Badania operacyjne zastosowanie naukowych metod do rozwiązywania pro
blemów zarządzania w celu wspomagania menedżerów w podejmowanie lepszych
decyzji.
I. Obserwaja ) II. Sformułowanie problemu ) III. Konstrukcja modelu )
IV. Rozwiązanie modelu ) V. Analiza i implementacja rozwiązania
Przykład:
I. Firma produkuje dwa wyroby W 1 i W 2 z dwóch surowców S 1 i S 2 . Firma
chce zaplanować produkcj¸e tak aby osi¸agn¸ać jak najwi¸ekszy zysk.
II. Zgromadzono nast¸epuj¸ace dane:
1 sztuka W 1 zużywa 2 kg S 1 i 1 kg S 2 .
1 sztuka W 2 zużywa 1 kg S 1 i 1 kg S 2 .
Zapas S 1 wynosi 100 kg a zapas S 2 wynosi 80 kg.
Zysk z 1 sztuki W 1 wynosi 3 zł a zysk z 1 sztuki W 2 wynosi 2 zł.
Popyt na W 1 wynosi 40 szt. a popyt na W 2 jest nieograniczony.
III. Definiujemyzmiennedecyzyjne x 1 ilośćprodukowanychszt. W 1 , x 2 ilość
produkowanych szt. W 2 . Model matematyczny ma nast¸apuj¸a postać:
MAX z = 3x 1 + 2x 2 [Maksymalizacja zysku]
2x 1 + x 2 100 [Zużycie surowca S 1 ]
x 1 + x 2 80 [Zużycie surowca S 2 ]
x 1 40
[Popyt na W 1 ]
x 1 0
x 2 0
Chcemy wi¸ec znaleźć plan produkcji maksymalizuj¸acy zysk przy posiada
nych zasobach (ograniczeniach).
1
455898573.002.png
drinż. AdamKasperski,drM.KulejBadaniaOperacyjne
2
IV. Stosujemy pewien algorytm (poznany w dalszej cz¸eści wykładu) aby roz
wi¸azać model. Otrzymujemy: x 1 = 20, x 2 = 60 czyli należy produkować 20
szt. wyrobu W 1 i 60 szt. wyrobu W 2 .
Model matematyczny:
MAX(MIN)z = f(x 1 , . . . , x N ) [Funkcja celu]
g 1 (x 1 , . . . , x N ) ( , =)b 1 [Ograniczenie 1]
. . .
g M (x 1 , . . . , x N ) ( , =)b M
[Ograniczenie m]
Zmienne x 1 , . . . , x N nazywamy zmiennymi decyzyjnymi . Rozwi¸azanie spełniaj¸ace
wszystkieograniczenianazywamy rozwi¸azaniemdopuszczalnym .Rozwi¸azaniedo
puszczalne dla którego wartość funkcji celu jest najwi¸eksza (najmniejsza) nazy
wamy rozwi¸azaniem optymalnym .
Funkcj¸epostaci h(x 1 , . . . , x N ) = a 1 x 1 +a 2 x 2 +· · ·+a N x N nazywamy funkcj¸aliniow¸a .
Model w którym wszystkie funkcje f, g 1 , . . . , g M s¸a liniowe nazywamy modelem
liniowym lub zadaniem programowania liniowego .Modelliniowymawi¸ecpostać:
MAX(MIN)z = c 1 x 1 + c 2 x 2 + · · · + c N x N [Funkcja celu]
a 11 x 1 + a 12 x 2 + · · · + a 1N x N ( , =)b 1 [Ograniczenie 1]
. . .
a M1 x 1 + a M2 x 2 + · · · + a MN x N ( , =)b M [Ograniczenie m]
x 1 0, . . . , x R 0, r n
[Ograniczenia na znak]
Specjanymi,wyróżnionymiograniczeniamiliniowymis¸aograniczenianaznakpo
staci x I 0.
Przykłady modeli liniowych
1. Problem ustalania diety . Pan X chce zestawić deser z czterech dań: tortu,
kremuczekoladowego,coliiciastek.Każdedaniezawierapewn¸ailośćkalorii,
czekolady, cukru i tłuszczu (w odpowiednich jednostkach). Ilości te podane
s¸a w poniższej tabeli.
KALORIE CZEKOLADA CUKIER TŁUSZCZ Cena
Tort(1porcja) 400 3 2 2 5zł
Krem(1porcja) 200 2 2 4 2zł
Cola(1butelka) 150 0 4 1 3zł
Ciastko(1szt.) 500 0 4 5 8zł
Pan X musi zjeść posiłek zawieraj¸acy co najmniej: 500 kalorii, 6 jednostek
czekolady, 10 dkg cukru i 8 dkg tłuszczu. Chce przy tym zminimalizować
koszt posiłku.
Zmienne decyzyjne :
455898573.003.png
drinż. AdamKasperski,drM.KulejBadaniaOperacyjne
3
• x 1 ilość porcji tortu.
• x 2 ilość porcji kremu.
• x 3 ilość butelek coli.
• x 4 ilość sztuk ciastek.
Model:
MIN z = 5x 1 + 2x 2 + 3x 3 + 8x 4 [Minimalizacja kosztu]
400x 1 + 200x 2 + 150x 3 + 500x 4 500 [Kalorie]
3x 1 + 2x 2 6 [Czekolada]
2x 1 + 2x 2 + 4x 3 + 4x 4 10 [Cukier]
2x 1 + 4x 2 + x 3 + 5x 4 8
[Tłuszcz]
x I 0, i = 1, . . . , 4
[Ograniczenia na znak]
Po rozwi¸azaniu modelu otrzymujemy optymaln¸a diet¸e: 3 porcje kremu i
1 butelk¸e coli (x 1 = 0, x 2 = 3, x 3 = 1, x 4 = 0).
2. Model procesu produkcyjnego Korporacja Rylon wytwarza cztery rodzaje
perfum: Brute, Chanelle, Super Brute i Super Chanelle. Proces produkcji
wygl¸ada nast¸epuj¸aco:
Brute
SuperBrute
sprzedaż
7$/jedn.
14$/jedn.
Materiał
sprzedaż
3$/szt.
sprzedaż
Chanelle
SuperChanelle
sprzedaż
6$/jedn.
10$/jedn.
• z 1 szt. materiału wytwarzane s¸a w ci¸agu 1 godziny 3 jedn. Brute i 4
jedn. Chanelle.
• 1 jedn. Brute jest przetwarzana w ci¸agu 3 godzin w 1 jedn. Super
Brute.
• 1 jedn. Chanelle jest przetwarzana w ci¸agu 2 godzin w 1 jedn. Super
Chanelle.
• Możnazakupićdo4000szt.materiałuiwykorzystaćdo6000h.pracy.
Należy opracowć plan produkcji maksymalizuj¸acy zysk.
Zmienne decyzyjne:
• x 1 liczba sprzedanych jedn. Brute.
• x 2 liczba sprzedanych jedn. Super Brute.
455898573.004.png
drinż. AdamKasperski,drM.KulejBadaniaOperacyjne
4
• x 3 liczba sprzedanych jedn. Chanelle.
• x 4 liczba sprzedanych jedn. Super Chanelle.
• x 5 liczba zakupionych szt. materiału.
Model:
MAX z = 7x 1 + 14x 2 + 6x 3 + 10x 4 − 3x 5 [Maksymalizacja zysku]
x 1 + x 2 − 3x 5 = 0
[Produkcja Brute i Super Brute]
x 3 + x 4 − 4x 5 = 0
[Produkcja Chanelle i Super Chanelle]
x 5 4000
[Limit materiału]
3x 2 + 2x 4 + x 5 6000
[Limit pracy]
x I 0, i = 1, . . . , 5
[Ograniczenia na znak]
Porozwi¸azaniumodeluotrzymujemyoptymalnyplanprodukcji:11333.333
jedn. Brute, 666.667 jedn. Super Brute i 16 000 jedn. Chanelle (x 1 =
11333.33, x 2 = 666.667, x 3 = 16000, x 4 = 0, x 5 = 4000). Zysk wynosi
172 666.667 $.
3. Model zapasów . Firma X produkuje pewien wyrób w ci¸agu 4 kwartałów.
Firma chce zminimalizować koszty i zaspokoić popyt. Odpowiednie dane
przedstawione s¸a w poniższej tabeli:
KW I KW II KW III KW IV
Popyt(szt.) 30 60 75 25
Zdolnośćprodukcyjna(szt.) 60 60 60 60
Kosztwytworzenia($/szt.) 55 50 50 55
Kosztmagazynowania($/szt.) 2 2 3
Napoczątkupierwszegoinakońcuczwartegokwartałufirmaniemazapa
sów wyrobu.
Zmienne decyzyjne:
• x I produkcja w itym kwartale, i = 1, . . . 4.
• m I zapasy w itym kwartale, , i = 1, . . . 4.
30
60
70
25
x 1
m 1
x 2
m 2
x 3
m 3
x 4
455898573.005.png
drinż. AdamKasperski,drM.KulejBadaniaOperacyjne
5
Model:
MIN z = 55x 1 + 50x 2 + 50x 3 + 55x 4 + 2m 1 + 2m 2 + 3m 3 [Min. kosztu]
x 1 − m 1 = 30
[Bilans w I kw.]
m 1 + x 2 − m 2 = 60
[Bilans w II kw.]
m 2 + x 3 − m 3 = 75
[Bilans w III kw.]
m 3 + x 4 = 25
[Bilans w IV kw.]
x I 60, i = 1, . . . 4
[Zd. produkcyjne]
x I 0, m I 0, i = 1, . . . , 4
[Ograniczenia na znak]
Po rozwi¸azaniu modelu otrzymujemy: x 1 = 45, x 2 = 60, x 3 = 60, x 4 = 25,
m 1 = 15, m 2 = 15, m 3 = 0.
4. Model inwestycji finansowych. KorporacjaFincoIvestmentchcezainwesto
wać kwot¸e 100 000 $ w pi¸eć inwestycji A,B,C,D,E. Okres inwestycji trwa
trzy lata. Odpowiednie przepływy finansowe podane s¸a w poniższej tabeli:
0 1 2 3
A 1$ +0.5$ +1$
B 1$ +0.5$ 1$
C 1$ +1.2$
D 1$ +1.9$
E 1$ +1.5$
NaprzykładinwestycjaAjestdostępnawchwili0,wchwili1(tj.poroku)
otrzymujemy 0.5$ a w chwili 2 (tj.po dwóch latach ) otrzymujemy 1$ za
każdyzainwestowany1$wA.Korporacjatrzymaniezainwestowanepienią
dze w banku na 8% w skali roku. Ponadto nie chce inwestować w żadną
inwestycję więcej niż 75 000 $. Jak zainwestować posiadaną gotówkę aby
zmaksymalizować ilość gotówki na koniec trzeciego roku.
Zmienne decyzyjne:
• x A , x B , x C , x D , x E kwoty ulokowane w odpowiednie inwestycje.
• y 0 , y 1 , y 2 kwoty pozostaj¸ace w banku w chwilach 0, 1 i 2.
Model:
MAX z = x B + 1.9x D + 1.5x E + 1.08y 2 [Max. gotówki w chwili 3]
x A + x C + x D + y 0 = 100000 [Bilans w chwili 0 ]
0.5x A + 1.2x C + 1.08y 0 − x B − y 1 = 0 [Bilans w chwili 1]
x A + 0.5x B + 1.08y 1 − x E − y 2 = 0 [Bilans w chwili 2]
x A , x B , x C , x D , x E 75000
[Limit inwestycji]
x A , . . . , x E , y 0 , y 1 , y 2 0
[Ograniczenia na znak]
455898573.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin