lista 2.pdf

(31 KB) Pobierz
F:/Zajecia/zaj06_07/bop07_lab/lista2/lista2.dvi
badania operacyjne, USM dzienne, sem. zimowy 2008, lista 2
1
Lista 2 (programowanie liniowe)
Zadanie 1
Firma FeedCo produkuje dwa typy paszy: A i B. Obie pasze zestawiane s¡ z dwóch
składników S1 i S2.Pasza A musizawiera¢conajmniej80%składnika S2 apasza B musi
zawiera¢ co najmniej 60% składnika S1. Cena paszy A wynosi 1.30$/t a cena paszy B
wynosi 1.5$/t. Firma mo»e zakupi¢ do 1000 t składnika S1 po 0.5$/t i do 800 t składnika
S2 po 0.4$/t. Popyt na ka»d¡ z pasz jest nieograniczony. Sformułuj i rozwi¡» model mak-
symalizuj¡cy zysk firmy FeedCo.
Zadanie 2
Pan F ma w chwili obecnej 20 000 zł. W ci¡gu najbli»szych 5 lat ma mo»liwo±¢ na
pocz¡tku ka»degoroku inwestowa¢ swoje pieni¡dze na rocznei dwuletnie lokatybankowe.
Za roczn¡ lokat¦ bank daje 8% odsetek, a za dwuletni¡ 17% (ł¡cznie po dwóch latach)
odsetek. Ponadto na pocz¡tku drugiego roku mo»e wykupi¢ trzyletnie obligacje oprocen-
towane na 27% (ł¡cznie po trzech latach). Przyjmuj¡c zało»enie, »e w rozpatrywanym
okresie nie ulegn¡ zmianie stopy oprocentowania banku oraz »e pan F ma mo»liwo±¢ po-
nownego inwestowania posiadanych pieni¦dzy tylko na pocz¡tku ka»dego roku sformułuj i
rozwi¡» model liniowy maksymalizacji gotówki na koniec pi¡tego roku.
J1
J2
J3
J4
D1
J5
D2
D3
O2
D4
G1=?
G2=?
G3=?
G4=?
G5=?
G6=? (max)
Wskazówka:Powy»szyrysunekprzedstawiawszystkiemo»liwo±cizainwestowaniapieni¦-
dzy. Nale»y obliczy¢ gotówk¦ jak¡ posiada pan F na pocz¡tku ka»dego roku G1,...,G6.
Chcemy, »eby G6 było maksymalne!
Zadanie 3 !
455898578.001.png
badania operacyjne, USM dzienne, sem. zimowy 2008, lista 2
2
Zadanie 3
Kopalnia wydobywa trzy gatunki w¦gla: A, B i C. Charakterystyki tych gatunków
podaje poni»sza tabela:
Gatunek Zawarto±¢ Zawarto±¢ Koszt Miesi¦czne
w¦gla popiołów subst. lotnych wydobycia 1 t. wydobycie
A 10% 10% 60 zł 10 000 t
B 15% 15% 50 zł 20 000 t
C 15% 40% 40 zł 30 000 t
Z gatunków tych poprzez zmieszanie otrzymuje si¦ dwa rodzaje mieszanek - półgrub¡ i
grub¡, które kupuj¡ odbiorcy. Mieszanki te musz¡ spełnia¢ ustalone wymagania, które
podano w poni»szej tabeli:
Zawarto±¢ Zawarto±¢ Cena sprzeda»y
Mieszanka popiołów subst. lotnych 1 tony
Półgruba 14% - 22% 14% - 18% 65 zł
Gruba 12% - 15% 18% - 30% 60 zł
Wyznaczskładymieszanektak,abyspełni¢powy»szewymaganiaizmaksymalizowa¢zysk
(zakłada si¦, »e cało±¢ produkcji b¦dzie sprzedana).
Wskazówka: Rozpatrz nast¦puj¡cy sposób tworzenia mieszanek:
A
AP
AG
P
BP
B
BG
G
CP
CG
C
455898578.002.png 455898578.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin