lista 3.pdf

(22 KB) Pobierz
F:/Zajecia/zaj07_08/bopMag/lista3/lista3.dvi
badania operacyjne, USM dzienne, sem. zimowy 2008, lista 3
1
Lista 3 (programowanie liniowe)
Zadanie 1 Firma ICO produkuje z mi¦sa indyczego dwa typy kotletów. Ka»dy typ spo-
rz¡dza si¦ z dwu rodzajów mi¦sa: białego i ciemnego. Kotlety typu 1 sprzedawane po 8
zł/kg musz¡ zawiera¢ co najmniej 70% mi¦sa białego, a kotlety typu 2 sprzedawane po
6zł/kg musz¡ zawiera¢ co najmniej 60% mi¦sa białego. Kotletów typu 1 mo»na sprzeda¢
co najwy»ej 50 kg, a kotletów typu 2 co najwy»ej 30 kg. Mi¦so na kotlety otrzymuje si¦
zakupuj¡c na fermie 2 gatunki indyków. Z indyka gatunku I, który kosztuje 20 zł/szt.
mo»na otrzyma¢ 5 kg mi¦sa białego i 2 kg mi¦sa ciemnego. Natomiast z indyka gatunku
II, który kosztuje 16 zł/szt. mo»na otrzyma¢ 3 kg mi¦sa białego i 3 kg mi¦sa ciemnego.
Sformułuj liniowy model maksymalizacji zysku firmy ICO.
Zadanie 2 Napocz¡tkustyczniafirmama50przeszkolonychtechników.Ka»dyprzeszko-
lony technik mo»e pracowa¢ 160 godzin w miesi¡cu. Aby sprosta¢ przyszłemu zapotrze-
bowaniu, które w najbli»szych pi¦ciu miesi¡cach oszacowano odpowiednio na 6000, 7000,
8000,9500i1100godzin,nale»yzatrudnia¢nowychtechnikówiichprzeszkoli¢.Czasszko-
lenia trwa 1 miesi¡c. W czasie szkolenia nowo zatrudniony technik musi by¢ nadzorowany
przez do±wiadczonego technika (po przeszkoleniu) przez 50 godzin. Do±wiadczony technik
zarabia 2000 zł/mc nawet, gdy nie pracuje pełnych 160 godzin w miesi¡cu. Natomiast
szkol¡cy si¦ technik zarabia tylko 1000 zł/mc. Na ko«cu ka»dego miesi¡ca zakładamy, »e
5% do±wiadczonych techników opuszcza firm¦. Opracuj optymaln¡ strategi¦ zatrudniania
dla firmy w najbli»szych 5 miesi¡cach.
Zadanie 3 Firma PINGWIN S.A. produkuje lodówki i zamra»arki. Plan sprzeda»y na
najbli»szy rok podano w poni»szej tabeli:
Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV
Lodówki 2000 1300 3000 2500
Zamra»arki 1200 1500 1000 800
Wyprodukowanie lodówki wymaga 1.5 godz. a zamra»arki 2 godz. pracy. W ostatnim
kwartale ubiegłego roku wielko±¢ zatrudnienia wyniosła 5000 roboczogodzin. Przyjmuje
si¦, »e zmiany wielko±ci zatrudnienia z kwartału na kwartał nie mog¡ przekroczy¢ 10%.
Napocz¡tkurokufirmadysponujezapasem75szt.lodóweki50szt.zamra»arek.Produkt
wytworzony w danym kwartale mo»e by¢ przeznaczony na zaspokojenie popytu w danym
kwartale lub mo»e by¢ zmagazynowany w celu realizacji popytu w nast¦pnym kwartale,
ale powstaj¡ wtedy koszty magazynowania. Ponadto koszty produkcji, magazynowania
oraz robocizny mog¡ si¦ zmienia¢ z kwartału na kwartał. Kwartalne koszty jednostkowe
s¡ podane w poni»szej tabeli:
Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV
Produkcja lodówki 125 130 125 140
Produkcja zamra»arki 90 100 95 105
Magaz. lodówki 5 4.5 4.5 5
Magaz. zamra»arki 4.3 3.8 3.8 4
Roboczogodzina
Sformułuj i rozwi¡» liniowy model planowania produkcji w firmie PINGWIN.
6 6 6.8 6.8
455898579.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin