Starship Troopers 1 cd 1-qbix.txt

(26 KB) Pobierz
00:00:01:movie info: RMVB  640x360 25.0fps 201.4 MB|/SubEdit b.4060 (http://subedit.com.pl)/
00:00:25:< <   �O�NIERZE  KOSMOSU   > >
00:00:31:FEDERALNA SIE� TV
00:00:35:ZACI�GNIJ SI�!
00:00:37:M�odzi ludzie z ca�ego globu,|chc� walczy� o przysz�o�� �wiata.
00:00:40:Robi� swoje!
00:00:42:Robi� swoje.
00:00:43:Robi� swoje.
00:00:44:Ja te� robi� swoje!
00:00:48:Oni robi� swoje.|A ty?
00:00:50:Ocal �wiat z Piechot�.|S�u�ba gwarantuje obywatelstwo.
00:00:55:CHCESZ WIEDZIE� WI�CEJ?
00:00:57:METEOR ROBAK�W
00:00:59:Kolejny meteor Robak�w.|Tym razem jeste�my przygotowani,...
00:01:04:lepiej ni� kiedykolwiek.
00:01:09:CHCESZ WIEDZIE� WI�CEJ?
00:01:11:KIendathu, ojczyzna meteor�w,|orbituje wok� dw�ch s�o�c.
00:01:16:Pot�na si�a grawitacji|tworzy niewyczerpane �r�d�o meteoryt�w...
00:01:20:w postaci pasa asteroid.
00:01:23:Dla bezpiecze�stwa naszego uk�adu|s�onecznego Kiendathu musi znikn��.
00:01:29:Przerywamy program|i ��czymy si� z Kiendathu,...
00:01:32:Gdzie rozpocz�a si� inwazja.
00:01:34:Jeste� na wizji!
00:01:38:To miejsce nazwane|przez �o�nierzy Wielkim K.
00:01:42:Jest tu 6. Dywizja Piechoty.|To ohydna planeta, planeta robactwa!
00:01:48:Wroga znanym nam formom �ycia.
00:01:54:Pomocy!
00:02:06:Szybko!
00:02:09:Uciekaj st�d!
00:02:39:ROK WCZE�NIEJ
00:02:49:Rico...
00:02:51:Rico.
00:02:53:Rico!
00:02:56:Uwa�aj.
00:02:59:Przepraszam, panie Ratczak.
00:03:01:Podsumujmy:|w tym roku omawiali�my...
00:03:05:upadek demokracji, chaos|zaprowadzony przez nauki spo�eczne.
00:03:09:M�wili�my o weteranach,...
00:03:11:kt�rzy przej�li w�adz�,|gwarantuj�c pok�j przysz�ym pokoleniom.
00:03:17:Poznali�cie fakty, ale czy nauczy�em was|czego� warto�ciowego?
00:03:22:Czemu tylko obywatel mo�e g�osowa�?
00:03:24:To nagroda za s�u�b� federaln�.
00:03:28:Nie. Nie!|Co� podarowanego...
00:03:32:nie ma warto�ci.
00:03:35:G�osowanie, to autorytet, si�a.
00:03:39:A si�a, moi drodzy, to przemoc.
00:03:41:Ostateczny autorytet,|�r�d�o wszelkich form w�adzy.
00:03:46:Mama m�wi�a,|�e przemoc niczego nie rozwi��e.
00:03:49:Co by na to powiedzia�y|w�adze Hiroszimy?
00:03:53:Ty.
00:03:55:Chyba nic by nie powiedzia�y,|Hiroszim� zniszczono.
00:03:59:S�usznie.|Najwi�cej kwestii rozwi�zano si��.
00:04:05:Inne czynniki by�y mniej istotne.|Opinia, �e przemoc niczego nie rozwi��e,...
00:04:09:to najgorszy przejaw pobo�nych �ycze�.|Ci, kt�rzy o tym nie pami�taj�, p�ac�.
00:04:14:Rico, r�nica moralna|mi�dzy cywilem, a obywatelem?
00:04:19:Obywatel przyjmuje odpowiedzialno��...
00:04:21:za polityk�, broni�c jej w�asnym �yciem,|cywil nie.
00:04:26:Dos�owny cytat.
00:04:29:Rozumiesz go?|Wierzysz mu?
00:04:34:Nie wiem.
00:04:35:Oczywi�cie. �adne z was nie rozpozna|cn�t obywatelskich, cho�by gryz�y was w dup�.
00:04:58:Nie tutaj.
00:04:59:Chod�, mo�e s� ju� wyniki z matmy.
00:05:02:- Rico, pobijemy TesI�?|- Zabijemy.
00:05:09:Dia Akademii najwa�niejsze s� wyniki z matmy.|Trzymaj kciuki.
00:05:22:Brawo.
00:05:23:Twoja kolej.
00:05:26:Czekaj. Chc� pogada� z Marco.|Ma siostr� na Akademii.
00:05:29:- Co u Roxy?|- Jest pilotem.
00:05:35:35%. �licznie.
00:05:40:Popatrzcie!
00:05:42:35%, prosz� pa�stwa.
00:05:44:- Wysoki poziom!|- Carl!
00:05:47:Przepraszam.
00:05:54:Jeszcze tego nie robili�cie?
00:05:56:- Nie spieszy mi si�.|- Inne czekaj�.
00:06:02:- Czytasz w jej my�lach?|- Wida�, czego chce.
00:06:07:Ale ja chc� Carmen.
00:06:09:Ale ci� wzi�o.|Nie zapominaj o popo�udniu.
00:06:13:Zawsze si� sp�nia,|kiedy ci� odprowadza do domu.
00:06:17:- Siostra Marco zosta�a pilotem.|- Ty te� zostaniesz.
00:06:20:Sterowa� statkiem wa��cym|p� miliona ton?
00:06:24:- Trzeba mie� nerwy ze stali.|- Fakt. Ciekawe, jakie s� twoje.
00:06:29:Zaczynamy!
00:06:41:To tylko robal.|Za�� gogle.
00:06:43:Tylko robal?
00:06:45:My, ludzie, lubimy my�le�,|�e jeste�my najwspanialsi.
00:06:49:To nieprawda.
00:06:52:Arkellia�ski �uk piaskowy|nas przewy�sza.
00:06:56:Ma niezliczone potomstwo,...
00:06:59:nie ma ego,...
00:07:01:nie zna strachu,|nie ma �wiadomo�ci �mierci,...
00:07:05:jest idealn� jednostk� spo�eczn�.
00:07:08:My mamy sztuk�,|matematyk�, podr�e kosmiczne.
00:07:12:To prawda.|Ale przyjrzyj si� Arachnidom,...
00:07:18:wysoce rozwini�tej spo�eczno�ci insekt�w.
00:07:21:Wed�ug ludzkich norm s� g�upie.
00:07:24:Ale ich ewolucja trwa�a miliony lat.
00:07:29:A teraz...
00:07:31:We� to.
00:07:32:...potrafi� kolonizowa� planety...
00:07:36:Doszli�my.
00:07:38:Serce.
00:07:42:A to �o��dek.
00:07:49:Nerwy ze stali, co?!
00:07:53:NIE PASUJE
00:07:55:Nie my�l!|Kieruj si� instynktem.
00:07:58:Wyobra� to sobie.
00:08:13:Widz�...
00:08:15:asa pik.
00:08:16:NIE PASUJE
00:08:20:Statystycznie rzecz bior�c,|powiniene� cho� raz trafi�.
00:08:23:Jeszcze raz.
00:08:24:Nie jestem telepat� i mam pecha.
00:08:28:To nie jest kwestia szcz�cia.|Nie wiemy, sk�d si� to bierze.
00:08:32:Mo�e to nowe stadium ludzkiej ewolucji.
00:08:36:Po to prowadzi si� te badania.
00:08:39:Lecz Cyrano...|Cholera. Przerwa.
00:08:42:Zwraca na siebie uwag�.|Nie bawisz si� z nim.
00:08:48:Id� wkurza� mam�, Cyrano.
00:09:00:Jak to robisz?
00:09:02:Przekaza�em mu obraz robaka na nodze mamy.|Pobieg� go zje��.
00:09:08:Zejd� z mojej nogi!
00:09:15:Nie zrobisz mi takiego numeru?
00:09:17:Spokojnie, z lud�mi nie potrafi�.
00:09:21:Jeszcze.
00:09:48:Dobrze si� czujesz?
00:09:50:Du�o lepiej...|Teraz.
00:09:56:Ej!|Tw�j kask!
00:09:59:Co robisz po meczu?
00:10:03:Wszyscy id� ta�czy�, a ty?
00:10:05:Nie wiem. Ostatnia noc w cywilu.
00:10:10:- Jutro jad� do Tiereszkowej.|- Do Akademii?
00:10:14:- Te� si� staram!|- Numer 12, gramy!
00:10:18:Zostaw moj� dziewczyn�!
00:10:24:Na wojnie i w mi�o�ci wszystko dozwolone.
00:10:27:Johnny!
00:10:53:Irvin, Lathom, os�aniajcie mnie.
00:10:55:Perry, zmy�ka z lewej,|Bertolli, w d�ug�.
00:10:58:Rico, sz�stka na tr�jk�.
00:11:04:Co?!
00:11:05:Skup si�!|Sz�stka na tr�jk�, jasne?!
00:11:08:Rzu� mi pi�k�, Diz.
00:11:35:Ju�!
00:11:42:Koniec meczu!
00:12:00:- Kto pozwoli� tak szybko urosn��?|- Mamo, nie roztkliwiaj si�.
00:12:06:Wczoraj przys�ali.|Wida� zamawia�e�.
00:12:14:- Wielu kumpli ju� s�u�y.|- Nie chcesz si� chyba zg�osi�?
00:12:18:Straci�e� rozum?
00:12:20:Nie chc� patrze�,|jak marnujesz �ycie.
00:12:24:To s�u�ba okresowa, nie kariera.
00:12:28:Chc� si� usamodzielni�.
00:12:31:Par� lat polata� po galaktyce.
00:12:33:- Ludzie gin� na s�u�bie.|- Sk�d ten pomys�?
00:12:38:To ten nauczyciel, co?|Jak mu tam? Wiesz, kt�ry.
00:12:44:Pan Ratczak.
00:12:45:Ratczak?
00:12:48:G�upie nazwisko.|Powinni zakaza� werbowania w szko�ach.
00:12:53:Nie.
00:12:55:Ratczak tego nie robi.|Raczej zniech�ca.
00:12:59:I dobrze, bo idziesz|na Harvard i kropka.
00:13:03:To moja decyzja,|nie twoja!
00:13:07:- Wi�c to tak?!|- Zaraz.
00:13:10:Mamy niespodziank�,|kt�ra rozwi��e sp�r.
00:13:13:- Domy�lasz si�, jak�?|- Nie.
00:13:17:Chcesz zwiedza� galaktyk�?
00:13:20:Le� do Zewn�trznych Pier�cieni.
00:13:23:Zegema Beach.
00:13:29:- Marzy�em o tym.|- I po k�opocie.
00:13:50:- Nie uciekaj.|- Id� do pana Ratczaka.
00:13:55:- Rico, zata�czysz?|- Obieca�em Carmen...
00:13:59:Trudno. Gdzie� przepad�a.
00:14:04:Po zabawie wi�kszo�� z nas|ju� si� nie spotka.
00:14:13:B�dziesz gra� dla Rio?
00:14:16:Chyba, �e we�mie mnie Tokio.
00:14:19:I wygra los na loterii.
00:14:22:Czemu ze sob� nie chodzili�my?
00:14:29:B�d�my tylko przyjaci�mi.
00:14:34:Jasne.
00:14:40:Diz, chc� pogada� z panem Ratczakiem.
00:14:45:Wi�c si� pospiesz.
00:14:48:Jeste� super.
00:15:02:Panie Ratczak!
00:15:03:- O co chodzi?|- Chc� podzi�kowa�.
00:15:06:Pa�skie lekcje by�y najlepsze.
00:15:09:Mam nadziej�, �e co� ci da�y.
00:15:12:Chc� si� zaci�gn��.|Chyba si� nadaj�.
00:15:15:�wietnie. Przekonaj si�.
00:15:18:Rodzice s� przeciwni.
00:15:20:To m�j wyb�r, ale...|Co by pan zrobi� na moim miejscu?
00:15:25:Nasz� jedyn� wolno�ci�|jest decydowanie o sobie.
00:15:28:Skorzystaj z tej wolno�ci.|Dokonaj wyboru.
00:15:53:Nie przesadzaj.
00:15:55:Serio, masz pi�kne oczy.
00:16:02:To jest Zander.
00:16:04:Znamy si� z boiska.
00:16:07:- Nie masz �alu?|- Nie. Wygrali�my.
00:16:12:Chod�, Carmen.
00:16:13:Ostatni taniec.
00:16:15:- Mo�e spotkamy si� w Akademii.|- Kto wie?
00:16:21:Powodzenia.
00:16:24:Zander te� chce by� pilotem.
00:16:27:Tyle was ��czy.
00:16:29:Johnny Rico, jeste� zazdrosny?
00:16:33:Mo�e.
00:16:35:Nie musisz by� zazdrosny.
00:16:42:Przesta�cie.|Do tego jest specjalne miejsce.
00:16:48:My�la�em o tym i zrobi� to.
00:16:51:Wst�pi� do S�u�by.
00:16:54:Cudownie. Carl i ja jutro si� zaci�gamy.|Jed� z nami.
00:16:59:Dobrze.
00:17:06:Ojciec nie nocuje dzi� w domu.
00:17:30:Ja, z w�asnej woli,...
00:17:31:wys�uchawszy ostrze�e�|o konsekwencjach tego �lubowania,...
00:17:38:zaci�gam si� do S�u�by|na co najmniej 2 lata...
00:17:43:i b�d� s�u�y� tak d�ugo,|jak b�dzie tego wymaga� Federacja.
00:17:56:�wie�e mi�sko na przemia�, co?
00:17:59:- Jak wam posz�o?|- B�d� pilotem.
00:18:04:Brawo.|Pilot�w nigdy dosy�.
00:18:08:- Program badawczy?|- Nie.
00:18:11:- �artujesz?|- Gry i teoria.
00:18:14:Gry i teoria?|To wywiad wojskowy.
00:18:19:Brawo, Carl.
00:18:21:Nast�pnym razem|to ja b�d� ci salutowa�.
00:18:27:- A ty gdzie trafi�e�, synku?|- Do piechoty.
00:18:31:To dzi�ki piechocie jestem tym,|kim jestem.
00:18:43:Z��my �lubowanie.
00:18:46:Cho�by nie wiem co,|zawsze b�dziemy przyjaci�mi.
00:18:51:Zgadzam si�.
00:18:53:Mo�emy si� ju� nie spotka�.
00:18:57:B�d� nas dzieli�|miliony lat �wietlnych,...
00:19:00:ale...|tak, czemu nie?
00:19:06:Wycofasz si�! B�dzie ci wstyd,|ale oszcz�dzisz sobie cierpie�!
00:19:11:Nigdy!
00:19:12:M�wi� ci, nie wr�cisz tam.|Jedziesz na wakacje!
00:19:16:Nie jad� na wakacje!|Chc� by� obywatelem.
00:19:19:To moja decyzja.
00:19:21:Wydziedzicz� ci�. Jasne?
00:19:24:Wyrzekam si� ciebie!
00:19:28:To dla ciebie a� takie wa�ne?
00:19:31:Tak. Jasne.
00:19:34:Oby.
00:19:35:Nie marnuj �ycia dla dziewczyny,|kt�ra �a...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin