wystąpienia publiczne. osobisty mentor – harvard business school press cała książka.pdf

(5153 KB) Pobierz
WystĴpienia publiczne.
Osobisty mentor Ï Harvard
Business School Press
Autor: Harvard Business School Press, Nick Morgan
TĀumaczenie: Anna Kwaľniewska
ISBN: 978-83-246-1332-8
Format: 122x194, stron: 104
Prezentuj swoje pomysĀy od najlepszej strony
¤ NawiĴzanie kontaktu za sĀuchaczami
¤ Stosowanie odpowiednich ľrodkw przekazu
¤ Techniki trwaĀego przyciĴgania uwagi
¤ Reagowanie na trudne pytania
Kierowanie zespoĀem poprzez sensownĴ inspiracjķ to rozwiĴzanie stosowane przez
skutecznych menedŃerw. Prezentacja jest narzķdziem tyleŃ efektywnym, co zwykle
niedocenianym. A przecieŃ sĀuŃy ona tak wielu celom jednoczeľnie. Jest najlepszym
noľnikiem informacji. SkĀania do dyskusji. Wzbudza chķě rozwiĴzywania problemw.
Przede wszystkim jednak pobudza do dziaĀania. Nim zaczniesz siķ do niej
przygotowywaě, zastanw siķ, co chcesz osiĴgnĴě, co przekazaě, co uwypukliě.
Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiednich narzķdzi.
Sprawdł:
¤ jakie reakcje wzbudzajĴ Twoje pomysĀy,
¤ czy regularnoľě spotkaĺ ma znaczenie,
¤ w jaki sposb dobraě odpowiednie pomoce wizualne,
¤ jak oddziaĀywaě na odbiorcw,
¤ co warto jeszcze przeczytaě.
KsiĴŃki z serii âOsobisty MentorÒ sĴ szybkimi i niezawodnymi łrdĀami informacji,
pokazujĴcymi, jak stawiaě czoĀa codziennym wyzwaniom zawodowym. ZawierajĴ wiele
praktycznych wskazwek, podpowiedzi oraz przykĀadw pomagajĴcych Czytelnikowi
zidentyfikowaě jego najmocniejsze strony i najwiķksze sĀaboľci. W biurze, na zebraniu
czy w domu Ï te niewielkie przewodniki oferujĴ szybkĴ i profesjonalnĴ pomoc
w rozwiĴzywaniu problemw.
BĴdł menedŃerem, ktry potrafi:
¤ wpĀynĴě na odbiorcw i skutecznie sprzedaě pomysĀ,
¤ przygotowaě inspirujĴcy raport podsumowujĴcy projekt,
¤ klarownie przedstawiě nowe pomysĀy, cele i plany,
¤ przemawiaě tak, by zaczarowaě zespĀ i pobudziě go do dziaĀania.
796527115.051.png 796527115.062.png 796527115.073.png 796527115.083.png 796527115.001.png 796527115.002.png 796527115.003.png 796527115.004.png 796527115.005.png 796527115.006.png 796527115.007.png 796527115.008.png 796527115.009.png 796527115.010.png 796527115.011.png 796527115.012.png 796527115.013.png 796527115.014.png 796527115.015.png 796527115.016.png 796527115.017.png 796527115.018.png 796527115.019.png 796527115.020.png 796527115.021.png 796527115.022.png 796527115.023.png 796527115.024.png 796527115.025.png 796527115.026.png 796527115.027.png 796527115.028.png 796527115.029.png 796527115.030.png 796527115.031.png 796527115.032.png 796527115.033.png 796527115.034.png 796527115.035.png 796527115.036.png 796527115.037.png 796527115.038.png 796527115.039.png 796527115.040.png 796527115.041.png 796527115.042.png 796527115.043.png 796527115.044.png 796527115.045.png 796527115.046.png 796527115.047.png 796527115.048.png 796527115.049.png 796527115.050.png 796527115.052.png 796527115.053.png 796527115.054.png 796527115.055.png 796527115.056.png 796527115.057.png 796527115.058.png 796527115.059.png 796527115.060.png 796527115.061.png 796527115.063.png 796527115.064.png 796527115.065.png 796527115.066.png 796527115.067.png 796527115.068.png 796527115.069.png 796527115.070.png 796527115.071.png 796527115.072.png 796527115.074.png 796527115.075.png 796527115.076.png 796527115.077.png 796527115.078.png 796527115.079.png 796527115.080.png 796527115.081.png
Spis treści
Przesłanie mentora — wyjaśniaj i inspiruj
7
Przygotowanie prezentacji — podstawy
9
Wszystko o prezentacjach
11
Typy prezentacji
12
Najpierw rzeczy najważniejsze
15
Określ swój cel
16
Poznaj swoich słuchaczy
17
Przeanalizuj kontekst prezentacji
18
Zdecyduj, co powiedzieć
23
Trzy etapy
24
Przeanalizuj i dopracuj swoje pomysły
25
Przygotuj się
27
Uporządkuj prezentację
28
Jak długa powinna być prezentacja?
31
Pomoce wizualne
35
Wybierz odpowiednie środki przekazu
37
Psi plecak
38
Skuteczne pomoce wizualne
39
Prezentacja grupowa
43
Przebieg prezentacji grupowej
45
Przećwicz
47
Skuteczne ćwiczenie
48
Przygotowany, ale nudny
49
Zrób wszystko, co w Twojej mocy
50
Przygotuj się psychicznie
53
Wypracuj właściwe nastawienie psychiczne
54
Zapanuj nad strachem
55
Czas na pokaz
57
Jak skutecznie przemawiać
58
Zrób dobre wrażenie
59
Techniki pomagające utrzymać zainteresowanie słuchaczy
59
Radzenie sobie z pytaniami
63
Właściwy czas na pytania i odpowiedzi
64
Przygotuj się na trudne pytania
65
Gdy nie znasz odpowiedzi
67
Wystąpienia publiczne
4
Gdy jest już po wszystkim
69
Znajdź źródło problemów
70
Nagranie może okazać się pomocne
71
Wskazówki i narzędzia
73
Narzędzia do przygotowania prezentacji
75
Sprawdź się
83
Rozwiązanie testu
87
Zalecana literatura
91
Artykuły
92
Książki
94
Źródła
97
Spis treści
5
ROZDZIAŁ 5
Pomoce wizualne
796527115.082.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin