OMRON-grupa przekaźników czasowych typu h3de-pl.pdf

(955 KB) Pobierz
Pó³przewodnikowy przekaŸnik czasowy H3DE
PrzekaŸniki montowane na szynie DIN o standardowej szerokoœci 22,5 mm
Szeroki zakres napiêæ zasilaj¹cych AC/DC (24 do 230 V AC/DC) pozwala na mininmalizacjê zapasów
magazynowych (z wyj¹tkiem H3DE-H)
Do³¹czona tabliczka znamionowa dla ³atwej identyfikacji
£atwe sprawdzenie styków przez ustawienie zerowego czasu dla dowolnego zakresu czasu
Ekologiczna technologia - styki nie zawieraj¹ce kadmu (z wyj¹tkiem H3DE-H)
Du¿a odpornoœæ na szumy pochodz¹ce od falowników
Zgodne z normami EN61812-1 (VDE0435/P2021).
Zgodne z normami IEC60664-1 (VDE0110) 4 kV/2.
Zgodne ze standardami EMC (EN50081-1 i EN50082-2). (Oprócz H3DE-H; zgodny z EN50081-2)
Grupa przekaŸników czasowych serii H3DE
H3DE
H3DE-M/S
H3DE-F
H3DE-G
H3DE-H
PrzekaŸnik standardowy
H3DE-M
H3DE-S
PrzekaŸnik podwójny
H3DE-F
PrzekaŸnik z prze³¹cza-
PrzekaŸnik opóŸniaj¹cy
niem gwiazda-trójk¹t wy³¹czenie
H3DE-H
H3DE-G
61
802752216.091.png 802752216.102.png 802752216.113.png 802752216.124.png 802752216.001.png 802752216.012.png 802752216.023.png
H3DE
H3DE
Akcesoria (zamawiane osobno)
Uwaga: poni¿sze elementy s¹ stosowane dla wszystkich modeli H3DE
Uwaga: Jeœli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary podane s¹ w mm.
Wymiary
Szyna monta¿owa
PFP-100N, PFP-50N
PFP-100N2
16
7.3
±
0.15
4.5
4.5
27
29.2
27
0.15
35
0.3
24
35
±
0.3
±
±
15
25
25
25
25
15
15
25
25
25
25
*
1
1.5
1
10
10
10
10
L
L
L: D³ugoœæ
1 m
PFP-100N
50 cm
PFP-50N
1 m
PFP-100N2
Zacisk koñcowy
PFP-M
Separator
PFP-S
16
12
10
6.2
5
1.8
1
34.8
35.5
35.3
50
44.3
1.8
11.5
1.3
4.8
10
M4 x 8
16.5
Œrodki ostro¿noœci
Uwaga: Podane poni¿ej informacje dotycz¹ wszystkich modeli H3DE.
Zmiana nastaw
Uwaga: Nie wolno zmieniaæ jednostki czasu, skali czasu, trybu pracy lub typu wyjœcia w trakcie pracy przekaŸnika
czasowego. Mo¿e to doprowadziæ do zak³ócenia pracy lub uszkodzenia przekaŸnika.
Monta¿ i demonta¿
H3DE powinien byæ montowany w po³o¿eniu poziomym.
W trakcie monta¿u na szynê nale¿y w pierwszej kolejnoœci za³o¿yæ
górn¹ czêœæ przekaŸnika, mocuj¹c¹ do szyny (A) a nastêpnie docis-
n¹æ przekaŸnik w kierunku (B).
(A)
(B)
30 mm min.
(C)
Podczas demonta¿u nale¿y odci¹gn¹æ czêœæ "C" p³askim
œrubokrêtem i zdj¹æ przekaŸnik z szyny monta¿owej.
H3DE mo¿e byæ montowany powy¿ej innych urz¹dzeñ
w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 30 mm.
62
802752216.034.png 802752216.045.png 802752216.046.png 802752216.047.png 802752216.048.png 802752216.049.png 802752216.050.png 802752216.051.png 802752216.052.png 802752216.053.png 802752216.054.png 802752216.055.png 802752216.056.png 802752216.057.png 802752216.058.png 802752216.059.png 802752216.060.png 802752216.061.png 802752216.062.png 802752216.063.png 802752216.064.png 802752216.065.png 802752216.066.png 802752216.067.png 802752216.068.png 802752216.069.png 802752216.070.png 802752216.071.png 802752216.072.png
H3DE
H3DE
Zasilanie
H3DE posiadaj¹ uk³ad zasilania beztransformatorowy. Dotykanie
zacisków pod³¹czeniowych przy do³¹czonym zasilaniu mo¿e do-
prowadziæ do pora¿enia pr¹dem.
A1
B1
H3DE
Zasilanie
Zarówno zasilanie AC jak równie¿ DC mo¿e byæ do³¹czone bez zacho-
wania odpowiedniej polaryzacji. Zasilanie DC mo¿e byæ pod³¹czone
pod warunkiem, ¿e wspó³czynnik têtnieñ napiêcia nie przekroczy
WE
start
A2
20% i bêdzie siê ono mieœci³o w wartoœciach znamionowych.
Do³¹czenie zasilania poprzez styki, prze³¹czniki, itp. w sposób
uniemo¿liwiaj¹cy stabilizacjê zasilania mo¿e prowadziæ do niepra-
wid³owej pracy przekaŸnika czasowego.
Obwód
Wymagany transformator izoluj¹cy
Do zasilania urz¹dzeñ pod³¹czonych do wejœcia przekaŸnika cza-
sowego zaleca siê stosowanie transformatora izoluj¹cego z od-
dzielonym uzwojeniem pierwotnym, wtórnym i nieuziemionym
uzwojeniem wtórnym.
PrzekaŸnik H3DE-H ma du¿y pr¹d rozruchowy, co nale¿y uwzg-
lêdniæ przy projektowaniu zasilania przekaŸnika czasowego.
Instalacja
Je¿eli przez timer p³ynie du¿y pr¹d obci¹¿enia przez d³ugi okres
czasu, nale¿y zachowaæ odpowiednie odleg³oœci monta¿u miêdzy
przekaŸnikami czasowymi.
Nie zachowanie odstêpów mo¿e skróciæ czas bezawaryjnej pracy.
Pr¹d prze³¹czany w funkcji temperatury otoczenia
(gdy montowanych jest kilka przekaŸników obok siebie)
70
Odl. miêdzy timer'ami:
50 mm min.
Odl. miêdzy timer'ami:
10 mm
60
H3DE
H3DE
H3DE
Maksymalna
temperatura
pracy
Szyna DIN
50
Odl. miêdzy timer'ami:
5 mm
t
t
40
t: Odleg³oœæ montowania
Odl. miêdzy timer'ami:
0 mm
30
20
Pr¹d obci¹¿enia (A)
0
1
2
3
4
5
(Warunki pomiaru: napiêcie wejœciowe 230 VAC)
Wejœcie / wyjœcie
Zale¿noœæ miêdzy wejœciem i obwodem
zasilania
B1
A1
Styk lub
tranzystor steruj¹cy
Zasilanie
AC/DC
Obwód wejœæ Obwód
zasilania
A1
B1
Nieprawid³owo
H3DE
Zasilanie
A2
A2
Poniewa¿ wewnêtrzne obwody zasilania i wejœæ s¹ skonfigurowa-
ne niezale¿nie, obwód wejœæ mo¿e byæ w³¹czany niezale¿nie od
stanu napiêcia zasilania. Wartoœæ napiêcia powinna odpowiadaæ
napiêciu zasilaj¹cemu.
A1
B1
H3DE
Gdy styk lub tranzystor jest do³¹czony do dwóch lub wiêcej prze-
kaŸników czasowych, zaciski wejœciowe przekaŸników powinny
byæ do³¹czone do tych samych faz zasilania (p. rysunek).
A2
63
802752216.073.png 802752216.074.png 802752216.075.png 802752216.076.png 802752216.077.png 802752216.078.png 802752216.079.png 802752216.080.png 802752216.081.png 802752216.082.png 802752216.083.png 802752216.084.png 802752216.085.png 802752216.086.png 802752216.087.png 802752216.088.png 802752216.089.png 802752216.090.png 802752216.092.png 802752216.093.png 802752216.094.png 802752216.095.png 802752216.096.png 802752216.097.png 802752216.098.png 802752216.099.png 802752216.100.png 802752216.101.png 802752216.103.png 802752216.104.png 802752216.105.png 802752216.106.png 802752216.107.png 802752216.108.png 802752216.109.png 802752216.110.png 802752216.111.png 802752216.112.png 802752216.114.png 802752216.115.png 802752216.116.png 802752216.117.png 802752216.118.png 802752216.119.png 802752216.120.png 802752216.121.png 802752216.122.png 802752216.123.png 802752216.125.png 802752216.126.png 802752216.127.png 802752216.128.png 802752216.129.png 802752216.130.png 802752216.131.png 802752216.132.png 802752216.133.png 802752216.134.png 802752216.002.png 802752216.003.png 802752216.004.png 802752216.005.png 802752216.006.png
H3DE
H3DE
Styk lub tranzystor
steruj¹cy
A1
Okablowanie wejϾ
Przewody do³¹czone do zacisków wejœciowych musz¹ byæ mo¿-
liwie najkrótsze. gdy pojemnoœæ rozproszenia przewodów prze-
kracza 2000 pF (oko³o 17 m kabla 120 pF/m), praca timer'a mo-
¿e zostaæ zak³ócona.
Pod³¹czanie przewodów (H3DE-H)
H3DE posiadaj¹ wejœcia o wysokiej impedancji, dlatego mog¹
pozostaæ niekasowane, gdy w przewodach jest indukowane na-
piêcie zak³ócaj¹ce. Dlatego te¿ przewody do³¹czone do H3DE
musz¹ byæ mo¿liwie najkrótsze i po³o¿one daleko od linii za-
silaj¹cych.
Gdy H3DE jest zak³ócany napiêciem indukowanym o wartoœci
powy¿ej 30% napiêcia znamionowego, nale¿y do³¹czyæ filtr CR,
gdzie c=0,1
B1
H3DE
Zasilanie
Prawid³owo
A2
A1
B1
H3DE
m
F, r=120
W
lub rezystor up³ywowy miêdzy zaciskami
A2
zasilania.
H3DE jest dostarczany z wewnêtrznym beztransformatorowym uk-
³adem zasilania.
Dzia³anie (H3DE-H)
Przerwa czasowa miêdzy kolejnymi w³¹czeniami H3DE powinna
byæ d³u¿sza ni¿ 3 s. Niezachowanie tego czasu mo¿e prowadziæ do
niew³aœciwej pracy timer'a.
Otoczenie
W przypadku stosowania w miejscach o du¿ych zak³óceniach
elektromagnetycznych, nale¿y timer'y, okablowanie, Ÿród³a syg-
na³ów steruj¹cych dla timerów umieœciæ mo¿liwie najdalej od
Ÿróde³ zak³óceñ. Zaleca siê tak¿e stosowanie ekranowanych
kabli dla wejϾ timer'a.
Substancje rozpuszczaj¹ce, kwasy, itp. mog¹ uszkodziæ obudo-
wê timera.
Nie wolno umieszczaæ urz¹dzenia w miejscach silnie zanieczysz-
czonych, w otoczeniu zawieraj¹cym substancje powoduj¹ce ko-
rozjê lub nas³onecznionym.
Podczas magazynowania nale¿y przestrzegaæ zakresów do-
puszczalnych temperatur i wilgotnoœci otoczenia. Gdy przekaŸ-
nik by³ przechowywany w temparaturze –10 ° C lub mniejszej,
nale¿y pozostawiæ go w temperaturze pokojowej na minimum
3 godziny przed pod³¹czeniem do uk³adu.
3 s min.
Zasilanie
Wyjœcie
stan 1
Wyjœcie
stan 2
Je¿eli konieczne jest cykliczne przekazanie wyjœcia z cyklem krót-
szym ni¿ 3 s, nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie timer'a H3DE-M2/-M1
w trybie pracy D.
64
802752216.007.png 802752216.008.png 802752216.009.png 802752216.010.png 802752216.011.png 802752216.013.png 802752216.014.png 802752216.015.png 802752216.016.png 802752216.017.png 802752216.018.png 802752216.019.png 802752216.020.png 802752216.021.png 802752216.022.png 802752216.024.png 802752216.025.png 802752216.026.png 802752216.027.png 802752216.028.png 802752216.029.png 802752216.030.png 802752216.031.png 802752216.032.png 802752216.033.png 802752216.035.png 802752216.036.png 802752216.037.png 802752216.038.png 802752216.039.png 802752216.040.png 802752216.041.png 802752216.042.png 802752216.043.png 802752216.044.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin