Wymagania minimalne Tokarka uniwersalna.pdf

(154 KB) Pobierz
ul2_tokarka-uniwers_kozl.indd
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Zabezpieczenie przed oparzeniami i odmroeniami
Czci o wysokiej lub bardzo niskiej tempera-
turze powinny by zabezpieczone.
Zabezpieczenie obsugujcego oraz pracujcego na ssied-
nim stanowisku przed gorcymi wiórami, które wystpuj nawet
w przypadku stosowania chodziwa.
Uwaga:
Szczególnie niebezpieczne s wióry wstgowe, powstajce pod-
czas obróbki m.in. niektórych gatunków stali. Naley przeciwdzia-
a ich powstawaniu wszelkimi sposobami, np.: przerywa posuw,
stosowa amacze wiórów.
Tokarka uniwersalna
Znaki bezpieczestwa
Na obrabiarce powinny by umieszczone zna-
ki bezpieczestwa.
Umieszczenie na maszynie znaków ostrzegajcych o moliwoci
kontaktu z ruchomymi elementami, o niebezpieczestwie porae-
nia prdem elektrycznym itp.
Oznakowanie miejsc grocych potkniciem lub uderzeniem bar-
wami bezpieczestwa.
Tokarka uniwersalna przeznaczona jest do nada-
wania ksztatów przedmiotom metalowym. Odbywa si
to poprzez zdejmowanie warstwy metalu metod skra-
wania. Dopuszczalne jest obrabianie innych materiaów
o wasnociach skrawalnych jak tworzywa sztuczne,
drewno itd. Mechaniczne skrawanie materiau jest mo-
liwe dziki nadaniu obrabianemu przedmiotowi ruchu
obrotowego, a narzdziu ruchu posuwistego wzdu
tworzcej i ruchu wgbnego. Przedmiot obrabiany mo-
cuje si w uchwycie tokarskim lub w kach, a narzdzie
w imaku noowym lub koniku. Poza tokarkami uniwer-
salnymi stosowane s: tokarki kowe, karuzelowe, wie-
lonoowe, rewolwerowe, póautomaty tokarskie i auto-
maty tokarskie oraz tokarki specjalistyczne: zataczarki,
tokarki do waów korbowych, tokarki kopiarki itp.
Stosowanie m aszyn zgodnie z przeznaczeniem
Obrabiarka powinna by stosowana zgodnie
z przeznaczeniem okrelonym przez produ-
centa.
Uytkowanie obrabiarki podczas wszelkich prac zgodnie z zale-
ceniami okrelonymi przez producenta maszyny w dokumentacji
techniczno-ruchowej.
Bezpiecze stwo przy konserwacji maszyn
Obrabiarek w ruchu nie wolno naprawia,
czyci i smarowa.
Wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych, nastawczych i na-
prawczych podczas postoju maszyny.
kontakt operatora z wiórem wstgowym lub odpry-
skowym – spowodowany powstawaniem wiórów
o wysokiej temperaturze i ostrych krawdziach;
utrata statecznoci obrabiarki lub jej czci;
kontakt operatora z ruchomymi elementami napdu;
Odczanie od zasilania
Obrabiarka powinna by wyposaona w atwo
rozpoznawalne i oznakowane urzdzenie do
odczania dopywu energii elektrycznej.
Zamontowanie odczania dopywu energii w postaci rozczni-
ka izolacyjnego, wycznika samoczynnego lub zestawu wtyczka
gniazdo. Oznaczenie rozcznika lub wycznika w./wy.(I/0).
Wycznik nie moe by umiejscowiony po tej samej stronie obra-
biarki, co wczniki uruchamiania i zatrzymywania.
Wycznik musi by oznakowany napisem w jzyku polskim lub
innym zrozumiaym znakiem.
Zagroenia
kontakt operatora z uchwytem tokarskim lub obra-
bianym przedmiotem w czasie ich ruchu obrotowe-
go – spowodowany brakiem lub niedostatecznym
osoniciem uchwytu lub obrabianego materiau;
potknicie i polizgnicie si – spowodowane nie-
skutecznym zabezpieczeniem przed rozrzucaniem
na posadzk wiórów lub rozlaniem chodziwa, ole-
jów itp.;
wyrzut obrabianego materiau, narzdzi lub czci
obrabiarki – spowodowany nieprawidowym moco-
waniem obrabianego materiau, pozostawieniem
klucza w gniedzie uchwytu tokarskiego, zastosowa-
niem nieprawidowych parametrów skrawania itp.;
poraenie prdem elektrycznym;
Bezpieczny dostp do rónych miejsc maszyny w zwizku z jej uytkowaniem
Naley zapewni bezpieczny dostp i przeby-
wanie pracowników w obszarze produkcyjnym
oraz strefach ustawiania i konserwacji.
Zapewnienie przej midzy obrabiark a innymi urzdzenimi lub
cianami przeznaczonymi tylko do obsugi tych urzdze o sze-
rokoci co najmniej 0,75 m. Zapewnienie przej o szerokoci co
najmniej 1 m w przypadku ruchu dwukierunkowego.
Zapewnienie w przejciach posadzki o równej, gadkiej, lecz nieli-
skiej powierzchni.
haas, wibracja, zapylenie;
poar.
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Elementy sterownicze
Ochrona przed poarem i wybuchem
Maszyn naley zabezpieczy przed ryzykiem
poaru i wybuchu.
Zabezpieczenie wyposaenia obrabiarki przed zwarciem i przeci-
eniem i zapewnienie waciwego stopnia ochrony.
Elementy do uruchamiania i normalnego za-
trzymania i nastawiania wysokoci stoów po-
winny by:
widoczne, oznakowane i atwe
do zidentyfikowania,
Oznakowanie: umiejscowienie czytelnych napisów w jzyku pol-
skim lub zrozumiaych symboli.
Wprowadzenie barwnego oznakowania elementów: uruchamianie
– zielony; normalne zatrzymanie – czerwony.
Umiejscowienie elementów co najmniej 600 mm nad podog lub
podestem izolacyjnym i w oddaleniu od miejsca skrawania lub in-
nych miejsc niebezpiecznych.
Zagbienie przycisków w obudowie lub w konierzach.
Ochrona przed z agroeniami prdem elektrycznym
Wyposaenie elektryczne obrabiarki powin-
no zapewni ochron obsugujcych przed
poraeniem elektrycznym.
Zastosowanie waciwych rodków ochrony przeciwporaeniowej,
zarówno przed dotykiem bezporednim, jak i porednim.
Stopie ochrony wszystkich podzespoów elektrycznych powinien
wynosi minimum IP54.
usytuowane poza stref niebezpieczn,
zabezpieczone przed przypadkowym
zadziaaniem.
22674156.051.png 22674156.062.png 22674156.067.png 22674156.068.png 22674156.001.png 22674156.002.png 22674156.003.png 22674156.004.png 22674156.005.png 22674156.006.png 22674156.007.png 22674156.008.png 22674156.009.png 22674156.010.png 22674156.011.png 22674156.012.png 22674156.013.png 22674156.014.png 22674156.015.png 22674156.016.png 22674156.017.png 22674156.018.png 22674156.019.png 22674156.020.png 22674156.021.png 22674156.022.png 22674156.023.png 22674156.024.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Widoczno miejsc niebezpiecznych
Zainstalowanie ssawy podczonej do urzdze wycigowych
w przypadku obróbki duej iloci elementów z eliwa lub tworzyw
sztucznych.
Operator powinien mie moliwo sprawdze-
nia z miejsca sterowania, czy nikt nie znajduje
si w strefie niebezpiecznej.
Wymaganie to w przypadku maych obrabiarek jest spenione.
Stateczno
Uruchomienie maszyny
Obrabiarka oraz jej czci powinny by trwale
przymocowane.
Umocowanie maszyny do podoa zgodnie ze wskazaniami produ-
centa.
Dokadne umocowanie wszystkich czci maszyn.
Uruchomienie maszyny powinno by moliwe
tylko poprzez celowe zadziaanie na ukad ste-
rowania w przypadku:
• ponownego uruchomienia po jej
zatrzymaniu, bez wzgldu na przyczyn
zatrzymania,
• znaczcych zmian w parametrach pracy
maszyny.
Zastosowanie rozwiza technicznych uniemoliwiajcych samo-
czynne uruchomienie w przypadku ponownego dopywu napicia
zasilajcego, po jego zaniku.
Ochrona przed nastpstwami oderwania lub rozpadnicia si czci maszyn
Obrabiarka powinna by wyposaona w za-
bezpieczenie przed skutkami oderwania lub
rozpadnicia si czci maszyny.
Zapewnienie oson o dostatecznej wytrzymaoci chronicych
przed skutkami oderwania si i upadku lub wyrzucenia czci ma-
szyny.
Ochrona przed ruchomymi elementami przenoszenia napdu
Zatrzymywanie normalne
Mechanizmy napdowe obrabiarki
powinny by osonite.
Zamontowanie staych oson wszystkich mechanizmów napdo-
wych, w tym równie przekadni zmianowych (gitary), kocówki
wrzeciona, napdzanych rub i waków pocigowych itp. Osony
stae to takie, których nie mona zdemontowa lub otworzy bez
uycia narzdzi.
Mona zastosowa osony z siatk o odpowiedniej wielkoci oczek
lub perforowane, które uniemoliwi kontakt z elementami rucho-
mymi.
Dopuszcza si stosowanie oson ruchomych wyposaonych
w ukad wyczajcy napd maszyny przy otwartej osonie.
Obrabiarka powinna by wyposaona w ukad
sterowniczy przeznaczony do cakowitego
i bezpiecznego zatrzymania maszyny lub jej
czci. Ukad do zatrzymania powinien by
nadrzdny przed ukadem przeznaczonym do
jej uruchomienia.
Wyposaenie obrabiarki w jeden element sterowniczy przeznaczo-
ny do zatrzymania napdu maszyny.
Zapewnienie takich rozwiza technicznych, by ukad sterowania
do zatrzymania obrabiarki by nadrzdny przed ukadem jej uru-
chomienia.
Zapewnienie takiego sposobu zatrzymania maszyny, który odczy
wszystkie napdy od róda zasilania.
Zatrzymanie awaryjne
Ochrona przed ruchomymi elementami biorcymi bezporedni udzia w procesie pracy
Obrabiarka powinna by wyposaona
w ukad do zatrzymania awaryjnego.
Wyposaenie obrabiarki w ukad sterowania przeznaczony do awa-
ryjnego zatrzymania maszyny.
Element sterowniczy przeznaczony do zatrzymania awaryjnego
powinien mie ksztat „grzybka” koloru czerwonego na tle ótym.
Ruchome elementy maszyny powinny by
osonite lub zabezpieczone w inny sposób.
Osonicie wszystkich elementów ruchomych, do których dostp
musi mie obsugujcy, w tym uchwytu tokarskiego lub tarczy za-
bierakowej i zabieraka oraz przedmiotu obrabianego.
W obrabiarkach z napdzanym mechanicznie suportem narzdzio-
wym naley równie osoni miejsca zgniatania powstajce w prze-
strzeni pomidzy suportem narzdziowym a staymi elementami
maszyny (korpusem, konikiem).
Elementy te naley osoni osonami ruchomymi, przy czym naley
je wyposay w urzdzenia blokujce uniemoliwiajce odsoni-
cie strefy niebezpiecznej w czasie ruchu maszyny.
Uwaga:
Prawidowo skonstruowana osona strefy skrawania moe zabez-
piecza równie przed zagroeniami powodowanymi wyrzucanymi
wiórami i kluczem uchwytu tokarskiego oraz przed zachlapywa-
niem obsugujcego emulsj chodzc.
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami
Maszyna powinna by wyposaona w rodki
ochrony przez wyrzutem obrabianego
materiau.
Zapewnienie prawidowego mocowania przedmiotu obrabianego.
Zapewnienie takiej konstrukcji osony strefy obróbki, aby nie mo-
na byo uruchomi obrabiarki z kluczem pozostawionym w gnie-
dzie uchwytu tokarskiego.
Zastosowanie osony chronicej obsugujcego oraz pracujcego
na ssiednim stanowisku lub przed wiórami odpryskowymi.
Zapewnienie takiego stanu technicznego obrabiarki, aby nie byo
moliwoci wyrzucenia adnej czci maszyny.
Ochrona prze d emisj gazów, pyów i pynów
Owietlenie miejs c i stanowisk pracy lub konserwacji
Obrabiarka powinna by wyposaona
w obudowy lub urzdzenia wycigowe.
Wyposaenie maszyny w skuteczne zabezpieczenie przed zachla-
pywaniem obsugujcego emulsj chodzc oraz rozlewaniem na
posadzk emulsji chodzcej i olejów.
Owietlenie powinno by stosowne
do wykonywanych czynnoci.
Zapewnienie odpowiedniego rodzaju owietlenia, róde wiata
i opraw, z uwzgldnieniem jego natenia i równomiernoci, barwy.
wiata nie mog powodowa efektu stroboskopowego.
22674156.025.png 22674156.026.png 22674156.027.png 22674156.028.png 22674156.029.png 22674156.030.png 22674156.031.png 22674156.032.png 22674156.033.png 22674156.034.png 22674156.035.png 22674156.036.png 22674156.037.png 22674156.038.png 22674156.039.png 22674156.040.png 22674156.041.png 22674156.042.png 22674156.043.png 22674156.044.png 22674156.045.png 22674156.046.png 22674156.047.png 22674156.048.png 22674156.049.png 22674156.050.png 22674156.052.png 22674156.053.png 22674156.054.png 22674156.055.png 22674156.056.png 22674156.057.png 22674156.058.png 22674156.059.png 22674156.060.png 22674156.061.png 22674156.063.png 22674156.064.png 22674156.065.png 22674156.066.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin