Ocena ryzyka zawodowego wprowadzenie.pdf

(112 KB) Pobierz
122484665 UNPDF
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
Oocenieryzyka
zawodowego
Wydarzenia
Podstawyprawne
Ocenaryzykaw5
krokach
Materiałypomocnicze Modułszkoleniowy
dlapracodawców
OOCENIERYZYKAZAWODOWEGOINFORMACJAWPROWADZAJĄCA
Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepoŜądanych zdarzeń związanych z
wykonywanąpracąpowodującychstraty,wszczególnościwystąpieniaupracownikówniekorzystnych
skutkówzdrowotnychwwynikuzagroŜeńzawodowychwystępującychwśrodowiskupracylubsposobu
wykonywaniapracy(PolskaNormaPNN18002).
OcenęryzykazawodowegomoŜnarozumiećjakodokładnesprawdzenieiocenę,cowmiejscu
pracymoŜezaszkodzićlub wyrządzićkrzywdępracownikom.Dzięki niejmoŜnazweryfikowaćczy
zastosowanowystarczająceśrodkiograniczającelubeliminującezagroŜeniaorazokreślić,conaleŜy
jeszczezrobić,abydotegodoprowadzić.
Ocenaryzykaprowadzidoupewnieniasię,Ŝeprawdopodobieństwo,iŜktośulegniewypadkowilub
zachorujewskutekwystępowaniazagroŜeńwmiejscupracy,jestnamoŜliwienajniŜszympoziomie.Ma
towpływna"kondycję"przedsiębiorstwabowiemwypadkiprzypracyichorobyzawodowenegatywnie
na nią wpływają m.in. poprzez zmniejszanie wydajności pracy i produkcji, opcję ponoszenia
zwiększonejskładkiubezpieczeniowej(kosztówubezpieczenia),kosztyewentualnegouczestniczeniaw
postępowaniachsądowych,itd.
NajwaŜniejszejestjednakokreśleniejakznaczącezagroŜeniawystępująwmiejscupracyiczy
zapobiega się im przy pomocy właściwych i wystarczających środków zaradczych. Przykładowo:
poraŜenieprądemelektrycznymmoŜebyćśmiertelne,alejegoryzykojestbardzomałewśrodowisku
biurowymoczywiściepodwarunkiem,Ŝeelementypodnapięciemsądobrzeizolowanie,aczęści
metalowedobrzeuziemione.
Ocena ryzyka zawodowego, do której zobowiązany jest kaŜdy pracodawca okazała się
fundamentalnymnarzędziemsłuŜącymbezpieczeństwuizdrowiupracownikówwmiejscupracy,ajej
regularne przeprowadzanie najprostszą drogą do stworzenia w przedsiębiorstwie bezpiecznych
warunkówpracyikontrolowaniastanuzagroŜeńwmiejscupracy.
OcenaryzykazawodowegoprowadzidoochronyludzkiegozdrowiaiŜyciaisłuŜyoszczędzaniu
pracownikomipracodawcomstresu,stratfinansowychiinnychkłopotówzwiązanychzewentualnymi
wypadkamiprzypracyichorobamizawodowymi.
Niewymyślononicbardziejlogicznegoiskutecznego,abyrozpoznaćzagroŜeniawystępującena
stanowiskach pracy, ocenić jakie mogą być ich konsekwencje dla bezpieczeństwa i zdrowia
pracownikóworazokreślićmoŜliweśrodkiprzeciwdziałaniatymzagroŜeniom.
Zocenyryzykazawodowegowynikawiedza,naktórychstanowiskachpracywykonywanesąprace
bezpieczne,anaktórychpracestwarzającezagroŜenia(ijakpowaŜne!)dlabezpieczeństwaizdrowia
pracowników.
Ocenaryzykazawodowegotoniewymysłbiurokracjianizapisanywuregulowaniachprawnych
formalnywymógegzekwowanypodczaskontroliprzezPaństwowąInspekcjęPracy,aby"utrudniać
Ŝycie"pracodawcom.TopodejściepanującewewszystkichkrajachUniiEuropejskiej,któregoniezwykłą
przydatnośćpotwierdzajądługoletniedoświadczenia"starych"krajówczłonkowskichUnii.Tonarzędzie
wprowadzonedounijnegoprawajuŜokoło20lattemu!
Praktyka "starych"państw członkowskich Unii Europejskiejdowiodłaistnienia bezpośredniego
związkumiędzywynikamiocenyryzyka,apanującymiwprzedsiębiorstwachwarunkamipracy.TamjuŜ
dawnozauwaŜono,ŜestałezaangaŜowaniepracodawcówipracownikówwprawidłowąocenęryzyka
prowadzidopowstanialogiczniedziałającegosystemubezpieczeństwapracyiprzekonania,Ŝedbanieo
bezpieczeństwoizdrowietowspólnyinteresizadaniezarównodlapracodawcówjakipracowników.
PrzeprowadzającocenęryzykamoŜnaliczyćnakorzyścidlafirmy.WbliŜszejperspektywieoznacza
to lepsze samopoczucie pracowników i lepszą atmosferę w pracy, gdy pracodawca dba o ich
1 z 4
2009-06-5 15:11
122484665.002.png
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
bezpieczeństwoizdrowie.PracodawcanatomiastmoŜe miećświadomośćspełnieniaobowiązku o
podstawowymznaczeniudlaochronyzdrowiapracownikówizapobieganialudzkiemucierpieniuwjego
firmie.
Ocena ryzyka zawodowego to działanie bardzo "na czasie" we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej. Zagadnieniem tym zajmuje się, w sposób szczególny, w formie
europejskiejkampaniinarzeczocenyryzykazawodowego,unijnaEuropejskaAgencjaBezpieczeństwai
Zdrowia w Pracy, a w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy
PaństwowyInstytutBadawczy. Dlapracodawcówoznaczato łatwydostępdonowych,prostych,
praktycznychi"inspirujących"materiałówpomocniczych,takichjaknaprzykładprzejrzysteporadniki
doocenyryzykalubłatwedowykorzystanialistykontrolnedoidentyfikacjizagroŜeń.
OcenęryzykazawodowegomoŜna,anawetzalecasięprzeprowadzaćwmoŜliwienajprostszy
sposób,aokreśleniezagroŜeńiocenazwiązanegoznimiryzykapowinnyopieraćsięnazasadach
zdrowegorozsądku.MoŜetozrobićsampracodawca,mogąmuwtympomóckompetentnipracownicy
lubekspertspozaprzedsiębiorstwa.
WSZYSTOJUśBYŁO,CZYLIJAKPOMOCNAJESTPRAKTYKAI
DOŚWIADCZENIEśYCIOWE?
TaknaprawdękaŜdyznasjuŜnierazkorzystałzefektówocenyryzykaprzeprowadzonejprzezinnych,
anawetsamjąprzeprowadziłnp.wswoimdomu!DotyczytotakŜepodjętychwjejnastępstwie
działańograniczającychlubeliminującychryzyko!
Przykładowo:juŜprojektantzadbał,abywTwojejłazienceniebyłowłącznikówelektrycznych,
elektrykzamontowałkilkagniazdek"bezpiecznychdladzieci"(zzamykanąklapkąlubzprzesłoną
otworów),gazownikcorokusprawdzaszczelnośćprzewodówgazowychorazdroŜnośćisprawność
przewodów wentylacyjnych. Czasem doradza Ci zmianę piecyka gazowego na bezpieczniejszy
(samowyłączającysięwprzypadkuuwalnianiasiętlenkuwęgla).
WystępującewtychprzypadkachzagroŜeniastwarzająduŜeryzykotragedii.Poprzeczytaniuna
ulotce,Ŝezakupionylekpowinienbyćniedostępnydladzieci,niezostawiasięgonastoletylkochowa
dowyŜejzawieszonejszafki,najlepiejdodatkowozamykanejnaklucz.
TosamodotyczyinnychstwarzającychzagroŜenieprzedmiotów,np.noŜykuchennych,ostrych
przedmiotówitd..Małychdzieciniezostawiasięsamychwdomu.Ryzykobyłobyniedopuszczalne.
TozewzględówbezpieczeństwatabletkilekówprodukowanesąwróŜnychkolorach,wielkościachi
kształtach.OsobaprzyjmującaróŜnelekiniepomylisięwichdawkowaniuzgodniezzaleceniem
lekarza,np.nieweźmiedwóchtakichsamychtabletek,jeślitegoniezleciłlekarz.
Nieprzechowujesię(wjednejszufladzie)przyprawczyinnychproduktówŜywnościowychrazemz
przydatnymiwdomuartykułamichemiigospodarczej(np.klejami,środkamiczyszczącymiitd.).Poco
ryzykować pomyłkę, której konsekwencje mogłyby być tragiczne. Coraz częściej uŜywając takich
artykułówkorzystasięzgumowychrękawicdlaochronyskóryrąk.
Włazienkachwykorzystujesięelementyantypoślizgowe(wwannielubnazewnątrz)wobawie
przedurazem.Czasamisłyszysięotakichprzypadkachlubsamemuichdoświadcza.Jesttoszczególnie
waŜnewprzypadkuludzistarszych(osteoporoza).Dlanichryzykourazujestjeszczewiększe.
NieumieszczasięcięŜkichprzedmiotów(którełatwomogąspaść)napółkachzawieszanychnad
miejscamidospania(jeśliwogólezawieszasiępółkiwtakimmiejscu).Pocoryzykować?Itakdalej,i
takdalej.
KaŜdyznasmógłbypodaćwieledalszychtegorodzajuprzykładów,świadczącychotym,Ŝe
mamynaturalnyinstynktsamozachowawczy,ŜepotrafimyidentyfikowaćzagroŜenia,Ŝe
potrafimyoceniaćzwiązaneznimiryzykoipodejmowaćdziałania,któremająnaschronić
przedpotencjalnymnieszczęściemlubwypadkiem.
Wystarczyprzenieśćtakąsamą"filozofię"nagruntpracyzawodowejdladobrapracownikówi
pracodawców.
ILUSTRACJAPODSTAWOWYCHPOJĘĆNAPRZYKŁADZIE
JAZDYSAMOCHODEM
Ryzyko moŜna określić jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia niepoŜądanego
zdarzenia (np. wypadku samochodowego) związanego z wykonywaną czynnością i moŜliwych
konsekwencji(skutków)tegozdarzenia(np.uszkodzeniasamochoduluburazu).
Prawdopodobieństwo jest definiowane jako częstotliwość wystąpienia niebezpiecznego
zdarzeniawokreślonymokresieczasu.PrzykładowojakczęstosamochódmoŜeuczestniczyćw
wypadkunagłównejulicymiastawokresierocznym?Czyjesttoprawdopodobne,moŜliweczymało
prawdopodobne?
Konsekwencje (skutki) zdarzenia to moŜliwe jego następstwa. Przykładowo kolizja z
udziałem szybko poruszającego się samochodu prawie zawsze pociąga za sobą jego powaŜne
uszkodzeniaiurazylubśmierćosóbbiorącychudziałwwypadku.
ZagroŜenietoobiekt,efektfizycznylubwarunkimogącepotencjalniedoprowadzićdouszkodzeń
iobraŜeńciałaukierowcy,jegopasaŜerów,innychuŜytkownikówdrogiorazdouszkodzeńsamochodu.
Prowadzenie samochodu jest czynnością niebezpieczną, tym bardziej im większa jest jego
2 z 4
2009-06-5 15:11
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
prędkość.WprzypadkuprowadzeniasamochodumoŜnazidentyfikowaćnastępującezagroŜenia:
osobyprzechodzącelubprzebiegającyprzezdrogę,
inniuŜytkownicydrogizmieniającynaglepasjazdy,
samochodyzprzodu,któremogąnaglezahamować,
samochodyztyłumogąceprzyśpieszyćlubniezwracająceuwaginaczerwoneświatła,
niesprawnośćsamochodu,brudneszybyilusterka,
niedyspozycjakierowcy(zmęczenie,wpływalkoholulubleków),
trudneuwarunkowaniaatmosferyczne.
Ograniczenieryzykawypadkusamochodowego
Niktniechcepolegaćjedynienatzw.łucieszczęścia,abychronićsięprzedwypadkiemdrogowym.
Wykonujesięwieleczynnościdlazmniejszeniaryzykatakiegowypadku,np.:
uczestniczysięwkursienaprawojazdyizdajestosownyegzamin,
zapewniasię,Ŝesamochódjestwdobrymstanie(sprawnehamulce,bezpieczneopony),a
szybyilusterkasączyste,
dbasięozdolnośćdobezpiecznejjazdy(Ŝadnegoalkoholu,zakazanychlekarstwczy
prowadzeniasamochodugdyjestsięzmęczonymlubśpiącym),
zapinasiępasybezpieczeństwa(upewniającsię,ŜetosamozrobilipasaŜerowiepojazdu,coraz
częściejtakŜenatylnychsiedzeniach),
unikasięjazdywniesprzyjającychwarunkachatmosferycznych,
nadłuŜszychdystansachrobisięokresoweprzerwywprowadzeniusamochoduiodpoczywa
się,
przestrzegasięograniczeńprędkości,unikaniebezpiecznegowyprzedzania(np."natrzeciego")
itp.
WszystkiewymienionewyŜejśrodkitośrodkiocharakterzeprewencyjnym,któreprowadządo
zmniejszeniaryzykawypadku(odniesieniaurazów,śmierci,uszkodzeniasamochodu).
Ograniczeniekonsekwencjiwypadkusamochodowego
Przykładowo:kierowcaipasaŜersamochodujadącegozprędkościątrzydziestuparukilometrówna
godzinę,pojegokolizjizsamochodemstojącymnapoboczu,nieponiosąŜadnychlubnieznaczne
urazydziękitemu,zemielizapiętepasybezpieczeństwa.Jeślinatomiastdojdziedowypadku,w
którymkierowcaponiesiepowaŜneurazy,toichkonsekwencjemogązostaćograniczonenp.dzięki
sprawnemufunkcjonowaniusłuŜbyzdrowiaszybkiprzyjazdkaretkipogotowiaratunkowegoiszybkie
udzieleniefachowejpomocymedycznejmogąnaweturatowaćŜycie.
ZasadniczowszelkadziałalnośćczłowiekawiąŜesiędlaniegozpewnymryzykiem
występują zagroŜenia, których nie zawsze moŜna uniknąć, ale którym moŜna
przeciwdziałać.
ULOTKAINFORMACYJNA
"Ocenaryzykazawodowegowmałychprzedsiębiorstwach"
PoniŜej zamieszczono internetową wersję Ulotki informacyjnej, rozpowszechnianej w ramach
kampanii informacyjnopromocyjnej na rzecz oceny ryzyka zawodowego (prowadzonej w latach
20082009wewszystkichkrajachUE),zawierającejprzystępnewprowadzeniedoproblematykioceny
ryzyka zawodowego, zasady oceny ryzyka w pięciu krokachi szacowania ryzyka. Skorzystanie z
podanego na końcu ulotki adresu internetowego Państwowej Inspekcji Pracy, zapewni osobom
zainteresowanymszybkidostępdoprostych,"dydaktycznych"iilustrowanychprzykładamimateriałów
pomocniczych do oceny ryzyka, pochodzących z róŜnych źródeł (z podstrony "Oceny ryzyka
zawodowegowmałychprzedsiębiorstwach").
Zalecanaliteratura
1.I.RomanowskaSłomka,A.Słomka,Zarządzanieryzykiemzawodowym,Tarbonus,2007,
2.I.RomanowskaSłomka,Ryzykozawodowe.Materiałszkoleniowy,wyd.PIP,2002,
3.W.M.Zawieska(red.),Ryzykozawodowe.Metodycznepodstawyoceny,wyd.CIOP,2007,
3 z 4
2009-06-5 15:11
122484665.003.png 122484665.004.png 122484665.005.png
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
4.I.RomanowskaSłomka,A.Słomka,Kartyocenyryzykazawodowegodla100stanowisk
pracy,wyd.SIGMANot,2008,
5.PolskaNormaPNN18002,Systemyzarządzaniabezpieczeństwemihigienąpracy.Ogólne
wytycznedoocenyryzykazawodowego.
4 z 4
2009-06-5 15:11
122484665.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin