Instrukcja bhp przy obsłudze drukarki laserowej.pdf

(40 KB) Pobierz
instrukcja20.indd
INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE DRUKARKI LASEROWEJ
WYMOGI OGÓLNE
1. Drukarka powinna być zainstalowana przez wykwalifikowanych pracowników serwisu obsługi.
2. Drukarka powinna być ustawiona w miejscu zapewniającym swobodny dostęp.
3. Przed rozpoczęciem użytkowania drukarki pracownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi danego
modelu urządzenia.
NA STANOWISKU PRACY ZABRANIA SIĘ:
1. Samodzielnego naprawiania urządzenia.
2. Otwierania wszelkich pokryw w trakcie procesu drukowania.
3. Przesuwania, czyszczenia lub wykonywania jakichkolwiek czynności innych niż zwykła obsługa bez
uprzedniego odłączenia urządzenia od sieci zasilania.
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Sprawdzić kompletność technicznego wyposażenia stanowiska pracy oraz stan kabli zasilających drukarkę.
2. Upewnić się, że stan kabli zasilania elektrycznego oraz stan techniczny urządzenia zapewniają bezpieczeń-
stwo pracy, a zwłaszcza ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.
3. Przygotować papier do drukowania i upewnić się, że jego parametry użytkowe są zgodne z zaleceniami
producenta urządzenia.
4. Jeśli urządzenie wymaga uruchomienia odrębnym włącznikiem, włączyć przycisk uruchamiający.
ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY
1. Uruchomić program drukowania dokumentu za pomocą komputera.
2. Obserwować komunikaty pojawiające się na monitorze komputera, wyświetlaczy lub za pomocą kontrolek
drukarki i postępować zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia.
3. W przypadku pojawienia się komunikatów eksploatacyjnych takich jak „zablokowany papier”, „wyczerpa-
nie tonera” itp., do wykonania czynności obsługowych przystąpić po wyłączeniu zasilania.
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1. Wyłączyć urządzenie (o ile instrukcja użytkowania nie stanowi inaczej).
2. Wykonać inne czynności porządkowe.
UWAGA!
1. Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania z gniazdka przed przystąpieniem do przesuwania urządzenia, jego
czyszczenia lub czynność innych niż zwykła obsługa.
2. W przypadku awarii lub uszkodzenia w układzie elektrycznym lub mechanicznym urządzenia, a także
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze zrozumieniem komunikatu o niesprawności
lub określeniem sposobu jej usunięcia, natychmiast wyłącz zasilanie i niezwłocznie poinformuj
przełożonego. Skontaktuj się z serwisem.
W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
tel. 999
STRAŻY POŻARNEJ
tel. 998
ZATWIERDZAM
Data i podpis pracodawcy
Przykładowa instrukcja bhp – wykorzystanie wymaga
dostosowania do warunków panujących w zakładzie pracy
95171715.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin