Przedstawiciel handlowy karta oceny ryzyka.pdf

(449 KB) Pobierz
str_24_26_27_28.indd
Bezpieczeństwo
Przedstawiciel handlowy
• Ocena ryzyka zawodowego
• Instrukcja stanowiskowa
Ryszard Bryła
Członek Rady konsul-
tacyjnej „Promotora”.
Autor książki Bezpieczne
stanowisko pracy
oraz podręcznika
Bezpieczeństwo, higiena
i prawo pracy w pyta-
niach i odpowiedziach .
C HARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
Przedstawiciel handlowy reprezentuje przedsiębior-
stwo. Do jego zadań należy:
• przygotowywanie w biurze zakładu ofert handlo-
wych,
• utrzymywanie kontaktów telefonicznych i e-ma-
ilowych z klientami,
• promowanie wyrobów firmy oraz pertraktowanie
z klientami,
• udział w spotkaniach z klientami poza siedzibą
firmy, na terenie znacznego obszaru kraju,
• uczestniczenie w konferencjach, targach itp.
Wskazana byłaby również praktyka w zawodzie
– najlepiej w handlu.
Zatrudnienie
Pracownik zatrudniony jest na pełny etat.
U WAGI OGÓLNE
DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA
Ryzyko M (małe) oznacza akceptowalny poziom
ryzyka, przy jednoczesnym jego monitoringu.
Ryzyko S (średnie) oznacza akceptowalny poziom
ryzyka, przy jednoczesnym podjęciu stopniowych
działań mających na celu poprawę stanu bezpie-
czeństwa.
Ryzyko D (duże) oznacza nieakceptowalny
poziom ryzyka, czyli konieczność podjęcia natych-
miastowych działań poprawiających stan bezpie-
czeństwa w zakładzie.
W YMAGANIA DOTYCZĄCE PRACOWNIKA
Pracownik powinien:
• mieć wykształcenie minimum średnie, najlepiej
związane z branżą,
• dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami
lekarskimi,
• wysoką kulturę osobistą,
• silną motywację do pracy i ukierunkowanie na
sukces,
• prawo jazdy kategorii B.
U WAGA
Przedstawioną tutaj kartę oceny ryzyka należy
traktować jako przykładową i dostosować ją do
konkretnego stanowiska pracy.
24 Promotor 9/07
24207302.005.png
Bezpieczeństwo
K ARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
DLA STANOWISKA PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO WEDŁUG PN-N 18002:2000
Przed
redukcją
Po redukcji
Uwagi
o reali-
zacji
zadań
Możliwe skutki
zagrożenia
Lp.
Zagrożenie
Możliwe źródła zagrożeń
Środki profilaktyczne
C* P* R*
C* P* R*
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12
1.
Powierzchnie,
na których jest
możliwy upadek
(upadek na tym
samym poziomie)
Śliskie lub nierówne
podłogi wewnątrz
budynku lub
powierzchnie na
zewnątrz i w miejscu
dojścia do klienta
Potłuczenia,
złamania kończyn,
urazy wewnętrzne,
wstrząśnienie
mózgu
SSS
Utrzymywanie porządku w pomieszczeniu
i na drogach komunikacji wewnętrznej,
stosowanie odpowiedniego obuwia,
zachowanie szczególnej ostrożności
SMM
2.
Różnica poziomów
(upadek na niższy
poziom)
Przemieszczanie się
po schodach
Złamania kończyn,
uszkodzenia
kręgosłupa,
potłuczenia, urazy
SSS
Stosowanie przez pracownika odpowiedniego
obuwia, zachowanie ostrożności przy wchodzeniu
i schodzeniu ze schodów, stosowanie zabezpieczeń
antypoślizgowych na schodach zewnętrznych
SMM
3.
Ograniczone
przestrzenie
(uderzenie się
o nieruchome
przedmioty)
Zatarasowane przejścia,
źle ustawione stoły
i sprzęt itp. wewnątrz
pomieszczeń
Potłuczenia
M
D
S
Dbanie o porządek, właściwa organizacja
poszczególnych stanowisk w pomieszczeniu,
zachowanie ostrożności
MSM
4.
Obciążenie fizyczne
– statyczne
(przeciążenie narządu
ruchu wskutek
wymuszonej pozycji
ciała)
Długotrwała praca przy
komputerze, długotrwałe
prowadzenie pojazdu
Bóle mięśniowe,
zwyrodnienia
kręgosłupa i stawów
SDD
Stosowanie przerw w pracy, okresowa zmiana rodzaju
zajęć, ergonomiczne stanowisko pracy biurowej
zgodne z przepisami, ergonomicznie urządzone
wnętrze samochodu
SSS
5.
Nieodpowiednie
oświetlenie
(przeciążenie narządu
wzroku)
Zbyt intensywna praca
przy komputerze,
złe oświetlenie,
wielogodzinne
prowadzenie samochodu
Osłabienie wzroku,
bóle oczu, łzawienie
SDD
Przestrzeganie instrukcji stanowiskowej dotyczącej
m.in. ustawienia monitora, właściwego oświetlenia
itd., stosowanie przerw w pracy, czasowa zmiana
rodzaju zajęć, stosowanie odpowiednich przerw
w trakcie długotrwałego prowadzenia pojazdu
SSS
6.
Prąd elektryczny
(porażenie prądem
elektrycznym)
Przetarte przewody
zasilające urządzenia
elektryczne, przebicie
elektryczne do obudowy
urządzenia
Śmierć
D
S
D
Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów,
stosowanie właściwej ochrony przeciwporażeniowej
w zakładzie (m.in. wyłączników różnicowo-
prądowych), okresowa kontrola instalacji elektrycznej,
przestrzeganie przepisów dotyczących obsługi
urządzeń elektrycznych
SMM
7.
Pożar
Duże ilości dokumentów,
zwarcie instalacji
elektrycznej, nieostrożne
obchodzenie się
z otwartym ogniem,
niesprawna instalacja
w samochodzie
Śmierć, poparzenia D
S
D
Przestrzeganie instrukcji ppoż., właściwe
zabezpieczenie w sprzęt przeciwpożarowy – zgodnie
z przepisami, dbanie o systematyczne przeglądy
samochodu i sprawność instalacji elektrycznej
SMM
8.
Hałas
Urządzenia
zainstalowane w biurze,
odgłosy dochodzące
z zewnątrz, hałas
spowodowany przez
silnik własnego
samochodu i inne
pojazdy w trakcie
podróży służbowej
Napięcie nerwowe,
zmęczenie
psychiczne
SSS
Dążenie, by nie kumulowała się praca wszystkich
„głośnych” urządzeń, ograniczenie hałasu
– gdy to konieczne – dochodzącego z ulicy, dbanie
o to, by natężenie hałasu w środowisku pracy
biurowej było zgodne z normami, dbanie o to, by
używany samochód był sprawny technicznie
MMM
9.
Obciążenie
emocjonalne (stres)
Obawa przed
niezadowoleniem
kierownictwa zakładu,
negocjacje i utarczki
z klientami
Nerwice,
bezsenność,
choroby serca
i układu
pokarmowego
SSS
Zapewnienie przez kierownictwo właściwej atmosfery
w pracy, częste życzliwe rozmowy pomiędzy
przełożonymi i podwładnymi, zapewnienie przerw
w pracy i właściwego wypoczynku, zgodnie z k.p.,
spotkania integracyjne
SMM
10.
Ruchome i stałe
obiekty
(wypadek
komunikacyjny)
Podróż służbowa
samochodem, podróż
środkami komunikacji
miejskiej, przechodzenie
przez jezdnię
Śmierć,
kalectwo,
urazy
DSD
Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,
zachowanie szczególnej ostrożności, zachowanie
ograniczonego zaufania do innych użytkowników
drogi, dbanie o właściwy stan techniczny używanego
samochodu
DMS
11.
Czynniki biologiczne
– wirusy chorobowe
Kontakty służbowe
z wieloma osobami,
narażenie na zmienne
warunki atmosferyczne
Choroby układu
oddechowego,
przeziębienia
SSS
Poddawanie się szczepieniom ochronnym,
przestrzeganie badań profilaktycznych, stosowanie
ubioru odpowiedniego do warunków pogodowych
SMM
12.
Niewłaściwe warunki
mikroklimatyczne
w pomieszczeniu
pracy biurowej lub
w samochodzie
Temperatura
przekraczająca
zakres ustalony dla
komfortu cieplnego,
nieodpowiednia
wilgotność,
zła wentylacja
Przeziębienia
lub przegrzania,
choroby układu
oddechowego
SSS
Dostosowanie mikroklimatu do subiektywnego
odczucia komfortu cieplnego, zależnego nie tylko od
temperatury i wilgotności, ale i od sposobu ubierania
się i cech osobowych pracowników, zapewnienie
właściwej temperatury i wentylacji w samochodzie
w czasie podróży
SMM
* C – ciężkość, P – prawdopodobieństwo, R – ryzyko
26 Promotor 9/07
24207302.006.png 24207302.007.png
 
Bezpieczeństwo
K ARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
DLA STANOWISKA PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO WEDŁUG METODY R ISK SCORE
Możliwe skutki
zagrożenia
Przed korektą
Po korekcie
Uwagi
o reali-
zacji
zadań
Lp.
Zagrożenie
Możliwe źródła zagrożeń
Środki profilaktyczne
S* E* P* R*
S* E* P* R*
1
2
3
4
5 6 7
8
9 10 11
12
1.
Powierzchnie, na
których jest możliwy
upadek (upadek na
tym samym poziomie)
Śliskie lub nierówne
podłogi wewnątrz budynku
lub powierzchnie na
zewnątrz i w miejscu
dojścia do klienta
Potłuczenia,
złamania kończyn,
urazy wewnętrzne,
wstrząśnienie
mózgu
366
Utrzymywanie porządku w pomieszczeniu
i na drogach komunikacji wewnętrznej,
stosowanie odpowiedniego obuwia,
zachowanie szczególnej ostrożności
363
2.
Różnica poziomów
(upadek na niższy
poziom)
Przemieszczanie się
po schodach
Złamania
kończyn,
uszkodzenia
kręgosłupa,
potłuczenia, urazy
366
Stosowanie przez pracownika odpowiedniego
obuwia, zachowanie ostrożności przy wchodzeniu
i schodzeniu ze schodów, stosowanie
zabezpieczeń antypoślizgowych
na schodach zewnętrznych
363
3.
Ograniczone
przestrzenie (uderzenie
się o nieruchome
przedmioty)
Zatarasowane przejścia, źle
ustawione stoły i sprzęt itp.
wewnątrz pomieszczeń
Potłuczenia
1 6 6
Dbanie o porządek, właściwa organizacja
poszczególnych stanowisk w pomieszczeniu,
zachowanie ostrożności
163
4.
Obciążenie fizyczne
– statyczne
(przeciążenie narządu
ruchu wskutek
wymuszonej pozycji
ciała)
Długotrwała praca przy
komputerze, długotrwałe
prowadzenie pojazdu
Bóle mięśniowe,
zwyrodnienia
kręgosłupa
i stawów
766
Stosowanie przerw w pracy, okresowa zmiana
rodzaju zajęć, ergonomiczne stanowisko pracy
biurowej, zgodne z przepisami, ergonomicznie
urządzone wnętrze samochodu
363
5.
Nieodpowiednie
oświetlenie
(przeciążenie narządu
wzroku)
Zbyt intensywna praca
przy komputerze,
złe oświetlenie,
wielogodzinne
prowadzenie samochodu
Osłabienie
wzroku, bóle oczu,
łzawienie
766
Przestrzeganie instrukcji stanowiskowej
dotyczącej m.in. ustawienia monitora, właściwego
oświetlenia itd., stosowanie przerw w pracy,
czasowa zmiana rodzaju zajęć, stosowanie
odpowiednich przerw w trakcie długotrwałego
prowadzenia pojazdu
363
6.
Prąd elektryczny
(porażenie prądem
elektrycznym)
Przetarte przewody
zasilające urządzenia
elektryczne, przebicie
elektryczne do obudowy
urządzenia
Śmierć
15 6 3
Bieżąca kontrola stanu izolacji
przewodów, stosowanie właściwej ochrony
przeciwporażeniowej w zakładzie
(m.in. wyłączników różnicowo-prądowych),
okresowa kontrola instalacji elektrycznej,
przestrzeganie przepisów dotyczących obsługi
urządzeń elektrycznych
361
7.
Pożar
Duże ilości dokumentów,
zwarcie instalacji
elektrycznej, nieostrożne
obchodzenie się
z otwartym ogniem,
niesprawna instalacja
w samochodzie
Śmierć,
poparzenia
15 6 3
Przestrzeganie instrukcji ppoż., właściwe
zabezpieczenie w sprzęt przeciwpożarowy
– zgodnie z przepisami, dbanie o systematyczne
przeglądy samochodu i sprawność instalacji
elektrycznej
361
8.
Hałas
Urządzenia zainstalowane
w biurze, odgłosy
dochodzące z zewnątrz,
hałas spowodowany przez
silnik własnego samochodu
i inne pojazdy w trakcie
podróży służbowej
Napięcie
nerwowe,
zmęczenie
psychiczne
366
Dążenie, by nie kumulowała się praca wszystkich
„głośnych” urządzeń, ograniczenie hałasu
– gdy to konieczne – dochodzącego z ulicy,
dbanie o to, by natężenie hałasu w środowisku
pracy biurowej było zgodne z normami, dbanie
o to, by używany samochód był sprawny
technicznie
363
9.
Obciążenie
emocjonalne
(stres)
Obawa przed
niezadowoleniem
kierownictwa zakładu,
negocjacje i utarczki
z klientami
Nerwice,
bezsenność,
choroby serca
i układu
pokarmowego
366
Zapewnienie przez kierownictwo właściwej
atmosfery w pracy, częste życzliwe rozmowy
pomiędzy przełożonymi i podwładnymi,
zapewnienie przerw w pracy
i właściwego wypoczynku, zgodnie z k.p.,
spotkania integracyjne
363
10.
Ruchome i stałe
obiekty
(wypadek
komunikacyjny)
Podróż służbowa
samochodem, podróż
środkami komunikacji
miejskiej, przechodzenie
przez jezdnię
Śmierć, kalectwo,
urazy
15 6 6
Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,
zachowanie szczególnej ostrożności, zachowanie
ograniczonego zaufania do innych użytkowników
drogi, dbanie o właściwy stan techniczny
używanego samochodu
763
11.
Czynniki biologiczne
– wirusy chorobowe
Kontakty służbowe
z wieloma osobami,
narażenie na zmienne
warunki atmosferyczne
Choroby układu
oddechowego,
przeziębienia
366
Poddawanie się szczepieniom ochronnym,
Przestrzeganie badań profilaktycznych,
stosowanie ubioru odpowiedniego
do warunków pogodowych
363
12.
Niewłaściwe warunki
mikroklimatyczne
w pomieszczeniu
pracy biurowej lub
w samochodzie
Temperatura
przekraczająca zakres
ustalony dla komfortu
cieplnego, nieodpowiednia
wilgotność, zła wentylacja
Przeziębienia
lub przegrzania,
choroby układu
oddechowego
366
Dostosowanie mikroklimatu do subiektywnego
odczucia komfortu cieplnego, zależnego nie tylko
od temperatury i wilgotności, ale i od sposobu
ubierania się i cech osobowych pracowników,
zapewnienie właściwej temperatury i wentylacji
w samochodzie w czasie podróży
363
* S – skutki, E – ekspozycja, P – prawdopodobieństwo, R – ryzyko
www.promotor.elamed.pl 27
24207302.001.png 24207302.002.png 24207302.003.png
Bezpieczeństwo
I NSTRUKCJA STANOWISKOWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO
P RZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Musisz posiadać ważne szkolenie z zakresu BHP oraz wymagane
badania lekarskie, bez przeciwwskazań do zatrudnienia na
stanowisku.
2. Musisz posiadać prawo jazdy kategorii B.
3. Pamiętaj o występujących zagrożeniach, zawartych m.in. w kar-
cie oceny ryzyka zawodowego dla twojego stanowiska, a w tym
o możliwości:
• upadku na śliskiej lub nierównej powierzchni,
• upadku z wysokości,
• porażenia prądem elektrycznym,
• wystąpienia pożaru,
• wystąpienia infekcji chorobowych,
4. Pamiętaj o możliwości uczestniczenia w wypadku komunikacyjnym,
• wystąpienia obciążeń psychonerwowych (stresu).
5. Zorganizuj stanowisko pracy biurowej zgodnie z wymaganiami
ergonomii, a w szczególności:
• zapewnij prawidłowe ustawienie i oświetlenie monitora kom-
putera,
• przygotuj odpowiednio siedzisko,
• klawiaturę, dokumenty i ekran monitora ustaw przed sobą
w linii prostej.
W CZASIE PRACY
1. Rozpoczynając pracę, pamiętaj o wskazówkach przełożonego
i przyjętym harmonogramie zadań.
2. Nie lekceważ nawet drobnych skaleczeń i opatruj je, korzystając
z apteczki pierwszej pomocy.
3. Dbaj o stan techniczny powierzonych ci urządzeń.
4. Na swoim stanowisku zachowuj ład i porządek.
5. Nie gromadź w pomieszczeniu pracy oraz w przejściach komuni-
kacyjnych zbędnych materiałów lub przedmiotów, utrudniających
poruszanie się lub ewakuację pracowników.
6. Pamiętaj, że w pomieszczeniu pracy zabrania się palenia tyto-
niu.
7. Pamiętaj, iż nie wolno ci samodzielnie naprawiać urządzeń elek-
trycznych, a w szczególności będących pod napięciem.
8. Pamiętaj, że w czasie pertraktacji z klientami obowiązuje cię
wysoka kultura osobista. Wymagania te odnoszą się również
do kontaktów z twoimi współpracownikami.
9. Pamiętaj, by zachować zawsze postawę asertywną. Jeżeli zada-
nia przekraczają twoje możliwości, poinformuj o tym swojego
przełożonego.
10. W czasie wyjazdów samochodem stosuj się do instrukcji doty-
czącej bezpiecznej podróży i szczegółowych wymagań kodeksu
drogowego.
11. Pamiętaj, żeby podczas podróży samochodem przestrzegać
przede wszystkim dwu podstawowych zasad:
• ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu,
• zachowania szczególnej ostrożności.
12. Pamiętaj, że kierując pojazdem, musisz jechać z prędkością za-
pewniającą panowanie nad nim, z uwzględnieniem warunków,
w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu,
stanu i widoczności drogi, stanu ładunku i pojazdu, warunków
atmosferycznych oraz natężenia ruchu – reagując niezwłocznie
na każdą trudną sytuację.
13. Pamiętaj, iż kierując pojazdem, należy:
• jechać z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierują-
cym,
• hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeń-
stwa ruchu lub jego utrudnienia,
• utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie
hamowania lub zatrzymania poprzedzającego cię pojazdu.
14. Pamiętaj, że podejmując manewr wyprzedzania, który należy do
najtrudniejszych manewrów w ruchu drogowym, musisz upewnić
się, czy:
• masz odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do
wyprzedzania, bez utrudnienia komukolwiek ruchu,
• kierujący jadący za tobą nie rozpoczął wyprzedzania oraz
kierujący jadący przed tobą na tym samym pasie ruchu nie
zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany
kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu,
• w razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny
pieszych musisz zachować odpowiedni odstęp, który nie może
być mniejszy niż 1 m.
P O ZAKOŃCZENIU PRACY
1. Jeżeli jesteś w biurze, uporządkuj swoje stanowisko, wyłącz urządzenia
elektryczne (te, które powinny być wyłączone) i pozamykaj okna.
2. Gdy jesteś w podróży służbowej, ustaw pojazd w dozwolonym
przepisami miejscu i zabezpiecz go przed kradzieżą.
P OSTĘPOWANIE W SYTUACJI AWARYJNEJ
1. Pamiętaj, że w razie wystąpienia pożaru musisz postępować
zgodnie z instrukcją przeciwpożarową – w pierwszej kolejności
powiadom współpracowników i próbuj ugasić pożar w zarodku.
2. Pamiętaj, iż w razie wypadku na terenie zakładu pracy musisz
udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić o tym
fakcie przełożonego.
3. Pamiętaj, że uczestnicząc w kolizji drogowej musisz postępować
zgodnie ze wskazaniami kodeksu drogowego i instrukcji doty-
czącej bezpiecznej podróży, a w szczególności:
• zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego,
• przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
• usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagroże-
nia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
• podać swoje dane i dane personalne właściciela lub posia-
dacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń,
z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczą-
cej w wypadku,
• zadbać o to, by uzyskać dokładne dane osobowe uczestnika
(uczestników) zdarzenia i ewentualnych świadków, a także ich
numery telefonów,
• w razie jakichkolwiek wątpliwości wezwać policję (bardzo
ważne!),
• jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, udzielić niezbędnej
pomocy ofiarom wypadku i wezwać pogotowie ratunkowe oraz
policję, a także nie podejmować czynności, które mogłyby
utrudnić ustalenie przebiegu zdarzenia,
• niezwłocznie powiadomić kierownictwo firmy.
Opracował
Zatwierdził
……………...............
.............……………..
Uwaga: Przedstawioną tutaj instrukcję należy traktować jako przy-
kładową. Instrukcja „Bezpieczna podróż” i „Oświadczenie sprawcy
kolizji drogowej” znajdują się w książce „Bezpieczne stanowisko pracy
– ocena ryzyka, instrukcje stanowiskowe, listy kontrolne” autorstwa
Ryszarda Bryły.
28 Promotor 9/07
24207302.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin