Instrukcja bhp dla wartownika.pdf

(59 KB) Pobierz
24664284 UNPDF
INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY
PRACY WARTOWNIKA STRA¯Y
PRZEMYS£OWEJ (BEZ BRONI)
1. UWAGI OGÓLNE
Do samodzielnej pracy jako wartownik bez broni mo¿e przyst¹piæ pracownik, który uzyska³
zezwolenie na pracê na tym stanowisku od bezpoœredniego prze³o¿onego.
Winien to byæ pracownik pe³noletni, legitymuj¹cy siê:
a) odpowiednim wykszta³ceniem;
b) przeszkoleniem:
– wstêpnym, ogólnym i instrukta¿em stanowiskowym BHP,
– w zakresie ochrony ppo¿.;
c) dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaœwiadczeniem lekarskim lekarza medycyny pra-
cy; powinien te¿ byæ wypoczêty, trzeŸwy.
2. CZYNNOŒCI KONIECZNE DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZÊCIEM PRACY
Pracownik powinien:
1) ubraæ siê w odzie¿ przewidzian¹ do u¿ytkowania na danym stanowisku pracy,
2) szczegó³owo zapoznaæ siê ze stanowiskow¹ instrukcj¹ BHP znajduj¹c¹ siê na stanowisku
pracy,
3) sprawdziæ, czy klucze zapasowe (jeœli pe³ni dy¿ur po zakoñczeniu pracy przez pozosta³ych
pracowników – to tak¿e klucze, które normalnie znajduj¹ siê w u¿yciu) do poszczególnych
pomieszczeñ znajduj¹ siê w miejscu wyznaczonym do tego celu,
4) sprawdziæ stan wyposa¿enia technicznego stanowiska, w tym stan techniczny zabezpieczeñ
budynku (np. czujniki dymu, gazu itp.),
5) sprawdziæ stan i ci¹g³oœæ przewodów elektrycznych zasilaj¹cych (zewnêtrznych).
UWAGA
W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeñ czy usterek, nie wolno podejmowaæ pracy. Nale-
¿y niezw³ocznie powiadomiæ o tym swojego bezpoœredniego prze³o¿onego w celu szybkiej ich
likwidacji. Dopiero po upewnieniu siê, ¿e zosta³y one usuniête, pracownik mo¿e przyst¹piæ do
wykonania dy¿uru.
Powinien najpierw zapoznaæ siê z zadaniami na dzieñ bie¿¹cy.
3. CZYNNOŒCI KONIECZNE DO WYKONANIA W CZASIE PRACY
W czasie pracy pracownik powinien:
1) œciœle stosowaæ siê do zaleceñ:
a) stanowiskowej instrukcji BHP,
b) poleceñ i wskazówek prze³o¿onych;
2) wykonywaæ prace tylko zlecone przez bezpoœredniego prze³o¿onego;
3) w czasie pracy co najmniej co godzinê obejœæ wszystkie pomieszczenia, skontrolowaæ i dopil-
nowaæ (jeœli pe³ni dy¿ur w czasie pracy pozosta³ych pracowników), czy s¹ przestrzegane
przez pracowników i interesantów przepisy przeciwpo¿arowe (zakaz palenia tytoniu w miej-
scach niedozwolonych, u¿ywanie otwartego ognia itp.);
4) sprawdziæ, czy drogi i wyjœcia ewakuacyjne nie s¹ zastawione. Jeœli stwierdzi, ¿e tak siê
dzieje, winien zg³osiæ to prze³o¿onemu, by zosta³o to usuniête;
UWAGA
24664284.001.png 24664284.002.png
5) kontrolowaæ, czy urz¹dzenia elektryczne i gazowe s¹ wy³¹czone;
6) podczas wykonywania prac remontowych w pomieszczeniach znajduj¹cych siê pod opiek¹
wartownika jest on zobowi¹zany do szczególnego interesowania siê, czy wszystkie prace s¹
wykonywane bezpiecznie. W szczególnoœci jest on do tego zobowi¹zany wówczas, gdy s¹
wykonywane prace spawalnicze; w takim wypadku musi on czêœciej kontrolowaæ pomiesz-
czenia, gdzie prace te by³y prowadzone.
Pracownikowi nie wolno:
a) nie stosowaæ siê do szczegó³owych instrukcji i zaleceñ prze³o¿onych,
b) korzystaæ podczas swego dy¿uru z komputerów firmowych bez uprzedniego uzgodnienia
tego z pracodawc¹,
c) oœwietlaæ stanowiska pracy lampami przenoœnymi o napiêciu wiêkszym ni¿ 24 V,
d) dopuszczaæ do pracy na swoim stanowisku pracy innych osób bez wiedzy prze³o¿onego,
e) przeszkadzaæ innym w pracy,
f) tarasowaæ przejœcia i dojœcia do stanowiska pracy, sprzêtu przeciwpo¿arowego i wy³¹czni-
ków pr¹du elektrycznego.
4. CZYNNOŒCI KONIECZNE DO WYKONANIA PO ZAKOÑCZENIU PRACY
1. Wartownik zdaje sprawozdanie z przebiegu dy¿uru:
a) zdaje zmiennikowi ksi¹¿kê warty, gdzie notowane by³y stwierdzone nieprawid³owoœci, ewen-
tualne wydane polecenia oraz to, czy i jak zosta³y one zrealizowane,
b) zdaje klucze do pomieszczeñ i klucze zapasowe.
................................................
...................................................
Opracowa³ (data i podpis)
Zatwierdzi³ (data i podpis)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin