Instrukcja bhp w gabinecie stomatologicznym.pdf

(65 KB) Pobierz
40.Instr.dla gabinetu stomatologicznego.p65
INSTRUKCJA BHP
W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM
I. CZYNNOŒCI PRZED ROZPOCZÊCIEM PRACY
1. Sprawdziæ porz¹dek oraz stan oœwietlenia i wyposa¿enia u¿ywanego w gabinecie.
2. Sprawdziæ i ewentualnie uzupe³niæ zapas ochron (rêkawiczki gumowe) i narzêdzi jednorazo-
wego u¿ytku (strzykawki itp.).
II. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
1. Utrzymywaæ ³ad i porz¹dek w miejscu pracy.
2. Podczas zabiegów nale¿y u¿ywaæ jednorazowych rêkawiczek ochronnych (zmienianych przy
ka¿dym pacjencie).
3. Do wykonywania zabiegów u¿ywaæ narzêdzi poddanych prawid³owej sterylizacji oraz ma-
teria³ów medycznych maj¹cych stosowne atesty.
4. W przypadku uk³ucia siê podczas zabiegu (a tak¿e w ka¿dym innym niezamierzonym przy-
padku skaleczenia) nale¿y stosowaæ siê do instrukcji „Zasady postêpowania przy ekspozycji
na krew lub inny materia³ zakaŸny”.
5. Wszelkie odpady medyczne nale¿y usuwaæ do wydzielonych pojemników i przekazywaæ do
wyspecjalizowanych firm utylizacyjnych.
6. Niezw³ocznie po zakoñczeniu pracy u¿ywane instrumenty medyczne nale¿y poddaæ steryli-
zacji.
7. Niezw³ocznie po zakoñczeniu pracy uzupe³niæ niezbêdny zapas sprzêtu jednorazowego u¿yt-
ku, materia³ów medycznych i opatrunkowych oraz œrodków ochrony indywidualnej.
8. Po zakoñczeniu pracy nale¿y w³¹czyæ lampy bakteriobójcze na czas okreœlony w instrukcji,
celem dezynfekcji pomieszczenia.
9. Nale¿y przestrzegaæ w gabinecie zakazu spo¿ywania posi³ków i picia napojów oraz palenia
tytoniu.
III. CZYNNOŒCI PO ZAKOÑCZENIU PRACY
1. Uporz¹dkowaæ gabinet.
2. Sprawdziæ, czy urz¹dzenia s¹ wy³¹czone spod napiêcia, a niezu¿yte materia³y jednorazowe,
o ile nie straci³y sterylnoœci, od³o¿yæ na miejsca dla nich przeznaczone.
3. Zamkn¹æ gabinet i zabezpieczyæ przed wejœciem osób niepowo³anych.
IV. POSTÊPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
1. W razie zauwa¿enia po¿aru lub innego zagro¿enia zaalarmowaæ otoczenie, podj¹æ próbê
likwidacji zagro¿enia (jeœli to mo¿liwe), a nastêpnie powiadomiæ prze³o¿onych.
2. W razie w¹tpliwoœci co do stanu bezpieczeñstwa pracy, pracownik ma prawo przerwaæ
pracê i zwróciæ siê do prze³o¿onego o wyjaœnienie sytuacji.
3. Ka¿dy zaistnia³y wypadek przy pracy nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ prze³o¿onemu, a miejsce
pracy, w którym dosz³o do wypadku, zabezpieczyæ przed dostêpem osób niepowo³anych.
......................
.........................................
(data)
(podpis kierownika)
24664312.001.png 24664312.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin