Death Note - 02.txt

(16 KB) Pobierz
0:00:00:movie info: RMVB  704x400 25.0fps 73.9 MB
0:00:03:Mrok powoli kr�g zatacza
0:00:04:Naznacza nas przysi�g� krwi
0:00:08:Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
0:00:13:Nigdy
0:00:23:DEATH NOTE | Odcinek 2
0:00:26:W owocu tym zobaczy�em przysz�o�� sw�
0:00:31:Tak� sam� jak moje sny
0:00:35:Tak doskona��
0:00:42:Kres ko�ca widzia�em
0:00:45:Kt�rego zawsze po��da�em
0:00:52:Mrok powoli kr�g zatacza
0:00:54:Naznacza nas przysi�g� krwi
0:00:57:Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
0:01:02:Kiedy� zobaczysz, poka�� ci
0:01:07:Jak nasz �wiat l�ni
0:01:11:Ten �wiat
0:01:20:..:: Anime Garden::..| T�umaczenie: Jasmine
0:01:23:..:: Anime Garden::..| Korekta: KAT, Quithe, Wanderer | 
0:01:26:Ludzie, kt�rych imiona zostan� zapisane|w tym notesie...
0:01:30:... umr�.
0:01:32:Prosz�... przesta�cie!
0:01:34:A teraz...
0:01:36:... co si� stanie?!
0:01:39:Notes �mierci jest... prawdziwy!
0:01:47:Nie my�l, �e cz�owiek,|kt�ry pos�u�y� si� Notesem �mierci...
0:01:50:... mo�e trafi� do Nieba lub Piek�a.
0:01:54:Chc�, by ca�y �wiat dowiedzia� si�|o moim istnieniu.
0:01:57:O tym, �e kto� dokonuje|sprawiedliwego os�du!
0:02:00:To w�a�nie ja...
0:02:03:... b�d� bogiem nowego �wiata!
0:02:05:Rozgrywka
0:02:12:Nie wiem, co on sobie my�la�.|Sp�awi�am go.
0:02:15:Serio?
0:02:16:I co si� p�niej|sta�o z tym go�ciem?
0:02:18:W porz�dku, Yagami-kun.
0:02:20:Przet�umacz nast�pn� linijk�.
0:02:23:Dobrze.
0:02:27:Gdy w ko�cu spe�ni� swe marzenie...
0:02:30:... spocz�� w chwale i rado�ci...
0:02:32:... tego osi�gni�cia.
0:02:35:Jak zwykle bardzo dobrze, Yagami-kun.
0:02:39:Doskona�e t�umaczenie.
0:02:44:Na dzi� wystarczy.
0:02:53:Wreszcie koniec?
0:02:55:Szko�a faktycznie jest nudna.
0:02:58:Hej, Raito?
0:03:00:S�uchasz mnie?
0:03:02:Nie odzywaj si� do mnie.
0:03:03:W przeciwie�stwie do ciebie,|mnie ludzie mog� us�ysze�.
0:03:07:Co za nuda.
0:03:09:Hej, Raito!
0:03:10:Chcesz i�� do...
0:03:11:Sorki, jestem zaj�ty.
0:03:14:Wcale nie jeste�.
0:03:16:Jak zawsze idziesz prosto do domu.
0:03:20:O czym ty m�wisz?
0:03:21:Jestem zaj�ty.
0:03:23:Tak... Mam co�|wa�nego do zrobienia.
0:03:27:Podejrzany Yamada...
0:03:31:... rzekomo pchn��| ofiar� no�em, zanim...
0:03:38:Hej!
0:03:40:Hej, Raito!
0:03:41:Co?
0:03:43:Bardzo si� w to anga�ujesz.
0:03:46:Nie mam czasu do stracenia.
0:03:49:Po powrocie ze szko�y|mam tylko kilka godzin dziennie...
0:03:52:... na zapisywanie imion w notesie.
0:03:55:Musz� te� dba� o oceny.
0:03:59:Wi�c nie mog� spa� na lekcjach.
0:04:01:Ponadto mam do zrobienia|prace domowe do szko�y i na kurs.
0:04:04:Ale musz� te� wystarczaj�co d�ugo spa�,|by nie os�abi� koncentracji.
0:04:09:Oczyszczam �wiat ze z�a i tworz� utopi�.
0:04:13:Lecz wci�� mam za ma�o czasu.
0:04:18:Czemu zamykasz drzwi, Raito?
0:04:21:Sayu? Co chcesz?
0:04:24:Potrzebuj� pomocy przy pracy domowej!
0:04:26:Och, dobrze.
0:04:31:Funkcje kwadratowe!
0:04:34:Dzi�ki! Przepraszam,|�e przeszkadzam ci w nauce...
0:04:36:... ale naprawd� potrzebuj� pomocy!
0:04:41:Dobrze, dobrze.
0:04:42:Uwa�aj, Raito.
0:04:45:Notes �mierci jest w twojej szufladzie.|Ten, kto go dotknie...
0:04:48:... b�dzie m�g� mnie zobaczy�.
0:04:51:Dopiero teraz m�wi|mi co� tak wa�nego.
0:04:54:Przekl�ty Shinigami.
0:04:55:Co si� sta�o, Raito?
0:04:57:Och, nic.
0:04:59:Dobra, czego nie rozumiesz?
0:05:02:Hmm... Popatrzmy...
0:05:04:Chyba wszystkiego.
0:05:06:Pi��dziesi�t dwie osoby w zesz�ym tygodniu,|o kt�rych wiemy.
0:05:10:Wszyscy zmarli na zawa� serca.
0:05:12:Ofiarami byli przest�pcy �cigani|przez policj� oraz ci ju� aresztowani.
0:05:18:Zapewne najgro�niejsi kryminali�ci,|kt�rych nie mogli�my znale��, r�wnie� nie �yj�.
0:05:22:Liczba zgon�w przekroczy�a ju� sto.
0:05:29:Ju� si� zacz�o, szefie.
0:05:31:Mia�em telefon z kwatery g��wnej.
0:05:34:Jednak wszyscy byli przest�pcami|zas�uguj�cymi na kar� �mierci.
0:05:39:Wi�c czy warto si� tym przejmowa�?
0:05:40:To �mieszne!
0:05:42:Bez wzgl�du na to kim s�,|je�li kto� ich zabija, pope�nia morderstwo!
0:05:46:Ale czy potwierdzono, �e to morderstwo?
0:05:48:Ponad sto zawa��w serca|nie mo�e by� zbiegiem okoliczno�ci!
0:05:52:Oczywi�cie, �e to morderstwo.
0:05:53:Kto m�g�by zabi� tylu ludzi, na tak wielkim|obszarze, w tym samym czasie?!
0:05:58:Uwa�amy, �e to szczeg�owo zaplanowany zamach,|za kt�rym stoi jaka� du�a organizacja.
0:06:03:Jedyn� tak� organizacj�|mog�oby by� CIA lub FBI!
0:06:08:Nie wa� si� tego powtarza�!
0:06:10:Spokojnie. Darujmy sobie takie �arty.
0:06:13:Przede wszystkim musimy ustali�, czy to naprawd�|morderstwo, czy te� zbieg okoliczno�ci!
0:06:17:Ale w ka�dym przypadku...
0:06:20:... koroner stwierdzi� zatrzymanie|akcji serca. Przyczyna nieznana!
0:06:22:Nie mo�na �ciga� mordercy,|gdy przyczyn� �mierci jest zawa� serca.
0:06:27:Co innego, gdyby kto� ich zasztyletowa�.
0:06:32:My�l�, �e nie mamy wyboru.|To kolejne zadanie dla L!
0:06:43:Szefie?
0:06:43:O co chodzi z tym L?
0:06:45:No tak, pierwszy raz|jeste� na zebraniu Interpolu.
0:06:49:Nikt nie zna prawdziwej to�samo�ci L,|jego miejsca pobytu i wygl�du.
0:06:53:Wa�ne jednak, �e potrafi|rozwik�a� ka�d� zagadk�.
0:06:58:Nikt nie wie kim jest, cho� rozwi�za� ju�|niezliczon� ilo�� spraw na ca�ym �wiecie.
0:07:03:Mo�na powiedzie�, �e jest naszym asem...
0:07:07:Ale podobno L anga�uje si�|jedynie w sprawy, kt�re go interesuj�.
0:07:13:To prawda. A poza tym nie wiemy,|jak si� z nim skontaktowa�!
0:07:17:L ju� si� w to zaanga�owa�.
0:07:31:Od paru dni L prowadzi|dochodzenie w tej sprawie.
0:07:35:W- Watari.
0:07:37:Co? Watari?
0:07:38:Watari jest jedyn� osob�,|kt�ra mo�e si� kontaktowa� z L...
0:07:42:... ale te� nikt nie wie, kim on jest.
0:07:45:Prosz� o cisz�.
0:07:47:Wys�uchacie teraz L.
0:07:53:Pracownicy ICPO...
0:07:57:... m�wi L.
0:08:00:Co tutaj robisz, Raito?
0:08:06:Ten, kto dotknie Notesu �mierci,|mo�e ci� zobaczy�, prawda Ryuuku?
0:08:10:Nie mog� go wi�c trzyma�|jak zwyk�ego notesu.
0:08:14:Zacz��em si� zastanawia�, co by si� sta�o,|gdyby zobaczy� go kto� z mojej rodziny.
0:08:17:M�g�bym powiedzie�, �e trzyma�em notatki ze sprawy|"Killera", by �wiczy� umiej�tno�ci detektywistyczne.
0:08:24:Nawet bez tego zmartwienia|st�pam po kraw�dzi.
0:08:27:Je�li kto� z mojej rodziny by si� dowiedzia�...
0:08:30:... musia�bym go zabi�.
0:08:40:Sprawa, o kt�rej mowa,|jest niespotykanie trudna.
0:08:43:Te masowe mordy nale�y|powstrzyma� za wszelk� cen�.
0:08:50:Aby to uczyni�...
0:08:52:... ��dam pe�nej wsp�pracy z ICPO.|Nie... Z ka�d� jednostk� �ledcz� na �wiecie.
0:09:02:A...
0:09:03:... w szczeg�lno�ci wymagam wsp�pracy|ze strony japo�skiej policji.
0:09:08:Ale dlaczego japo�skiej?
0:09:11:Podejrzewam, �e sprawc� jest Japo�czyk.
0:09:17:A je�li nawet nim nie jest,|to przebywa w Japonii.
0:09:20:Sk�d te przypuszczenia?
0:09:22:Dlaczego Japonia?
0:09:25:Nied�ugo, po mojej bezpo�redniej konfrontacji|z morderc�, sami si� o tym przekonacie.
0:09:30:Bezpo�redniej konfrontacji?
0:09:32:Dlatego te� ��dam, aby punkt|dowodzenia �ledztwem znajdowa� si� w Japonii.
0:09:41:To by�o prostsze, ni� my�la�em.
0:09:43:Hmm? Postanowi�e� ukry� notes?
0:09:47:Tak. Schowa�em go w tej szufladzie.
0:09:50:I to ma by� kryj�wka?
0:09:53:Klucz wci�� tam jest.
0:09:55:Lepiej jest...
0:09:57:... ukry� go w tak oczywistym miejscu.
0:10:03:To tylko jaki� stary notatnik.
0:10:05:Wi�kszo�� ludzi...
0:10:08:... po prostu by go przeczyta�a...
0:10:10:... i od�o�y�a w inne miejsce.
0:10:12:Ale...
0:10:14:... prawdziwym kluczem...
0:10:16:... jest to.
0:10:17:Nikt nie by�by zaskoczony|widz�c to na moim biurku.
0:10:20:Wk�ad do pi�ra kulkowego.
0:10:24:To ma by� klucz?
0:10:25:Tak.
0:10:26:Pod szuflad�...
0:10:28:... w w�skim otworze,|kt�rego nikt by nie zauwa�y�.
0:10:31:Wk�adasz go do otworu.
0:10:37:Ju� �api�.
0:10:39:Szuflada ma drugie dno.
0:10:40:Z tym pami�tnikiem jako przyn�ta|nikt nie znajdzie notesu.
0:10:44:To nie wszystko.
0:10:47:Nawet je�li odkryj�,|�e szuflada ma drugie dno...
0:10:49:... nie b�d� mogli tak|po prostu wyj�� notesu.
0:10:54:Widzisz?
0:10:56:Gdy wsuwam tu wk�ad...
0:10:59:... blokuje on przep�yw pr�du.
0:11:02:Gdy dno jest za�o�one,|powstrzymuje go ten gumowy pasek.
0:11:07:Jednak�e...
0:11:08:... je�li odwr�cisz szuflad�|lub oderwiesz dno si��...
0:11:11:... zapali si� benzyna|w woreczku.
0:11:16:Notes sp�onie...
0:11:19:... i wszystkie dowody|zostan� zniszczone.
0:11:24:Na pytanie o pow�d odpowiem, �e nie chcia�em,|by kto� czyta� m�j pami�tnik.
0:11:29:To najbardziej ludzki pow�d...
0:11:32:... by zniszczy� sw�j notatnik.
0:11:34:S�ysza�em, �e gdy ludzie wchodz�|w posiadanie Notesu �mierci...
0:11:37:... ich najwi�kszym problemem staje si�|znalezienie miejsca, by go ukry�.
0:11:41:Ale ty chyba posun��e� si�|najdalej, Raito.
0:11:45:Jednak wci�� igrasz z ogniem.
0:11:48:Je�li pope�nisz b��d otwieraj�c to,|sam go spalisz.
0:11:53:Igram z ogniem?
0:11:54:Dziwnie to brzmi, Ryuuku.
0:11:57:Od samego pocz�tku igra�em z ogniem...
0:12:00:... podejmuj�c ryzyko|u�ywania Notesu �mierci.
0:12:03:To zagro�enie pomaga mi si� zabezpieczy�.
0:12:07:Co jest lepsze...
0:12:11:... ma�y po�ar w domu...
0:12:13:... czy kara �mierci?
0:12:15:..:: Anime Garden::..| T�umaczenie: Jasmine
0:12:19:..:: Anime Garden::..| Korekta: KAT, Quithe, Wanderer
0:12:27:Zesz�ej nocy w tokijskim wi�zieniu...
0:12:29:... 32-letni Kurotsuka Naoki, skazany za seri�| okrutnych morderstw, zmar� na zawa� serca.
0:12:36:Ostatnimi czasy coraz wi�cej| przest�pc�w umiera na zawa� serca.
0:12:41:To niesamowite! Przest�pcy padaj� jak muchy!
0:12:44:Troch� to straszne, ale te� dobre.
0:12:47:Ale przez to nie mo�emy|robi� niczego z�ego.
0:12:49:To pewnie sprawka glin, nie?
0:12:51:Glinom nie usz�oby to|na sucho. Nie wiedzia�e�?
0:12:55:O czym?
0:12:56:O Kirze. Kirze!
0:12:59:Kto zginie nast�pny?
0:13:01:Kira, zabij wszystkich.
0:13:04:Wy�lij
0:13:06:Kira, zabij wszystkich.
0:13:07:Kira, zabij wszys...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin