Angielski raz a dobrze.pdf

(441 KB) Pobierz
219646263 UNPDF
219646263.004.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
Iwona Wi´ckowska
ANGIELSKI raz a dobrze
Intensywny kurs j´zyka angielskiego
w 30 lekcjach
Konsultacja metodyczna:
dr Grzegorz Âpiewak
219646263.005.png
Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com
Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl
Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk
Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora, Agnieszka Szymczak-Deptu∏a
Redakcja dialogów: Andy Edwins
S∏owniczek i tabele: Agnieszka Szymczak-Deptu∏a
Lektorzy: Mark Dyson, Andy Edwins, Sharon Edwins, Mi∏ogost Reczek
Dêwi´k i monta˝: Leszek Czernicki
Program komputerowy i gry j´zykowe na p∏ycie CD-ROM: Edgard, www.edgard.com.pl
Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27
Druk i oprawa: Pozkal
© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2005
ISBN 83-60287-25-2
Spis treÊci
Wst´p
6
Unit 7
44
ATaste of London – Odrobina
Londynu
For my za im ków oso bo wych. Czas Pre sent
Sim ple . Cza sow nik mo dal ny shall i wy ra ˝e nie
let’s w funk cji pro po zy cji. For ma ha ve got .
Unit 1 8
A Chance Meeting – Przypadkowe
spotkanie
Czas Pre sent Sim ple . Za im ki oso bo we. Od -
mia na cza sow ni ka be . Czas Pre sent
Con ti nu ous
Unit 8
50
Bon Appétit! – Smacznego!
Wy ra ˝e nia mo dal ne – wo uld . Czas Pre sent
Con ti nu ous . Po rów na nie cza sów Pre sent
Sim ple i Pre sent Con ti nu ous . Przedimek the
i je go za sto so wa nie. U˝y cie apo stro fu.
Unit 2
14
Touch Down – Làdowanie
Tryb roz ka zu jà cy i za sto so wa nie. Wy ra ˝e nia
mo dal ne – cza sow nik can . Za sto so wa nia cza -
sow ni ka get . Za im ki dzier ˝aw cze.
Unit 9
58
Unit 3
20
C@fé – Kafejka internetowa
Tryb wa run ko wy. For mu ∏o wa nie py taƒ szcze -
gó ∏o wych z wy ra za mi what , whe re , how .
Za sto so wa nie cza sow ni ka get .
Za sa dy two rze nia przy s∏ów ków.
Checking In – Meldowanie si´
Czas Past Simple . Stro na bier na i jej za sto so -
wa nie. Cza sow ni ki re gu lar ne i nie re gu lar ne.
Wy ra ˝e nia mo dal ne – cza sow nik co uld .
Unit 4
28
Unit 10
66
Texting – SMS-owanie
Cza sow nik mo dal ny will . For mu ∏o wa nie krót -
kich od po wie dzi i ko men ta rzy. Opis wy bra nych
skró tów j´ zy ko wych.
A Shopping Spree – Zakupowe
szaleƒstwo
Wy ra zy wska zu jà ce: this , that , the , one .
Wy ra ˝e nia mo dal ne – cza sow nik mi ght .
For mu ∏o wa nie pro po zy cji i su ge stii. Stop nio -
wa nie przy miot ni ków.
Unit 5
34
Taxi – Taksi!
Okre Êle nia ilo Êci dla rze czow ni ków po li czal -
nych i nie po li czal nych. Okre Êla nie cza su z wy -
ra za mi abo ut i aro und . Czas Pre sent Per fect .
Funk cje cza sow ni ka ha ve w ró˝ nych cza sach.
Unit 11
72
Curtain Call – Kurtyna!
Ró˝ ne for my wy ra ˝a nia przy sz∏o Êci: Pre sent
Sim ple , Pre sent Con ti nu ous , will , be going to
i be to . Cza sow nik ta ke . Okre Êla nie cz´ sto tli -
wo Êci z u˝y ciem wy ra zów: on ce , twi ce ,
ti me/ti mes .
Unit 6
42
Sprawdê si´!
www.WydawnictwoLingo.pl
3
219646263.006.png 219646263.007.png 219646263.001.png 219646263.002.png 219646263.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin