Death Note - 05.txt

(19 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: RMVB  704x400 25.0fps 74.2 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{57}{100}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Mrok powoli kr�g zatacza
{100}{184}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Naznacza nas przysi�g� krwi
{185}{301}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
{306}{421}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nigdy
{423}{441}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}Death note
{442}{460}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEath note
{461}{479}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEAth note
{480}{497}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATh note
{498}{516}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH note
{517}{535}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH Note
{536}{554}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOte
{555}{572}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOTe
{573}{589}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOTE
{649}{756}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}W owocu tym zobaczy�em przysz�o�� sw�
{762}{863}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Tak� sam� jak moje sny
{863}{979}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Tak doskona��
{1039}{1120}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kres ko�ca widzia�em
{1120}{1254}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kt�rego zawsze po��da�em
{1284}{1335}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Mrok powoli kr�g zatacza
{1335}{1416}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Naznacza nas przysi�g� krwi
{1416}{1533}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
{1548}{1662}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kiedy� zobaczysz, poka�� ci
{1675}{1759}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Jak nasz �wiat l�ni
{1759}{1902}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ten �wiat
{1898}{2002}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::..|{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine
{2005}{2096}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::..|{f:Bookman Old Style} Korekta: KAT, Quithe, Wanderer
{2125}{2196}{C:$A3A3A3}{f:Book Antiqua}Taktyki
{2235}{2310}20 grudnia, 11:50
{2618}{2646}Hej, ty!
{2646}{2660}Tak?
{2670}{2765}Tak naprawd� prowadz� | w Japonii tajne �ledztwo...
{2765}{2798}...wi�c je�li tutejsza policja...
{2818}{2833}No wiesz...
{2879}{2906}Rozumiem.
{2921}{2977}Nie powiem nikomu, �e ci� spotka�em.
{2992}{3021}W��cznie z moim ojcem.
{3045}{3107}Dobrze. W takim razie p�jd� ju�.
{3167}{3206}{y:i}Tak jak my�la�em.
{3221}{3317}{y:i}Ja te� wol�, �eby policja |{y:i}nie wiedzia�a, �e mia�em kontakt...
{3317}{3371}{y:i}...z agentem FBI.
{3372}{3403}{y:i}Gdyby m�j ojciec to wiedzia�...
{3404}{3448}{y:i}...L r�wnie� by si� dowiedzia�.
{3463}{3516}{y:i}W og�le mnie nie podejrzewa.
{3534}{3580}{y:i}A policja tylko potwierdzi...
{3580}{3652}{y:i}...�e to by� zwyk�y wypadek.
{4032}{4056}Witaj w domu.
{4082}{4117}Nareszcie.
{4162}{4197}Co si� sta�o...
{4197}{4242}...�e tak wzdychasz?
{4242}{4280}Co� nie tak, Ray?
{4299}{4327}Tak.
{4327}{4389}Wpl�ta�em si� w porwanie autobusu.
{4403}{4439}Porwanie autobusu?
{4451}{4518}Cz�owiek, kt�ry dwa dni temu | napad� na bank...
{4518}{4558}...porwa� autobus.
{4572}{4630}Japonia staje si� coraz mniej bezpiecznym krajem.
{4653}{4738}I musia�e� jecha� akurat tym autobusem?
{4738}{4758}Tak.
{4774}{4829}Ale porywacz wyskoczy� z autobusu...
{4829}{4872}...i wpad� pod nadje�d�aj�cy samoch�d.
{4904}{4959}Zgin��?
{4969}{5013}Chyba tak.
{5013}{5070}Nie mia�em czasu, �eby si� upewni�.
{5070}{5101}S�uchaj, Ray...
{5101}{5113}Tak?
{5121}{5204}Naprawd� my�lisz, �e to by� | zbieg okoliczno�ci?
{5204}{5235}Co masz na my�li?
{5244}{5327}Trafi�e� do tego autobusu, | bo kogo� �ledzi�e�, prawda?
{5337}{5401}A przest�pca najpewniej zmar�.
{5413}{5452}Mo�e wi�c...
{5452}{5473}Hej.
{5491}{5585}By�a� �wietn� agentk� FBI.
{5585}{5650}Ale teraz jeste� po prostu moj� narzeczon�.
{5677}{5731}Nie jeste� ju� agentk�!
{5797}{5849}Obieca�a� nie miesza� si�| do sprawy Kiry...
{5849}{5892}...ani robi� niczego niebezpiecznego.
{5907}{5943}Zabra�em ci� ze sob�...
{5944}{6049}...tylko dlatego, �e chcia�a� | odwiedzi� rodzic�w w Japonii.
{6064}{6113}Wiem, Ray.
{6114}{6151}To z przyzwyczajenia.
{6152}{6186}Przepraszam.
{6187}{6232}Tak, ja te� przepraszam.
{6233}{6267}Nie martw si�.
{6283}{6319}Gdy b�dziemy mie� rodzin�...
{6319}{6377}...b�dziesz tak zaj�ta, �e zapomnisz...
{6377}{6399}...�e by�a� agentk�.
{6416}{6473}Nie b�dzie czasu na stare nawyki.
{6521}{6665}A teraz pom� mi wymy�li� spos�b, | jak zrobi� wra�enie na twoim ojcu!
{6717}{6862}Wi�c zapiszesz dzi� imi� tego agenta?
{6862}{6878}Nie.
{6891}{6958}Zapisz� je za tydzie�.
{6965}{7009}Gdyby zmar� zaraz | po spotkaniu ze mn�...
{7009}{7059}...by�bym podejrzanym.
{7059}{7119}Lepiej b�dzie pozwoli� mu | na dalsze �ledztwo...
{7119}{7202}...i zabi� go, gdy jego dochodzenie | obejmie wi�cej os�b zwi�zanych z policj�.
{7212}{7252}A w mi�dzyczasie...
{7252}{7345}...u�yj� jeszcze kilku wi�ni�w, | by zabawi� si� z L.
{7379}{7389}{y:i}L.
{7431}{7539}{y:i}Kolejna ofiara zostawi�a wiadomo��.
{7539}{7572}Prze�lij mi zdj�cie.
{7640}{7690}{y:i}"Shinigami"...
{7712}{7770}{y:i}"L, czy wiesz, �e..."
{7770}{7812}{y:i}"Shinigami"...
{7842}{7927}{y:i}Czy�by Bogowie �mierci istnieli?
{7937}{7966}Watari.
{7966}{8018}Przeka� policji...
{8018}{8057}...by bacznie obserwowali wi�ni�w.
{8075}{8168}Mo�e by� wi�cej takich wiadomo�ci.
{8168}{8206}{y:i}Dobrze.
{8271}{8323}27 grudnia, 15:00
{8434}{8482}Strasznie tu t�oczno.
{8498}{8530}Chcesz to zrobi� tutaj?
{8544}{8593}Poka�� ci owoce moich bada�...
{8604}{8667}...i eksperyment�w z ostatnich dni.
{8680}{8701}Eksperyment�w?
{8709}{8735}Tak.
{8736}{8784}U�ywaj�c Notesu �mierci...
{8784}{8830}...i tutejszych przest�pc�w...
{8830}{8882}...analizowa�em r�ne | sposoby zabijania ludzi.
{8903}{8987}Je�li najpierw zapiszesz przyczyn� �mierci | lub okoliczno�ci jej towarzysz�ce...
{8987}{9033}...to imi� mo�esz dopisa� p�niej...
{9033}{9071}...a i tak zadzia�a.
{9080}{9113}{y:i}Serio?
{9113}{9171}{y:i}Nawet ja tego nie wiedzia�em.
{9185}{9199}Idzie.
{9234}{9271}Punktualnie.
{9404}{9425}Ray Penbar.
{9469}{9511}Zabij� ci�, je�li si� odwr�cisz.
{9533}{9564}Jestem Kira.
{9628}{9655}Je�li si� odwr�cisz...
{9655}{9704}...lub si�gniesz r�k� do kieszeni...
{9704}{9746}...zabij� ci�.
{9757}{9794}{y:i}Nie... To niemo�liwe!
{9810}{9845}{y:i}Ale ten g�os...
{9845}{9878}{y:i}Ju� go gdzie� s�ysza�em.
{9891}{9969}Pozw�l, i� udowodni� ci, | �e jestem Kir�.
{9969}{10047}Widzisz t� kawiarni�?
{10047}{10091}Zabij� faceta w okularach...
{10091}{10143}...kt�ry tam pracuje.
{10156}{10180}N-Niemo�liwe!
{10197}{10221}Przesta�!
{10361}{10418}Pomy�la�em, �e mi nie uwierzysz...
{10418}{10470}...dop�ki nie zabij� | kogo� na twoich oczach...
{10470}{10504}...wi�c musia�em to zrobi�.
{10514}{10550}Ale ten cz�owiek...
{10550}{10613}...by� notorycznym gwa�cicielem, | kt�remu si� upiek�o...
{10613}{10684}...poniewa� policja nie mog�a | go oskar�y� z braku dowod�w.
{10700}{10771}Zagra�a� spo�ecze�stwu, | wi�c zas�ugiwa� na kar�.
{10783}{10863}Pewnie s�ysza�e� ju� o tym | od L i wiesz, �e...
{10863}{10940}...je�li nie widz� twarzy danej osoby...
{10940}{10957}...nie mog� jej zabi�.
{10972}{11006}Co oznacza...
{11006}{11102}...�e mog� zabi� ka�dego, | kogo st�d widz�.
{11102}{11141}Jakie� �yczenia? | Kogo zabi�?
{11153}{11206}P-Przesta�!
{11206}{11255}Wierz�, �e jeste� Kir�.
{11262}{11361}Ale pewnie bardziej dr�czy ci� my�l...
{11361}{11437}...�e mog� zabi� kogo� ci bliskiego...
{11437}{11472}...zamiast tych przechodni.
{11472}{11561}Wiedz, �e ta osoba jest | moim zak�adnikiem.
{11561}{11603}Chyba nie m�wisz...
{11603}{11620}...o niej!
{11678}{11718}Zgadza si�.
{11718}{11771}Rozpracowa�em ci�.
{11771}{11855}Je�li zrobisz co� innego, | ni� ci ka��...
{11855}{11903}...zabij� wszystkich...
{11903}{11947}...w��cznie z twoj� rodzin�.
{11947}{11979}I tob�, oczywi�cie.
{11997}{12025}Rozumiem.
{12025}{12077}Co mam robi�?
{12077}{12132}Masz ze sob� laptopa, prawda?
{12132}{12167}A na nim...
{12167}{12240}...plik z danymi dotycz�cymi | japo�skich agent�w?
{12255}{12352}To laptop s�u�bowy, wi�c zawsze | mam go przy sobie.
{12352}{12409}Ale nie mam takiego pliku.
{12409}{12455}Dobrze. Wi�c we� to.
{12531}{12617}Wyci�gnij kr�tkofal�wk�...
{12617}{12658}...i w�� s�uchawk� do ucha.
{12679}{12717}{y:i}Kr�tkofal�wka.
{12717}{12772}{y:i}To zabawka...
{12772}{12866}{y:i}...kt�ra nie pozostawi |{y:i} �adnego nagrania.
{12866}{12940}{y:i}Jednak, b�d�c blisko siebie,|{y:i}b�dziemy mogli rozmawa� nawet w podziemiach.
{12940}{12970}{y:i}Nie�le to obmy�li�.
{12998}{13076}Teraz wsi�d� do linii Yamanote.
{13076}{13152}Niewa�ne dok�d.
{13234}{13330}B�d� ci� stale obserwowa�.
{13353}{13448}Nawet b�d�c w poci�gu, patrz | ca�y czas przed siebie.
{13448}{13510}Nie zapominaj, �e w ka�dej | chwili mog� ci� zabi�.
{13522}{13620}Gdy ju� wsi�dziesz, | usi�d� w rogu blisko drzwi.
{13620}{13687}Je�li miejsce b�dzie zaj�te, | poczekaj, a� si� zwolni.
{14094}{14127}Pozw�l, �e o co� zapytam.
{14152}{14230}Je�li twoje odpowiedzi | b�d� inne, ni� oczekuj�...
{14230}{14277}...zabij� twoj� dziewczyn�.
{14298}{14378}Ilu agent�w FBI jest w Japonii | i jak s� zorganizowani?
{14378}{14446}Odpowiedz cicho przez kr�tkofal�wk�.
{14478}{14513}Cztery grupy.
{14513}{14557}W sumie 12 os�b.
{14575}{14660}Wyci�gnij zawarto�� koperty.
{14812}{14881}{y:i}Co to jest, u licha?
{14881}{14977}W g�rnej rubryce...
{14977}{15041}...wpisz nazwisko cz�owieka...
{15048}{15105}...kt�ry dowodzi wszystkimi agentami.
{15124}{15170}{y:i}Co to jest?
{15171}{15208}{y:i}O co mu chodzi?
{15214}{15298}{y:i}Ale nie mam wyboru, |{y:i} musz� zrobi�, co ka�e.
{15298}{15373}{y:i}Przecie� nie zabije nikogo |{y:i} znaj�c tylko jego nazwisko.
{15373}{15427}Teraz w��cz sw�j komputer.
{15434}{15527}Nied�ugo dostaniesz dane od dow�dcy.
{15527}{15585}Plik z nazwiskami i zdj�ciami...
{15585}{15635}...wszystkich agent�w FBI | przebywaj�cych w Japonii.
{15651}{15699}{y:i}To... To jest...
{15731}{15798}Dobrze. Teraz, tak jak wcze�niej...
{15798}{15852}....
Zgłoś jeśli naruszono regulamin