buddyjska nauka o calosci istnienia.pdf

(193 KB) Pobierz
GCCCHANG.P65
1
B UDDYJSKA N AUKA
O C A£OCI I STNIENIA
F ILOZOFIA B UDDYZMU H UAYAN
7433835.005.png
3
Grama C.C. Chang
B UDDYJSKA N AUKA
O C A£OCI I STNIENIA
F ILOZOFIA B UDDYZMU H UAYAN
Przek³ad
H ENRYK S MAGACZ
KRAKÓW 1999
7433835.006.png 7433835.007.png
B UDDYJSKA N AUKA O C A£OCI I STNIENIA
Tytu³ orygina³u angielskiego:
THE BUDDHIST TEACHING OF TOTALITY
Copyright © The Pensylwania State University 1979
Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo A,
Kraków 1999
Redaktor serii:
S PIS T RECI
CEZARY WONIAK
Opracowanie graficzne:
TADEUSZ GUSTAW WIKTOR
10
W STÊP
Opracowanie komputerowe:
13
W PROWADZENIE
DANUTA WAL¥G
C ZÊÆ P IERWSZA
Na ok³adce:
RYOKAN
Jesienne licie
O BSZAR T OTALNOCI
WYDAWNICTWO A
ul. Rakowicka 21/3, 31-510 Kraków
tel./fax 012/4217835
awyd@awyd.com.pl
www.awyd.com.pl
30
N IESKOÑCZONOÆ O BSZARU B UDDY
42
R OZPRAWA O T OTALNOCI
Druk i oprawa:
ZAK£AD GRAFICZNY COLONEL s.c.
ul. D¹browskiego 16, 30-532 Kraków
47
W OLNOÆ OD P RZESZKÓD S EDNO T OTALNOCI
ISBN8390534770
52
S ALA L USTER F AZANGA
7433835.008.png 7433835.001.png 7433835.002.png
6
B UDDYJSKA N AUKA O C A£OCI I STNIENIA
B UDDYJSKA N AUKA O C A£OCI I STNIENIA
7
56
P RZYCZYNY T OTALNOCI
59
D ZIESIÊÆ S TOPNI O WIECENIA B ODHISATTWY
D OKTRYNA P USTKI A BSOLUTNEJ 118
S IUNJATA A BSOLUTNA A D OKTRYNA I STNIENIA 119
S IUNJATA A BSOLUTNA I A BSOLUTNA T RANSCENDENCJA 126
P USTKA A BSOLUTNA W S UTRZE S ERCA 129
D ZIESIÊÆ P ORÓWNAÑ P USTKI 132
S IUNJATA I L OGIKA 133
S YSTEM D WÓCH P RAWD 139
78
N IEPOJÊTE D HARMY B UDDÓW
81
S AMADHI , C UD I D HARMADHATU
D WIE P RAWDY NA T RZECH P OZIOMACH 141
N IE P RZEBYWAJ¥CA N ATURA S IUNJATY 143
D ALSZE R OZWA¯ANIA O P RAWDZIWEJ P USTCE 146
Z NACZENIE S IUNJATY 148
C ZÊÆ D RUGA
F ILOZOFICZNE P ODSTAWY B UDDYZMU H UAYAN
D ZIA£ D RUGI
86
W PROWADZENIE DO C ZÊCI D RUGIEJ
F ILOZOFIA T OTALNOCI
D ZIA£ P IERWSZY
W ZAJEMNE P RZENIKANIE I W ZAJEMNA I DENTYCZNOÆ
D WIE P ODSTAWOWE Z ASADY F ILOZOFII H UAYAN 153
F ILOZOFIA P USTKI
M ETAFORA S AMADHI L USTRA O CEANU 157
P RZESZKODY U KAZANIA I U KRYCIA 159
O KR¥G£Y P OGL¥D I O KR¥G£A D OKTRYNA 162
O KR¥G£Y P OGL¥D A L OGIKA 166
R OZWA¯ANIA O W ZAJEMNEJ I DENTYCZNOCI 170
S IUNJATA - S ERCE B UDDYZMU 87
I STOTA S UTRY S ERCA 91
P ROLOG 94
P RZYK£AD P RAWDZIWEJ P USTKI 96
U ZASADNIENIE S TWIERDZENIA F ORMA J EST P USTK¥ 97
D OKTRYNA N IE -J A I S WABHAWA -S IUNJATA 103
F ILOZOFIA C ZTERECH D HARMADHATU 174
D HARMADHATU S HI (Z DARZEÑ ) 177
D HARMADHATU L I (Z ASADY ) 177
D HARMADHATU W OLNOCI OD P RZESZKÓD
M IÊDZY L I I S HI (L ISHI W UAI ) 179
M YLENIE U WARUNKOWANE S WABHAW¥ 114
7433835.003.png
8
B UDDYJSKA N AUKA O C A£OCI I STNIENIA
B UDDYJSKA N AUKA O C A£OCI I STNIENIA
9
D HARMADHATU W OLNOCI OD P RZESZKÓD
M IÊDZY S HI I S HI (S HISHI W UAI ) 189
O BJANIENIE D ZIESIÊCIU T AJEMNIC 192
272
B IOGRAFIE P ATRIARCHÓW
283
E PILOG
H ARMONIJNE P O£¥CZENIE S ZECIU F ORM 205
D ZIA£ T RZECI
284
P RZYPISY
D OKTRYNA T YLKO -U MYS£U
295
G LOSARIUSZ
U MYS£ A WIAT Z EWNÊTRZNY 208
WIADOMOÆ A LAJA I T OTALNOÆ 211
C ZÊÆ T RZECIA
W YBÓR P ISM H UAYAN
I B IOGRAFIE P ATRIARCHÓW
224
W IELKIE LUBOWANIA S AMANTABHADRY
235
K OMENTARZ DO S UTRY S ERCA
246
O M EDYTACJI D HARMADHATU
264
O Z £OTYM L WIE
7433835.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin