Loose Change - Final Cut.txt

(115 KB) Pobierz
{1}{90}movie info: XVID  640x352 29.97fps 1.1 GB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{19}{89}Prolog
{206}{308}Polska wersja:|KFI & PopS
{312}{401}www.prawda2.info
{473}{595}11 Wrze�nia 2006 roku,|tysi�ce os�b z ca�ego �wiata
{600}{702}zebra�o si�|w Nowym Jorku.
{706}{859}Mieli na sobie czarne koszulki|z napisem "��damy �ledztwa w sprawie 9/11"
{863}{1006}i nie�li sztandary g�osz�ce:|"Zadawaj pytania, ��daj odpowiedzi".
{1010}{1189}Tego dnia min�o pi�� lat od atak�w|terrorystycznych z 11 wrze�nia 2001 roku.
{1192}{1337}Cho� raport Komisji ds. 11 Wrze�nia|opublikowano dwa lata wcze�niej,
{1342}{1470}wielu Amerykan�w i ludzi na ca�ym|�wiecie pozosta�o w przekonaniu,
{1474}{1582}�e prawda|zosta�a zatajona.
{1714}{1789}Dlaczego?
{1802}{1932}Dlaczego rosn�cy procent|�wiatowej populacji stawa� si�
{1935}{2078}coraz bardziej sceptyczny co|do wydarze� z 11 wrze�nia?
{2082}{2148}Czy by�a to tylko|naturalna sk�onno��
{2151}{2241}by coraz gorzej postrzega�|rz�d Stan�w Zjednoczonych,
{2245}{2396}czy mo�e by�o to uzasadnione|zaniepokojenie, kt�re z czasem uros�o?
{2399}{2498}Ruch Na Rzecz Prawdy o 9/11|��czy naukowc�w,
{2501}{2618}in�ynier�w,|fizyk�w, stra�ak�w,
{2661}{2778}funkcjonariuszy|wywiadu i ludzi,
{2793}{2934}kt�rych �ycie zosta�o|zrujnowane 11 wrze�nia.
{2965}{3064}Czy wszyscy|bredzili?
{3083}{3170}- Oddajemy ho�d|bohaterom 11 wrze�nia.
{3175}{3204}- My te�.
{3207}{3293}- Nie. Wy nie.
{3314}{3448}- Czuj� si� tak niedobrze, �e w|przysz�ym roku tu nie przyjad�.
{3452}{3529}Czy byli grup�|zatroskanych os�b,
{3532}{3603}kt�re powzi�y w�a�ciwe|dzia�anie by zapobiec
{3607}{3703}stoczeniu si� Stan�w Zjednoczonych|w najciemniejsz� jak dot�d epok�?
{3707}{3791}Czy 11 Wrze�nia by�|niespodziewanym atakiem
{3796}{3930}dokonanym przez 19|islamskich terroryst�w?
{3982}{4057}Czy czym� zgo�a|odmiennym?
{4062}{4151}/Najwi�kszy sekret|Nowego Jorku/
{4154}{4253}Pi�� lat|wcze�niej...
{4472}{4552}George Bush ze swoj� ekip�|sp�dzi� trudny dzie�,
{4557}{4657}staraj�c si� wyja�ni� dlaczego|zignorowa� ostrze�enia,
{4660}{4766}kt�re Bia�y Dom otrzyma� przed|11 wrze�nia, a kt�re dotyczy�y
{4769}{4847}terroryst�w planuj�cych porwanie|ameryka�skich samolot�w.
{4851}{4979}To co si� sta�o tego dnia, rzuci�o cie�|na ka�d� sfer� ameryka�skiego �ycia.
{4984}{5087}A teraz jeden z najs�ynniejszych|dziennikarzy w kraju powiedzia�,
{5091}{5206}�e odpowied� na tzw. wojn� z|terroryzmem stworzy�a atmosfer�
{5209}{5323}realnej cenzury - w kraju, kt�ry|nazywa siebie ojczyzn� wolno�ci s�owa.
{5328}{5431}/Loose Change|/Final Cut
{5456}{5574}Nigdy nie by�o Ameryka�skiej|wojny, du�ej czy ma�ej,
{5577}{5749}w kt�rej dost�p do informacji|by�by tak ograniczony jak w tej.
{5792}{5941}Zar�wno polityczne jak i wojskowe|przyw�dztwo mocno wierzy,
{5944}{6113}�e ci, kt�rzy kontroluj� media,|kontroluj� opini� publiczn�.
{6119}{6230}Czy to ma sugerowa�,|�e to kto� z wewn�trz?
{6234}{6309}Por�wna� to do historii|"Ojca Chrzestnego",
{6312}{6456}gdzie bro� umieszczona|by�a w pokoju m�czyzn.
{6497}{6644}Jest te� mo�liwo��, i�|by�a to robota wewn�trzna.
{6710}{6782}Czy m�g� to by�|spisek wewn�trzny?
{6787}{6857}Czy ci ludzie mogli|mie� pomoc z wewn�trz?
{6861}{6930}Rozmy�la�em o tym|z innymi dzi� rano,
{6933}{7008}ale teraz jest du�o wi�cej|dowod�w, kt�re sugeruj�,
{7012}{7072}�e by�o tak|prawie na pewno.
{7076}{7187}To do�� obsceniczne por�wnanie,|ale by� czas w Afryce Po�udniowej,
{7192}{7292}�e ludzie nak�adali oponentom|na szyj� p�on�ce opony.
{7295}{7511}Istnieje obawa, �e tu dostaniesz taki naszyjnik|z p�on�cej opony, za brak patriotyzmu.
{7555}{7662}Ten strach powstrzymuje|dziennikarzy, przed zadawaniem
{7666}{7854}najtrudniejszych z trudnych pyta� i|cz�sto kontynuacj� dr��enia tematu.
{7963}{8037}Ludzie powinni trzyma� si�|z dala od naszych spraw.
{8042}{8184}Kraj, kt�ry co� ukrywa, to kraj,|kt�ry boi si� zosta� przy�apany.
{8187}{8266}A w szczeg�lno�ci|administracja Busha,
{8271}{8353}kt�ra powi�zana jest z|Saudyjczykami jak si� tylko da.
{8356}{8507}Znam w�a�ciwe pytanie, ale wiecie co?|To nie jest w�a�ciwy moment by je zada�.
{8512}{8597}Ojciec prezydenta zwyk� zatrzymywa�|si� u rodziny bin Laden�w
{8601}{8654}w czasie pobytu w|Arabii Saudyjskiej.
{8658}{8740}Zaczyna si� to od poczucia|w sobie patriotyzmu.
{8743}{8839}W przesz�o�ci wszak�e FBI|cz�sto pogarsza�a problemy
{8843}{8917}ignoruj�c je, lub|wypieraj�c si� ich.
{8921}{9053}Zarz�d FBI umy�lnie wielokrotnie|udaremnia� i blokowa� moje pr�by wszcz�cia
{9056}{9198}bardziej wszechstronnego �ledztwa, by|zidentyfikowa� i powstrzyma� terroryst�w.
{9201}{9358}Zdaj� sobie spraw� jak bardzo ukierunkowane|na rozrywk� sta�o si� nasze spo�ecze�stwo.
{9363}{9475}Rodziny i ofiary|11 wrze�nia,
{9519}{9687}w imieniu Johna Vincenta, Barry|Carmody i moim: Przepraszam.
{9755}{9868}Chc� to powiedzie� cicho, ale|tak zdecydowanie jak potrafi�,
{9872}{9947}i� mam nadziej�, �e to|nie posunie si� dalej.
{9951}{10090}Ju� zasz�o za daleko.|Jestem tym przera�ony.
{10216}{10323}Akt I|Rozdzia� I|Porywacze
{10511}{10617}13 wrze�nia, rz�d Stan�w|Zjednoczonych o�wiadczy�,
{10621}{10777}�e posiada mia�d��ce dowody, �e za ataki|odpowiedzialny jest Osama bin Laden.
{10780}{10961}Talibowie zaoferowali wydanie Osamy|bin Ladena, je�li USA dostarcz� dowody.
{10965}{11010}21 wrze�nia 2001
{11014}{11177}Nasze stanowisko jest takie, �e|je�li Ameryka ma materia�y dowodowe,
{11181}{11290}powinna je dostarczy�, a my|jeste�my gotowi w �wietle dowod�w
{11293}{11390}postawi� Osam� bin|Ladena przed s�dem.
{11395}{11480}Czy zamierzacie wyda�|Osam� bin Ladena Ameryce?
{11484}{11595}Nie, nie... Bez|dowod�w, nie.
{11622}{11709}23 Wrze�nia 2001
{11714}{11781}Sekretarz stanu powiedzia�,|�e administracja
{11785}{11860}wkr�tce b�dzie w stanie|udokumentowa� publicznie
{11864}{11954}spraw� przeciwko siatce|Al-Kaidy i Osamie bin Ladenowi.
{11957}{12007}I my�l�, �e b�dzie|przekonywuj�ca.
{12011}{12132}Nast�pnego dnia, Bia�y|Dom ju� si� wycofywa�.
{12137}{12245}Ale czy macie plany by|zaprezentowa� publicznie dowody,
{12249}{12328}by przeci�tny obywatel,|nie tylko ameryka�ski,
{12331}{12397}ale ludzie na ca�ym|�wiecie mogli zrozumie�
{12402}{12443}spraw� przeciwko|bin Ladenowi?
{12447}{12522}C�, my�l�, �e jak powiedzia�|sekretarz Powell, oni...
{12526}{12604}...oni maj� nadziej�|zrobi� to i to niebawem,
{12608}{12688}na przestrzeni|jakiego� czasu.
{12692}{12806}Ale my�l�, �e Amerykanie|rozumiej�, i� s� czasy,
{12810}{12897}�e ta informacja mo�e|nie by� podana od razu,
{12902}{12966}i ludzie to|raczej rozumiej�.
{12969}{13095}Wygl�da na to, �e prosi pan,|by wszyscy panu zaufali.
{13099}{13210}Te informacje, wci�� nie|ujrza�y �wiat�a dziennego.
{13214}{13273}Zamiast wzi��|win� na siebie,
{13277}{13390}bin Laden trzykrotnie zaprzeczy�|jakoby by� zamieszany w ataki.
{13394}{13522}13 grudnia: Ministerstwo|Obrony ujawnia ta�m�,
{13525}{13632}znalezion� rzekomo w chacie w|D�alalabadzie w Afganistanie.
{13636}{13774}Osama bin Laden wraz z Khaledem|al-Harbi omawiaj� ataki.
{13777}{13876}G��wne Ameryka�skie|media oraz prezydent Bush
{13880}{13988}b�d� przedstawia� t� ta�m� jako|ostateczny dow�d winy Osamy.
{13992}{14157}Organizacje mi�dzynarodowe|kwestionuj� autentyczno�� ta�my.
{14175}{14254}26 grudnia 2001
{14259}{14416}Talibski urz�dnik twierdzi, i� bra�|udzia� w pogrzebie Osamy bin Ladena.
{14420}{14541}Nast�pnego dnia ujawniona zostaje|ta�ma nagrana pono� 19 listopada,
{14544}{14712}na kt�rej bin Laden chwali ataki, ale|nie bierze za nie odpowiedzialno�ci.
{14717}{14866}Kolejne video bin Ladena nie uka�e|si� a� do 29 pa�dziernika 2004 roku,
{14869}{14948}na kilka dni przed|wyborami prezydenckimi.
{14953}{15019}Nagranie okrzykni�to|jako najwyra�niejsze
{15023}{15135}przyznanie si�|do winy za 9/11.
{15140}{15243}Zapytany, czemu na li�cie|go�czym FBI za bin Ladenem,
{15247}{15308}nie pada oskar�enie|o 11 wrze�nia,
{15312}{15429}szef wydzia�u prasowego dochodzeni�wki|FBI, Rex Tomb odpowiedzia�:
{15433}{15566}9/11 nie jest wspomniane|na li�cie go�czym,
{15569}{15737}bo FBI nie ma twardych dowod�w|��cz�cych bin Ladena z 11 wrze�nia.
{15742}{15840}Nie mog�em uwierzy�|w to co us�ysza�em,
{15844}{15941}wi�c spyta�em ponownie, a|on odpar�, �e rzeczywi�cie
{15945}{16122}FBI nie ma �adnych mocnych dowod�w|��cz�cych Osam� z 11 wrze�nia.
{16128}{16205}Jakie wi�c|maj� dowody?
{16208}{16329}Dwie torby nale��ce do Mohameda|Atty, po odprawie w Portland,
{16334}{16425}kt�re nie zosta�y zabrane lotem|11 w Bostonie, zawieraj�ce:
{16430}{16520}przewodnik obs�ugi Boeinga|757 i podr�cznik lotu;
{16524}{16647}s�ownik angielsko-arabski,|palmtop;
{16666}{16759}Koran i testament.
{16781}{16874}Po co Atta mia�by zabiera�|testament do samolotu,
{16877}{16992}kt�ry mia� zosta�|zniszczony w p�omieniach?
{16996}{17098}Wypo�yczony samoch�d Marwana|al-Shehhisa, odkryty na lotnisku Logan,
{17102}{17154}zawieraj�cy arabski|podr�cznik latania,
{17158}{17231}przepustk� do ograniczonej|strefy lotniska,
{17235}{17322}oraz dokumenty|Huffman Aviation.
{17326}{17436}Wynaj�te auto Nawafa al-Hazmi|odkryto na lotnisku Dulles,
{17440}{17498}by�y w nim instrukcje|od Mohammeda Atty,
{17502}{17591}czek dla szko�y pilot�w|w Phoenix, cztery rysunki
{17595}{17670}kokpitu Boeinga|757, n�,
{17673}{17767}oraz mapy Waszyngtonu|i Nowego Jorku.
{17770}{17890}Paszport Satama al-Suqami,|znaleziony pod wie�ami.
{17894}{18039}Nie daleko st�d �ledczy odnale�li|paszport jednego z porywaczy.
{18043}{18137}W jaki spos�b paszport zdo�a�|wylecie� cz�owiekowi z kieszeni
{18141}{18268}przy zderzeniu z pr�dko�ci�|650 km/h, przetrwa� wybuch
{18272}{18355}3500 litr�w paliwa lotniczego|i wyl�dowa� nietkni�ty
{18360}{18433}na chodniku trzysta|metr�w poni�ej?
{18437}{18532}Dowody osobiste Majeda|Moqued i Nawafa al-Hazmi
{18535}{18610}odkryto we wraku|w Pentagonie.
{18614}{18734}Dow�d i paszport|Saeeda al-Ghamdi,
{18761}{18854}prawo jazdy|Ahmeda al-Nami,
{18858}{18939}zdj�ci...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin