wiatr spr6kl_karta.pdf

(37 KB) Pobierz
Sprawdzian 6kl-odp-2.qxp
Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty
z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
Odpowiedzi i punktacja
do arkusza Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty
MARZEC 2009
KLUCZ ODPOWIEDZI DO ZADA¡ ZAMKNI¢TYCH
Nr zadania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Poprawna
odpowiedê
B C A D B A A C B C D B A C B C C B
C
lub
D
B C B D
Punktacja zadaƒ zamkni´tych: za ka˝dà poprawnà odpowiedê 1 pkt. W zadaniu 20 zaliczamy odpowiedzi:
C; D; C i D.
SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADA¡ OTWARTYCH
Nr
zadania
Poprawna odpowiedê
Zasady przyznawania
punktów
Punktacja
Uwagi
15.
cyklon, halny, orkan, tornado,
wicher, wichura, wietrzyk, zefir
Za u∏o˝enie wyrazów
w kolejnoÊci alfabetycznej
– 1 pkt
0–1
25.
0–5
JeÊli uczeƒ rozwiàza∏
zadanie innà metodà, ni˝
wskazana w schemacie
punktowania, nale˝y
okreÊliç czynnoÊci
równowa˝ne do
czynnoÊci wymienionych
w schemacie.
JeÊli uczeƒ zapisze jedynie
odpowiedê, nie otrzymuje
punktów.
2 . 23 m 2 . 2
Za ustalenie sposobu
obliczenia pola powierzchni
parkanu do pomalowania
– 1 pkt
0–1
2 . 23 m 2 . 2 = 92 m 2
Za obliczenie pola
powierzchni do
pomalowania – 1 pkt
0–1
92 : 10
Za zapisanie wyra˝enia
prowadzàcego
do obliczenia liczby
potrzebnych puszek farby
– 1 pkt
0–1
92 : 10 = 9,2
(lub w inny sposób okreÊla liczb´
potrzebnych puszek farby)
Za prawid∏owo obliczonà
liczb´ potrzebnych puszek
farby – 1 pkt
0–1
10 . 12 z∏ = 120 z∏
Odpowiedê: Koszt zakupu
puszek z farbà potrzebnà
do pomalowania parkanu
wynosi 120 z∏.
Za obliczenie kosztów
zakupu ustalonej liczby
puszek i udzielenie
poprawnej odpowiedzi
– 1 pkt
0–1
26.
np.:
– elektrownie wiatrowe jako
odnawialne êród∏a energii
– ˝aglowce
– szybowce
– sporty wodne, np. ˝eglarstwo,
windsurfing
Za podanie dwóch
przyk∏adów wykorzystania
wiatru przez ludzi – 2 pkt
Za podanie jednego
przyk∏adu wykorzystania
wiatru przez ludzi – 1 pkt
0–2
www.operon.pl
1
187852205.008.png 187852205.009.png 187852205.010.png 187852205.011.png 187852205.001.png
Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty
z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
Nr
zadania
Poprawna odpowiedê
Zasady przyznawania
punktów
Punktacja
Uwagi
27.
Uczeƒ:
0–9
– pisze list na podany temat*
Za napisanie pracy zgodnej
z tematem – 1 pkt
Za pe∏nà realizacj´ tematu,
bogactwo treÊci – 1 pkt
Za zastosowanie
wyznaczników listu (daty,
miejscowoÊci, nag∏ówka,
podpisu) – 1 pkt
0–3
– buduje tekst poprawny
kompozycyjnie**
Za w∏aÊciwà kompozycj´
– 1 pkt
0–1
– pisze poprawnie
pod wzgl´dem j´zykowym**
B∏´dy j´zykowe:
0–1 b∏àd – 2 pkt
2–3 b∏´dy – 1 pkt
4 b∏´dy i wi´cej – 0 pkt
0–2
– przestrzega zasad ortografii** B∏´dy ortograficzne:
0–1 b∏àd – 2 pkt
2–3 b∏´dy – 1 pkt
4 b∏´dy i wi´cej – 0 pkt
0–2
– przestrzega zasad
interpunkcji**
B∏´dy interpunkcyjne:
0–3 b∏´dy – 1 pkt
4 b∏´dy i wi´cej – 0 pkt
0–1
* Uwaga! Je˝eli praca jest ca∏kowicie niezgodna z tematem, uczeƒ za zadanie 27. otrzymuje 0 punktów.
** Uczeƒ otrzymuje punkty, je˝eli praca zajmuje okreÊlonà w poleceniu obj´toÊç.
www.operon.pl
2
187852205.002.png 187852205.003.png 187852205.004.png
Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty
z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
Kartoteka sprawdzianu „Wiatr”
Nr
zadania
Badana czynnoÊç ucznia
Uczeƒ:
Maksymalna
liczba pkt
Nr
standardu
Typ
zadania*
1.
– odczytuje informacje zawarte w micie
1
1.1
WW
2.
– odczytuje informacje zawarte w micie
1
1.1
WW
3.
– odczytuje informacje zawarte w micie
1
1.1
WW
4.
– rozpoznaje Êrodki artystyczne
1
1.2
WW
5.
– umieszcza dat´ w przedziale czasowym
1
3.1
WW
6.
– pos∏uguje si´ kategoriami czasu w celu porzàdkowania wydarzeƒ
1
3.1
WW
7.
– rozpoznaje wyrazy pokrewne
1
1.2
WW
8.
– odczytuje dane z tabeli i wykonuje proste obliczenia
1
1.4
WW
9.
– odczytuje dane z tabeli i wykonuje proste obliczenia
1
1.4
WW
10.
– wskazuje êród∏o informacji
1
4.1
WW
11.
– odczytuje i rozumie treÊç wiersza
1
1.1
WW
12.
– rozumie terminy „wers” i „rym”, umie odszukaç rymy w wierszu
1
1.2
WW
13.
– odczytuje informacje zawarte w wierszu
1
1.1
WW
14.
– rozumie znaczenie podanych zwiàzków frazeologicznych
1
1.2
WW
15.
– uk∏ada wyrazy w kolejnoÊci alfabetycznej
1
1.2
KO
16.
– rozpoznaje czasowniki
1
1.2
WW
17.
– odczytuje dane z mapy, okreÊla, z jakich kierunków wieje wiatr
1
1.4
WW
18.
– odczytuje dane z mapy
1
1.4
WW
19.
– wykorzystuje w praktyce wiedz´ o zjawisku przyrodniczym
– wietrze
1
5.5
WW
20.
– rozpoznaje figury geometryczne
1
3.6
WW
21.
– rozpoznaje i okreÊla miar´ kàtów
1
3.6
WW
22.
– zapisuje wyra˝enie prowadzàce do obliczenia pola trójkàta
1
3.5
WW
23.
– odczytuje dat´ z kalendarza
1
1.4
WW
24.
– wykonuje obliczenia dotyczàce czasu
1
5.3
WW
– ustala sposób obliczenia pola powierzchni prostokàta
3.8
– oblicza pole powierzchni prostokàta
5.3
25.
– zapisuje wyra˝enie prowadzàce do obliczenia liczby puszek farby
5
3.8
RO
– oblicza liczb´ potrzebnych puszek farby
5.3
– oblicza koszt zakupu
5.3
26.
– wykorzystuje w sytuacji praktycznej wiedz´ o w∏asnoÊciach
zjawisk przyrodniczych – wiatru
2
5.5
RO
– pisze na temat i zgodnie z wymaganà formà wypowiedzi
2.1
– buduje tekst poprawny kompozycyjnie
2.3
27.
– redaguje tekst poprawny pod wzgl´dem j´zykowym
9
2.3
RO
– przestrzega norm ortograficznych
2.3
– przestrzega zasad interpunkcyjnych
2.3
*Skróty typów zadaƒ:
WW – zadanie wielokrotnego wyboru; KO – zadanie krótkiej odpowiedzi; RO – zadanie rozszerzonej odpowiedzi
www.operon.pl
3
187852205.005.png 187852205.006.png 187852205.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin