Dzisiaj w Betlejem - opr. J. Polit.pdf

(43 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Dzisiaj w Betlejem - opr. J. Polit]
12
#
œ
œ
œ
œ
.
.
œ œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
S I
S II
œ
œ
œ
œ
œ
kró - le wi - ta - ją,
pa - sterze śpie - wa - ją,
by - dlę-ta klę - ka - ją,
#
œ
œ œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
A
15
#
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ œ
œ
˙ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
S I
S II
œ
cu - da, cu - da o - gła -
sza - ją.
Chrys - tus się ro-dzi,
Pan o - swo-bo-dzi,
#
œ
œ œ œ
œ
&
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
A
. œ œ œ œ
œ
19 œ
#
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ
œ œ
œ
.
.
œ
œ
œ
œ
œ
S I
S II
œ
#
A - nie - li gra - ją,
kró-le wi-ta-ją,
pa - ste-rze śpie - wa - ją,
œ
&
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
A
œ
22
#
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ œ œ
œ
S I
S II
œ
byd - lę- ta klę - ka - ją,
cu - da, cu - da o - gła -
sza
-
ją.
#
œ
œ
&
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
A
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
380426782.001.png 380426782.002.png
Dzisiaj w Betlejem
opr. ks. Józef Polit
Soprano I
Soprano II
&
#
3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
1. Dzi -
2. Ma -
siaj
ry -
w Bet -
ja
le -
Pan -
jem,
na,
dzi -
Ma -
siaj
ry -
w Bet -
ja
le -
Pan -
jem
na,
#
3
œ
œ
œ
œ
&
œ
Alto
1. Dzi -
2. Ma -
siaj
ry -
w Bet -
ja
le -
Pan -
jem,
na,
œ
œ .
œ
3
#
œ
œ
œ
œ
œ œ Œ
Œ
œ
&
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
S I
S II
œ
we -
Dzie -
so -
ciąt -
ła
ko
no -
pia -
wi -
stu -
na,
je
Ŝe
i
Pan -
Jó -
na
zef
czy -
świę -
sta,
ty
#
œ
œ
œ
œ œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
A
dzi -
Ma -
siaj
ry -
w Bet -
ja
le -
Pan -
jem
na
we -
Dzie -
so -
ciąt -
ła
ko
no -
pia -
wi -
stu -
na.
ja
6
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ .
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ Œ
Œ
S I
S II
œ
Ŝe
i
Pan -
Jó -
na
zef
czys -
świę -
ta
ty
po -
o -
ro -
no
dzi - - -
pie -
ła
lę -
Sy -
gnu -
na.
je.
#
œ
œ
œ
œ
-
-
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
A
Ŝe
i
Pan -
Jó -
na
zef
czy -
świę -
sta,
ty
Ŝe
i
Pan -
Jó -
na
zef
czy -
świę -
sta
ty
po -
o -
ro -
no
dzi -
pie -
ła
lę -
9 œ
#
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
S I
S II
#
Chry - stus się ro - dzi,
Pan
o - swo - bo - dzi,
A - nie - li gra - ją,
œ
œ
&
œ
œ
Œ
œ
œ
œ œ
A
Sy -
gnu -
na.
je.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
380426782.003.png 380426782.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin