Wanna.pdf

(529 KB) Pobierz
13241182 UNPDF
üAZIENKA PRZED REMONTEM
WANNA
PANEL STERUJCY
ANTYWIBRACYJNE
AMORTYZATORY
ELASTYCZNE PODKüADKI
POD NOGI STELAûA
W salonie ¸azienkowym nie moýe zabrak-
n wanny. Wyposaýona w system hydro-
masaýu zapewni nam relaks w trakcie k-
pieli, poprawiajc jednoczeænie kondycj«
fizyczn.
72 PRZEWODNIK BUDOWLANY STYCZEÁ 2004
13241182.007.png
1700
ILE TO KOSZTUJE?
WYMIARY WANNY
Wanna akrylowa
bia¸a AVANTGARDE II
z systemem
hydromasaýu
8560,00 z¸
Obudowa 710,48 z¸
W
1050
remontowanym przez
nas budynku duýe
znaczenie przywizali-
æmy do urzdzenia ¸azienki. Do-
tychczasowa mieæci¸a si« w po-
mieszczeniu tak ma¸ym, ýe ledwo
mieæci¸a si« tam wanna i umy-
walka. Podj«liæmy decyzj« o prze-
niesieniu ¸azienki w miejsce
kuchni, ktra z kolei, w postaci
aneksu, znajdzie si« w salonie
(wi«cej na temat znajdziecie
PaÄstwo w artykule o uk¸adaniu
p¸ytek ceramicznych, zamiesz-
czonym w tym numerze Prze-
wodnika Budowlanego).
1. Ekipa monterska fir-
my Sanplast samocho-
dem dostawczym przy-
wioz¸a takýe wann«.
Zwykle jednak musimy
j dostarczy do domu
we w¸asnym zakresie.
2. Na czas transportu,
w celu ochrony przed
uszkodzeniami, wanna
pakowana jest w karton
mocowany na palecie.
W efekcie powstaje
spory pakunek, wyma-
gajcy przewozu duýym
samochodem.
KPIEL PRZY BLASKU KSI¢ûYCA
W pomieszczeniu, w ktrym
urzdziliæmy ¸azienk« znajduje
si« duýe okno, umiejscowione
poærodku æciany. W tym teý miej-
scu zaprojektowaliæmy posado-
wienie wanny. Mimo ýe dzia¸ka
nie jest duýa, parter budynku
jest wyniesiony na tyle wysoko,
ýe nie ma obawy aby ssiedzi
mogli podglda gospodarzy
w trakcie kpieli. Natomiast jest
wiele zalet takiego umiejscowie-
nia wanny. Przede wszystkim
znajduje si« ona w centralnym
punkcie pomieszczenia, dzi«ki
czemu stanowi dominujcy
punkt ¸azienki. Bardzo ¸atwy do-
st«p sprawia, ýe korzystanie
z wanny b«dzie przyjemnoæci.
Wpadajce przez okno promienie
s¸oÄca lub ksi«ýyca (w zaleýnoæci
od pory kpieli) umil czas sp«-
dzony w wannie, spowoduj, ýe
lepiej odpoczniemy.
3. Wanna w standar-
dzie sprzedawana jest
ze stelaýem przestrzen-
nym. Rozprowadzony
jest takýe system hydro-
masaýu, a wszystkie je-
go elementy zamoco-
wane.
4. Mimo duýego roz-
miaru (szerokoæ 100
cm, d¸ugoæ 170 cm)
wanna nie jest zbyt
ci«ýka Ð waýy 64 kg
(z systemem hydroma-
saýu i stelaýem prze-
strzennym). Dwie osoby
bez problemu wnios
j po schodach do
domu.
STYCZEÁ 2004 PRZEWODNIK BUDOWLANY
73
13241182.008.png 13241182.009.png 13241182.010.png 13241182.001.png
5. Widok elektrozaworw
sterujcych rozdzia¸em
powietrza na poszczeglne
strefy
Dotychczas pod oknem znajdo-
wa¸ si« grzejnik. W trakcie wy-
miany instalacji usun«liæmy go
z tego miejsca i zaprojektowali-
æmy duýe grzejniki drabinkowe
po obu stronach wanny. Wann«
nieco odsun«liæmy od okna do-
budowujc specjaln æciank«
z p¸yt gipsowo-kartonowych, kt-
ra pe¸ni takýe rol« p¸ki. Stanowi
takýe przed¸uýenie parapetu,
6. Skrzynka sterownicza
7. Czujnik poziomu wody
8. Pompa wody
9. Widok instalacji systemu wodno-powietrznego
Mix Comfort Plus
10. Pokr«t¸o regulacji dop¸ywu powietrza do
systemu wodnego wraz z panelem sterujcym LED
umieszczone na brzegu wanny
11. Przez sito
ssawne
umieszczone na
brzegu wanny
zasysana jest woda
do zamkni«tego
obiegu. Na dnie
wanny znajduje si«
syfon, ktry
stanowi elememt
standardowego
wyposaýenia
wanny z systemem
hydromasaýu.
74 PRZEWODNIK BUDOWLANY STYCZEÁ 2004
13241182.002.png
zmieszcz si« tu wi«c nie tylko
ærodki do kpieli i kosmetyki, ale
rwnieý kwiaty. åciank« i parapet
ob¸oýyliæmy p¸ytkami ceramicz-
nymi, takimi samymi, ktre u¸o-
ýone s w ca¸ej ¸azience. Dodat-
kowo przestrzeÄ powsta¸a pod
æciank zosta¸a przez nas wyko-
rzystana do prowadzenia przewo-
dw elektrycznych, instalacji
wodnej oraz odp¸ywowej.
12. Wanna
z systemem
hydromasaýu
zamontowana
na stelaýu
przestrzennym,
zdecydowanie
u¸atwiajcym
monataý.
13. Pompa powietrzna z ozonowaniem.
14. Widok rozprowadzenia systemu wodnego oraz
instalacji sanitarnej.
15. Widok dyszy wodnych, ma¸ych z regulacj kie-
runku wyp¸ywu wody i oæwietlenia podwodnego
zabezpieczonego przed przegrzaniem lampy
halogenowej.
16. Rozmieszczenie
dysz na plecy.
17. Widok rozmieszczenia dysz wodnych
i powietrznych w wannie.
STYCZEÁ 2004 PRZEWODNIK BUDOWLANY
75
13241182.003.png 13241182.004.png 13241182.005.png
18. Jeszcze przed u¸oýeniem
p¸ytek ceramicznych ustawili-
æmy wann« w przeznaczonym
dla niej miejscu i sprawdzili-
æmy, czy wszystko jest prawi-
d¸owo przygotowane, tzn. czy
odp¸yw umieszczony jest w od-
powiednim miejscu oraz czy
docigni«ty jest kabel elek-
tryczny.
Wanna z hydromasaýem
nie powinna by wykorzysty-
wana do zwyk¸ej kpieli,
poniewaý osad z myd¸a lub
innych preparatw kpielo-
wych pozostaje w przewo-
dach i dyszach, le wp¸ywajc
na ich ýywotnoæ i dzia¸anie.
Nie naleýy teý wanny uýywa
do innych celw jak kpanie
domowych zwierzt lub
pranie. Do kpieli najlepiej
uýywa specjalnych p¸ynw
przeznaczonych do wanien
z hydromasaýem.
WANNA Z LINII AVANTGARDE
Wanna w naszej ¸azience znajduje
si« w centralnym miejscu. Dlatego
bardzo waýny by¸ dobr odpowied-
niego jej kszta¸tu i wielkoæci. Zbyt
ma¸a nie pasowa¸aby do oglnej
koncepcji salonu ¸azienkowego.
Wybraliæmy wann« prostoktn
z oferty firmy Sanplast, znanego
producenta wanien i kabin prysz-
nicowych. Wanna naleýy do linii
wzorniczej AVANTGARDE II.
Chociaý jest prostoktna, jej
æcianka frontowa ma zaokrglon
i wysuni«t do przodu form«.
Kszta¸t ten okaza¸ si« wprost
przeznaczony do umiejscowienia
wanny w ærodkowej cz«æci æciany.
Wanna jest duýa (wymiary
100x170 cm) i wype¸nia prawie
ca¸ d¸ugoæ dostawionej æcianki
z p¸yt gipsowo-kartonowych. Dzi«-
ki tym wymiarom kpiel z pewno-
æci b«dzie wygodna nawet dla
osoby o wi«kszej posturze. Trzeba
jednak wzi pod uwag«, ýe tak
duýa wanna wymaga teý odpo-
wiedniej iloæci wody do nape¸nie-
nia Ð prawie 245 litrw. Moýe to
stanowi problem szczeglnie
w budynkach, w ktrych æcieki od-
prowadzane s do szamba. Po wy-
braniu kszta¸tu wanny, pozosta¸o
19. Bardzo waýn czynnoæci przy montaýu wanny
jest w¸aæciwe jej ustawienie w poziomie. Najpierw
sprawdzamy poziom wzd¸uý æciany.
20. Nast«pnie sprawdzamy czy æcianki wanny
rwnieý ustawione s w poziomie. Jest to bardzo
waýne, poniewaý w przeciwnym wypadku woda
po kpieli mog¸aby zosta na dnie wanny.
21. Jeszcze tylko sprawdzenie pionu. Wanna musi
by ustawiona dok¸adnie, poniewaý zapewnia to
takýe prawid¸owe dzia¸anie systemu hydromasaýu
(wszystkie dysze s rwnomiernie zanurzone).
22. Obudowa wanny zapakowana jest w foli«,
ktra ma chroni jej pow¸ok« przed zabrudzeniami
i zarysowaniami. Foli« t usuwamy przed monta-
ýem elementw obudowy.
76 PRZEWODNIK BUDOWLANY STYCZEÁ 2004
13241182.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin