Angielski - Gramatyka, Repetytorium.pdf

(459 KB) Pobierz
515504410 UNPDF
Gramatyka
z çwiczeniami
• Przejrzyste i wyczerpujàce objaÊnienia
wszystkich zagadnieƒ gramatycznych
• Dla poczàtkujàcych i zaawansowanych
• NowoÊç: quiz sprawdzajàcy opanowanie
materia∏u po ka˝dym rozdziale
wydawnictwo LINGO
515504410.001.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Twój E-Biznes .
Anna Treger
Repetytorium
ANGIELSKI
Gramatyka z çwiczeniami
Konsultacja merytoryczna:
Les∏aw Kawalec
515504410.002.png
Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com
Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl
Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk
Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora
ISBN-10: 83-60287-08-2
ISBN-13: 978-83-602-8708-8
© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2006
www.WydawnictwoLingo.pl
Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27
Druk i oprawa: Opolgraf
2
515504410.003.png
Spis treÊci
Wst´p
5
6. Przys∏ówek
73
1. Przedimek
6
6.1. Charakterystyka przys∏ówków pod
wzgl´dem budowy
73
1.1. Przedimek nieokreÊlony
6
6.2. Podzia∏ przys∏ówków
77
1.2. Przedimek okreÊlony
10
1.3. Przedimek zerowy
13
6.3. Stopniowanie przys∏ówków
78
2. Rzeczownik
20
6.4. Porównania
79
2.1. Charakterystyka rzeczowników
pod wzgl´dem budowy
20
7. Spójnik
83
7.1. Charakterystyka spójników
pod wzgl´dem budowy
2.2. Liczba mnoga
21
83
2.3. Rodzaj rzeczowników
27
2.4. Rzeczowniki niepoliczalne
29
7.2. Podzia∏ spójników
84
3. Rzeczownik w dope∏niaczu
34
7.3. U˝ycie spójników
85
3.1. Tworzenie dope∏niacza
34
8. Przyimek
90
3.2. U˝ycie dope∏niacza
34
8.1. Charakterystyka przyimków
pod wzgl´dem budowy
3.3. Dope∏niacz frazowy
35
90
3.4. Podwójna forma dzier˝awcza
36
3.5. Opuszczanie rzeczownika po formie
dope∏niacza
8.2. Miejsce przyimka w zdaniu
91
36
8.3. U˝ycie przyimków
91
4. Zaimek
40
9. Liczebnik
105
4.1. Zaimki osobowe
40
9.1. Charakterystyka liczebników
105
4.2. Zaimki dzier˝awcze
41
4.3. Zaimki zwrotne i emfatyczne
42
9.2. Daty
109
4.4. Zaimki wskazujàce
45
9.3. „One”
109
4.5. Zaimki pytajàce
46
9.4. Zero
110
4.6. Zaimki wzajemne
48
4.7. Zaimki nieokreÊlone
49
10. Czasownik
113
4.8. Zaimki wzgl´dne
49
10.1. Charakterystyka czasowników
pod wzgl´dem budowy
4.9. Zaimki iloÊciowe
52
113
5. Przymiotnik
60
10.2. Czasowniki przechodnie
i nieprzechodnie 116
10.3. Formy czasownika 117
10.4. Czasowniki regularne i nieregularne 120
10.5. Kategorie czasowników
5.1. Miejsce przymiotnika w zdaniu
60
5.2. Charakterystyka przymiotników
pod wzgl´dem budowy
60
5.3. Stopniowanie przymiotników
64
5.4. Porównania
67
122
5.5. Szyk przymiotników w zdaniu
69
10.6. Czasowniki statyczne i dynamiczne
123
www.WydawnictwoLingo.pl
3
515504410.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin