Praktyczny pomocnik procesowy.pdf

(525 KB) Pobierz
58585014 UNPDF
58585014.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 08.03.2006
Tytuł: Pomocnik procesowy (fragment utworu)
Autor: Genowefa Grześkowiak
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Justyna Mroczkowska
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Złote Myśli s.c.
ul. Plebiscytowa 1
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
SŁOWO WSTĘPNE . ................................................................................................4
1. PROCES KARNY . .................................................................................................8
1.2. Przesłuchanie w charakterze świadka . ....................................................................11
1.3. Przedstawienie zarzutów . ........................................................................................14
1.4. Przesłuchanie w charakterze podejrzanego . ..........................................................20
1.5. Odpowiedź na zarzuty . ............................................................................................27
1.6. Przygotowanie do obrony . .......................................................................................30
1.7. Przedstawienie aktu oskarżenia . .............................................................................34
1.8. Dobrowolne poddanie się karze . .............................................................................35
1.9. Wniosek o postępowanie uproszczone . ..................................................................37
1.10. Psychiczne nastawienie do procesu . ....................................................................38
1.11. Przygotowanie do procesu . ....................................................................................42
1.12. Wywołanie sprawy . ................................................................................................44
1.13. Odczytanie aktu oskarżenia . ..................................................................................45
1.14. Składanie wyjaśnień przez oskarżonego . ..............................................................46
1.15. Przesłuchanie świadków . .......................................................................................47
1.16. Utrudnienia procesowe . .........................................................................................51
1.17. Zachowanie przed sądem . ......................................................................................52
1.18. Ławnicy . ..................................................................................................................54
1.19. Zamknięcie procesu . .............................................................................................55
1.20. Manipulowanie dowodami . ..................................................................................56
1.21. Ogłoszenie wyroku . ................................................................................................59
1.22. Zażalenie . ...............................................................................................................60
1.23. Odwołanie . ..............................................................................................................61
1.24. Apelacja . .................................................................................................................67
1.25. Kasacja . ..................................................................................................................68
1.26. Rzecznik Praw Obywatelskich . .............................................................................69
2. PROCES CYWILNY . ...........................................................................................71
2.1. Czy warto samemu wytoczyć proces? . .....................................................................71
2.2. Wnosisz o egzekucję komorniczą . ..........................................................................73
2.3. Składasz pozew nakazowy . .....................................................................................80
2.4. Postępowanie polubowne . ......................................................................................82
2.5. Zwolnienie od kosztów sądowych . .........................................................................83
2.6. Wniosek o przyznanie adwokata z urzędu . ............................................................85
2.7. Niedotrzymanie terminów . .....................................................................................86
2.8. Zostałeś pozwany przed sąd . ..................................................................................87
2.9. Odpowiedź na pozew i inne pisma procesowe . .....................................................97
2.10. Przygotowanie do obrony . ..................................................................................100
2.11. Skarga o wznowienie powództwa z powodu
.................................104
2.12. Proces . ..................................................................................................................106
2.13. Zeznania świadków . .............................................................................................112
2.14. Dowody . ................................................................................................................118
2.15. Dokumenty . ..........................................................................................................119
2.16. Opinia biegłych . ....................................................................................................121
2.17. Zamknięcie procesu . ............................................................................................122
2.19. Wyroki zaoczne . ..................................................................................................127
2.20. Apelacja . ...............................................................................................................129
2.21. Kasacja . .................................................................................................................136
nieważności
PRAKTYCZNY POMOCNIK PROCESOWY - darmowy fragment - kliknij po więcej
Genowefa Grześkowiak
● str. 4
Słowo wstępne
P
omocnik procesowy kieruję do osób, które zostały uwikłane
w postępowania prokuratorskie i sądowe nie z powodu
popełnionych czynów karalnych czy uzasadnionych roszczeń
cywilnych, ale padły ofiarą „pomyłek” funkcjonariuszy publicznych:
sędziów, adwokatów, komorników, notariuszy i prokuratorów.
Poradnik kieruję również do tych osób, których mienie i inne
posiadane dobra stanowią łup dla nieuczciwych osób, pozywających
ich przed sąd. Zakładam, że bezpodstawnie wszczyna się przeciwko
nim postępowania karne i cywilne oraz że prowadzi się je
z naruszeniem prawa. Kieruję go również do osób, które czy to
z braku środków finansowych, czy w wyniku podjęcia świadomej
decyzji, postanowiły samodzielnie (w imieniu własnym) stawać
przed sądem i obronę swoją w sprawie karnej lub cywilnej
prowadzić.
Dzisiaj nikt już nie upiera się przy założeniu, że funkcjonariusze
publiczni to faktycznie osoby szczególnego zaufania społecznego.
Nikt nie twierdzi także, że są to osoby, które jakoby z urzędu należy
obdarzać bezwzględnym zaufaniem i bez obaw powierzać im swoje
sprawy, ufając, że zostaną poprowadzone zgodnie z zasadą etyki
zawodowej. Powszechnie wiadomo, że nazbyt wielu funkcjonariuszy
państwowych, w poczuciu całkowitej bezkarności, wykorzystuje
przynależny do sprawowanego urzędu i stanowiska autorytet, środki
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Genowefa Grześkowiak
 
PRAKTYCZNY POMOCNIK PROCESOWY - darmowy fragment - kliknij po więcej
Genowefa Grześkowiak
● str. 5
i możliwości, aby realizować swoje prywatne cele. Czytamy o tym
w prasie, oglądamy relacje w licznych programach telewizyjnych.
W naszej rzeczywistości prawnej zarówno sędziowie, adwokaci, jak
i prokuratorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji popełnianych
błędów i uchybień. Mogą z pełną świadomością podejmować
nietrafione decyzje, przegrywać sprawę za sprawą i nadal piastować
stanowisko. To, że swoim nagannym działaniem doprowadzają
niewinne osoby do uwięzienia, ruiny finansowej, psychicznej
i zdrowotnej, uchodzi im całkowicie bezkarnie. Wyrządzone krzywdy
nigdy nie zostają naprawione. Powody, dla których „ustawia się”
postępowania karne czy cywilne przeciwko obywatelom, mogą być
różne. Czasami oskarżony lub pozwany nie zdaje sobie sprawy, że
jest przedmiotem celowego i przemyślanego działania. Spadające na
niego gromy przypisuje przypadkowemu działaniu. Posądza osobę,
która składa na jego szkodę fałszywe doniesienie do prokuratury lub
występuje przeciwko niemu z bezzasadnym powództwem cywilnym
do sądu. Bardzo często jednak przyczyną bywa:
- odwet miejscowych włodarzy, którym osoba taka skutecznie
uniemożliwia
- realizowanie lukratywnego, acz nie do końca zgodnego z prawem
interesu
- chęć przejęcia mienia ruchomego lub nieruchomego, którego jest
właścicielem, użytkownikiem lub najemcą
- chęć doprowadzenia do upadłości firmy, którą kieruje, a następnie
jej przejęcia przez podstawione osoby
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Genowefa Grześkowiak
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin