ABC pierwszej pomocy.pdf

(3827 KB) Pobierz
Microsoft Word - Nagle stany zagrozenia zycia ....doc
RenataJastrzębska,AndrzejKaczor
NAGŁESTANYZAGROśENIAśYCIA
ABCPIERWSZEJPOMOCY
(materiałdydaktyczny)
Słupsk2007
2
OpracowanowZakładzieOgólnozawodowymSzkołyPolicjiwSłupsku
Opiniodawca:lek.med.ZbigniewObara,chirurgspecjalista,ortopedatraumatolog
Zespółredakcyjny:TeresaSkładanek,GraŜynaSzot,ZenonTrzciński
Projektokładki:MarcinJedynak
Opracowaniegraficzne:BarbaraKrawczyńska,RenataJastrzębska
Druk:AndrzejBlock
WydawnictwoSzkołyPolicjiwSłupsku
WydanieII,poprawione
Zam.3/07.Nakład105egz.
Druk:PracowniaPoligraficznaSPSłupsk
Słupsk2007
3
SPISTREŚCI
Wstęp ..................................................................................................................................................
RozdziałI.Ocenawstępnaposzkodowanego ............................................................
RozdziałII.Przyczynyutratyprzytomności ..............................................................
RozdziałIII.Resuscytacja ....................................................................................................
RozdziałIV.Przyczynyzatrzymaniaoddechu .........................................................
RozdziałV.Zawałserca .........................................................................................................
RozdziałVI.NagłezatrzymaniekrąŜenia ...................................................................
RozdziałVII.Badaniefizykalneposzkodowanego ...............................................
RozdziałVIII.PozycjeułoŜenioweposzkodowanego ........................................
RozdziałIX.Ranyikrwotoki .............................................................................................
RozdziałX.Urazyukładukostnego ................................................................................
RozdziałXI.Urazytermiczne .............................................................................................
RozdziałXII.PoraŜenieprądem .......................................................................................
RozdziałXIII.Wstrząs ...........................................................................................................
RozdziałXIV.Utonięcia ........................................................................................................
RozdziałXV.Wypadekkomunikacyjny ......................................................................
Bibliografia ....................................................................................................................................
Indeksrzeczowy .........................................................................................................................
Wykazschematów ....................................................................................................................
5
7
10
19
53
66
70
76
79
85
109
123
134
137
140
143
149
150
155
4
5
WSTĘP
WdobiewspółczesnejcorazczęściejspotykamysięzróŜnegorodzajuza
groŜeniami.Ichskutkiemsąnietylkostratymaterialne,lecztakŜeobraŜeniaciała
czynawetśmierć.Większośćspołeczeństwategotypusytuacjenazywawypad
kami,atych,którychonedotknęły–poszkodowanymi.Dlapolicjantaposzkodo
wanym będzie osoba potrzebująca fachowej pomocy lekarskiej, znajdująca się
wnagłymstaniezagroŜeniaŜycia.Będzietowięczarównoofiaraprzestępstwa,
jakipartnerdoznającyurazupodczasinterwencjiczyteŜznajomyosuwającysię
naziemię.
NagłystanzagroŜeniaŜycia(odzakrztuszeniaponagłezatrzymaniekrąŜe
nia)moŜenastąpićwnajmniejoczekiwanymmomencie.Jeślizdarzysiętokomuś
idącemusamotnieulicą,nierzadkouznajesięgozaosobępospoŜyciunadmiernej
ilościalkoholu.ChociaŜitakaosobapotrzebujepomocymedycznej,zazwyczaj
zgłoszenieotrzymujedyŜurnyjednostkiPolicji.
Właściwa ocena wstępna oraz podjęcie natychmiastowych czynności ra
towniczychmogąuratowaćŜycie.Doczasuprzyjazdupogotowiaratunkowego
niezawszeprzywrócimyposzkodowanemuprzytomność,alezawszepodtrzyma
mypodstawoweczynnościŜyciowe,prowadzącreanimacjęoddechowąlubkrą
Ŝeniowooddechową.Poudzieleniupierwszejpomocyprzedmedycznejiwezwa
niu lekarza wystarczy zastosować odpowiednią pozycję ułoŜeniową i podjąć
czynnościprzeciwwstrząsowe.
Niniejszeopracowaniezpewnościąniewyczerpujeproblematykiratownic
twa,ajedyniewskazujeniektóreaspektyudzielaniapierwszejpomocyprzedme
dycznejopartenabezprzyrządowympostępowaniuwsytuacjachnagłegostanu
zagroŜeniaŜycia.
Zabiegiresuscytacyjne,podobniejakinnedziedzinynauki,podlegająre
gularnemurozwojowiizmianom,np.konieczneokazałosięwprowadzenieno
wychwytycznychresuscytacji(ERCGuidelinesforResuscitation2005).Zmiana
wytycznychnieoznaczajednak,Ŝedotychczasnauczaneprocedurybyłyniewła
ściwe,złeczyniebezpieczne.Nowewytycznezapewniająwiększąskuteczność
udzielanej pierwszej pomocy oraz łatwiejsze nauczanie i lepsze zapamiętywa
nieprocedur.
Wytyczne resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) wydawane
wporozumieniuzMiędzynarodowymKomitetemPorozumiewawczymds.Resu
scytacji(ILCOR)stanowiąpodstawęwszystkichdziałańiszkoleńwdziedzinie
Wypadektodziwnarzecz.
Nigdygoniema,
dopókisięniewydarzy.
A.A.Milne
Zgłoś jeśli naruszono regulamin