Nocne wizyty.pdf

(120 KB) Pobierz
Nocne wizyty
Niepamitamjuż,kiedyojciecpryedłdomniepierwyra.Pamitamtenoce,gdymiałam
kilkanacielat,aletegoto,cobyłowceniejjetzamglone – jaktoawycajjetdiecińtwem.
Cywogólebyłojakiewceniej,cyacłoitonagleiniepodiewanie?
Doyćwcenieacłamdojrewać.Gdymiałamdwanacielatmiałamjużaobąpierwe
dowiadceniaekualnekuynkami- nicwielkiego,możnabytonawaćdelikatnympettingiem.
Chowałymyipodkołdrąipieciłymywojecipkiwymylającdotegohitoryjki,któremiałyto
achowanieuprawiedliwiać.
Napewnonieachciłamojcadotego,nierobiłamnicprowokującego.Chyba,żełyałmojeciche
jkiwwannie,gdyrobiłamobiedobretrumieniemwodyprynica.Możetogopodnieciłoi
upewniło,żeacynamdojrewaćekualnie?
Miałamwtedycternacielat.Byłrodeknocy,amnieobudiłokrypieniedrwidomojegopokoju.
Jakwyklepałamnabruchu,rkamipodpodukąierokororuconyminogami.Niebardo
wiediałam,coidieje,mylałam,żemożetatapryedłpocodomojegopokoju.leoncicho
amknąłaobądrwi,apochwilijużklkałkołomojegołóżka.Pocułamjakjegodłońwligujei
podkołdridelikatniedotykamojegouda.Pocułamijakparaliżowana,oddychałamciżko,co
pewnietylkoutwierdiłogowprekonaniu,żepi.Całkiemodkryłkołdr,ajegorceacły
odważniejponawaćkórmoichudipoladków.Ugniatałjedelikatnie,ajałyałamjegourywany
oddech.Jegodłońunłainieconiżejimaowałamojącipkprecienkimateriałbawełnianych
majtecek.Pochwiliabrałrce.Mylałam,żemożeiromyliłireygnował. Ale po chwili palce
powróciły,dodatkowocymnatłucone.Oliwkadladieci?Chybatak,ądącpoapachu.Jego
palcewlignłyipodmateriałipocynałyobiecoramielej,ligałyijużpomojejcipce,która
acłairobićwilgotna.Nieukrywam - podniecałomnieto,aleiprerażałojednocenie.
Podniecało,bomaturbowałamiprynajmniejdwaraydiennieiuwielbiałamcytaćopowiadania
oerotycnymabarwieniu,atobyłoowielebardiejpodniecające.leprecieżtobyłmójojciecna
litoćboką!Mójkochanytatu...
Jegopalecnatraiłnamojąłechtack,nacomimowolniewetchnłamcicho.Zamarł,myląc,żei
obudiłam,alejanadaludawałam,żepi.Zacąłjądelikatniemaować,atacającpalcemkółecka,
acochwiljeżdżaćtrochniżejilekkoagłbiaćiwmojądiurk.Ułyałamdwikamkaw
jegopodniachipocułam,żeruchyjegorkiwmoichmajteckachtałyibardiejchaotycne-
najwyraniejjegodrugarkaajmowałainimamym.Gdypodniecenieacłotargaćnimjece
bardiejwepchnąłdwapalcedomojejcipki,takgłbokojaktylkobyłotomożliweidoedł.Cułam
jakdrży,ajegogłoneapaniebyłojednonacne.Poprawiłmojemajtecki,ałoniłmniekołdrąipo
cichuwyedłpokoju.
Długoleżałamjeceberuchu,okowanatym,coitałoiniewiedąc,cyabynapewnoniebył
toen.Wunłamdłońwmajtkiidotknłampulującejigorącejcipki.Byłataklikaodmoich
oków,jakjecenigdy.Zwinłamwrulonpoduk,wepchnłamjąmidzy uda i po kilku ruchach,
ocierającionią,pocułamprynoącąulgroko.Zanłam.
Natpnejnocycekałamcypryjdie,niemogłamanąć.enmógłmniedopiero,gdywitało,a
tataniepryedł.Pomylałam,żemożebyłtojednoraowywybryk?Możebyłpijany?Możejednak
aktycniebyłtoen?
lewkolejnymtygodniunowumnieodwiedił.Całaytuacjawyglądałapodobnie,jednaktym
raemdoprowadiłmniedoorgamuligającpalcamipołechtacce.Taknaprawdniewiem,cy
możliwejetdotaćorgamupreen,aleonniewydawałibyćakocony.Fakt,atygłna
chwilwberuchu,alemójchrapliwyoddechchybagomylił.
Jegowiytybyłynieregularne.Caemprychodiłkilkadnipodrąd,acaemnieaglądałdo
mojego pokoju przez całytydień.Robiłaobiewtedydobreantajująconim.gdynadełolato
potanowiłampróbowaćrowinąćjakoytuacj.
Najpierwacłamypiaćbemajtek.Wyraniemuitopodobało,żemiałdomnienieogranicony
dotp.Coramielejpenetrowałmojącipk,anawetacąłahacaćpalcamiomojądrugądiurk-
odiwobardomiitopodobało,chciałamwicejimuiałamagryaćwargdokrwi,bynie
wypinaćtyłkacorawyżejiniewiercićnimniepokojnie.Popewnymcaieacąłmiałoliaćmoją
drugądiurk,botylkodoniejmiałdotp.Coracciejniebyłamwtanieupełnietłumićjków,
aleudawałam,żetopreen- tatawtowieryłlubpoprotuudawał,żewiery.
Pokilkumieiącachtakichnocnychwiytpotanowiłamebraćinaodwag.Chciałamwicej,
pocieraniełechtackipretałomiwytarcać.Idącpaćpołożyłaminaplechach,ubranatylkow
bawełnianąkoulknaramiąckach.Jednaktatanieodwiediłmnietejnocy- twierdiłam,żew
końcuiudaipremogłamidoypianianaplecach.Jużkolejnejnocymiipocciło.Tata
pryedłjakwykle,klknąłobokłóżkaiwunąłrkpodkołdr.Pocułamjegodiwienie- amarł
nachwil,gdyjegodłońtraiłanamojekolano.Odkryłkołdriwetchnąłcicho.Pocułam,jakjego
palecdotykamojegoutka.Jedynąbarierąbyłacieniutkabawełna,wicmójutektwardniałod
rau,ajarobiłamimokra.Taciejednakpodobałyi"noweabawki".Włożyłobiercepodmoją
koulkigładiłmojemalutkiepieri.cikałdelikatniebrodawki,gładiłjeimaował.Pochyliłi
nademnąiacąłjeliaćpreblueck.Wodpowiedirobiłyitwardejakkamycki.Pocułam
jakjegotwardypenitrącamniewbiodro,ojciecteżipodniecił,muiałwmidycaieunąć
bielin.Wiąłkroploliwki,romarowałjąnawoimcłonkuiacąłinimocieraćomojebiodroi
bruch.Bardoybkowytrelił,ajarocarowanapatryłampodwpółprymknitychpowiekjak
taraidelikatnieetrećpermmojejkóry.
Natpnejnocynowupryedł.Wiediałam,żepryjdie,botegodniamamawyjechaław
delegacjnatrydni,wicmógłmnieodwiedićnietreującitym,żegonakryje.Japecjalnie
położyłaminagopać- nawetjeżelimiałabymwbudićjegopodejrenia.Nieatanawiałiani
chwili.Podjciukołdryacąłaćmojeutkiipiecićcycuki.Jednakybkojeporucił.Chybateż
odruciłwelkiepoory,boułożyłimidymoimiudami.Jknłamgłono,gdypocułamjego
jyknałechtacce.Niebyłamwtanietegotłumić,aleonnawetinieprejął- wiediałjuż,żeja
wiem.Zacąłatacaćpowolikółeckajykieminamianliaćmojącipkcałąpowierchnią
jyka.Dotegowunąłwemniedwapalce,awtedyjaacłamodlatywać.Cułamijakwniebie.
,gdyjegomałypaluekwunąłiwmójodbytodpłynłam.Gdyodykałamprytomnoćbyłam
wpokojuamaiprykrytakołdrą,jakbynicinietało.Wtedypotanowiłam,żenatpnejnocyto
jaodwiedjego.
Jużkołopółnocyacłamcatowaćpodypialniąrodiców.Predpierwątatawyłącyłtelewior,a
kołopierwejułyałamjegodononechrapanie.Wunłamicichodojegoypialniitanłam
kołołóżka.Zacłampowoliwchodićpodkołdr,tarającigonieobudić.Miałamogromne
ccie- tatapałnago,coocdiłomidużoroboty.Wiłamdorkijegopeniainapawałam
ijegociepłem.Badałamgopalcamiiżałowałam,żeniemoggoobejrećwwietle.Włożyłam
obiejegogłówkdoutiacłamać,napremian delikatnymlianiemiatacaniemkółek
wokółgłówki.Całądłoniąałapałamjegopeniaiacłamwykonywaćpowolneruchywgóriw
dół,jednoceniewuwającobiejegopeniacoragłbiej.Niewróciłamnawetuwaginato,że
chrapanieutało,awpokojurobiłoicicho.Ciata,akłócanabyłaprerywanymiwicącym
oddechemtaty.Jknąłgłono,gdymojądrugąrkąacłamdelikatniemitoićjegojądra.
Maowałamjedelikatnie,uważając,byniepowodowaćbólu.Pretrayłamilekko,gdyjegodłoń
pocłanamojejgłowie,delikatniegładącwłoy,bypochwiliwplątaćwniepalceiprycinąćmnie
mocniejdojegokroca.Jegopenibrutalniewbijałiwmojeuta,uderającwgardło.Wtedy
mocnogoodepchnłamiwyjłamgomoichut.Zruciłamkołdrłóżkaiuiadłamnanim
okrakiem.Mojacipkabyłacałamokra,robieniedobrewłanemuojcubyłotraniepodniecające.
Wiłamjegopeniawrkiacłampocieraćnimomojąłechtack.Natychmiatrobiłiliki
odmoichokówaja acłamdelikatniewuwaćgodorodka.Tatajcałgłono,wijącipode
mną,ajegodłonieacikałyibolenienamoichdrobnychpoladkach.Delikatnieacąłmnie
ciągnąćwdół,nadiewającmnienawojegocłonka.Wetchnłamcichoiopadłam,poddająci
jegorkom.Bólbyłotry,alekrótkotrwały,aaraponimrolałoiwemnieucucieciepłai
wypełnienia.Całkowiciebewolnapoddałamitacie,jegorcemnieunoiłyipowalałymiopadać,
byjegopenimógłcorabardiejagłbiaćiwmojącianąpark.Jcałamgłono,pocym
pocułamcotonaprawdjetcałkowitepełnienie.Dolimyniemalżewtymamymmomencie.
Mojekurcepowodowały,żetataniewytrymał,aciepłojegopermyalewałomojącipk.
Krycałamgłono,acudowneucuciewypełniałomnieodrodka.Niemylałamokonekwencjach,
byłammłodąkobietądonającąpełnienia.Opadłamnajegotor,wtulająciwjegopoconąkór,
aongładiłmniepoplecachoddychającciżko.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin