lista 7.pdf

(28 KB) Pobierz
F:/Zajecia/zaj07_08/bopUSMD/lista7/LISTA7.dvi
badania operacyjne, USM dzienne, sem. zimowy 2008, lista 7
1
Lista 7 (programowanie liniowe całkowitoliczbowe)
Zadanie 1 Przedsi¦biorstwo ”Gigant” wytwarza trzy rodzaje produktów. Ka»dy na ma-
szynach typu Y i Z. Współczynniki technologiczne oraz maksymalne czasy pracy maszyn
podane s¡ w poni»szej tabeli:
Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Maksym. czas pracy
Maszyna Y 7
3
1
28
Maszyna Z 2
4
6
19
Zysk jedn. 500 800 700
-
Na przykład wyprodukowanie jednej tony produktu 1 wymaga 7 godzin pracy maszy-
ny Y, 2 godzin pracy maszyny Z i przynosi zysk 500. Z tablicy wynika, »e maksymalny
czas pracy maszyny Y wynosi 28 a maszyny Z 19. Kierownictwo firmy rozwa»a mo»li-
wo±¢ ulepszenia maszyn Y i Z tak, aby mogły one pracowa¢ dłu»ej ni» pozwalaj¡ na to
ograniczenia. Jednak»e, je±li przedsi¦biorstwo postanowi usprawni¢ maszyn¦ Y, to mu-
si wybra¢ mi¦dzy zwi¦kszeniem czasu jej pracy albo o 5 jednostek albo o 15 jednostek.
Zwi¡zane z tym koszty modernizacji wynosz¡ odpowiednio 50 i 80. Podobnie, ulepszaj¡c
maszyn¦ Z przedsi¦biorstwo musi wybra¢ mi¦dzy zwi¦kszeniem czasu jej pracy albo o 12
jednostek albo o 32 jednostki, przy czym koszty modernizacji wynosz¡ w tym przypadku
odpowiednio 30 i 90. Zakładamy, »e ł¡czny koszt modernizacji maszyn nie mo»e przekro-
czy¢ 150. Zbuduj model i podaj rozwi¡zanie optymalne. Rozwi¡» trzy warianty problemu
przy nast¦puj¡cych, dodatkowych zało»eniach:
Załó»my, »e przedsi¦biorstwo pragnie dokona¢ w bie»¡cym roku modernizacji co
najwy»ej jednej maszyny.
Załó»my,»eprzedsi¦biorstwoniezamierzamodernizowa¢maszyny Zoilenieposta-
nowi zmodernizowa¢ równie» maszyny Y.
Załó»my, »e proces modernizowania maszyny Y poci¡ga za sob¡ tak długie przerwy
w pracy maszyny, »e ł¡czna produkcja przedsi¦biorstwa w ci¡gu roku nie mo»e by¢
wi¦ksza ni» 9 t.
Zadanie 2 Miasto Moloch City jest podzielone na 8 dzielnic. Czas (w min.) przejazdu
karetki wypadkowej z jednej dzielnicy do drugiej oraz liczb¦ mieszka«ców w poszczegól-
nych dzielnicach podaje poni»sza tabela. Miasto ma tylko dwie karetkii chce zlokalizowa¢
miejsca ich postoju w odpowiednich dzielnicach (w ka»dej dzielnicy co najwy»ej jedna ka-
retka) tak, aby zminimalizowa¢ liczb¦ mieszka«ców do których czas dojazdu karetki jest
dłu»szy ni» 3 minuty.
dzielnica 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 3 4 6 8 9 8 19
2 3 0 5 4 8 6 12 9
3 4 5 0 2 2 3 5 7
4 6 4 2 0 3 2 5 4
5 8 8 2 3 0 2 2 4
6 9 6 3 2 2 0 3 2
7 8 12 5 5 2 3 0 2
8 10 9 7 4 4 2 2 0
l. mieszk. 40 30 35 20 15 50 45 60
604102953.003.png 604102953.004.png 604102953.005.png 604102953.006.png 604102953.001.png
badania operacyjne, USM dzienne, sem. zimowy 2008, lista 7
2
Zadanie 3Studentucz¦szczanapi¦¢nast¦puj¡cychprzedmiotów:algebr¦,analiz¦,fizyk¦,
chemi¦ minerałów i chemi¦ organiczn¡. Ze wzgl¦du na du»¡ liczb¦ studentów, do ka»dego
z tych przedmiotów zorganizowano cztery grupy ¢wiczeniowe. W poni»szej tabeli podane
s¡ godziny zaj¦¢ ka»dej z tych grup:
Algebra Analiza Fizyka Chemia min. Chemia org.
I Pn 13-15 Pn 13-15 Wt 8-11 Pn 8-10 Pn 9-10:30
II Wt 10-12 Wt 10-12 Wt 10-13 Pn 8-10 Pn 10:30-12
III ±r 10-12 ±r 11-13 Cz 15-18 Cz 13-15 Pt 11-12:30
IV ±r 11-13 Cz 8-10 Cz 17-20 Pt 13-15 Pt 13-14:30
Dlaka»degozprzedmiotówstudentwyraziłswojepreferencjewobecposzczególnychgrup,
przyporz¡dkowuj¡c ka»dej z nich ocen¦ mi¦dzy 0 a 10 punktów. Preferencje te podane s¡
w poni»szej tabeli:
Algebra Analiza Fizyka Chemia min. Chemia org.
I 5 4 3 10
0
II 4 4 5 10
5
III 10 5 7 7
3
IV 5 6 8 5
4
Studentpragniewtensposóbzapisa¢si¦nazaj¦ciazpi¦ciuobowi¡zuj¡cychgoprzedmio-
tów, aby zmaksymalizowa¢ sum¦ punktów preferencyjnych. Chce on przy tym nie zapi-
sywa¢ si¦ na wi¦cej ni» cztery godziny ¢wicze« dziennie. Sformułowa¢ i rozwi¡za¢ model
zagadnienia.
Czyistniejetakirozkładzaj¦¢,wktórymwszystkie¢wiczeniabyłybyzgrupowanewtrzech
dniach:wponiedziałek,wtorekiczwartek,orazwszystkieodpowiadałybypreferencjomnie
mniejszym ni» 5?
604102953.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin