Szymonowic Szymon - Sielanki.pdf

(315 KB) Pobierz
9816678 UNPDF
Aby rozpocząć lekturę,
kliknij na taki przycisk ,
który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.
Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym
LITERATURA.NET.PL
kliknij na logo poniżej.
9816678.001.png 9816678.002.png
SZYMON SZYMONOWIC
SIELANKI
Tower Press 2000
Copyright by Tower Press, Gdañsk 2000
JAŒNIE WIELMO¯NEMU PANU
JEGO MOŒCI PANU
MIKO£AJOWI WOLSKIEMU
MARSZA£KOWI NADWORNEMU KORONNEMU
KRZEPICKIEMU STAROŒCIE
PANU SWEMU MI£OŒCIWEMU
SIMON SIMONIDES
NANI¯SZE S£U¯BY ZALECIWSZY ETC.
Cny Marsza³ku, luboœ jest nie w lesiech schowany,
Ani wiek twój na pod³e zabawy oddany,
Aleœ w pañskich pa³acach lata œwietne trawi³
I dzielnoœæ sw¹ na miejscach okaza³ych stawi³;
Te wszak¿e sielskie mowy i proste rozprawy
Przynoszê przed ciê! Czasem podlejsze potrawy
Lepiej smakuj¹ ni¿li pu³miski kosztowne!
A mnie nie tak do ciebie wi¹¿¹ twoje g³owne
I wielgomyœlne sprawy, jako przyrodzona
Ludzkoœæ, ode mnie zawsze cale doœwiadczê;
Wiêc i to, ¿eœ ty prawie sam z grona onego
Ludzi chêdogich zosta³, którzy ozdobnego
Wieku kwitnêli, Muzom uczonym przyjemni,
Za co i po dziœ dzieñ nie s¹ œwiatu tajemni.
Acz siê obawam, ¿ebym wstydu st¹d nie za¿y³
¯em siê otrzeæ o przednie rymopisy wa¿y³,
Którzy z tej cienkiej prace znacznej dostawali
Pochwa³y i s³awnymi na wieki zostali;
Sk¹d i Maro, co mê¿e, co wojny, co zbroje
Œpiewa³, naprzód rozg³osi³ wielkie imiê swoje.,’
3
Cienk¹ tê prac¹ zowê, ale Maronowy
Wysoki duch nie zni¿y siê moimi s³owy.
Lubo Homera rymem g³oœnym wyrównywa,
Lubo przed Askrejczykiem górê wylatywa,
Gdy mu przysz³o (mym zdanim) na sykulskie Muzy,
Nie dogania pasterza piêknej Syrakuzy.
A mnie co za rozs¹dek czeka, ¿em siê pióry
Ma³ymi kusi³ o wierzch niedostêpnej góry?
Ten, co Ikara? Wszak¿e przewaga niech bêdzie
Wiadoma! Kto nie wa¿y, wysoko nie œledzie.
Œmia³ego szczêœcie dŸwiga, szczêœciu okrêt daje
¯agle i rym za szczêœciem przyjemnym siê staje.
Owa i mnie skrzyd³em swym wzniesie piêkna s³awa,
Która i tobie niechaj wdziêcznoœæ sw¹ oddawa
Za twe ozdobne cnoty. Ja bêdê w pamiêci,
Pókim ¿yw, chowa³ twoje nieodmienne chêci.
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin