Dowcip - Wit (DVDRip XViD).txt

(60 KB) Pobierz
{875}{921}Ma pani raka.
{925}{1069}Panno Bearing, ma pani zaawansowany|z�o�liwy nowotw�r jajnik�w.
{1125}{1171}Prosz� kontynuowa�.
{1175}{1271}- Jest pani profesorem,|panno Bearing.|- Tak, jak i pan, doktorze Kelekian.
{1275}{1321}No c�, tak.
{1325}{1421}Tak wi�c, ta naro�l wzrasta�a|niestety nieodkryta...
{1425}{1471}w stadium pierwszym,|drugim i trzecim.
{1475}{1571}- Teraz jest to z�o�liwy|gruczolakorak...|- Z�o�liwy?
{1575}{1621}Z�o�liwy oznacza|niewykryty we wczesnym...
{1625}{1696}Z�o�liwy oznacza zdradliwy.
{1700}{1771}- Czy mam kontynuowa�?|- Jak najbardziej.
{1775}{1796}Dobrze.
{1800}{1846}W inwazyjnym raku nab�onkowym...
{1850}{1946}najefektywniejsz� modalno��|leczenia maj� �rodki|chemioterapeutyczne.
{1950}{2021}Opracowujemy w�a�nie|eksperymentaln� kombinacj� lek�w...
{2025}{2121}przeznaczon� dla pierwotnego umiejscowienia|nowotworu jajnik�w, dla|docelowej swoisto�ci stadium trzeciego...
{2125}{2171}poza dozowaniem.
{2175}{2221}Czy nie za szybko t�umacz�?
{2225}{2281}Nie.
{2300}{2396}B�dzie pani hospitalizowana|jako pacjent wewn�trzny|kuracji o�miu cykl�w.
{2400}{2496}Po pierwszych o�miu|cyklach, przejdzie pani|kolejn� seri� bada�.
{2500}{2596}Chemia nieuchronnie wp�ynie|tak�e na zdrowe kom�rki...
{2600}{2646}w��czaj�c w to kom�rki|wy�cielaj�ce przew�d pokarmowy...
{2650}{2696}od ust do odbytu,|i cebulki w�os�w.
{2700}{2746}B�dziemy polega� na pani|zdecydowaniu, aby wytrzyma�...
{2750}{2851}bardziej szkodliwe efekty uboczne.
{2950}{3031}Przepraszam bardzo...
{3050}{3121}- Czy ma pani jakie� pytania?|- Prosz� dalej.
{3125}{3246}- Mo�e niekt�re z tych|termin�w s� dla pani nowe...|- Nie, jest pan bardzo dok�adny.
{3250}{3321}To dla mnie wa�ne. Zawsze to|podkre�lam moim studentom.
{3325}{3421}Ja tak�e. Dok�adno��, zawsze|m�wi� moim studentom...
{3425}{3521}ale oni maj� konstytutywn�|awersj� do skrupulatnej pracy.
{3525}{3571}- Twoi tak�e.|- Co roku jest gorzej.
{3575}{3646}- Moi s� �lepi.|- A moi g�usi.
{3650}{3751}- Trzeba mie� nadziej�.|- Zapewne.
{3800}{3821}Gdzie to byli�my?
{3825}{3871}Wydaje mi si�, �e w�a�nie|by�am dok�adnie diagnozowana.
{3875}{3896}Racja.
{3900}{3996}Tak wi�c, nowotw�r|rozprzestrzenia si� bardzo szybko.
{4000}{4071}A ta kuracja jest|bardzo drastyczna.
{4075}{4146}- Rozumiemy si�, jak na razie?|- Tak.
{4150}{4221}- Prosz� raczej nie uczy�|w nast�pnym semestrze.|- Wykluczone.
{4225}{4296}Pierwszego tygodnia ka�dego|cyklu b�dzie pani|hospitalizowana chemioterapi�.
{4300}{4371}Nast�pnego tygodnia mo�e si�|pani czu� troch� zm�czona.
{4375}{4471}- Nast�pne dwa b�d� w|porz�dku, stosunkowo.|- I tak przez osiem miesi�cy.
{4475}{4571}Nie mamy mocniejszej|kuracji do zaoferowania.
{4575}{4671}A jako do�wiadczenie|naukowe b�dzie znacz�cym|wk�adem w nasz� wiedz�.
{4675}{4743}Wiedza. Tak.
{4775}{4871}Oto formularz zgody na|przeprowadzenie tej kuracji.
{4875}{5007}Je�li si� pani zdecyduje,|prosz� podpisa� tam, na dole.
{5225}{5296}Czy jest jaki� cz�onek|rodziny kt�remu|powinienem to wyt�umaczy�?
{5300}{5346}To nie b�dzie konieczne.
{5350}{5396}Dobrze.
{5400}{5471}Wa�n� rzecz� dla pani|jest, aby wzi�� pe�n�|dawk� chemioterapii.
{5475}{5571}Mog� by� chwile, w kt�rych �yczy�a|b�dzie pani sobie dawk� mniejsz�,|z powodu efekt�w ubocznych.
{5575}{5662}Ale musimy i�� na ca�o��.
{5675}{5746}- Doktorze Bearing?|- Tak.
{5750}{5796}Musi by� pani niezwykle twarda.
{5800}{5871}Czy s�dzi pani, �e mo�e|by� niezwykle twarda?
{5875}{5921}Prosz� si� nie martwi�.
{5925}{5985}Dobrze.
{6000}{6065}Doskonale.
{6275}{6321}Mog�am zada� wi�cej pyta�.
{6325}{6423}Bo wiedzia�am �e b�dzie badanie.
{6475}{6571}- Cze��, jak si� dzisiaj czujesz?|- W porz�dku.
{6575}{6668}�wietnie. Po prostu �wietnie.
{6725}{6821}To nie jest moje standardowe|powitanie, zapewniam was.
{6825}{6871}Zwykle mam tendencj� do|bycia bardziej formaln�...
{6875}{6921}troch� mniej w�cibsk�.
{6925}{7017}Tak jak, powiedzmy, "Cze��."
{7025}{7146}Ale to jest tutaj standardowe|pozdrowienie, wi�c tylko|odpowiadam, "W porz�dku."
{7150}{7296}Oczywi�cie, to nie zdarza|si� zbyt cz�sto, �ebym si�|rzeczywi�cie czu�a w porz�dku.
{7300}{7446}Spytano mnie raz, "Jak si�|czujesz?" gdy wymiotowa�am|do plastikowej umywalki.
{7450}{7471}Spytano mnie o to...
{7475}{7571}gdy wraca�am z|czterogodzinnej operacji...
{7575}{7646}z rurk� w ka�dym otworze:
{7650}{7696}"Jak si� dzisiaj czujesz?"
{7700}{7821}Czekam na chwil�, gdy zadadz�|mi to pytanie jak b�d� martwa.
{7825}{7926}Szkoda tylko, �e tego nie zobacz�.
{8000}{8046}Mam raka.
{8050}{8121}Raka z�o�liwego, ze|szkodliwymi skutkami ubocznymi.
{8125}{8241}Nie, to kuracja ma|szkodliwe skutki uboczne.
{8300}{8417}Mam czwarte stadium|z�o�liwego raka jajnik�w.
{8425}{8515}Stadium pi�te nie istnieje.
{8525}{8618}I musz� by� niezwykle twarda.
{8625}{8696}Okazuje si�, �e to|sprawa, jak to si� m�wi...
{8700}{8771}�ycia i �mierci.
{8775}{8846}Wiem wszystko o �yciu i smierci.
{8850}{8971}Jestem w ko�cu profesorem|poezji siedemnastowiecznej...
{8975}{9071}specjalizuj�ces si� w {y:i}�wi�tych|sonetach Johna Donne...
{9075}{9146}kt�re eksploruj�|�miertelno�� g��biej...
{9150}{9196}ni� jakikolwiek dzie�o|literatury angielskoj�zycznej.
{9200}{9271}I wiem na pewno, �e jestem twarda.
{9275}{9321}Wymagaj�cy profesor.
{9325}{9371}Bezkompromisowy.
{9375}{9446}Nieodwracaj�cy si�|od �adnego wyzwania.
{9450}{9546}Dlatego w�a�nie wybra�am|badania nad Johnem Donne...
{9550}{9657}b�d�c studentk�|wielkiej E.M. Ashford.
{9725}{9785}O, tak.
{9825}{9896}Tw�j esej na temat|{y:i}�wi�tego sonetu nr VI...
{9900}{9971}to melodramat z pow�ok�|badania niewartego ciebie...
{9975}{10071}nie m�wi�c nic o Johnie|Donne. Napisz to jeszcze raz.
{10075}{10171}{y:i}Zacznij od tekstu, panno|{y:i}Bearing, {y:i}nie od uczucia.
{10175}{10221}{y:i}"�mierci, zb�d� dumy,
{10225}{10321}"cho� ci� nazywali|straszn� pot�g�,
{10325}{10371}"bo nie jeste� taka"
{10375}{10421}Nie zrozumia�a� poematu...
{10425}{10496}bo u�y�a� wydania tekstu...
{10500}{10546}w kt�rym interpunkcja|jest nieautentyczna.
{10550}{10621}- W wydaniu Gardner...|- To wydanie zosta�o sprawdzone...
{10625}{10696}- Panno Bearing?|- Przepraszam.
{10700}{10721}Zbyt lekko to pani traktuje.
{10725}{10821}To jest poezja metafizyczna,|a nie powie�� modernistyczna.
{10825}{10871}Standardy bada� i|krytycznej lektury...
{10875}{10971}kt�re mo�na by zastosowa� do|jakiegokolwiek innego tekstu s�|tu po prostu niewystarczaj�ce.
{10975}{11096}Wysi�ek musi by� ca�kowity|aby rezultat by� znacz�cy.
{11100}{11196}Czy my�li pani, �e intepunkcja|ostatniego wersu tego sonetu...
{11200}{11296}jest zaledwie nic nie|znacz�cym szczeg�em?
{11300}{11371}Sonet rozpoczyna si� m�nym|zmaganiem si� ze �mierci�...
{11375}{11421}przyzywaniem wszystkich mocy|intelektu i dramaturgii...
{11425}{11496}aby pokona� wroga.
{11500}{11596}Ale ostatecznie m�wi on|o pozornie nieprzekraczalnych|barierach...
{11600}{11717}oddzielaj�cych �ycie,|�mier� i �ycie wieczne.
{11725}{11821}W wydaniu, kt�re pani wybra�a,|to zupe�nie proste znaczenie...
{11825}{11921}zostaje zatracone na rzecz|histerycznej interpunkcji.
{11925}{11971}"I �mierci" du�e �...
{11975}{12064}"ju� nie b�dzie;" �rednik.
{12075}{12121}"�mierci," du�e �, przecinek...
{12125}{12211}"pomrzesz!", wykrzyknik.
{12250}{12346}Je�li wejdziesz w to w|taki spos�b sugeruj�, �eby�|zaj�a si� Szekspirem.
{12350}{12396}Wydanie Gardnerowskie|{y:i}�wi�tych sonet�w...
{12400}{12496}powraca do �r�d�owego manuskryptu|Westmoreland z roku 1610.
{12500}{12546}Nie ze wzgl�d�w sentymentalnych,|zapewniam pani�...
{12550}{12646}ale poniewa� Helen|Gardner jest uczonym.
{12650}{12721}Napisane jest:
{12725}{12821}"I �mierci ju� nie|b�dzie," przecinek...
{12825}{12896}"�mierci pomrzesz."
{12900}{12946}Nic poza oddechem, przecinkiem...
{12950}{13046}oddziela �ycie od �ycia wiecznego.
{13050}{13071}Bardzo proste, rzeczywi�cie.
{13075}{13171}Dzi�ki przywr�conej|oryginalnej interpunkcji,|�mier� nie jest ju� czym�...
{13175}{13271}do odegrania na scenie|z wykrzyknikami.
{13275}{13362}To jest przecinek. Pauza.
{13375}{13446}W ten spos�b,|bezkompromisowy spos�b...
{13450}{13521}uczymy si� czego� z tego|poematu, nieprawda�?
{13525}{13617}�ycie, �mier�, dusza, B�g...
{13625}{13671}przesz�o��, tera�niejszo��.
{13675}{13746}�adnych nieprzekraczalnych barier.
{13750}{13821}�adnych �rednik�w.
{13825}{13896}Tylko przecinek.
{13900}{13986}�ycie, �mier�, rozumiem.
{14025}{14096}To metafizyczna|zarozumia�o��, to dowcip.
{14100}{14196}- Wracam do biblioteki...|- To nie dowcip, Panno|Bearing, to prawda.
{14200}{14246}Tu nie chodzi o to wypracowanie.
{14250}{14296}Nie?
{14300}{14371}Vivian, jeste� bystr�|m�od� kobiet�.
{14375}{14446}U�yj swojej inteligencji.
{14450}{14521}Nie wracaj do|biblioteki, wyjd� gdzie�.
{14525}{14612}Zabaw si� z przyjaci�mi.
{14750}{14819}{y:i}Wysz�am.
{14850}{14921}{y:i}By� ciep�y dzie�.
{14925}{14971}{y:i}Na trawniku siedzieli|{y:i}studenci|{y:i}{y:i}rozmawiali o niczym, �miali si�.
{14975}{15071}{y:i}Na trawniku siedzieli|{y:i}studenci|{y:i}{y:i}rozmawiali o niczym, �miali si�.
{15075}{15146}{y:i}Prosta ludzka prawda.
{15150}{15251}Bezkompromisowe standardy naukowe.
{15275}{15321}S� ze sob� z��czone.
{15325}{15409}Po prostu nie mog�am...
{15475}{15559}Wr�ci�am do biblioteki.
{15575}{15646}Mimo wszystko...
{15650}{15710}Dobrze.
{15725}{15814}"Znacz�cy wk�ad w wiedz�."
{15825}{15918}"Osiem cykl�w chemioterapii."
{15925}{15971}Dajcie mi pe�n� dawk�.
{15975}{16067}Pe�n� dawk� za ka�dym razem.
{16150}{16221}{y:i}Ta uwaga, jak� mi|{y:i}po�wi�cali, schlebia�a mi...
{16225}{16321}{y:i}przez pierwsze pi�� minut.
{16600}{16671}- Imi�?|- Moje imi�?
{16675}{16746}Vivian Bearing.
{16750}{16821}Bearing. B-E-A-R-l-N-G.
{16825}{16896}Vivian. V-l-V-l-A-N.
{16900}{16971}- Doktor?|- Tak, mam doktorat.
{16975}{17043}Pani lekarz?
{17050}{17130}Dr. Harvey Kelekian.
{17350}{17421}Jestem doktorem filozofii.
{17425}{17521}Prosz� wzi�� g��boki|wdech i n...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin